Luận văn thạc sĩ đánh giá ảnh hưởng của facebook đến kết quả học tập của sinh viên trường đại học kinh tế đại học huế

78 7 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:55

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Đ ại ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK ho ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI ̣c k HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ h in Mã số: SV2017 – 01 – 05 ́ uê ́H tê Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Phúc Huế, 12/2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK ho ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI ̣c k HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ Dương Thị Cúc tê Sinh viên tham gia hỗ trợ: h in Mã số: SV2017 – 01 – 05 ́ uê ́H Đặng Thị Ngọc Ánh Xác nhận giáo viên hướng dẫn Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên) (ký, họ tên) Huế, 12/2017 Đại học Kinh tế Huế LỜI CÁM ƠN Trong học tập sống, đằng sau kết có hỗ trợ, giúp đỡ Trong suốt thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, hồn thành báo cáo này, nhóm chúng tơi nhận nhiều giúp đỡ từ nhiều phía Trước hết nhóm nghiên cứu xin gửi lời cám ơn đến ban giám hiệu nhà trường Đại học Kinh tế Huế, đặc biệt thầy cô khoa Kinh Tế & Phát Triển, người tận tình dạy dỗ, truyền đạt kiến thức tạo điều kiện cho nhómhồn thành tốt báo Đ cáo Và đặc biệt quãng thời gian nghiên cứunày, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến ại thầy Lê Anh Quý - người trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ nhóm q trình nghiên ho cứu khoa học vừa qua ̣c k Bên cạnh đó, nhóm xin gửi lời cảm ơn đến sinh viên tham gia khảo sátđã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhóm hồn thành tốt kết nghiên cứu in Trong báo cáo này, nhóm cố gắng đạt mục tiêu yêu cầu, h nhiên thân người thiếu nhiều kiến thức, kỹ nên khơng thể sửa, góp ý để báo cáo hồn thiện ́ Một lần xin chân thành cảm ơn ́H tê khơng mắc phải thiếu sót Vì nhóm chúng tơi mong q thầy chỉnh Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS LÊ ANH QUÝ DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Thống kê sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế .20 Bảng 2.2 Mức độ sử dụng facebook cho mục đích học tập .27 Bảng 2.3 Mức độ sử dụng facebook cho mục đích giao tiếp .28 Bảng 2.4 Mức độ sử dụng facebook cho mục đích giải trí .29 Bảng 2.5 Thời gian sử dụng Facebook sinh viên khóa 30 Bảng 2.6 Thời gian sử dụng Facebook cho việc học sinh viên khóa 31 Bảng 2.7 Kết học tập sinh viên năm học .32 Đ Bảng 2.8 Thời gian sử dụng Facebook sinh viên nam & nữ 33 ại Bảng 2.9 Thời gian sử dụng Facebook vào học tập sinh viên nam & nữ 34 ̣c k ho Bảng 2.10 Giá trị trung bình mức độ sử dụng Facebook cho mục đích sinh viên nam & nữ 34 Bảng 2.11 Kết học tập sinh viên nam & nữ sử dụng Facebook 35 Bảng 2.12 Kết học tập so với thời gian sử dụng Facebook 37 in Bảng 2.13 Kết học tập so với thời gian dùng Facebook cho mục đích học tập 37 h ́ uê ́H tê Bảng 3.1 Tỷ lệ sinh viên ngưng sử dụng Facebook biết facebook có ảnh hưởng đến kết học tập 41 Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư i Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS LÊ ANH QUÝ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CTSV : Công tác sinh viên SL : Số lượng MXH : Mạng xã hội ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư ii Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS LÊ ANH QUÝ DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Cơ cấu giới tính 22 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu đối tượng sinh viên 23 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu sinh viên theo Khoa 23 Biểu đồ 2.4 Tỷ lệ sinh viên sử dụng mạng xã hội 24 Biều đồ 2.5 Thời gian sử dụng Facebook 25 ại Đ Biểu đồ 2.6 Địa điểm sử dụng Facebook 26 h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư iii Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS LÊ ANH QUÝ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Thông tin chung Đ 1.1 Tên đề tài: Đánh giá ảnh hưởng Facebook đến kết học tập sinh viên ại trường Đại học Kinh tế - Đại Học Huế ho 1.2 Mã số đề tài: SV2017 – 01 – 05 1.3 Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Phúc ̣c k 1.4 Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 2.1 Mục tiêu tổng quát: h Mục tiêu nghiên cứu in 1.5 Thời gian thực hiện: 01/2017 – 12/2017 tê ́H Trên sở đánh giá ảnh hưởng Facebook đến kết học tập sinh viên trường Đại Học Kinh tế - Đại Học Huế nay, đề xuất giải phápsử dụng ́ uê Facebook giúp nâng cao kết học tập sinh viêntrường Đại Học Kinh tế - Đại Học Huế 2.2 Mục tiêu cụ thể: ₋ Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn mạng xã hội nói chung mạng xã hội Facebook nói riêng ₋ Tìm hiểu thực trạng sử dụng ảnh hưởng mạng xã hội Facebook đến kết học tập sinh viên trường Đại Học Kinh tế - Đại Học Huế Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư iv Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học ₋ GVHD: ThS LÊ ANH QUÝ Đề xuất giải pháp sử dụng Facebook nhằm nâng cao kết học tập cho sinh viên trường Đại Học Kinh tế - Đại Học Huế Tính sáng tạo: Đề tài nghiên cứu cấp sở Các kết nghiên cứu thu Qua nghiên cứu này, nhóm chúng tơi thấy việc sử dụng Facebook có ảnh hưởng đến kết học tập mức độ định Chúng khảo sát thông qua nhân tố tần suất sử dụng mục đích sử dụng thấy bạn sinh viên sử dụng Facebook với tần suất cao sử dụng phần lớn thời gian cho mục đích học tập Đ có kết học tập cao ngược lại ại Các sản phẩm đề tài: Báo cáo tổng kết - Báo cáo tóm tắt ̣c k ho - Đóng góp mặt kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, an ninh, quốc phòng in khả áp dụng đề tài: h ₋ Áp dụng kiến thức học vào nghiên cứu khoa học tê ₋ Biết cách viết thực đề tài nghiên cứu khoa học ́ uê ́H Ngày …… tháng … năm 2017 Ngày …… tháng … năm 2017 Giáo viên hướng dẫn Sinh viên chịu trách nhiệm đề tài Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư v Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS LÊ ANH QUÝ MỤC LỤC PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đ 4.2 Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu ại Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập số liệu .3 5.1.1 Dữ liệu thứ cấp 5.1.2 Dữ liệu sơ cấp .3 ̣c k ho 5.1 in 5.1.2.1 Xác định kích thước mẫu Phương pháp xử lý phân tích số liệu tê 5.2 h 5.1.2.2 Phương pháp chọn mẫu .4 ́H PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ́ uê 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Mạng xã hội .6 1.1.1.2 Facebook 1.1.2 Tổng quan nghiên cứu trước 11 1.1.2.1 Trong nước 11 1.1.2.2 Ngoài nước 12 1.1.3 Tổng quan kết học tập đánh giá kết học tập 13 1.1.3.1 Khái niệm 13 Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS LÊ ANH QUÝ 1.1.3.2 Cách thức đánh giá 13 1.2 Cơ sở thực tiễn 15 1.2.1 Thực trạng sử dụng Facebook giới 15 1.2.2 Thực trạng sử dụng Facebook Việt Nam .16 CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK ĐẾN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ 18 2.1 Tổng quan trường Đại học Kinh tế - Đại Học Huế 18 Những thông tin chung .18 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 19 2.1.3 Tổng quan sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại Học Huế 19 Đ 2.1.1 ại 2.2 Thực trạng sử dụng mạng xã hội facebook sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại Học Huế 22 ho 2.2.1 Đặc điểm đối tượng nghiên cứu 22 ̣c k 2.2.1.1 Giới tính 22 2.2.1.2 Đối tượng sinh viên 22_Toc499418973 in 2.2.1.3 Khoa đào tạo 23 Thực trạng sử dụng mạng xã hội sinh viên 24 2.2.3 Thực trạng sử dụng mạng xã hội Facebook sinh viên 25 h 2.2.2 tê ́H 2.2.3.1 Thời gian sử dụng 25 2.2.3.2 Địa điểm sử dụng 25 ́ uê 2.2.3.3 Mục đích sử dụng 26 2.2.4 Ảnh hưởng việc sử dụng Facebook đến kết học tập 30 2.2.4.1 So sánh việc sử dụng Facebook với kết học tập sinh viên khóa 30 2.2.4.2 So sánh việc sử dụng Facebook với kết học tập sinh viên nam & nữ 33 2.2.4.3 So sánh tần suất sử dụng Facebook với kết học tập: 35 2.3 Một số nguyên nhân dẫn đến kết học tập giảm sút sử dụng Facebook 38 2.3.1 Nguyên nhân từ phía người dùng .38 Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS LÊ ANH QUÝ Câu 12: Trong thời gian học, anh (chị) có sử dụng facebook ngồi mục đích học tập khơng? Có Khơng Câu 13: Nếu có anh (chị) sử dụng Facebook cho mục đích nào?  Giao tiếp  Giải trí việc học tập? h  Trên 5h in  3h – 5h ̣c k  1h – 3h ho  Dưới 1h ại Đ Câu 14: Anh (chị) dành thời gian cho việc sử dụng Facebook vào Nhà ́H tê Câu 15: Anh (chị) thường sử dụng Facebook nhiều đâu? Trường học ́ uê Nơi công cộng (công viên, nhà Quán café, nhà hàng, cửa hàng sách,…)  Tiệm Internet Câu 16: Điểm trung bình qua kỳ anh (chị) bao nhiêu? Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS LÊ ANH QUÝ Câu 17: Nếu biết Facebook có ảnh hưởng đến kết học tập anh (chị) có ngưng sử dụng? Có Khơng Cám ơn anh (chị) dành thời gian giúp nhóm chúng tơi hồn thành phiếu điều tra Chúc anh (chị) sức khỏe thành công ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS LÊ ANH QUÝ Phụ lục 2: Kết thống kê mô tả SPSS Phụ lục 2.1 Giới tính Gioi tinh Cumulative Frequency Valid nam Percent Valid Percent Percent 92 47.2 47.2 47.2 nu 103 52.8 52.8 100.0 Total 195 100.0 100.0 ại Đ Phụ lục 2.2: Cơ cấu sinh viên theo năm học Co cau sinh vien theo nam ho Frequency 63 nam 68 nam 64 Total 195 Valid Percent 32.3 Percent 32.3 32.3 34.9 34.9 67.2 32.8 32.8 100.0 100.0 ̣c k nam Percent in Valid Cumulative 100.0 h Co cau sinh vien theo Khoa Valid Percent quan tri kinh doanh 60 30.8 Ke toan - Kiem toan 43 Tai chinh - ngan hang Cumulative ́ uê Frequency ́H tê Phụ lục 2.3: Cơ cấu sinh viên theo Khoa Valid Percent Percent 30.8 30.8 22.1 22.1 52.8 19 9.7 9.7 62.6 Kinh te & phat trien 55 28.2 28.2 90.8 He thong thong tin kinh te 18 9.2 9.2 100.0 195 100.0 100.0 Total Phụ lục 2.4: Tỷ lệ sinh viên sử dụng mạng Xã Hội Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS LÊ ANH QUÝ su dung Facebook Cumulative Frequency Valid co Percent 195 Valid Percent 100.0 Percent 100.0 100.0 su dung Youtobe Cumulative Frequency Valid co Percent Valid Percent Percent 84.1 84.1 84.1 khong 31 15.9 15.9 100.0 Total 195 100.0 100.0 ại Đ 164 su dung Zalo ho Frequency co 120 75 Total 195 Percent 61.5 61.5 61.5 38.5 38.5 100.0 100.0 100.0 tê su dung Viber h in khong Valid Percent ̣c k Valid Percent Cumulative Cumulative Valid co Percent Valid Percent 9.7 9.7 khong 176 90.3 90.3 Total 195 100.0 100.0 Percent 9.7 ́ uê 19 ́H Frequency 100.0 su dung Instagram Cumulative Frequency Valid co Percent Valid Percent Percent 115 59.0 59.0 59.0 khong 80 41.0 41.0 100.0 Total 195 100.0 100.0 Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS LÊ ANH QUÝ su dung web khac Cumulative Frequency Valid co Percent Valid Percent Percent 69 35.4 35.4 35.4 khong 126 64.6 64.6 100.0 Total 195 100.0 100.0 Phụ lục 2.5: Thời gian sử dụng Facebook Thoi gian su dung facebook Cumulative Đ Frequency duoi nam - nam tren nam 6.2 6.2 12 6.2 6.2 12.3 43 22.1 22.1 34.4 128 65.6 65.6 100.0 195 ̣c k Total Percent 6.2 ho - nam Valid Percent 12 ại Valid Percent 100.0 100.0 in Phụ lục 2.6: Địa điểm sử dụng Facebook h tê Dia diem su dung facebook nha truong hoc noi cong cong quan cafe, nha hang, cua hang tiem internet Total 171 87.7 2.1 12 Valid Percent Percent 87.7 87.7 2.1 89.7 6.2 6.2 95.9 2.6 2.6 98.5 1.5 1.5 100.0 195 100.0 100.0 Phụ lục 2.7: Sử dụng Facebook cho mục đích học tập Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư ́ uê Valid Percent ́H Frequency Cumulative Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS LÊ ANH QUÝ Descriptive Statistics N Theo doi tin tuc tren Minimum Maximum Mean Std Deviation 195 3.71 843 Tim kiem tai lieu hoc tap 195 3.17 903 Download tai lieu hoc tap 195 3.11 735 Thao luan nhom 195 3.40 870 Valid N (listwise) 195 Fanpage cua truong, lop Phụ lục 2.8: Xếp hạng mức độ sử dụng Facebook cho mục đích học tập Đ Theo doi tin tuc tren Fanpage cua truong, lop ại Cumulative Frequency khong bao gio hiem thuong xuyen Total 5 13 6.7 6.7 7.2 60 30.8 30.8 37.9 88 45.1 45.1 83.1 33 16.9 16.9 100.0 100.0 100.0 h 195 in rat thuong xuyen Percent ̣c k thinh thoang Valid Percent ho Valid Percent ́H tê Tim kiem tai lieu hoc tap Cumulative Frequency khong bao gio Valid Percent Percent ́ uê Valid Percent 4.6 4.6 24 12.3 12.3 thinh thoang 100 51.3 51.3 68.2 thuong xuyen 48 24.6 24.6 92.8 rat thuong xuyen 14 7.2 7.2 100.0 195 100.0 100.0 hiem Total 4.6 16.9 Download tai lieu hoc tap Cumulative Frequency Percent Valid Percent Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư Percent Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học Valid GVHD: ThS LÊ ANH QUÝ khong bao gio 2.1 2.1 2.1 27 13.8 13.8 15.9 thinh thoang 112 57.4 57.4 73.3 thuong xuyen 48 24.6 24.6 97.9 2.1 2.1 100.0 195 100.0 100.0 hiem rat thuong xuyen Total Thao luan nhom Cumulative Frequency Valid khong bao gio Percent Valid Percent Percent 2.6 2.6 2.6 hiem 18 9.2 9.2 11.8 thinh thoang 83 42.6 42.6 54.4 72 36.9 36.9 91.3 17 8.7 8.7 100.0 195 100.0 100.0 thuong xuyen ại Đ Total ̣c k ho rat thuong xuyen Phụ lục 2.9: Sử dụng Facebook cho mục đích giao tiếp h in Descriptive Statistics Minimum Maximum 195 195 Ket ban 195 Valid N (listwise) 195 Tro chuyen voi ban be, nguoi than Chat video voi ban be, nguoi than Std Deviation 3.86 ́ uê 195 nguoi than Mean ́H Theo doi thong tin ban be, tê N 841 3.73 800 3.10 936 2.79 892 Phụ lục 2.10: Xếp hạng mức độ sử dụng Facebook cho mục đích giao tiếp Theo doi thong tin ban be, nguoi than Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS LÊ ANH QUÝ Cumulative Frequency Valid khong bao gio Percent Valid Percent Percent 5 hiem 13 6.7 6.7 7.2 thinh thoang 39 20.0 20.0 27.2 thuong xuyen 101 51.8 51.8 79.0 41 21.0 21.0 100.0 195 100.0 100.0 rat thuong xuyen Total Tro chuyen voi ban be, nguoi than Cumulative Đ Valid Frequency khong bao gio thuong xuyen 5 14 7.2 7.2 7.7 47 24.1 24.1 31.8 107 54.9 54.9 86.7 26 13.3 13.3 100.0 Total 195 100.0 100.0 in ̣c k rat thuong xuyen Percent ho thinh thoang Valid Percent ại hiem Percent h Chat video voi ban be, nguoi than khong bao gio Valid Percent 4.1 hiem 43 22.1 thinh thoang 74 37.9 37.9 thuong xuyen 61 31.3 31.3 4.6 4.6 195 100.0 100.0 Total 4.1 4.1 22.1 26.2 ́ uê rat thuong xuyen Percent ́H Valid Percent tê Frequency Cumulative 64.1 95.4 100.0 Ket ban Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent khong bao gio 15 7.7 7.7 7.7 hiem 55 28.2 28.2 35.9 Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS LÊ ANH QUÝ thinh thoang 83 42.6 42.6 78.5 thuong xuyen 40 20.5 20.5 99.0 1.0 1.0 100.0 195 100.0 100.0 rat thuong xuyen Total Phụ lục 2.11: Sử dụng Facebook cho mục đích giải trí Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation 195 3.88 781 Dang anh 195 3.01 834 195 2.08 973 195 ại 2.61 845 Nghe nhac 195 2.76 907 Live stream 195 1.75 769 Doc truyen 195 2.22 864 Valid N (listwise) 195 Choi game Đ Luot Facebook Xem phim in ̣c k ho Phụ lục 2.12: Xếp hạng mức độ sử dụng Facebook cho mục đích giải trí h hiem Valid Percent 3.6 thinh thoang 51 26.2 26.2 thuong xuyen 95 48.7 48.7 rat thuong xuyen 42 21.5 21.5 195 100.0 100.0 Total 3.6 Percent 3.6 ́ uê Valid Percent Cumulative ́H Frequency tê Luot Facebook 29.7 78.5 100.0 Dang anh Cumulative Frequency Valid khong bao gio 10 Percent Valid Percent 5.1 Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư 5.1 Percent 5.1 Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS LÊ ANH QUÝ hiem 31 15.9 15.9 21.0 thinh thoang 108 55.4 55.4 76.4 thuong xuyen 40 20.5 20.5 96.9 3.1 3.1 100.0 195 100.0 100.0 rat thuong xuyen Total Choi game Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent 72 36.9 36.9 36.9 hiem 49 25.1 25.1 62.1 thinh thoang 61 31.3 31.3 93.3 thuong xuyen 13 6.7 6.7 100.0 195 100.0 100.0 Total ại Đ khong bao gio ho Xem phim ̣c k Frequency hiem 60 thinh thoang thuong xuyen Total 10.3 10.3 10.3 30.8 30.8 41.0 93 47.7 47.7 88.7 20 10.3 1.0 195 100.0 10.3 99.0 ́H rat thuong xuyen Percent tê 20 h khong bao gio Valid Percent in Valid Percent Cumulative 1.0 100.0 100.0 ́ uê Nghe nhac Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent khong bao gio 19 9.7 9.7 9.7 hiem 49 25.1 25.1 34.9 thinh thoang 90 46.2 46.2 81.0 thuong xuyen 34 17.4 17.4 98.5 1.5 1.5 100.0 rat thuong xuyen Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS LÊ ANH QUÝ Total 195 100.0 100.0 Live stream Cumulative Frequency Valid Valid Percent Percent khong bao gio 83 42.6 42.6 42.6 hiem 83 42.6 42.6 85.1 thinh thoang 24 12.3 12.3 97.4 thuong xuyen 2.6 2.6 100.0 195 100.0 100.0 Total Đ Doc truyen ại Frequency Cumulative Percent Valid Percent Percent ho Valid Percent 23.1 thinh thoang 65 33.3 33.3 94.4 thuong xuyen 11 5.6 5.6 100.0 195 100.0 khong bao gio hiem 45 23.1 23.1 74 37.9 37.9 61.0 100.0 h in ̣c k Total ́H tê Phụ lục 2.13: Thời gian sử dụng Facebook sinh viên năm học Thoi gian su dung facebook moi 1h - 3h Layer Count Valid N % 3h - 5h Layer Count ́ uê duoi 1h Valid N % tren 5h Layer Count Valid N % Layer Count Valid N % Co cau nam 2.1% 29 14.9% 23 11.8% 3.6% sinh vien nam 0.0% 22 11.3% 36 18.5% 10 5.1% theo nam nam 2.1% 32 16.4% 18 9.2% 10 5.1% nam 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Phụ lục 2.14: Thời gian sử dụng Facebook cho việc học tập sinh viên năm học Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS LÊ ANH QUÝ Thoi gian su dung facebook cho muc dich hoc tap duoi 1h 1h - 3h Layer Count 3h - 5h Layer Valid N % Count tren 5h Layer Valid N % Count Layer Valid N % Count Valid N % Co cau nam 36 18.5% 24 12.3% 1.5% 0.0% sinh vien nam 32 16.4% 32 16.4% 1.0% 1.0% theo nam nam 40 20.5% 16 8.2% 3.6% 0.5% nam 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Phụ lục 2.15: Kết học tập sinh viên năm Đ Ket qua hoc tap ại duoi 2,0 2,0 - 2,49 Layer 2,5 - 3,19 Layer 3,2 - 3,59 Layer 3,6 - 4,0 Layer Layer Valid N % Count Valid N % Count Valid N % Count Valid N % Count Valid N % nam 31 15.9% 16 8.2% 12 6.2% 2.1% 0.0% sinh vien nam theo nam 14 7.2% 3.1% 0.0% ̣c k Co cau nam 32 16.4% 19 9.7% 1.5% 0.0% 14 7.2% 37 19.0% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% h in nam ho Count ́H tê Phụ lục 2.16: Thời gian sử dụng Facebook sinh viên nam nữ Thoi gian su dung facebook moi 1h - 3h Layer Count Gioi tinh 3h - 5h Layer Valid N % Count Valid N % ́ uê duoi 1h tren 5h Layer Count Valid N % Layer Count Valid N % nam 4.1% 55 28.2% 17 8.7% 12 6.2% nu 0.0% 28 14.4% 60 30.8% 15 7.7% Phụ lục 2.17:Thời gian sử dụng Facebook cho mục đích học tập sinh viên nam nữ Thoi gian su dung facebook cho muc dich hoc tap duoi 1h 1h - 3h Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư 3h - 5h tren 5h Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS LÊ ANH QUÝ Layer Count Gioi tinh Layer Valid N % Count Layer Valid N % Count Layer Valid N % Count Valid N % nam 72 36.9% 12 6.2% 4.1% 0.0% nu 36 18.5% 60 30.8% 2.1% 1.5% Phụ lục 2.18: Kết học tập sinh viên nam nữ Ket qua hoc tap duoi 2,0 2,0 - 2,49 Layer 2,5 - 3,19 Layer 3,2 - 3,59 Layer 3,6 - 4,0 Layer Layer Valid N % Count Valid N % Count Valid N % Count Valid N % Count Valid N % 29 14.9% 42 21.5% 16 8.2% 2.6% 0.0% 22 11.3% 20 10.3% 52 26.7% 4.6% 0.0% Gioi tinh nam nu ại Đ Count ho Phụ lục 2.19: Kết học tập so với thời gian sử dụng Facebook 2,0 - 2,49 2,5 - 3,19 in ̣c k duoi 2,0 Ket qua hoc tap Layer h Layer Count Valid N % Count Valid N % Count 3,2 - 3,59 Layer Valid N % Layer Count Valid N % Count Valid N % 0.5% 0.0% 1.0% 0.5% 1h - 3h 17 8.7% 31 15.9% 27 13.8% 4.1% 0.0% facebook 3h - 5h 17 8.7% 26 13.3% 31 15.9% 1.5% 0.0% tren 5h 15 7.7% 2.1% 1.0% 0.0% ́ uê duoi 1h su dung ́H tê 2.1% Layer Thoi gian moi 3,6 - 4,0 3.1% Phụ lục 2.20: Kết học tập so với thời gian sử dụng Facebook cho mục đích học tập Ket qua hoc tap duoi 2,0 2,0 - 2,49 Layer Thoi gian su duoi 1h 2,5 - 3,19 Layer 3,2 - 3,59 Layer 3,6 - 4,0 Layer Layer Count Valid N % Count Valid N % Count Valid N % Count Valid N % Count Valid N % 33 16.9% 39 20.0% 26 13.3% 10 5.1% 0.0% Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư Đại học Kinh tế Huế Nghiên cứu khoa học GVHD: ThS LÊ ANH QUÝ dung 1h - 3h 17 8.7% 18 9.2% 35 17.9% 1.0% 0.0% facebook 3h - 5h 0.5% 1.5% 3.1% 1.0% 0.0% cho muc tren 5h 0.0% 1.0% 0.5% 0.0% 0.0% dich hoc tap Phụ lục 3: Thuyết minh đề tài NCKH sinh viên ại Đ h in ̣c k ho ́ uê ́H tê Nhóm sinh viên chuyên ngành Kế Hoạch - Đầu Tư Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU CHỈNH SỬA THEO GÓP Ý HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU Tên đề tài: “Đánh giá ảnh hưởng mạng xã hội Facebook đến kết học tập sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại Học Huế” Họ tên chủ nhiệm đề tài:Nguyễn Hữu Phúc Điện thoại: 01266523720 Email:huuphucnguyenkt@gmail.com ại Đ NỘI DUNG CHỈNH SỬA Nội dung điều chỉnh Nội dung chỉnh sửa Bảng 2.2 Giá trị trung bình mức độ sử dụng facebook cho mục đích học tập Bảng 2.3 Mức độ sử dụng facebook cho mục đích học tập Bảng 2.4 Giá trị trung bình mức độ sử dụng facebook cho mục đích giao tiếp Bảng 2.5 Mức độ sử dụng facebook cho mục đích giao tiếp Bảng 2.6 Giá trị trung bình mức độ sử dụng facebook cho mục đích giải trí Bảng 2.7 Mức độ sử dụng facebook cho mục đích giải trí h in ̣c k ho TT Gộp thành bảng Bảng 2.2 Mức độ sử dụng facebook cho mục đích học tập tê Chủ tịch Hội đồng ́ uê Gộp thành bảng Bảng 2.3 Mức độ sử dụng facebook cho mục đích giao tiếp ́H Gộp thành bảng Bảng 2.4 Mức độ sử dụng facebook cho mục đích giải trí Chủ nhiệm đề tài ... đánh giá ảnh hưởng Facebook đến kết học tập sinh viên trường Đại Học Kinh tế - Đại Học Huế nay, đề xuất giải phápsử dụng ́ uê Facebook giúp nâng cao kết học tập sinh viêntrường Đại Học Kinh tế. .. Đánh giá ảnh hưởng Facebook đến kết học tập sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại Học Huế Đ Mục tiêu nghiên cứu ại 2.1 Mục tiêu tổng quát ho Trên sở đánh giá ảnh hưởng Facebook đến kết học. .. quan kết học tập đánh giá kết học tập 1.1.3.1 Khái niệm Kếtquảhọctậplàkiếnthức,kỹnăngthunhậncủasinhviênlàmụctiêuquantrọngnhất Đ củacáctrườngđạihọccũngnh của sinhviên.Trongnghiêncứunày ,kết quảhọctậpcủasinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ đánh giá ảnh hưởng của facebook đến kết quả học tập của sinh viên trường đại học kinh tế đại học huế , Luận văn thạc sĩ đánh giá ảnh hưởng của facebook đến kết quả học tập của sinh viên trường đại học kinh tế đại học huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn