CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học 7 (FULL SGK)

12 13 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 15:56

Trường THCS Phường Tin học CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC (FULL SGK) BÀI 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ Câu 1: Chương trình bảng tính có tính đặc biệt là: A xử lý văn lớn B chứa nhiều thông tin C chun thực tính tốn D chun lưu trữ hình ảnh Câu 2: Nhu cầu xử lí thơng tin dạng bảng là: A Dễ so sánh B Dễ in giấy C Dễ học hỏi D Dễ di chuyển Câu 3: Chương trình bảng tính, ngồi chức tính tốn có chức năng: A tạo biểu đồ B tạo trò chơi C tạo video D tạo nhạc Câu 4: Đâu biểu tượng dùng để khởi động chương trình bảng tính Excel? A B C D Câu 5: Để khởi động chương trình bảng tính excel, ta thực hiện: A nháy chuột lên biểu tượng Excel B Nháy chuột phải lên biểu tượng Excel C Nháy đúp chuột lên biểu tượng Excel D nháy đúp chuột phải lên biểu tượng Excel Câu 6: Trong hình Excel, ngồi bảng chọn File dải lệnh giống Word hình Excel có: A trang tính, cơng thức B công thức, dải lệnh Formulas C dải lệnh Formulas bảng chọn Data D trang tính, cơng thức, dải lệnh Formulas bảng chọn Data Câu 7: Trên trang tính, muốn nhập liệu vào tính, ta thực thao tác: A nháy chuột chọn hàng cần nhập B nháy chuột chọn cột cần nhập C nháy chuột chọn khối ô cần nhập D nháy chuột chọn ô cần nhập Câu 8: Trên trang tính, sau gõ liệu từ bàn phím xong, ta nhấn phím: A Enter B Shift C Alt D Capslock Câu 9: Trên trang tính, ký tự chữ A,B,C,….được gọi là: A tên hàng B tên ô C tên cột D tên khối Câu 10: Trên trang tính, dãy số thứ tự 1,2,3,… gọi là: A tên khối B tên ô C tên cột D tên hàng BÀI 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH Câu 1: Trong chương trình bảng tính, mở bảng tính thường có: A hai trang tính trống B trang tính trống C ba trang tính trống D bốn trang tính trống Giáo viên: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học Câu 2: Các thành phần trang tính gồm có: A Hộp tên, Khối, tính B Hộp tên, Khối, hàng C Hộp tên, công thức, cột D Hộp tên, Khối, Thanh công thức Câu 3: Trên trang tính, hộp tên hiển thị D6 cho ta biết: A địa ô cột hàng D B địa ô cột D hàng C địa ô hàng D đến hàng D địa ô từ cột D đến cột Câu 4: Trên trang tính, nhóm liền kề tạo thành hình chữ nhật gọi là: A ô liên kết B ô hàng C khối ô D ô cột Câu 5: Trong chương trình bảng tính, người ta viết C3:D5 có nghĩa là: A ô từ ô C1 đến ô C3 B ô từ ô D1 đến ô D5 C ô từ hàng C3 đến hàng D5 D ô từ ô C3 đến ô D5 Câu 6: Trong chương trình bảng tính, ký hiệu khối từ D2 đến ô F6, ta viết: A D2:F6 B F6:D2 C D2 F6 D F6 D2 Câu 7: Trong chương trình bảng tính, khối A3:C4 gồm ơ: A A3 C4 B A3,A4, C3 C4 C A3,A4,B3,B4,C3 C4 D A3 A4, C3, C4 Câu 8: Trong chương trình bảng tính, cơng thức cho biết: A địa ô chọn B khối ô chọn C hàng cột chọn D liệu công thức ô chọn Câu 9: Trong chương trình bảng tính, kiểu liệu gồm: A kiểu số B kiểu ngày C kiểu thời trang D kiểu số kiểu kí tự Câu 10: Trên trang tính, để chọn cột C ta thực thao tác nhanh nhất? A nháy chuột lên ô C1 kéo đến hết cột C B nháy chuột cột B kéo qua cột C C nháy chuột lên tên hàng C D nháy chuột tên cột C BÀI 3: THỰC HIỆN TÍNH TỐN TRÊN TRANG TÍNH Câu 1: Trong Excel, Các kí hiệu dùng để kí hiệu phép tốn A + - : B + - * / C ^ / : x D + - ^ \ Câu 2: Thông thường Excel, dấu phẩy (,) dùng để phân cách hàng nghìn, hàng triệu…, dấu chấm (.) để phân cách phần nguyên phần thập phân A Đúng B Sai C Ô tham chiếu tới D Dấu ngoặc đơn Câu 3: Khi gõ cơng thức vào ơ, kí tự phải là: A Ô tham chiếu tới B Dấu ngoặc đơn C Dấu nháy D Dấu Giáo viên: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học Câu 4: Giả sử cần tính tổng giá trị B2 E4, sau nhân với giá trị C2 Công thức số công thức sau đúng: A =(E4+B2)*C2 B (E4+B2)*C2 C =C2(E4+B2) D (E4+B2)C2 Câu 5: Ở tính có cơng thức sau: =((E5+F7)/C2)*A1 với E5 = 2, F7 = , C2 = 2, A1 = 20 kết tính là: A 10 B 100 C 200 D 120 Câu 6: Sắp xếp theo thứ tự bước nhập cơng thức vào tính: Nhấn Enter Nhập công thức Gõ dấu = Chọn tính A 4; 3; 2; B 1; 3; 2; C 2; 4; 1; D 3; 4; 2; Câu 7: Trong công thức sau, công thức thực nhập vào bảng tính? A = (12+8)/2^2 + * B = (12+8):22 + x C = (12+8):2^2 + * D (12+8)/22 + * Câu 8: Cho phép tính sau: (25+7) : (56−25)× ( : 3) :2+64 ×3% Phép tính thực chương trình bảng tính? A =(25+7)/(56-25)x(8/3)/2+6^4x3% B =(25+7)/(56-2^5)x(8/3):2+6^4x3% C =(25+7)/(56-2^5)*(8/3)/2+6^4* 3% D =(25+7)/(56-2/5)x(8/3)/2+6^4x3% Câu 9: Trong công thức nhập vào tính để tính biểu thức (9+7)/2 cơng thức tốn học sau đúng? A (7 + 9)/2 B = (7 + 9):2 C = (7 +9 )/2 D = 9+7/2 Câu 10: Để kết thúc việc nhập công thức ta sử dụng thao tác: A Nhấn Enter B Nháy chuột vào nút C Cả A B D Cả A B sai BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TỐN Câu 1: Nếu tính có ký hiệu ########, điều có nghĩa là? A Cơng thức nhập sai bảng tính thơng báo lỗi B Dòng chứa có độ cao thấp nên khơng hiển thị hết chữ số C Ơ tính có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ số D Nhập sai liệu Câu 2: Hàm AVERAGE hàm dùng để: A Tính tổng B Tìm số nhỏ C Tìm số trung bình cộng D Tìm số lớn Giáo viên: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học Câu 3: Kết hàm sau: =SUM(A1:A3), đó: A1= 5; A2=39; A3=52 A 96 B 89 C 95 D d.Không thực Câu 4: Kết hàm sau: =AVERAGE(A1:A4), đó: A1=16; A2=29; A3= 24 ; A4=15 A 23 B 21 C 20 D Không thực Câu 5: Kết hàm sau : =MAX(A1,A5), đó: A1=5, A2=8; A3=9; A4=10; A5=2 A B 10 C D 34 Câu 6: Nếu khối A1:A5 chứa số 10, 7, 9, 27, kết phép tính sau đúng: A =MAX(A1,B5,15) cho kết 15 B =MAX(A1:B5, 15) cho kết 27 C =MAX(A1:B5) cho kết 27 D Tất Câu 7: Kết hàm =Average(3,8,10) là: A 21 B C 10 D Câu 8: Để tính giá trị trung bình A1, B1, C1 cách tính sau đâu đúng: A =Sum ( A1+B1+C1) B =Average(A1,B1,C1) C =Average (A1,B1,C1) D Cả A, B, C Câu 9: Cho hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện? A Tính tổng A5 A10 B Tìm giá trị lớn ô A5 ô A10 C Tính tổng từ ô A5 đến A10 D Tìm giá trị nhỏ từ ô A5 đến ô A10 Câu 10: Trong Excel, giả sử tính nhập nội dung: =SUM(1,2)+MAX(3,4)+MIN(5,6) Vậy kết tính sau ấn phím Enter? A 11 B 12 C 13 D Một kết khác BÀI 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH Câu 1: Trên trang tính, muốn thực thao tác điều chỉnh độ rộng cột khi: A cột chứa đủ liệu B cột không chứa hết liệu liệu C cột chứa liệu số D cột chứa liệu kí tự Câu 2: Trên trang tính, để điều chỉnh độ rộng cột, trước tiên ta phải A đưa chuột đến đường biên bên tên cột B đưa chuột đến đường biên bên trái tên cột Giáo viên: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học C đưa chuột đến đường biên bên phải tên cột D đưa chuột đến đường biên bên tên cột Câu 3: Trên trang tính, muốn thực thao tác điều chỉnh độ cao hàng A hàng chứa đủ liệu B hàng khơng chứa hết liệu liệu q C hàng chứa liệu số D hàng chứa liệu kí tự Câu 4: Trên trang tính, để điều chỉnh độ rộng cột vừa khít với liệu, ta thực hiện: A đưa chuột đến đường biên bên tên cột nháy đúp chuột B đưa chuột đến đường biên bên phải tên cột nháy đúp chuột C đưa chuột đến đường biên bên trái tên cột nháy đúp chuột D đưa chuột đến đường biên bên tên cột nháy đúp chuột Câu 5: Trên trang tính, để điều chỉnh độ cao hàng vừa khít với liệu, ta thực hiện: A đưa chuột đến đường biên bên trái tên hàng nháy đúp chuột B đưa chuột đến đường biên bên phải tên hàng nháy đúp chuột C đưa chuột đến đường biên bên tên hàng nháy đúp chuột D đưa chuột đến đường biên bên tên hàng nháy đúp chuột Câu 6: Trên trang tính, muốn chèn thêm cột trống trước cột E, ta thực hiện: A nháy chuột chọn cột D chọn lệnh Insert/Cells/Home B nháy chuột chọn cột D chọn lệnh Deletetrong nhóm Cells dải lệnh Home C nháy chuột chọn cột E chọn lệnh Deletetrong nhóm Cells dải lệnh Home D nháy chuột chọn cột E chọn lệnh Insert nhóm Cells dải lệnh Home Câu 7: Trên trang tính, muốn xóa cột trước cột E, ta thực hiện: A nháy chuột chọn cột D chọn lệnh Insert/Cells/Home B nháy chuột chọn cột D chọn lệnh Delete nhóm Cells dải lệnh Home C.nháy chuột chọn cột E chọn lệnh Delete nhóm Cells dải lệnh Home D nháy chuột chọn cột E chọn lệnh Insert nhóm Cells dải lệnh Home Câu 8: Trên trang tính, thao tác chép di chuyển nội dung tính có mục đích A khó thực tính tốn B tốn thời gian công sức C dể liệu khó thực D giúp tiết kiệm thời gian cơng sức Câu 9: Trên trang tính, để chép hay di chuyển liệu em sử dụng lệnh: A Copy Cut Paste nhóm lệnh Clipboard dải lệnh Home B Copy Cut Paste nhóm lệnh Cells dải lệnhHome C Copy Cut Paste nhóm lệnh Clipboard dải lệnh Insert Giáo viên: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học D Copy Cut Paste nhóm lệnh Cells dải lệnh Insert Câu 10: Trên trang tính, A1=5;B1=10; C1=A1+B1, chép công thức ô C1 sang ô D1, công thức ô D1 là: A A1+B1 B B1+C1 C A1+C1 D C1+D1 BÀI 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH Câu 1: Để liệu vào nhiều tính ta sử dụng nút lệnh: A B C D Câu 2: Giả sử A2 có màu xanh chữ màu vàng Ơ B2 có màu trắng chữ màu đen Nếu chép A2 vào B2 B2 có: A Nền màu trắng chữ màu đen B Nền màu xanh chữ màu đen C Nền màu xanh chữ màu vàng D Tất sai Câu 3: Để giảm bớt chữ số thập phân ta nháy vào nút lệnh: A B C D Câu 4: Trong B3 có chứa số 7.75, chọn B3 nháy hai lần vào nút lệnh ô B3 là: A B 7.7500 C 7.8 D 7.7 Câu 5: Để tăng thêm chữ số thập phân ta nháy vào nút lệnh: kết A B C D Câu 6: Câu sau sai Khi nhập liệu vào bảng tính thì: A Dữ liệu kiểu số thẳng lề trái B Dữ liệu kiểu kí tự thẳng lề trái C Dữ liệu kiểu thời gian thẳng lề phải D Dữ liệu kiểu ngày tháng thẳng lề phải Câu 7: Trong ô B3 có chứa số 7.15, chọn ô B3 nháy hai lần vào nút lệnh kết ô B3 là: A B 7.1500 C 7.20 D 7.200 Câu 8: Để kẻ đường biên cho ô tính ta dùng: A Lệnh Borders nhóm Font dải Home B Lệnh Fill Color nhóm Font dải Home C Lệnh Borders nhóm Font dải Insert D Tất sai Câu 9: Ô A1 trang tính có số 1.753 Sau chọn A1, nháy chuột lần vào nút Decrease Decimal Kết hiển thị ô A1 là: A 1.753 B 1.75 C 1.76 D Một kết khác Câu 10: Trong tính xuất ###### vì: Giáo viên: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học A Tính tốn kết sai B Công thức nhập sai C Độ rộng hàng nhỏ không hiển thị hết dãy số dài D Độ rộng cột nhỏ không hiển thị hết dãy số dài BÀI 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH Câu 1: Để xem trước in trang văn ta dùng chế độ hiển thị: A Page Layout B Page Break Preview C Normal D tất đáp án Câu 2: Để xem trước in ta sử dụng nhóm lệnh trong: A Nhóm WorkbookViews dải lệnh View B Nhóm WorkbookViews dải lệnh Insert C Nhóm WorkbookViews dải lệnh Page Layout D Tất Câu 3: Làm để điều chỉnh trang in cho hợp lí? A Xem trước in, ngắt trang hợp lí B Chọn hướng giấy in C Đặt lề cho giấy in D Cả cách Câu 4: Lợi ích việc xem trước in? A Cho phép kiểm tra trước in B Kiểm tra xem dấu ngắt trang nằm vị trí C Kiểm tra lỗi tả trước in D Cả phương án sai Câu 5: Để điều chỉnh ngắt trang ý muốn, sử dụng lệnh: A Page Layout B Page Break Preview C Normal D Tất đáp án sai Câu 6: Chọn đáp án sai A Các trang in ln đặt kích thước lề ngầm định B Hướng giấy mặc định hướng ngang C Xem trước in với mục đích kiểm tra liệu in D Chương trình trang tính ln tự động phân chia trang tính thành trang nhỏ Câu 7: Trong thao tác sau, đâu thao tác đặt hướng giấy in thẳng đứng? A View / Page Break Preview B Page Layout / Page setup / Page / Poitrait C File / Page setup / Margins D File / Print / Page Câu 8: Trong thao tác sau, đâu thao tác để đặt lề giấy in? A View / Page Break Preview B File / Page Setup / Page C Page Layout/ Page Setup / Margins D File / Print Câu 9: Trong thao tác sau, đâu thao tác mở hộp thoại để In trang tính? A View / Page Break Preview Giáo viên: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học B File / Page setup / Page C File / Page setup / Margins D File / Print/ nháy chuột vào biểu tượng Print Câu 10: Trong thao tác sau, đâu thao tác đặt hướng giấy nằm ngang? A View / Page Break Preview B Page Layout / Page setup / Page / Landscape C File / Page setup / Margins D File / Print / Margins BÀI 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU Câu 1: Để xếp liệu bảng tính theo thứ tự tăng dần em sử dụng nút lệnh đây: A B C D Câu 2: Sau lọc theo yêu cầu liệu cột lọc thay đổi nào? A Sẽ xếp tăng dần B Sẽ xếp giảm dần C Dữ liệu giữ nguyên theo vị trí ban đầu D Cả đáp án sai Câu 3: Để lọc liệu em thực hiện: A Mở dải lệnh Data → chọn lệnh Filter B Mở dải lệnh Data → chọn lệnh AutoFilter C Mở dải lệnh Data → chọn lệnh Sort D Tất sai Câu 4: Các bước lọc hàng có giá trị lớn nhất( hay nhỏ nhất): 1: Nháy đúp chuột vào cột cần lọc 2: Click vào dấu hiển thị cột chọn 3: Chọn nhóm lệnh Sort & Filter sau chọn Filter 4: Cửa sổ tùy chỉnh lên, ta chọn Top để chọn giá trị lớn Bottom để chọn giá trị nhỏ nhất, cuối ta chỉnh số lượng hàng muốn hiển thị 5: chọn Number Filter sau chọn 6: nhấn OK để hiển thị kết Câu trả lời là: A 1- – - – – B – – – – – C – -2 – – – D tất sai Câu 5: Trong chương trình bảng tính, muốn xếp danh sách liệu theo thứ tự tăng (giảm), ta thực hiện: Giáo viên: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học A Tools / Sort & Filter/ B File / Sort & Filter/ hoặc C Data / Sort & Filter/ D Format / Sort & Filter/ Câu 6: Trong Excel, để xếp danh sách liệu giảm dần, em làm nào? A Nháy chọn ô cột cần xếp nháy nút B Nháy chọn ô cột cần xếp nháy nút C Nháy nút dải lệnh Data dải lệnh Data dải lệnh Data D Nháy nút dải lệnh Data Câu 7: Sắp xếp danh sách liệu để làm gì? A Để danh sách liệu đẹp B Để danh sách liệu có thứ tự C Để dễ tra cứu D Cả B C Câu 8: Theo em lọc liệu để làm gì? A Để danh sách liệu đẹp B Để danh sách liệu có thứ tự C Để chọn hiển thị hàng thỏa mãn tiêu chuẩn định D Khơng để làm Câu 9: Để hiển thị tất dòng liệu sau lọc, em chọn lệnh gì? A Show All B Advanced Filter C AutoFilter D Sellect All Câu 10: Chọn câu đúng: A Lọc liệu chọn hiển thị hàng thoả mãn tiêu chuẩn B Kết lọc liệu xếp lại liệu C Để lọc liệu em chọn lệnh Filter D Tất câu BÀI 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ Câu 1: Để xóa biểu đồ tạo, ta thực hiện: A Nhấn phím Delete B Nháy chuột biểu đồ nhấn phím Delete C Nháy chuột biểu đồ nhấn phím Insert D Tất sai Câu 2: Muốn thay đổi kiểu biểu đồ tạo ra, em có thể: Giáo viên: Trần Vũ Cương Page Trường THCS Phường Tin học A Phải xóa biểu đồ cũ thực lại thao tác tạo biểu đồ B Nháy nút (Change Chart Type) nhóm Type dải lệnh Design chọn kiểu thích hợp C Nháy nút (Chart Winzard) cơng cụ biểu đồ chọn kiểu thích hợp D Đáp án khác Câu 3: Khi vẽ biểu đồ, chương trình bảng tính ngầm định miền liệu để tạo biểu đồ gì? A Hàng bảng số liệu B Cột bảng số liệu C Toàn liệu D Phải chọn trước miền liệu, khơng có ngầm định Câu 4: Mục đích việc sử dụng biểu đồ gì? A Minh họa liệu trực quan B Dễ so sánh số liệu C Dễ dự đoán xu tăng hay giảm số liệu D Tất ý Câu 5: Để mô tả tỉ lệ giá trị liệu so với tổng thể người ta thường dùng dạng biểu đồ nào? A Biểu đồ cột B Biểu đồ đường gấp khúc C Biểu đồ hình tròn D Biểu đồ miền Câu 6: Có dạng biểu đồ phổ biến mà em học chương trình? A B C D Câu 7: Để thêm ẩn tiêu đề cho biểu đồ, ta chọn : A Chart Title B Axis Titles C Legend D Data Lables Câu 8: Trong chương trình bảng tính, vẽ biểu đồ cho phép xác định thông tin sau cho biểu đồ? A Tiêu đề B Hiển thị hay ẩn dãy liệu C Chú giải cho trục D Cả câu Câu 9: Để thêm thông tin giải thích biểu đồ, ta sử dụng lệnh nhóm nào? A Design / Change Chart Type B Design / Move Chart C Layout / Labels D Layout / Change Chart Type BÀI 11: HỌC ĐẠI SỐ VỚI GEOBEBRA Câu 1: Trong cửa sổ CAS có chế độ tính toán: A B C D Câu 2: Trong chế độ này, tính tốn với số thể hiển xác phân số thức chế độ: Giáo viên: Trần Vũ Cương Page 10 Trường THCS Phường Tin học A Chế độ tính tốn xác B Chế độ tính tốn gần C chế độ tính tốn xấp xỉ D Tất sai Câu 3: Các bước làm việc với chế độ tính tốn gần đúng: Chọn lệnh Các tùy chọn → Làm tròn Chọn số chữ thập phân sau dấu chấm Nháy chuột vào nút Chọn đáp án đúng: A – – B – – C – -1 D – - Câu 4: Tính tốn với biểu thức đại số, đơn thức, đa thức nên: A Sử dụng chữ x, y, z để thể tên biến B Khi tính tốn với đa thức nên chọn chế độ tính tốn xác C Nhập trực tiếp dòng lệnh cửa sổ CAS D Tất đáp án Câu 5: Vùng làm việc Geogbra gồm: A Hệ trục tọa độ B Lưới C Thanh điều hướng D Tất đáp án Câu 6: Cấu trúc nhập lệnh để tạo đối tượng điểm là: A = (, ) B := (, ) C Tất D tất sai Câu 7: Cú pháp nhập hàm số là: A := (, ) B := C = D : Câu 8: Để thay đổi số thuộc tính đồ thị hàm số ta thực hiện: A Chọn hàm số f(x) cửa sổ thị danh sách đối tượng bên trái B Nháy chuột nút tam giác bên trái dòng chữ vùng làm việc C Chọn hàm số f(x) cửa sổ thị danh sách đối tượng bên phải D Cả A B Câu 9: Cách nhập điểm sau đúng: A B:= (1, 10) B B: (1, 10) C B = (1; 10) D B:= Câu 10: Trong cách nhập hàm số cách sau đúng: A y:= 10x B y = 10x C y: 10x D y:= BÀI 12: VẼ HÌNH PHẲNG BẰNG GEOGEBRA Giáo viên: Trần Vũ Cương Page 11 Trường THCS Phường Tin học Câu 1: Để thoát khỏi phần mềm, ta thực hiện: A File → Exit B Alt + F4 C Hồ sơ → Đóng D Cả B C Câu 2: Trong cách sau cách để vẽ đường trung trực phần mềm Geogbra: A Chọn công cụ đường vng góc, chọn điểm, sau chọn đường thẳng tia B Chọn công cụ đường song song, chọn điểm, sau chọn đường thẳng tia C Chọn cơng cụ đường trung trực, chọn đoạn thẳng chọn điểm đầu cuối đoạn thẳng D Tất sai Câu 3: Để phóng to thu nhỏ đối tượng hình ta thực hiện: A Nháy nút chuột phải lên vị trí trống hinh xuất bảng chọn, nháy chuột chọn Phóng to/ thu nhỏ chọn tỉ lệ phóng to, thu nhỏ B Nháy nút chuột phải lên vị trí trống hinh xuất bảng chọn, chọn tỉ lệ phóng to, thu nhỏ C Nháy nút chuột phải lên vị trí trống hinh xuất bảng chọn, chọn tỉ lệ phóng to, thu nhỏ D Tất sai Câu 4: Phần mềm GeoGebra phần mềm A Giúp luyện gõ bàn phím nhanh xác B Giúp vẽ hình xác C Có khả vẽ hình học động D Cả B C Câu 5: Thao tác với đối tượng gồm: A Di chuyển tên đối tượng, di chuyển toàn hình B làm ẩn đối tượng hình học C phóng to, thu nhỏ đối tượng hình D Tất đáp án Câu 6: Các đối tượng phần mềm GeoGbra là: A Đối tượng tự B Đối tượng phụ thuộc C Cả A B D Đối tượng chọn Giáo viên: Trần Vũ Cương Page 12 ... vàng D Tất sai Câu 3: Để giảm bớt chữ số thập phân ta nháy vào nút lệnh: A B C D Câu 4: Trong B3 có chứa số 7. 75, chọn B3 nháy hai lần vào nút lệnh ô B3 là: A B 7. 7500 C 7. 8 D 7. 7 Câu 5: Để tăng... chứa số 10, 7, 9, 27, kết phép tính sau đúng: A =MAX(A1,B5,15) cho kết 15 B =MAX(A1:B5, 15) cho kết 27 C =MAX(A1:B5) cho kết 27 D Tất Câu 7: Kết hàm =Average(3,8,10) là: A 21 B C 10 D Câu 8: Để... phải D Dữ liệu kiểu ngày tháng thẳng lề phải Câu 7: Trong B3 có chứa số 7. 15, chọn B3 nháy hai lần vào nút lệnh kết ô B3 là: A B 7. 1500 C 7. 20 D 7. 200 Câu 8: Để kẻ đường biên cho tính ta dùng: A
- Xem thêm -

Xem thêm: CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học 7 (FULL SGK), CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM TIN học 7 (FULL SGK)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn