Hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước của thành phố hà nội

185 39 0
 • Loading ...
1/185 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 14:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI TẠ VĂN QUÂN HOÀN THIỆN PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số : 62340410 Mã NCS: 15A D0410005 Khóa : 28 Luận án Tiến sĩ kinh tế Người hướng dẫn khoa học : GS, TS Đinh Văn Sơn TS Nguyễn Thị Minh Hạnh Hà Nội, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Thông tin, số liệu nêu luận án đảm bảo trung thực có trích nguồn Những kết luận khoa học luận án chưa cơng bố cơng trình khác Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Nghiên cứu sinh Tạ Văn Quân LỜI CẢM ƠN Trong sống bộn bề công việc, thời gian trở lên quan trọng q giá, để hồn thành cơng việc chun mơn, xã hội, thân gia đình cần nỗ lực tâm lớn Để có động lực học tập nghiên cứu tâm thực luận án Tiến sỹ Tơi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Trường Đại học Thương mại, Khoa sau Đại học, trân trọng cảm ơn GS,TS Đinh Văn Sơn Hiệu trưởng nhà trường TS Nguyễn Thị Minh Hạnh người hướng dẫn khoa học giúp cho thực luận án này, xin chân thành cảm ơn Vụ Ngân sách Nhà nước Bộ Tài Chính, HĐND TP Hà Nội, Sở Tài Chính Thành Phố Hà Nội, Cục Thuế TP Hà Nội, số tỉnh thành nước, Phòng tài số quận, huyện thành phố Hà Nội giúp thông tin số liệu để thực luận án Xin bày tỏ lòng cảm ơn tới PGS, TS Nguyễn Thị Phương Liên PGS, TS Hà Văn Sự, cảm ơn GS,TS người thầy, người anh, sống gặp, học hỏi, họ gương, nguồn động lực lớn để tâm theo đuổi nghiệp học tập để nâng cao kiến thức hiểu biết thân, xin chân thành cảm ơn người bạn, người đồng nghiệp động viên giúp đỡ tơi Xin bày tỏ lòng cảm ơn nguồn cội với truyền thống tốt đẹp lấy đạo đức học tập làm trọng, cảm ơn gia đình nơi nuôi dưỡng động lực tạo nguồn cảm hứng lớn cho việc liên tục học tập thân để hơm hồn thành chương trình Tiến sĩ kinh tế Tôi hy vọng với tinh thân kết thân góp phần trí, lực truyền cảm hứng đến nhiều người tiếp tục học tập nghiên cứu khoa học tạo giá trị cho xã hội cho sống tốt đẹp Hà Nội Ngày tháng năm 2019 Nghiên cứu sinh Tạ Văn Quân MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp quy trình nghiên cứu .3 5.1 Phương pháp nghiên cứu .3 5.2 Quy trình nghiên cứu Những đóng góp luận án Tổng quan nghiên cứu .7 7.1 Tổng quan nghiên cứu có liên quan cơng bố ngồi nước .7 7.1.1 Các nghiên cứu tác động phân cấp quản lý NSNN đến hiệu suất khu vực công phúc lợi xã hội 7.1.2 Các nghiên cứu tác động phân cấp quản lý NSNN đến tăng trưởng kinh tế 7.1.3 Các nghiên cứu tác động phân cấp quản lý NSNN đến ổn định kinh tế vĩ mô .9 7.1.4 Các nghiên cứu tác động phân cấp quản lý NSNN đến hiệu quản lý nhà nước CQĐP 10 7.2 Khoảng trống nghiên cứu 11 Kết cấu luận án .12 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN CẤP 13 QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 13 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 13 1.1.1 Khái niệm đặc điểm ngân sách nhà nước .13 1.1.3 Nguồn thu nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước 18 1.1.4 Chu trình quản lý ngân sách nhà Nước 20 1.2 PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 22 1.2.1 Khái niệm hình thức phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 22 1.2.2 Yêu cầu nguyên tắc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 27 1.2.3 Căn phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 31 1.2.4 Nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 32 1.2.5 Các tiêu phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 37 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 40 1.3.1 Nhân tố chủ quan 40 1.3.2 Các nhân tố khách quan 45 1.4 KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ ĐỊA PHƯƠNG VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ BÀI HỌC RÚT RA CHO THÀNH PHỐ HÀ NỘI 48 1.4.1 Kinh nghiệm số quốc gia phân cấp quản lý ngân sách nhà nước .48 1.4.2 Kinh nghiệm số địa phương phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 51 1.4.3 Bài học rút cho Chính phủ Việt Nam thành phố Hà Nội 53 TIỂU KẾT CHƯƠNG 55 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI .56 2.1 HỆ THỐNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI 56 2.1.1 Hệ thống Ngân sách Nhà nước Việt Nam 56 2.1.2 Hệ thống Ngân sách Nhà nước Thành phố Hà Nội 57 2.2 THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2013 - 2017 .60 2.2.1 Thực trạng nội dung phân cấp quản lý NSNN TP Hà Nội 60 2.2.2 Các tiêu đánh giá phân cấp quản lý ngân sách nhà nước thành phố Hà Nội 84 2.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 85 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu 85 2.3.2 Chọn mẫu thu thập liệu .89 2.4 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NSNN TP HÀ NỘI 91 2.4.1 Kết đạt 91 2.4.2 Những hạn chế 92 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 97 TIỂU KẾT CHƯƠNG 101 CHƯƠNG QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI .102 3.1 QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2019-2025 ĐẾN 2030 .102 3.1.1 Những thuận lợi khó khăn thành phố Hà Nội năm tới 102 3.1.2 Quan điểm hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước Thành phố Hà Nội 105 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI 109 3.2.1 Đổi phân cấp nguồn thu 109 3.2.2 Đổi phân cấp nhiệm vụ chi 119 3.2.3 Xây dựng mơ hình phân cấp quản lý ngân sách đô thị theo thẩm quyền .126 3.2.4 Tăng cường tính cơng khai, minh bạch; kiểm tra chặt chẽ việc phân cấp quản lý ngân sách TP Hà Nội 129 3.2.5 Đổi hệ thống quản lý vay nợ quyền địa phương 131 3.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐIỀU KIỆN .133 3.3.1 Đối với quan quản lý NSNN Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, Bộ ngành) 133 3.3.2 Đối với UBND thành phố Hà Nội 136 KẾT LUẬN .143 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN CỦA NCS 145 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 146 PHỤ LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ Danh mục sơ đ Sơ đồ 2.1 Hệ thống NSNN Việt Nam 57 Sơ đồ 2.3 Bộ máy quản lý NSNN TP Hà Nội 59 Sơ đồ 2.4: Tổ chức máy Sở Tài Hà Nội .60 Sơ đồ 2.5: Nguồn thu NSĐP Việt Nam 62 Sơ đồ 2.6 Mơ hình nghiên cứu đề xuất nhân tố ảnh hưởng đến mức hồn thiê ơn phân cấp quản lý NSNN 88 Danh mục Bảng 2.1 Thu NSNN địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2013 - 2017 .65 Bảng 2.2 Tỷ lệ % thu bổ sung từ NSTƯ so với tổng thu NSNN cấp thành phố giai đoạn 2013 - 2017 67 Bảng 2.3 Nguồn thu NSĐP thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 -2017 .67 Bảng 2.4 Thu NSĐP cấp quận, huyện thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 - 2017 68 Bảng 2.5 Chi NSĐP thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 - 2017 69 Bảng 2.6 Mức độ tương xứng khoản thu phân cấp tổng chi NSĐP thành phố Hà Nội, giai đoạn 2013 - 2017 70 Bảng 2.7 So sánh mức chi chuyển nguồn sang năm sau chi đầu tư phát triển giai đoạn 2013 - 2017 71 Bảng 2.8 Tình hình chi NS cấp TP theo lĩnh vực giai đoạn 2013-2017 72 Bảng 2.9 Mức độ tương xứng khoản thu chi NSNN cấp thành phố Hà Nội, giai đoạn 2013-2017 73 Bảng 2.10 Tổng chi NS cấp quận/huyện thành phố Hà Nội (2013-2017) .74 Bảng 2.11 Mức đô ô tương xứng khoản thu chi NS cấp quâ ôn/huyê ôn cân đối thành phố Hà Nô ôi thời kỳ 2013-2017 75 Bảng 2.12 So sánh chi chuyển nguồn sang năm sau chi đầu tư phát triển NS cấp quận/huyện TP Hà Nội giai đoạn 2013-2017 75 Bảng 2.13 Các khoản nợ TP Hà Nội theo nguồn vay 2013-2017 78 Bảng 2.14 Sử dụng tiêu định lượng đánh giá phân cấp quản lý NSNN thành phố Hà Nội 84 Bảng 2.15 Diễn giải biến mơ hình nghiên cứu 88 Danh mục biểu đ Biểu đồ 2.1 Tổng thu NSNN địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2013 - 2017 66 Biểu đồ 2.2 Tổng thực chi NSĐP thành phố Hà Nội giai đoạn 2013-2017 .70 CBCC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Cán công chức CNH Cơng nghiệp hóa CQĐP Chính quyền địa phương CQTƯ CQTP DT Chính quyền Trung ương Chính quyền thành phố Dự toán DTNS Dự toán ngân sách GDP Tổng sản phẩm quốc nội GRDP Tổng sản phẩm địa bàn HCM HCNN HĐH Hồ Chí Minh Hành Nhà nước Hiện đại hóa HĐND Hội đồng nhân dân KCHT Kết cấu hạ tầng KHCN KTTT MTQT NS NSNN NSĐP NSTƯ NCKH OECD UBND TP XDCB Khoa học công nghệ Kinh tế thị trường Mặt trận tổ quốc Ngân sách Ngân sách nhà nước Ngân sách địa phương Ngân sách trung ương Nghiên cứu khoa học Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế Ủy ban Nhân dân Thành phố Xây dựng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Phân cấp quản lý NSNN nội dung quan trọng quản lý NSNN, thiết kế xây dựng tảng tổ chức máy nhà nước vấn đề kinh tế - xã hội đòi hỏi yêu cầu quản lý NSNN giai đoạn Do đó, vào điều kiện cụ thể nước mà có cách thức phân cấp ngân sách khác Ở Việt Nam, phân cấp quản lý NSNN thực từ sớm, thời kỳ khác nhau, mức độ phân cấp ngân sách khác Kể từ Luật NSNN năm 1996 ban hành sửa đổi 2002 2015, việc phân cấp quản lý ngân sách tuân thủ theo nguyên tắc tương đối ổn định, rõ ràng, công khai, minh bạch, đảm bảo tính chủ động quyền cấp địa phương quản lý tập trung trung ương “Phân cấp quản lý NSNN lĩnh vực quan trọng phân cấp quản lý nhà nước Mỗi cấp quyền phân cấp độc lập thực thực có hiệu nhiệm vụ giao họ chủ động có nguồn lực cần thiết có quyền đưa định chi tiêu Trên phương diện lý thuyết, phân cấp quản lý NSNN thừa nhận phương thức quan trọng để nâng cao hiệu quản lý NSNN; từ đó, đảm bảo giải kịp thời nhiệm vụ quản lý nhà nước cấp quyền từ Trung ương đến sở “Một vấn đề đặc biệt quan trọng phân cấp quản lý NSNN phân cấp quản lý NSNN đô thị Trong năm qua, sau Trung ương phân cấp, việc phân cấp quản lý NSĐP (phân cấp quản lý NS quyền cấp tỉnh với quyền cấp huyện cấp xã) TP Hà Nội bám sát Luật NSNN, đặc điểm địa phương thu kết đáng ghi nhận Nguồn thu nhiệm vụ chi cấp CQĐP quy định cụ thể, rõ ràng CQĐP bước đầu chủ động việc xây dựng phân bổ NS cấp mình, chủ động khai thác tiềm năng, mạnh đô thị Việc bố trí khoản chi NS hiệu hơn, hạn chế tình trạng cấp can thiệp sâu vào cơng việc cấp Tuy nhiên, bên cạnh thành công phân cấp quản lý NSNN TP Hà Nội số bất cập như: Phân cấp quản lý NS chưa gắn chặt với yêu cầu phân cấp quản lý kinh tế, xã hội địa bàn; Việc phân giao nguồn thu cho cấp quận, huyện mức thấp; Quy định phân cấp nhiệm vụ chi NS chưa phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội; phân cấp quản lý kinh tế - xã hội số nhiệm vụ, lĩnh vực chưa quy định chi tiết rõ ràng, cụ thể, Mặt khác, xu hướng tồn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế khu vực, bối cảnh kinh tế nước địa bàn TP Hà Nội có nhiều thay đổi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, cải cách hành thị thực ngày mạnh mẽ dẫn đến phân cấp quản lý NSNN TP Hà Nội phải thay đổi, thúc đẩy phát triển kinh tế Thủ Đô “Nhằm góp phần phát huy yếu tố tích cực, khắc phục hạn chế chế phân cấp quản lý NSNN TP Hà Nội, điều kiện mở rộng địa giới hành chính, tăng cường phân cấp quản lý hành chính, kinh tế, xã hội theo chủ trương Thành ủy, NCS lựa chọn đề tài “Hoàn thiện phân cấp quản lý NSNN thành phố Hà Nội” làm luận án Tiến sĩ Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu a Mục tiêu nghiên cứu Luận án nghiên cứu phân cấp quản lý NSNN thành phố Hà Nội nhằm xây dựng sở lý luận thực tiễn để đề xuất hệ thống giải pháp khả thi hướng đến hoàn thiện phân cấp quản lý NSNN thủ đô thời kỳ 2018 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030 b Nhiệm vụ nghiên cứu Luận án Để thực mục tiêu nghiên cứu, luận án thực nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Hệ thống hoá làm rõ lý luận phân cấp quản lý NSNN, có phân cấp quản lý NS cấp CQĐP - Luận án phân tích đánh giá cách khoa học thực trạng phân cấp quản lý NS cấp CQĐP TP Hà Nội nay; làm rõ kết quả, hạn chế nguyên nhân - Đưa ra, quan điểm định hướng hệ thống giải pháp khả thi nhằm hoàn thiện phân cấp quản lý NSNN thành phố Hà Nội thời kỳ mới, tính đến năm 2025 tầm nhìn tới năm 2030 Đối tượng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu Luận án nghiên cứu vấn đề lý luận phân cấp quản lý NSNN, đặc biệt nội dung phân cấp quản lý NS cấp CQĐP; thực tiễn phân cấp quản lý NSNN địa phương (thành phố) phân cấp quản lý NS cấp CQĐP thành phố ... tắc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 27 1.2.3 Căn phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 31 1.2.4 Nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nước 32 1.2.5 Các tiêu phân cấp quản lý ngân. .. thành phố Hà Nội năm tới 102 3.1.2 Quan điểm hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước Thành phố Hà Nội 105 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THÀNH... 55 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI .56 2.1 HỆ THỐNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI 56 2.1.1 Hệ thống Ngân sách Nhà nước Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước của thành phố hà nội , Hoàn thiện phân cấp quản lý ngân sách nhà nước của thành phố hà nội , CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI 56, 1 Phương pháp nghiên cứu, Tổng quan các nghiên cứu, Kết cấu của luận án, Khái niệm ngân sách nhà nước, Khái niệm và các hình thức phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, Yêu cầu và nguyên tắc phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, Nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, Các chỉ tiêu phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, Nhân tố chủ quan, Kinh nghiệm của một số quốc gia về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, Hệ thống Ngân sách Nhà nước Thành phố Hà Nội, Sơ đồ 2.5: Nguồn thu NSĐP của Việt Nam, * Về phân cấp về nguồn thu và nhiệm vụ chi, Bảng 2.4 Thu NSĐP cấp quận, huyện của thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 - 2017, Về phân cấp vay nợ cho chính quyền địa phương, Về phân cấp thực hiện chu trình quản lý ngân sách nhà nước, Về phân cấp giám sát và kiểm tra Ngân sách Nhà nước, Mô hình nghiên cứu, Những hạn chế, Nguyên nhân của hạn chế, QUAN ĐIỂM HOÀN THIỆN PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2019-2025 ĐẾN 2030, Đổi mới phân cấp nguồn thu, Đổi mới phân cấp nhiệm vụ chi, Xây dựng mô hình phân cấp quản lý ngân sách đô thị theo thẩm quyền, Đối với các cơ quan quản lý NSNN Trung ương (Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành), Đối với UBND thành phố Hà Nội, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC 04 Hệ số hồi quy nhân tố ảnh hưởng tới cảm nhận mức độ hoàn thiện về phân cấp NSNN, PHỤ LỤC 06 Phương pháp phân cấp nguồn thu NSNN TP. Hà Nội từ năm 2013-2017, PHỤ LỤC 07 Điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội, PHỤ LỤC 08 Thực tiễn phân cấp quản lý NSĐP tại một số quận, huyện và sở của TP Hà Nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn