Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang

117 2 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÊ ́H U Ế VÕ MINH HỮU H PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA N TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MỸ THO, ẠI H O ̣C KI TỈNH TIỀN GIANG Đ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ́H U Ế VÕ MINH HỮU TÊ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA H TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MỸ THO, O ̣C KI N TỈNH TIỀN GIANG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ ẠI H MÃ SỐ: 31 01 10 Đ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ “Phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn thành phố Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang” cơng trình nghiên cứu thân Các nội dung nghiên cứu số liệu luận văn trung thực Kết nghiên cứu chưa cơng bố cơng trình khoa học trước Nguồn số liệu thứ cấp, sơ cấp số ý kiến đánh giá, nhận xét tác giả, quan Ế tổ chức thu thập từ nhiều nguồn khác có ghi rõ phần tài liệu U tham khảo TÊ Luận văn, đảm bảo khơng có gian lận ́H Tơi xin chịu trách nhiệm hồn tồn trước Hội đồng tính trung thực Người cam đoan KI N H Huế, ngày tháng 11 năm 2018 Đ ẠI H O ̣C Võ Minh Hữu i LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành kết hợp kết học tập, nghiên cứu nhà trường với kinh nghiệm thực tiễn cá nhân q trình cơng tác rèn luyện Để hoàn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn PGS.TS.Trịnh Văn Sơn người trực tiếp hướng dẫn khoa học, thầy giúp đỡ đóng góp ý kiến quý báu giúp tơi hồn thành luận văn Ế Tơi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo quan, bạn bè, đồng nghiệp tạo U điều kiện cho thời gian, công việc để học tập đạt kết tốt ́H Mặc dù cố gắng, nỗ lực để hoàn thành Luận văn tốt theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng,song luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết Do đó, cá TÊ nhân tơi mong nhận ý kiến đóng góp q thầy, giáo, đồng nghiệp bạn quan tâm để thân tiếp tục hoàn thiện mục tiêu kết nghiên cứu N KI Xin chân thành cám ơn! H mình, vận dụng tốt vào lý luận thực tiễn H O ̣C Học Viên Đ ẠI Võ Minh Hữu ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên: Võ Minh Hữu Chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Khóa: 2016 - 2018 Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Trịnh Văn Sơn Tên đề tài nghiên cứu khoa học: “PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ Ế VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TP MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG” U Mục đích đối tượng nghiên cứu ́H Mục đích: Từ nghiên cứu lý luận đánh giá thực trạng, Luận văn nhằm đề xuất giải pháp phát triển DNNVV địa bànTP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đến TÊ năm 2022 bàn TP Mỹ Tho – tỉnh Tiền Giang H Đối tượng nghiên cứu: Là thực trạng trình phát triển DNNVV địa N Các phương pháp nghiên cứu sử dụng KI Luận văn sử dụng phương pháp sau: Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, sơ cấp, phương pháp: phân tổ thống kê, phân tích thống kê mơ tả, so sánh số O ̣C phương pháp khác Các kết nghiên cứu đóng góp luận văn H Kết nghiên cưu cho thấy Luận văn hệ thống hóa sở lý luận thực ẠI tiễn phát triển DNNVV Đánh giá thực trạng phát triển DNNVV địa bàn TPMỹ Tho, Tiền Giang Từ đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục Đ tăng số lượng doanh nghiệp, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh DNNVV thành phố giai đọan 2017-2020 Trên sở đánh giá thực trạng lực hiệu sản xuất kinh doanh DNNVV địa bàn thành phố Mỹ Tho, kết hợp với chủ trương, sách, quan điểm, định hướng Đảng, Chính phủ Chính quyền địa phương, luận văn đề xuất hai nhóm giải pháp để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cho DNNVV giai đoạn 2016-2020 iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Doanh nghiệp nhà nước DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DN Doanh nghiệp ĐTDN Điều tra doanh nghiệp ĐKKD Đăng kí kinh doanh GDP Tổng sản phẩm quốc nội KH – ĐT Kế hoạch Đầu tư KH – CN Khoa học Công nghệ KTXH Kinh tế - xã hội KV Khu vực H NLTS Đ ẠI SXKD U ́H KI O ̣C TM-DV TÊ H N Ngân sách nhà nước NSNN CN-XD Ế DNNN Công nghiệp-Xây dựng Thương mại-Dịch vụ Nông, lâm nghiệp thủy sản Sản xuất kinh doanh UBND Uỷ ban nhân dân WTO Tổ chức Thương mại giới iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v Ế DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG .ix U DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ .xi ́H PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết đề tài TÊ Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu H Phương pháp nghiên cứu N Kết cấu đề tài KI PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .7 CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄNPHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ O ̣C VÀ VỪA 1.1 LÝ LUẬN VỀ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA H 1.1.1 Khái niệm tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ vừa ẠI 1.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 10 Đ 1.1.3 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa 12 1.2 LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 16 1.2.1 Một số khái niệm liên quan 16 1.2.2 Nội dung phát triển doanhnghiệp nhỏ vừa 17 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến trình phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 18 1.2.4 Một sốchỉ tiêu đánh giá phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 23 1.3 THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ v VỪA Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 26 1.3.1 Hệ thống sách Đảng Nhà nước hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 26 1.3.2 Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa số nước giới 28 1.3.3 Kinh nghiệm phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa số tỉnh Việt Nam 30 Ế 1.3.4 Bài học kinh nghiệm rút cho TP Mỹ Tho,tỉnh Tiền Giang 31 U CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ́H TRÊN ĐỊA BÀN TP MỸ THO, TIỀN GIANG 34 2.1 TỔNG QUAN CHUNG VỀ THÀNH PHỐ MỸ THO, TIỀN GIANG 34 TÊ 2.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 34 2.1.2 Đặc điểm Kinh tế - xã hội 35 H 2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA N TRÊN ĐỊA BÀN TP MỸ THO, TIỀN GIANG 39 KI 2.2.1 Đánh giá thực trạng phát triển theoqui mô cấudoanh nghiệp nhỏ O ̣C vừa 39 2.2.2 Đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa theo tiêu H nguồn lực 45 2.2.3 Đánh giá thực trạng phát triểndoanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn TP ẠI Mỹ Thotheo Chỉ tiêu thị phần vàkết quả- hiệu quảsản xuất kinh doanh 53 Đ 2.3 Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA DOANH NGHIỆPNHỎ VÀ VỪA VỀ THỰC TRẠNG VÀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN 65 2.3.1 Mẫu điều tra 65 2.3.2 Kết đánh giá đối tượng điều tra thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Tp Mỹ Tho, Tiền Giang 68 2.4 NHẬN XÉT CHUNG VỀ NHỮNG THÀNH CÔNG VÀ HẠN CHẾ VỀ PHÁT TRIỂN CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN TP MỸ THO, TIỀN vi GIANG 74 2.4.1 Những kết đạt 74 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn TP Mỹ Tho, Tiền Giang 75 CHƯƠNG 3:ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢIPHÁP PHÁT PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở TP MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG 81 Ế 3.1 QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNGPHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA U TRÊN ĐỊA BÀN TP MỸ THO, TIỀN GIANG 81 ́H 3.1.1 Quan điểm, chủ trương Đảng, Nhà nước 81 TÊ 3.1.2 Những nguyên tắc phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 81 3.1.3 Định hướng phát triển Doanh nghiệp nhỏ vừa TP Mỹ Tho 82 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA H BÀN TP MỸ THO, TIỀN GIANG 83 N 3.2.1.Hồn thiện sách phát triển DNNVV 83 KI 3.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ mơi trường sản xuất kinh doanh 86 O ̣C 3.2.3 Nhóm giải pháp doanh nghiệp nhỏ vừa 89 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 H 3.1 KẾT LUẬN 93 3.2 KIẾN NGHỊ 94 ẠI 3.2.1 Đối với phủ Bộ, ngành 95 Đ 3.2.2 Đối với UBND tỉnh Tiền Giang 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 98 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2 BẢN GIẢI TRÌNH XÁC NHẬN HỒN THIỆN LUẬN VĂN vii viii ẠI Đ H O ̣C H N KI Ế U ́H TÊ khó khăn, rủi ro xảy lường trước nguy đe dọa Chiến lược kinh doanh giúp cho doanh nghiệp sử dụng nguồn lực hợp lý đạt hiệu cao, góp phần tối đa hố lợi nhuận Để hoạch định chiến lược kinh doanh tổng thể chiến lược phận, đảm bảo yêu cầu xác, hiệu cạnh tranh; doanh nghiệp cần phân tích kỹ mơi trường kinh doanh nước; lường trước thay đổi chế, sách vĩ mơ nói chung sách DNNVV nói riêng; từ đó, lựa chọn áp dụng chiến lược cạnh tranh thị trường phù hợp; là, canh Ế tranh dựa vào nhân tố nội doanh nghiệp môi trường kinh doanh; cạnh tranh U dựa vào khách hàng cạnh tranh dựa vào đối thủ cạnh tranh ́H 3.2.3.2 Xây dựngquảng bá thương hiệu đẩy mạnh hoạt động Marketing TÊ Xây dựng thương hiệu trình lựa chọn, kết hợp thuộc tính hữu hình vơ hình với mục đích để khác biệt hố sản phẩm, dịch vụ Để xây dựng, phát H triển thương hiệu bền vững dài hạn, doanh nghiệp tham khảo N bước sau: Xác định cấu trúc móng thương hiệu; Định vị thương hiệu; Xây dựng KI chiến lược thương hiệu; Xây dựng chiến lược truyền thống; Đo lường hiệu chỉnh Xây dựng thương hiệu giải pháp cần thiết DNNVV, để vươn O ̣C thị trường khu vực giới doanh nghiệp phải có tính khác biệt riêng, mạnh riêng để quảng bá, giới thiệu H Các doanh nghiệp cần tăng cường quảng cáo, giới thiệu doanh nghiệp sản phẩm doanh nghiệp Các hình thức quảng cáo ngày phát triển ẠI mạnh mẽ với trình độ cao, doanh nghiệp lựa chọn phương tiện quảng cáo Đ thích hợp thơng qua thơng tin đại chúng, qua đối tác qua khách hàng Tăng cường biện pháp tiếp thị, hoạt động tư vấn dịch vụ hỗ trợ để khuyến khích khách hàng đến chung thuỷ với doanh nghiệp 3.2.3.3 Nâng cao hiệu Sử dụng vốn doanh nghiệp nhỏ vừa Qua nghiên cứu cho thấy phần lớn DNNVV thiếu vốn hoạt động đầu tư mở rộng SXKD, hiệu SXKD chưa cao Vì vậy, đòi hỏi DNNVV phải có giải pháp hữu hiệu việc huy động sử dụng vốn có hiệu - Các DNNVV cần chủ động tích cực tham gia tổ chức liên doanh, 90 hợp tác SXKD với doanh nghiệp tỉnh, kể với DN nước Tranh thủ tối đa hỗ trợ vốn doanh nghiệp lớn thông qua hình thức nhận gia cơng, làm đại lý Huy động vốn từ thành viên DN để vừa tăng vốn tự có, vừa tạo gắn bó, trách nhiệm người lao động với doanh nghiệp - Để thu hút vốn đòi hỏi DN phải chủ động xây dựng phương án, kế hoạch kinh doanh khả thi, hiệu quả; củng cố đổi cấu tổ chức quản lý, Ế điều định thành công doanh nghiệp việc sử U dụng nguồn vốn Doanh nghiệp phải tạo uy tín khả ́H cạnh tranh sản phẩm thị trường, việc sử dụng vốn vay hiệu trả nợ vay hạn TÊ - DNNVV phải không ngừng nâng cao hiệu sử dụng vốn, nâng cao lực tài chính, lực lập dự án, đồng thời tạo uy tín với đối tác kinh doanh H Hàng năm, DN cần phân tích, đánh giá tình hình sử dụng vốn doanh nghiệp N vòng quay tài sản, vòng quay vốn lưu động, lợi nhuận/doanh thu từ đó, thấy KI nguyên nhân để có giải pháp phù hợp Nếu DN sử dụng vốn hiệu khơng đem lại lợi nhuận cao mà giúp DN khắc phục tình trạng thiếu vốn O ̣C 3.2.3.4 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Đa số chủ quản lý DNNVV theo kinh nghiệm, có tính chất gia đình Do H đó, việc nâng cao lực quản lý, chất lượng lao động việc làm cần thiết đối ẠI với doanh nghiệp Trong kinh tế hội nhập toàn cầu hố nguồn nhân lực Đ trở thành yếu tố có tính chất định tồn phát triển doanh nghiệp Do vậy, đòi hỏi DNNVV cần trích kinh phí để đầu tư thích đáng cho cơng tác đào tạo phát triển nguồn lực; đồng thời sử dụng có hiệu kinh phí đào tạo quyền cấp tổ chức quốc tế tài trợ thông qua chương trình dự án Tiến hành bố trí, xếp, tinh gọn đội ngũ quản lý, nhân viên DN cách hợp lý, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu; phát hiện, bố trí người có lực, 91 triển vọng vào công việc phù hợp với ngành nghề đào tạo sở trường cá nhân; giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu cơng tác TĨM TẮT CHƯƠNG Trong q trình hình thành phát triển, DNNVV chịu nhiều tác động lớn nhân tố bên ngoài, lẩn bên nội DN Chính Ế biện pháp mà nhà nước, cấp quyền hỗ trợ, cần nổ lực U thân DN Để tồn phát triển bền vững DNNVV cần xem xét ́H thực vấn đề sau: Xây dựng thương hiệu DN, không tham gia kinh doanh hàng lậu, hàng TÊ giả, hàng chất lượng thực ký kết hợp đồng mua bán H Nắm bắt thông tin thị trường khách hàng nước trước N Xây dựng chiến lược kinh doanh ngắn hạn dài hạn, để làm định KI hướng kim nam cho trình phát triển SXKD DN Tích cực tham gia cơng tác đào tạo đào tạo lại đội ngũ lao động để đáp O ̣C ứng yêu cầu kinh tế hội nhập tồn cầu hóa Tổ chức lại máy kinh doanh DN cho phù hợp với đặc điểm, ngành H nghề SXKD, nhằm phát huy tốt hiệu suất lao động cá ẠI nhân máy Các chủ doanh nghiệp cần thường xuyên tham gia chương trình đào tạo Đ bồi dưỡng kiến thức quản lý để cao hiệu điều hành, quản lý 92 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 KẾT LUẬN Doanh nghiệp nhỏ vừa có vai trò quan trọng thu hút vốn đầu tư, tạo việc làm, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế; làm tăng hiệu lực cạnh tranh kinh tế; nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế đóng góp phần không nhỏ vào ngân sách Nhà nước, thúc đẩy an sinh xã hội phát triển Nhận U trọng phát triển loại hình doanh nghiệp Ế thức ý nghĩa vai trò quan trọng đó, Đảng, Nhà nước quyền cấp ́H Luận văn tập trung nghiện cứu, tổng kết vấn đề lý luận thực tiễn DNNVV; tập trung đánh giá thực trạng phát triển doanh nghiệp, hiệu TÊ hoạt động kinh doanh Doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Mỹ Tho thời gian qua Từ đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục tăng số H lượng doanh nghiệp, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh DNNVV N thành phố giai đọan 2017-2020 Cụ thể bao gồm nội dung sau: KI - Nhữn vấn đề lý luận thực tiễn DNNVV, khái quát hóa nội dung DNNVV khái niệm, đặc điểm vai trò DNNVV kinh tế O ̣C hội nhập tập trung phân tích tiêu chí xác định DNNVV Việt Nam Phân tích thuận lợi khó khăn mơi trường kinh doanh DNVVN Nước ta nêu H số tiêu chủ yếu để đánh giá hiệu SXKD DNNVV - Về thực trạng lực sản xuất - kinh doanh DNVVN Thành phố ẠI Mỹ Tho, cho thấy năm qua số lượng DNNVV ngày tăng, chiếm tỷ Đ trọng lớn tổng số DN hoạt động địa bàn thành phố, tập trung nhiều lĩnh vực kinh doanh xây dựng, thương mại dịch vụ, loại hình chủ yếu doanh nghiệp Nhà nước chiếm 98% Quy mơ vốn bình qn DN thấp, nguồn vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng thấp nợ phải trả cấu vốn Quy mơ lao động bình qn DN mức thấp không thay đổi giai đoạn; chất lượng lao động có nhiều thay đổi song tỷ lệ lao động chưa qua đào tạo, thiếu trình độ chun mơn kỷ thuật cao 93 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp yếu, phần lớn sản phẩm hàng hoá, dịch vụ chủ yếu tiêu thụ nội tỉnh nội địa Số DN vươn thị trường nước ngồi Máy móc, thiết bị trọng đầu tư trình độ cơng nghệ máy móc thiết bị mức trung bình lạc hậu cao Hiệu kinh doanh DNNVV có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, số DN kinh doanh có lãi năm sau cao năm trước, thu nhập người lao động đóng góp người lao động vào ngân sách Nhà nước tăng qua năm góp phần vào phát triển kinh tế, xã hội địa bàn Ế Doanh nghiệp có vai trò quan trọng kinh tế địa phương, quốc U gia hay vùng lãnh thổ, doanh nghiệp ví “xương sống” kinh tế ́H Đối với thành phố Mỹ Tho khu vực doanh nghiệp chiếm tỷ trọng khoảng 68% TÊ cấu GTSX toàn kinh tế thành phố, chiếm 42,2% lao động xã hội, đóng góp ngân sách khoảng 33% tổng thu ngân sách địa bàn H Trên sở đánh giá thực trạng lực hiệu sản xuất kinh doanh N DNNVV địa bàn thành phố Mỹ Tho, kết hợp với chủ trương, KI sách, quan điểm, định hướng Đảng, Chính phủ Chính quyền địa phương, luận văn đề xuất hai nhóm giải pháp để nâng cao hiệu sản xuất kinh O ̣C doanh cho DNNVV giai đoạn 2016-2020 Trong hai nhóm giải pháp chính, tác giả đề xuất nhiều nhóm giải pháp H cụ thể, mang tính đồng bộ, với quan hoạch định sách nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp nhằm xây dựng DNNVV địa bàn phát ẠI triển nhanh bền vững, góp phần xây dựng thành phố Hà Tĩnh trở thành đô thị Đ loại II, thành phố "năng động, trách nhiệm, văn minh, thân thiện" 3.2 KIẾN NGHỊ Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Mỹ Tho phải đặt chiến lược phát triển chung tỉnh Doanh nghiệp nhỏ vừa thành phố Mỹ Tho có phát triển hay không phụ thuộc vào nhiều yếu tố mà phải kể đến chế, sách kinh tế vĩ mơ nhà nước Vì vậy, để DNNVV thành phố Mỹ Tho nói riêng DNNVV địa phương khác tỉnh nói chung, tơi xin đề xuất số kiến nghị sau đây: 94 3.2.1 Đối với phủ Bộ, ngành Trong kinh tế hội nhập ngày sâu rộng, để DNNVV phát triển số lượng lẫn chất lượng cần có hỗ trợ tích cực từ phía Chính phủ Bộ, ngành việc giảm thiểu rủi ro, rào cản từ phía chế sách, tạo mơi trường kinh doanh thật bình đẳng, thuận lợi, rõ ràng minh bạch nhằm khuyến khích DNNVV phát triển, nâng cao hiệu hoạt động, nâng cao lực cạnh tranh trường Quốc tế Nhà nước cần khẳng định tầm quan trọng Ế phát triển DNNVV phát triển kinh tế đất nước xây dựng U chiến lược phát triển DNNVV,cũng chương trình tổng thể hỗ trợ cho ́H phát triển DNNVV Thực tế năm qua có nhiều sách chế thay đổi liên TÊ tục, làm cho nhiều DNNVV không xoay chuyển kịp, gây nhiều khó khăn SXKD Nhà nước cần tiếp tục hồn thiện ổn định hệ thống chế, H sách nhằm khuyến khích DN yên tâm đầu tư vào hoạt động SXKD Bên cạnh N phủ cần có Luật, chế tài xử phạt thật nghiêm việc gian lận KI thương mại, buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng chất lượng 3.2.2 Đối với UBND tỉnh Tiền Giang O ̣C Trên sở quy họach tổng thể tỉnh Tiền Giang giai đọan 2015-2020, UBND tỉnh cần có sách cụ thể để phát triển doanh nghiệp đồng thời nâng cao hiệu H hoạt động kinh doanh DNNVV Ngoài sách ưu đãi mà nhà ẠI nước quy định, tỉnh cần có sách biện pháp hỗ trợ mạnh nữa, sách đất đai, sách tài - tín dụng phù hợp nhằm tháo gỡ Đ khó khăn DNNVV vốn, sách đào tạo nguồn nhân lực thu hút nhân tài nhằm bổ sung đội ngũ lao động cho DNNVV Nhanh chóng thành lập hiệp hội DNNVV thành phố Mỹ Tho Ủy ban nhân dân thành phố cần tăng cường đạo phòng, ban ngành áp dụng đồng chế sách, tránh áp dụng chồng chéo nhau, gây khó khăn cho doanh nghiệp việc thực thi 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ kế hoạch Đầu tư, Thông tư 13/2015/TT- BKHĐT, ngày 28/10/ 2015 Ban hành danh mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ tiêu chí lựa chọn đối tượng ưu tiên hỗ trợ quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa Cục Thống kê Tiền Giang, Kết điều tra doanh nghiệp địa bàn tỉnh Tiền Giang từ năm 2013-2016 Chi cục Thống kê thành phố Mỹ Tho, Niên giám thống kê 2014, 2015, 2016 Chính phủ (2009), Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 trợ Ế U giúp phát triển DNNVV ́H Chính phủ, Nghị định 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001 trợ giúp phát triển DNNVV TÊ Chính phủ, Nghị 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 Chính phủ, Nghị số 19/NQ-CP ngày 18/03/2014 nhiệm vụ, H KI tranh quốc gia N giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh Chính phủ, Nghị số 19/NQ-CP ngày 18/03/2014 nhiệm vụ, O ̣C giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia Nghị Đại hội đại biểu Đảng thành phố Mỹ Tho lần thứ XI nhiệm H ẠI kỳ 2015-2020 PGS.TS Hoàng Hữu Hoà (2001), Phân tích số liệu thống kê, Khoa kinh tế, Đ 10 Đại học kinh tế, Huế 11 Sách trắng (2016), Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam năm 2016 12 Sở kế hoạch đầu tư Tiền Giang (2016), Kế hoạch phát triển Doanh nghiệp vừa nhỏ tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2016 – 2020 13 Tỉnh ủy Tiền Giang, Nghị số 06-NQ/TU ngày 27/12/2016 lãnh đạo nâng cao hiệu công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp địa bàn tỉnh đến năm 2020 96 14 Thành ủy Mỹ Tho (2015), Báo cáo trị Đại hội Đại biểu Đảng thành phố Mỹ Tho lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 15 Trương Đình Chiến (2002), Quản trị marketing doanh nghiệp, trường Đại học kinh tế Quốc dân, Hà Nội 16 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thành phố Mỹ Tho (2017), Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2017 V I Lê-nin: Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005, t 37 18 Văn kiện Đại hội Đại biểu Đại hội Đảng Tỉnh Tiền Giang lần thứ X, Ế 17 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U nhiệm kỳ 2015 – 2022 97 ẠI Đ H O ̣C H N KI Ế U ́H TÊ PHỤ LỤC 98 Phụ lục số 1: Phiếu vấn Doanh nghiệp Số: …… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP (Phục vụ nghiên cứu khoa học ) Tôi Võ Minh Hữu –đang thực Luận văn - Cao học QTKD, đề tài “ Ế Phát triển DNNVV địa bàn thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang” Để có thêm U thông tin phục vụ đề tài nghiên cứu; xin Anh/Chị bớt chút thời gian trả lời ́H giúp bảng hỏi sau Tất thông tin giữ kín trình bày hình thức báo cáo tổng hợp TÊ Nam Tuổi : Dưới 25 N Giới tính : H A THƠNG TIN CÁ NHÂN Trình độ chun mơn: KI Từ 41 đến 60 Cao đẳng O ̣C Trên đại học Nữ Từ 25 đến 40 Trên 60 Đại học Trung cấp H Chức vụ : ẠI Giám đốc/phó giám đốc Trưởng/phó phòng, ban, phận Đ Nhân viên II THƠNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP Loại hình doanh nghiệp ? DN nhà nước DN nhà nước DN có vốn đầu tư nước ngồi 99 Lĩnh vực SXKD DN Nơng, lâm nghiệp thủy sản Công nghiệp xây dựng Thương mại dịch vụ Số lao động bình quân năm 2016 DN Dưới 10 lao động Từ 10 – 49 lao động Từ 50 – 99 lao động Từ 100 – 300 lao động Ế III Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ U Xin Anh/chị cho ý kiến đánh giá số nội dung liên quan đến phát triển TÊ số trả lời mà Anh/chị cho phù hợp nhất) ́H DNNVV địa bàn thành phố Mỹ Tho (bằng cách khoanh tròn vào mã Rất N Một số nhận định STT H Mức độ đồng ý KI không O ̣C đồng ý Giá thuê đất đai mặt ẠI B đồng ý Khơng có ý kiến Đồng ý Rất đồng ý 5 5 H A Không Đ kinh doanh phù hợp Mặt kinh doanh có tính ổn định cao Hệ thống đường giao thông thuận lợi 100 Hệ thống điện, nước phục vụ sản xuất kinh doanh ổn 5 định đảm bảo chất lượng Hệ thống điện thoại dịch vụ viễn thơng chất lượng Doanh nghiệp khơng gặp khó khăn để có đủ loại tục đăng ký kinh doanh 5 5 H Thời gian để hoàn tất thủ TÊ giấy phép kinh doanh cần thiết ́H U Ế tốt KI N tương đối ngắn O ̣C Thủ tục hành đất đai nhanh chóng thuận tiện H ẠI Chính sách tra, kiểm tra quan nhà nước minh Đ bạch, rõ ràng Thủ tục hành với 10 quan nhà nước địa phương nhanh chóng thuận tiện 101 Doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận 11 thông tin tài liệu tỉnh, 5 thành phố Chính sách hỗ trợ cung cấp 12 thông tin thị trường ́H U Ế quan tỉnh thực tốt 13 TÊ Chính sách hỗ trợ tìm kiếm đối tác kinh doanh quan 5 5 H tỉnh thực tốt mà quan tỉnh thực O ̣C tốt KI 14 N Chính sách hỗ trợ cơng nghệ thương mại triển lãm thương mại mà quan ẠI 15 H Chính sách hỗ trợ xúc tiến Đ tỉnh thực tốt Chính sách hỗ trợ tuyển dụng 16 môi giới lao động quan tỉnh thực tốt 102 Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề 17 cho người lao động 5 quan tỉnh thực tốt Hỗ trợ tư vấn thông tin pháp luật Doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay ́H TÊ chức tín dụng thuận tiện 5 5 Lãi suất cho vay ưu đãi O ̣C 21 KI N 20 Thủ tục vay vốn tổ H 19 U Ế 18 vào thiết chế pháp lý ẠI 22 H Doanh nghiệp tin tưởng Đ địa phương 23 Việc sử dụng thiết chế pháp lý để giải tranh chấp phổ biến 103 UBND thành phố linh hoạt 24 khuôn khổ pháp luật nhằm tạo môi trường kinh 5 doanh thuận lợi cho doanh nghiệp Môi trường kinh doanh địa bàn thành phố Mỹ Tho, TÊ ́H U Tiền Giang thuận lợi Ế 25 Đ ẠI H O ̣C KI N H Xin chân thành cám ơn! 104 ... HƯỚNG VÀ GIẢIPHÁP PHÁT PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA Ở TP MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG 81 Ế 3.1 QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNGPHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA U TRÊN ĐỊA BÀN TP MỸ THO, TIỀN GIANG. .. tắc phát triển doanh nghiệp nhỏ vừa 81 3.1.3 Định hướng phát triển Doanh nghiệp nhỏ vừa TP Mỹ Tho 82 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA H BÀN TP MỸ THO, TIỀN GIANG. .. cho TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 31 U CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA ́H TRÊN ĐỊA BÀN TP MỸ THO, TIỀN GIANG 34 2.1 TỔNG QUAN CHUNG VỀ THÀNH PHỐ MỸ THO, TIỀN GIANG
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang , Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn