Luận văn thạc sĩ ảnh hưởng của quy định bỏ thi lại đến kết quả học tập của sinh viên trường đại học kinh tế, đại học huế

51 2 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:54

Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ ho ẢNH HƯỞNG CỦA QUY ĐỊNH BỎ THI LẠI ĐẾN ̣c k KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG h in ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ ́H tê Mã số: SV2017-01-13 ́ uê Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Huyền Oanh HUẾ 12/2017 Đại học Kinh tế Huế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ ại Đ ẢNH HƯỞNG CỦA QUY ĐỊNH BỎ THI LẠI ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ho ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ ̣c k h in Mã số: SV2017-01-13 Chủ nhiệm đềtài (ký, họtên) ́H tê Huế, 12/2017 ́ uê Xác nhận giáo viên hướng dẫn (ký, họ tên) Đại học Kinh tế Huế DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA ĐỀ TÀI 1: Lê Thị Huyền Oanh 2: Lê Thị Hường 3: Đặng Thị Ngân 4: Lê Thị Kim Ngọc ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT K48: Khóa 48 K49: Khóa 49 K50: Khóa 50 PGS TS: Phó Giáo Sư Tiến Sĩ TS: Tiến Sĩ SV: Sinh viên Ahtl: Ảnh hưởng tâm lí Ahcp: Ảnh hưởng chi phí CPHT: Chi phí học tập Đ Ahppht: Ảnh hưởng phương pháp học tập ại PPHT: Phương pháp học tập ho Ahqtht: Ảnh hưởng trình học tập Ahkqht: Ảnh hưởng kết học tập ̣c k CNH-HĐH: Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa h in ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế MỤC LỤC PHẦN I PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu .2 Tóm tắt tiến trình thực đề tài .2 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ QUY ĐỊNH BỎ THI LẠI Đ 1.1 Quy định bỏ thi lại ại 1.1.1 Phạm vi đối tượng áp dụng quy định ho 1.1.2 Mục đích quy định 1.1.3 Nội dung quy định ̣c k 1.2 Cơ sở thực tiễn in 1.2.1 Tình hình áp dụng quy định bỏ thi lại trường Đại học - Cao đẳng nước ta .6 h 1.2.1 Tình hình áp dụng quy định bỏ thi lại trường Đại học - Cao đẳng thuộc Đại học Huế tê ́H CHƯƠNG II: ẢNH HƯỞNG CỦA QUY ĐỊNH BỎ THI LẠI ĐẾN KẾT QUẢHỌC TẬP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ ́ uê 2.1 Giới thiệu chung trường Đại học kinh tế Huế .7 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Đại học Kinh tế Huế 2.1.2 Sứ mệnh, tầm nhìn giá trị cốt lõi trường Đại Học Kinh Tế Huế 2.1.3 Cơ cấu tổ chức trường Đại học Kinh tế Huế 10 2.1.4 Đội ngũ cán trường Đại học Kinh tế Huế 11 2.2 Ảnh hưởng quy định bỏ thi lại sinh viên trường đại học Kinh Tế Huế 12 2.2.1 Đặc điểm chung mẫu nghiên cứu 12 2.2.2 Ảnh hưởng quy định bỏ thi lại đến tâm lí thi cử sinh viên 16 2.2.3 Ảnh hưởng quy định bỏ thi lại đến chi phí học tập sinh viên 18 2.2.4 Ảnh hưởng quy định bỏ thi lại đến phương pháp học tập sinh viên 21 2.2.5 Ảnh hưởng cuả quy định đến kết học tập sinh viên .24 Đại học Kinh tế Huế 2.3 So sánh kết học tập bình quân chung sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế giai đoạn trước sau áp dụng sách 25 2.4 Đánh giá hài lòng sinh viên quy định bỏ thi lại .28 CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ VÀ CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ .31 3.1 Định hướng nhằm nâng cao kết học tập 31 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao kết học tập 31 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 33 Kết luận 33 Kiến nghị 34 Đ 2.1 Đối với sinh viên 34 ại 2.2 Đối với nhà trường 34 ho PHỤ LỤC .37 h in ̣c k ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu tổ chức trường Đại học Kinh tế Huế 10 Bảng 2.2: Một số thông tin chung mẫu điều tra .12 Bảng 2.3: Bảng thông tin giới tính 13 Bảng 2.4: Thông tin cách tiếp cận theo giới tính 14 Bảng 2.5: Thông tin cách tiếp cận theo Khoa Error! Bookmark not defined Bảng 2.6: Ảnh hưởng tâm lí theo giới tính 17 Bảng 2.7: Ảnh hưởng tâm lí theo khoa 17 Bảng 2.8: Ảnh hưởng chi phí học tập theo khoa, giới tính 20 Đ Bảng 2.9: Ảnh hưởng đến phương pháp học tập sinh viên 23 ại Bảng 2.10: Ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên 25 Bảng 2.11: Bảng kết học tập bình qn khóa 48, trường Đại học Kinh tế Huế ho giai đoạn 2014-2016 26 h in ̣c k Bảng 2.12: Tính phù hợp quy định bỏ thi lại 29 ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức trường Đại học Kinh tế Huế 11 Đồ thị 2.1: Ảnh hưởng quy định bỏ thi lại đến tâm lí thi kết thúc học phần sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế .16 Đồ thị 2.2: Ảnh hưởng quy định bỏ thi lại đến chi phí học học tập SV 19 Đồ thị 2.3: Ảnh hưởng quy định bỏ thi lại đến trình học tập 22 sinh viên 22 Đồ thị 2.4: Ảnh hưởng sách bỏ thi lại đến phương pháp học sinh viên 23 Đ Đồ thị 2.5: Ảnh hưởng quy định bỏ thi lại đến kết học tập sinh viên .24 ại Đồ thị 2.6: Thể thay đổi % điểm A, B giai đoạn 2014-2016 27 Đồ thị 2.7: Tính hợp lí quy định bỏ thi lại theo ý kiến sinh viên trường Đại học ho Kinh Tế Huế 28 h in ̣c k ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Thơng tin chung 1.1 Tên đề tài: Ảnh hưởng quy định bỏ thi lại đến kết học tập sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế 1.2 Mã số đề tài: SV2017-01-13 1.3 Chủ nhiệm đề tài: Lê Thị Huyền Oanh 1.4 Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Đ ại 1.5 Thời gian thực hiện: 12 tháng Mục tiêu nghiên cứu: ho Tính sáng tạo h in ̣c k Đề tài nghiên cứu thực nhằm nghiên cứu sở lý luận ảnh hưởng quy định bỏ thi lại đến kết học tập sinh viên Trường Đại học Kinh tế Huế Vận dụng dựa kết học tập để đánh giá ảnh hưởng quy định bỏ thi lại Từ đó, đề xuất sách giải pháp nhằm cải thiện kết học tập sinh viên Trường Đại học Kinh tế Huế tê ́H Quy định bỏ thi lại áp dụng trường Đại học Kinh tế Huế vào năm học 2015-2016 Là quy định có tác động trực tiếp đến việc học tập sinh viên, nên có nhiều vấn đề cần khai thác giải đáp Dưới góc nhìn nhiều sinh viên để đưa nhìn khách quan ảnh hưởng, tác động mà quy định bỏ thi lại mang lại từ đưa đề xuất, kiện nghị giúp nhà trường hiểu rõ mong muốn sinh viên Tạo mối liên kết nhà trường sinh viên ́ uê Các kết nghiên cứu thu Đề tài nghiên cứu nghiên cứu sở lý luận ảnh hưởng quy định bỏ thi lại đến kết học tập sinh viên Trường Đại học Kinh tế Huế Vận dụng dựa kết học tập để đưa tác động tích cực, tiêu cực mà quy định bỏ thi lại mang lại Phân tích ý kiến khách quan nhiều sinh viên nhằm có cách nhìn cụ thể việc áp dụng quy định.Từ đó, đề xuất sách giải pháp nhằm cải thiện kết học tập sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế Các sản phẩm đề tài Đóng góp mặt kinh tế - xã hội, giáo dục đào tạo, an ninh, quốc phòng khả áp dụng đề tài: Đại học Kinh tế Huế -Giúp sinh viên hiểu rõ quy định, ảnh hưởng quy định để tìm phương pháp học tập hiểu hơn.Nhằm nâng cao kết chất lượng học tập -Góp phần giúp nhà trường thấy rõ ảnh hưởng tích cực , tiêu cực quy định sinh viên Và đưa thay đổi, sách phù hợp nhằm nâng cao kết học tập sinh viên Ngày …… tháng … năm 20… Giáo viên hướng dẫn Ngày…… tháng ….năm 20… Sinh viên chịu trách nhiệm đề tài ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê Đại học Kinh tế Huế Đồ thị 2.6: Thể thay đổi % điểm A, B giai đoạn 2014-2016 33,01% 35,00% 29,70% 30,00% 24,24% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 12,20% %B 9,94% 8,50% %A 5,00% 0,00% K48 HKI 2015-2016 ại Đ K48 HKII 20142015 K48 HKII 20152016 ho (Nguồn: Phòng Cơng tác sinh viên) h in ̣c k Khi bắt đầu áp dụng sách, học kì I năm học 2015- 2016, tỷ lệ đạt điểm A 9.94% tăng 1.44%, tỷ lệ điểm B đạt 33.01% tăng 8.77%, điểm C đạt 28.75%,đồng thời điểm D đạt 14% giảm 2.76% F đạt 14.3% giảm đến 13,27% so với học kì II năm 20142015.Điều cho thấy,kết học tập sinh viên có bước thiện Chính nhờ áp lực quy định bỏ thi lại có hiệu nên nhiều bạn đạt điểm A, điểm B hơn, bạn chuẩn bị tâm lý tốt sử dụng quy định công cụ để thay đổi thời gian cho việc học trọng khơng muốn thời gian tiền học phí để học lại Bên cạnh đó, tỷ lệ điểm D, F giảm xuống thể tác động mạnh mẽ quy định bỏ thi lại đến cố gắng học tập sinh viên ́H tê ́ uê Cũng có nhiều ý kiến cho rằng, kết học tập học kì sau cao so với học kì trước vào học mơn chun ngành, lí khác nên sinh viên dễ đạt kết cao Điều có sở nhiên khơng thể phủ nhận tác dụng quy định bỏ thi lại Khi kết học tập sinh viên có thay đổi vượt bậc, khác xa trước sau áp dụng quy định Đặc biệt tỷ lệ điểm F giảm đến 13,27%, minh chứng cho thấy tính hiệu quy định bỏ thi lại, tính tích cực mà áp lực quy định bỏ thi lại đem lại Có thể thấy sang học kì II năm học 2015-2016 tỷ lệ điểm số có thay đổi Tỷ lệ đạt A tăng 2.26%, điểm B đạt 29.7%, C đạt 26.7% , với tỉ lệ điểm B, C có giảm nhẹ,trong điểm D tăng 1.4% F tăng lên 1,2% so với học kì I năm học 20152016 So sánh với học kì I năm 2015-2016 tỷ lệ có xu hướng giảm với tỷ lệ nhẹ Vậy nên vào học môn chuyên ngành kết học tập sinh viên cao Tuy nhiên, kết tốt nhiều so với kết chưa áp 27 Đại học Kinh tế Huế dụng quy định bỏ thi lại Vậy nên quy định bỏ thi lại thực có ảnh hưởng, tạo áp lực cho sinh viên làm ảnh hưởng đến kết học tập sinh viên Nhưng bạn chủ quan quen, thích nghi với việc thi lần nên áp lực mà quy định bỏ thi lại tạo cho sinh viên giảm dần Với tâm lí làm cho số bạn lơ tiếp thu giảng, trình học thi cử dẫn đến điểm số đạt thấp nguyên nhân khác Từ phân tích, cho thấy phần ảnh hưởng tích cực áp dụng quy định bỏ thi lạị đến kết học tập sinh viên Trường Đại học Kinh tế Huế ại Đ Qua thấy tìm kiếm nguồn động lực để học tập thực quan trọng nguồn động lực, tác động giúp cố gắng nhiều hơn, say mê nỗ lực nhiều học tập Tuy nhiên tính chất hai mặt vấn đề ln ln tồn tại, để đạt kết học tập mong muốn sinh viên cần thích nghi, cần tìm hiểu học hỏi nhiều 2.4 Đánh giá hài lòng sinh viên quy định bỏ thi lại in ̣c k ho Quy định bỏ thi lại áp dụng ởTrường Đại học Kinh Tế Huế từ năm học 2015-2016 Vậy nên việc khảo sát tính hợp lí, hài lòng sinh viên quy định bỏ lại yếu tố để mang tính chất tham khảo, phân tích thái độ sinh viên quy định Làm sở giúp nhà trường rút kinh nghiệm áp dụng sách , quy định sau Còn quy định bỏ thi lại hồn tồn khơng có khả thay đổi h Đồ thị 2.7: Tính hợp lí quy định bỏ thi lại theo ý kiến sinh viên Trường Đại học Kinh Tế Huế ́H tê Số sinh viên ́ uê 80 70 60 50 40 79 56 30 37 20 10 hợp lí khơng hợp lí khơng quan tâm (Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017) 28 Đại học Kinh tế Huế Trong 172 sinh viên cho kết quả, có 79 sinh viên (chiếm 45.9%) cho việc áp dụng quy định hợp lí Đa số bạn khẳng định quy định làm cho bạn cố gắng nhiều hơn, tập trung học tập nhiều, từ kết học tập có dấu hiệu cải thiện Có 56 sinh viên (chiếm 32.6%) cho kết quy định bỏ thi lại khơng hợp lí Đa phần bạn cho khơng hợp lí chỗ bạn khơng đảm bảo sức khỏe, hay có lí đến thi được, nhiên theo quy định nhà trường, trường hợp thực có lí đáng mà khơng dự thi phía nhà trường tạo hội để bạn thi lại Đảm bảo tính cơng lợi ích cho sinh viên Bảng 2.12: Tính phù hợp quy định bỏ thi lại ại Đ tăng giảm Số Sv không quan tâm tới quy định bỏ thi lại 25 41 13 20 19 15 34 ahKQHT ảnh hưởng tích cực 58 ảnh hưởng tiêu cực 16 không ảnh hưởng h không thay đổi in ̣c k ahCPHT ho Số Sv cho Kq quy Số Sv cho Kq quy định bỏ thi lại hợp định bỏ thi lại khơng lí hợp lí ́H tê 49 ́ uê 19 (Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017) Theo bảng 2.12 ta nhận thấy rằng: Chi phí học tập tăng điểm khơng hợp lí quy định bỏ thi lại mà sinh viên đề cập tới, có quy định để chắn đạt kết học tập tốt bạn thật phải cố gắng hết sức, khơng phải tốn nhiều chi phi để cải thiện kết Ý kiến đúng, nhiên cần xét thêm động lực mà sách mang lại Vậy nên cần sinh viên thực nghiêm túc, cố gắng học kĩ lưỡng, nắm kiến thức để đạt kết cao lần thi vấn đề chi phí học tập tăng giải Có 37 sinh viên cho kết khơng quan tâm tới quy định bỏ thi lại (chiếm 29 Đại học Kinh tế Huế 21.5%) Do quy định không ảnh hưởng đến kết học tập, tâm lí thi cử,…hoặc có ảnh hưởng nhỏ đến phương diện học tập bạn.Vậy nên bạn không quan tâm, khơng có ý kiến quy định bỏ thi lại Từ kết thấy tính hai mặt vấn đề Hay nói cách khác mặt chưa áp dụng quy định bỏ thi lại Trường Đại học Kinh tế Huế.Tuy nhiên quy định quy định, quy đinh áp dụng Vậy nên cách tốt bạn sinh viên tập thay đổi, thích nghi với quy định để có kết học tập tốt nhất, cao bạn mong muốn ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 30 Đại học Kinh tế Huế CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁPNHẰM NÂNG CAO KẾT QUẢ VÀ CHẤT LƯỢNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊNTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC HUẾ 3.1 Định hướng nhằm nâng cao kết học tập Một, dạy học thông qua tổ chức liên tiếp hoạt động học tập, giúp sinh viên tự khám phá điều chưa biết cách thực hành không thụ động tiếp thu tri thức đặt sẵn Giáo viên người tổ chức đạo sinh viên tiến hành hoạt động học tập phát kiến thức mới, vận dụng sáng tạo kiến thức biết vào tình học tập tình thực tiễn ại Đ Hai, trọng rèn luyện cho sinh viên biết khai thác sách giáo khoa tài liệu học tập, biết cách tự tìm lại kiến thức có cấp Trung học Phổ thơng, suy luận để tìm tòi phát kiến thức áp dụng cho học Định hướng cho học sinh cách tư phân tích, tổng hợp, đặc biệt hố, khái qt hố, tương tự, quy lạ quen theo trình độ cao rộng hơn… để dần hình thành phát triển tiềm sáng tạo cách logic ̣c k ho Ba, tăng cường phối hợp học tập giao lưu ngành khoa lại với nhau, lớp học trở thành môi trường giao tiếp giáo viên – sinh viênvà sinh viên –giáo viên nhằm vận dụng hiểu biết kinh nghiệm cá nhân, tập thể giải nhiệm vụ học tập chung h in Bốn, trọng đánh giá kết học tập theo mục tiêu học suốt tiến trình dạy học thơng qua hệ thống câu hỏi, tập (đánh giá lớp học) Chú trọng phát triển kỹ tự đánh giá đánh giá lẫn sinh viên với nhiều hình thức theo lời giải/đáp án mẫu, theo hướng dẫn, tự xác định tiêu chí để phê phán, tìm nguyên nhân nêu cách sửa chữa sai sót ́H tê ́ uê 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao kết học tập Tự ý thức việc học lớp cách thức tiếp thu học nhanh nhất, đầy đủ nhất, cô đọng hệ thống đường ngắn để chiếm lĩnh tri thức Phát huy tính tự giác, tích cực tự lực học tập không học lớp mà ngồi học Đọc tài liệu trước đến lớp, ghi chép nội dung chưa rõ hay chưa hiểu Trong lớp tích cực đóng góp ý kiến xây dựng nêu thắc mắc chưa hiểu bài… Tự tìm cho phương pháp tiếp thu lớp phù hợp như: ghi chép theo sơ đồ tư tập, làm dấu trích đoạn giáo trình, ghi vắn tắt thầy cô giảng, lắng nghe chia sẻ với thầy bạn Sinh viên tự trang bị kĩ mềm cho học lớp tham gia tích cực thảo luận nhóm, tham gia báo cáo trước lớp, lắng nghe thầy/cô 31 Đại học Kinh tế Huế bạn bè; giải vấn đề, tư sáng tạo, đặt mục tiêu hay tạo động lực học tập, tham gia câu lạc kĩ trường… Mỗi sinh viên tự xây dựng thực kế hoạch tự học thời gian biểu phù hợp sau có kế hoạch dạy học trường học kì Làm việc có kế hoạch: Tự đặt cho thời gian biểu bảo đảm việc học tập, hoạt động vui chơi hợp lý,( bao gồm: công việc, thời gian bắt đầu cong việc, thời gian kết thúc công việc ) cam kết phải thực theo kế hoạch đề ra, không nên học dồn dẫn đến tải, kế hoạch đặt trước bị trề trệ hiệu ại Đ Chủ động việc học tập: Chúng ta phải chủ động công việc học tập Để chủ động học tập trước hết phải xác định mục tiêu học tập có thái độ học tập đắn Khi bước vào Đại học số sinh viên cảm thấy bỡ ngỡ lối học tập theo kiểu phổ thơng khơng hiệu Việc học không đơn giản tiếp thu rập khuôn kiến thức lớp mà phải chủ động việc học tập Bạn kiến thức thơng qua học thuộc lòng mà phải hiểu rõ vận dụng vào thực tế Khi vào học cảm thấy hụt hẫn thầy giảng lớp theo kịp cảm thấy hoang mang.Vì phải tâm thay đổi cách học theo cách dạy thầy cô không nên giữ cách học phổ thông ̣c k ho h in Làm việc nhóm:Vì trước mắt lượng kiến thức khổng lồ, phát huy hết quỹ thời gian lực khó tiếp cận đầy đủ lượng kiến thức Do học nhóm giúp ta tăng thêm hứng thú học tập, học thảo luận, đặt vấn đề giải vấn đề khám phá nhiều thú vị hiểu biết Ngồi ra, để việc học tập hiệu mang tính ứng dụng cao, với nhóm học tập tích tham gia vào hoạt động ngoại khóa để gắn kết mối quan hệ thành viên nhóm.Bên cạnh đó,đối với người xung quanh giữ thái độ thân thiện, hòa động, tạo ấn tượng tốt từ giao lưu , tìm kiếm người bạn mới, học hỏi kinh nghiệm từ anh/chị để việc học tập kiểm tra đạt kết cao, thành tích tốt ́H tê ́ uê 32 Đại học Kinh tế Huế PHẦNKẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận ại Đ Trong đời sống xã hội, giáo dục đào tạo lĩnh vực có vai trò quan trọng quốc gia, dân tộc thời đại Trong xu phát triển tri thức ngày nay, Giáo dục - Đào tạo xem sách, biện pháp quan trọng hàng đầu để phát triển nhiều quốc gia Thế giới Việt Nam ngoại lệ Học sinh - sinh viên nói chung tương lai đất nước Đây xem hệ, nguồn lực tiềm quốc gia Vậy nên cần có hệ thống Giáo dục Đào tào hợp lí, phù hợp để xây dựng lớp hệ trẻ động, sáng tạo, có tri thức đạo đức Để xây dựng đất nước tốt đẹp, phát triển bền vững Việc thay đổi hay áp dụng sách, quy định hệ thống Giáo dục Đào tạo học sinh – sinh viên cần xem xét kĩ lưỡng Liên hệ với tình trạng thực tế Để đạt được hiệu kết đặt Việc thi hành sách bỏ thi lại lần Đại học Huế có Trường Đại học Kinh tế- Đại học Huế, điều ảnh hưởng lớn đến tâm lí, chi phí hộc tập, phương pháp học tập kết học tập sinh viên mặt tích cực lẫn tiêu cực Chính thức áp dụng quy đinh bỏ thi lại lần vào học kì I năm học 2015-2016, kết học tập sinh viên Trường Đại học Kinh tế Huế có nhiều biến chuyển rõ rệt thể rõ qua kết học tập sinh viên khóa 48 giai đoạn 2014-2016 ( Giai Đoạn trước sau áp dụng quy định bỏ thi lại) Nghiên cứu ảnh hưởng quy định bỏ thi lại đến kết học tập sinh viên Trường Đại học Kinh tế Huế , chúng tơi có kết luận sau : Phần lớn sinh viên Trường Đại học Kinh tế Huế biết quy định bỏ thi lại Tuy nhiên sinh viên biết qua loa, hay biết phần quy định bỏ thi lại Nên đa phần bạn có thái độ hoang mang, lo lắng Điều phần gây ảnh hưởng đến tâm lí sinh viên q trình học tập thi kết thúc học phần Có nhiều quan điểm đồng tình với việc bỏ thi lại họnhận thấy việc bỏ thi lại khiến cho họ học tập chăm lớp mà nhà Bên cạnh có số quan điểm khơng đồng tình với quy định họ cho có nhiều ngun nhân dẫn đến việc thi hỏng lần : bận làm thêm, thời gian để học bài, ơn chưa kĩ họ mong muốn thi thêm lần có thời gian ơn kĩ để cải thiện kết học tập Kết điều tra cho thấy 71,51% sinh viên cho quy định bỏ thi lại ảnh hưởng đến tâm lí thi cử; 28,49% sinh viên cho quy định bỏ thi lại không ảnh hưởng đến tâm lí thi cử họ Như việc bỏ thi lại ảnh hưởng nhiều đến tâm lí thi cử sinh viên Từ đó, ảnh hưởng đến q trình kết học tập, chi phí học tập… h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 33 Đại học Kinh tế Huế Thông qua kết điều tra ảnh hưởng quy định bỏ thi lại đến kết học tập sinh viên Trường Đại học Kinh tế Huế yêu cầu, kiến nghị nhiều sinh viên trường, nhóm nghiên cứu điểm đạt, chưa đạt hay ảnh hưởng tích cực, tiêu cực qua đưa số giải pháp, kiến nghị sinh viên nhà trường nhằm cải thiện tình hình, kết học tập sinh viên Trường Đại học Kinh tế Huế ngày tốt Kiến nghị 2.1 Đối với sinh viên Làm để bạn cải thiện điểm số thi cử, kết học tập tốt nhất?Và dù làm nữa, bạn sinh viên cần phải biết cách học tập hiệu Sau số kiến nghị sinh viên giúp họ cải thiện kết học tập tốt ại Đ - Sinh viên nên chủ động việc học tập trường > Tham gia học thường xuyên, siêng phát biểu, nêu kiến thân, nâng cao khả giao tiếp với bạn bè, giảng viên nhằm tìm tòi, khám phá thêm nhiều kiến thức… ̣c k ho - Sinh viên nên hiểu rõ tầm quan trọng việc tự học nhà> Dành nhiều thời gian cho việc làm tập,ôn lại kiến thức sau học lớp, soạn bài, đọc trước đến lớp,… in - Chủ động việc tìm kiếm tài liệu học tập thơng qua sách vở, giáo trình, internet h - Chủ động việc hợp tác, trao đổi với thầy cô bạn bè việc tiếp thu kiến thức lớp luyện tập thường xuyên nhà tê ́H - Vạch mục tiêu cụ thể có nhận thức đắn trình học tập, lập kế hoạch cho thân nhằm đạt mục tiêu đề ́ uê 2.2 Đối với nhà trường - Giảng viên nên thiết kế giảng sinh động, dễ hiểu phần mềm mơ máy tính nhằm hổ trợ cho phương pháp dạy truyền thống nhằm tạo nguồn cảm hứng mới, thu hút tạo động lực cho sinnh viên trình học tập - Giảng viên nên tăng cường điểm danh, kiểm tra cũ, tạo hội cho sinh viên tham gia xây dựng để quản lý, hỗ trợ sinh viên trình học tập trường - Nhà trườngnên mở cửa phòng máy thường xuyên cho sinh viên nhằm phục vụ cho việc học tập, giải trí lành mạnh - Nhà trường, khoa giảng viên nên họp bàn với để đưa phương pháp dạy, chương trình học kết hợp lý thuyết thực hành thực tế Giúp sinh viên có tảng bản, kĩ để xin việc làm sau 34 Đại học Kinh tế Huế trường - Nhà trường nên tổ chức nhiều khóa học, chuyến thực tế tổ chức, cơng ty để sinh viên có hội trải nghiệm, hiểu biết ngành học khỏi bỡ ngỡ sau trường xin việc - Nhà trường nên phối hợp, liên kết nhiều với công ty, doanh nghiệp nhằm tạo thêm nhiều hội việc làm cho sinh viên ại Đ h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 35 Đại học Kinh tế Huế Tài liệu tham khảo PGS TS Bùi Đức Tính, tài liệu giảng “ Phương pháp nghiên cứu”, 2016 Bùi Hiền, Nguyễn Văn Giao, Nguyễn Hữu Quỳnh, Vũ Văn Tảo, Từ điển giáo dục học, NXB Từ điển Bách khoa Hồng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, NXB Hồng Đức, 2008 Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Kỳ, Cửu Văn Tảo, Bùi Tường, Quá trình dạy –tự học, NXB Giáo Dục - Thái Duy Tuyên, Giáo dục học đại, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, 2001 ại Đ Giới thiệu Trường Đại học Kinh tế Huế từ (http://www.hce.edu.vn/?cat_id=35) Các bước triển khai hoàn thiện đề tài nghiên cứu khoa học từ (https://www.hutech.edu.vn/doantn/nghien-cuu-khoa-hoc/99-cac-buoc-trienkhai-mot-de-tai-nghien-cuu-khoa-hoc) h in ̣c k ho ́H tê ́ uê 36 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Cám ơn bạn sinh viên trường Đại học Kinh Tế Huế Nhằm mục đích phục vụ cho đề tài nghiên cứu nhóm chúng tơi, thơng tin phản hồi từ bạn sinh viên ảnh hưởng quy định bỏ thi lại đến kết học tập bạn Nhóm chúng tơi tiến hành điều tra với phiếu câu hỏi với nội dung liên quan Để có kết điều tra tốt xin bạn vui lòng cung cấp thông tin cách chân thực vào phiếu câu hỏi sau I/ Thông tin chung trả lời Giới tính Nam b Nữ Bạn sinh viên khóa Khóa 51 b Khóa 50 Khóa 49 c Khóa 48 Bạn sinh viên khoa nào? Khoa quản trị kinh doanh Khoa kế tốn- kiểm tốn Khoa tài chính- ngân hàng Khoa kinh tế phát triển Khoa kinh tế trị Khoa hệ thống thơng tin kinh tế ại Đ h in ̣c k ho ́H tê a a b a b c d e f II/ Nội dung ́ uê a a Bạn có biết quy định bỏ thi lại khơng? Có b Khơng Bạn biết quy định bỏ thi lại qua kênh thông tin nào? Trang wed trường b Google, internet c Truyền miệng d Khác Quy định bỏ thi lại có ảnh hưởng đến kết học tập bạn khơng? a Có b Không Quy định bỏ thi lại ảnh hưởng đến kết học tập bạn? a Ảnh hưởng tích cực b Ảnh hưởng tiêu cực Quy định bỏ thi lại có ảnh hưởng đến tâm lí thi kết thúc học phần bạn khơng? a Có b Khơng 37 Đại học Kinh tế H́ Quy định bỏ thi lại ảnh hưởng đến nỗ lực tiếp thu bải giảng lớp bạn? a Ảnh hưởng tích cực b Ảnh hưởng tiêu cực Trước sau áp dụng quy định bỏ thi lại, chi phí cho việc học lại bạn thay đổi nào? a Tăng b Giảm c Không thay đổi Quy định bỏ thi lại có làm thay đổi phương pháp học tập bạn khơng? a Có b Khơng Bạn thấy nội dung quy định bỏ thi lại có hợp lí khơng? a Hợp lí b Khơng hợp lí c Khơng quan tâm 10 Tại bạn thấy quy định bỏ thi lại khơng hợp lí ? Và khơng hợp lí nội dung nào? ại Đ ̣c k ho 11 Bạn có đề xuất nhằm nâng cao chất lượng kết học tập sinh viên trường Đại học Kinh Tế Huế? in h ́H tê Nhóm chúng tơi xin chân thành cám ơn! ́ uê 38 Đại học Kinh tế Huế PHỤ LỤC2 giới tính Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Nam 83 48.3 48.3 48.3 nữ 89 51.7 51.7 100.0 Total 172 100.0 100.0 Statistics Đ N Valid Tiepcan ahKQHT ahTL ahQTHT ahCPHT ahPPHT tính hợp li đề xuất 172 172 172 172 172 172 172 172 172 0 0 0 0 ho Missing 172 Khoa ại giới tính in ̣c k Khoa h Frequency Valid Percent tê Valid Percent 22.1 Cumulative Percent 38 22.1 khoa kế toán kiểm toán 24 14.0 14.0 36.0 khoa tài ngân hàng 29 16.9 16.9 52.9 khoa kinh tế phát triển 33 19.2 19.2 72.1 khoa kinh tế trị 16 9.3 9.3 81.4 khoa hệ thống thông tin kinh tế 32 18.6 18.6 100.0 Total 172 100.0 100.0 ́H khoa quản trị kinh doanh ́ uê 39 22.1 Đại học Kinh tế Huế Cách tiếp cận định (tiepcan) Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent trag wed trường 60 34.9 34.9 34.9 google, internet 15 8.7 8.7 43.6 truyền miệng 76 44.2 44.2 87.8 Khác 16 9.3 9.3 97.1 nhiều phương tiện 2.9 2.9 100.0 Total 172 100.0 100.0 Ảnh hưởng kết học tập ( ahKQHT ) Percent Valid Percent Cumulative Percent 77 44.8 44.8 44.8 ảnh hưởng tiêu cực 84 48.8 48.8 93.6 không ảnh hưởng 11 6.4 6.4 100.0 Total 172 100.0 100.0 Đ Valid Frequency ảnh hưởng tích cực ại in ̣c k ho Ảnh hưởng tâm lí (ahTL) Percent h Có 123 71.5 71.5 Không 49 28.5 28.5 Total 172 100.0 100.0 Valid Percent Cumulative Percent ́H tê Valid Frequency 71.5 100.0 ́ uê Ảnh hưởng chi phí học tập ( ahCPHT ) Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Tăng 79 45.9 45.9 45.9 giảm 32 18.6 18.6 64.5 không thay đổi 61 35.5 35.5 100.0 Total 172 100.0 100.0 40 Đại học Kinh tế Huế Ảnh hưởng trình học tập ( ahQTHT ) Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent ảnh hưởng tích cực 111 64.5 64.5 64.5 ảnh hưởng tiêu cực 55 32.0 32.0 96.5 không ảnh hưởng 3.5 3.5 100.0 Total 172 100.0 100.0 Ảnh hưởng phương pháp học tập ( ahPPHT ) Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Có 103 59.9 59.9 59.9 Khơng 69 40.1 40.1 100.0 Total 172 100.0 100.0 ại Đ Frequency ̣c k ho tính hợp li Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 45.9 45.9 45.9 32.6 78.5 in Frequency 79 không hợp lí 56 32.6 khơng quan tâm 37 21.5 Total 172 100.0 h hợp lí tê 21.5 ́H 100.0 ́ uê 41 100.0 ... 2.2.3 Ảnh hưởng quy định bỏ thi lại đến chi phí học tập sinh viên 18 2.2.4 Ảnh hưởng quy định bỏ thi lại đến phương pháp học tập sinh viên 21 2.2.5 Ảnh hưởng cuả quy định đến kết học tập sinh viên. .. nhằm nghiên cứu sở lý luận ảnh hưởng quy định bỏ thi lại đến kết học tập sinh viên Trường Đại học Kinh tế Huế Vận dụng dựa kết học tập để đánh giá ảnh hưởng quy định bỏ thi lại Từ đó, đề xuất sách... nhằm nghiên cứu sở lý luận ảnh hưởng quy định bỏ thi lại đến kết học tập sinh viên Trường Đại học Kinh tế Huế Vận dụng dựa kết học tập để đánh giá ảnh hưởng quy định bỏ thi lại Từ đó, đề xuất sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ ảnh hưởng của quy định bỏ thi lại đến kết quả học tập của sinh viên trường đại học kinh tế, đại học huế , Luận văn thạc sĩ ảnh hưởng của quy định bỏ thi lại đến kết quả học tập của sinh viên trường đại học kinh tế, đại học huế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn