Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại thị xã cai lậy, tỉnh tiền giang

110 5 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÊ ́H U Ế BÙI THANH GIANG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ N H XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KI TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỊ XÃ CAI LẬY, ẠI H O ̣C TỈNH TIỀN GIANG Đ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Ế BÙI THANH GIANG ́H U HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TÊ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỊ XÃ CAI LẬY, KI N H TỈNH TIỀN GIANG MÃ SỐ : 31 01 10 ẠI H O ̣C CHUYÊN NGÀNH : QUẢN LÝ KINH TẾ Đ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI ĐỨC TÍNH HUẾ 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử gi ng đ ảo vệ m t h c v Tôi c ng xin cam đoan m i đ cho việc thực luận văn đ cảm n c c thông tin tr ch rõ nguồn gốc Ế Huế, tháng 10 năm 2018 TÊ ́H U Tác giả luận văn Đ ẠI H O ̣C KI N H Bùi Thanh Giang i nđ LỜI CÁM ƠN Đ hoàn thành Luận văn mình, với lòng k nh tr ng iết n sâu sắc, xin gửi lời tri ân đến c c thầy, c c cô Trường Đại h c Kinh tế Đại h c Huế, người giảng ạy truyền đạt với đầy tâm huyết, cung cấ cho kiến thức ổ ch cần thiết, không lý thuyết mà từ thực tế Đây trở thành kinh nghiệm quý u gi vững vàng h n qu Ế trình làm việc hấn đấu Tơi c ng xin gửi lời cảm n đến L nh đạo, c c c n đ tơi hồn thành kho h c ́H tế đ tạo điều kiện gi U chuyên viên Phòng Đào tạo Sau đại h c c c hòng an Trường Đại h c Kinh Tôi xin trân tr ng cảm n PGS.TS Bùi Đức T nh, người hướng sâu sắc, gi n tận tình, đồng thời đưa ý kiến quý TÊ h c, người thầy đ hướng n khoa tơi hồn thiện Luận văn u H Tôi c ng xin ày tỏ lòng iết n quý mến đến Trường Đại h c Tiền N Giang đ tạo điền kiện đ tơi hồn thành khóa h c; c c c n công t c Ủy KI an nhân ân th x Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đặc iệt anh, ch hòng Tài ch nh - Kế hoạch, Ban quản lý ự n đầu tư XDCB th x , c c chủ đầu tư c c x , đ , tạo m i điều kiện thuận lợi cho O ̣C hường th x Cai Lậy đ hết lòng gi qu trình nghiên cứu thực Luận văn H Luận văn nghiên cứu m t vấn đề kh r ng, thời gian không nhiều, kiến ẠI thức ản thân am hi u thực tế hạn chế nên khơng th tr nh khỏi sai sót Tơi mong nhận thêm nhiều ý kiến quý u c c nhà khoa Đ h c, c c nhà quản lý đ c giả đ Luận văn hồn thiện Tơi xin trân trọng cám ơn! Thừa Thiên Huế, tháng 10 năm 2018 Bùi Thanh Giang ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ H tên h c viên: BÙI THANH GIANG Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế M số: 8310110 Niên khóa: 2016-2019 Người hướng n khoa h c: PGS.TS BÙI ĐỨC TÍNH Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI KHO BẠC NHÀ Ế NƯỚC THỊ XÃ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG U Mục đích đối tượng nghiên cứu: đầu tư xây ựng c ản, đề xuất giải h ́H Mục đích: Trên c sở Đđ nh gi thực trạng công t c ki m so t chi NSNN nâng cao hiệu ki m so t chi TÊ NSNN đầu tư XDCB th x Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Đối tượng nghiên cứu: C c vấn đề lý luận thực tiễn ki m so t chi đầu ản sử d ng nguồn vốn ngân s ch nhà nước qua Kho bạc nhà nước H tư xây ựng c N th x Cai Lậy Luận văn sử ng c c hư ng h chuyên gia sử O ̣C hư ng h KI Các phương pháp nghiên cứu sử dụng: thống kê mô tả, hư ng h hân t ch, ng hần mềm thống kê đ xử lý số liệu Kết nghiên cứu kết luận: H - Kết nghiên cứu chính: Luận văn đ đạt c c kết nghiên cứu sau: ẠI Hệ thống hóa c sở lý luận ki m so t chi đầu tư xây ựng c ản từ ngân Đ s ch Nhà nước Đ nh gi thực trạng công t c ki m so t chi chi đầu tư xây ựng c ản từ ngân s ch Nhà nước Kho ạc nhà nước th x Cai Lậy Đề xuất giải h đầu tư xây ựng c chủ yếu nhằm hồn thiện cơng t c ki m so t chi ản từ ngân s ch th x Cai Lậy - Kết luận: Với cải c ch, đổi công t c Ki m chi vốn đầu tư XDCB thu c nguồn vốn NSNN thời gian vừa qua ựa c c quy chế, ch nh s ch iii quản lý đầu tư xây ựng Nhà nước nghiên cứu, xây ựng an hành đ mang lại kết đ nh Nổi ật c c ự n công xây ựng vào thực tiễn đời sống nhân ân ngày nhiều gó hần làm tăng trưởng kinh tế c ng h c lợi x h i Tuy nhiên giai đoạn, t nh th ch ứng hù hợ c c quy chế, ch nh s ch kh c nhau, qu khứ c c ch nh s ch có th mang lại lợi ch trực tiế ch ng có th khơng hù hợ Vì việc hồn thiện c c quy chế, ch nh s ch đầu tư XDCB Ế việc làm đòi hỏi mang t nh thường xuyên hải nghiên cứu cho c chế, U ch nh s ch an hành hải hù hợ với thực trạng kinh tế khuyến kh ch th c ́H đẩy kinh tế h t tri n Việc r t nguyên nhân thành công yếu đ t c giả đề xuất giải h s t nhằm tăng cường hồn thiện cơng t c TÊ gi quản lý chi đầu tư XDCB từ NSNN đ a àn th x Cai Lậy thời gian tới H Tuy nhiên, Luận văn hạn chế chỗ c c giải h đưa v n mang t nh chất N đ nh t nh chủ yếu, chưa đ nh lượng nhiều hiệu công t c quản lý KI Muốn làm điều cần hải đưa nghiên cứu sâu h n, chi tiết h n, hân t ch kỹ kh a cạnh, lĩnh vực đầu tư đ đề m t quy hoạch, kế hoạch c O ̣C th Đồng thời, ch ng ta c ng cần m t tâm cải tổ liệt h n thống c c an ngành từ Trung ng đến đ a hư ng H Dựa thực trạng công t c ki m so t chi vốn đầu tư XDCB thu c ẠI nguồn vốn NSNN KBNN th x Cai Lậy thời gian vừa qua, chuyên đề đ đưa m t số giải h đ hồn thiện cơng t c nói Tuy nhiên với ung lượng nghiên cứu Đ h c th m t số kiến ngh việc thực c c giải m t chuyên đề tốt nghiệ điều kiện nghiên cứu thực tiễn có hạn o kiến thức thực tế hạn chế nên chuyên đề khơng tr nh khỏi thiếu sót n i ung c ng c ch trình ày, mong nhận gó ý nhiệt tình từ c c thầy gi o đ qu trình nghiên cứu thu kết tốt h n iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT Từ viết tắt Diễn giải KBNN Kho bạc nhà nước XDCB Xây ựng c GDP ICOR NSNN Ngân s ch nhà nước TSCĐ Tài sản cố đ nh UBND Ủy an nhân ân XHCN X h i chủ nghĩa ĐTXDCB ản Gross Domestic Product (Tổng sản hẩm quốc n i) Ế Incremental Capital – Output Rate ́H U ng tổng hợ vốn đầu tư h t tri n) TÊ (Hiệu sử Đ ẠI H O ̣C KI N H Đầu tư xây dựng c v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi DANH MỤC BẢNG x Ế DANH MỤC SƠ ĐỒ xii U PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ́H Lý o ch n đề tài .1 M c tiêu nghiên cứu Phư ng h TÊ Đối tượng hạm vi nghiên cứu nghiên cứu thu thậ thông tin số liệu: 4.2 Phư ng h xử lý số liệu N H 4.1 Phư ng h KI Kết cấu luận văn PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .6 O ̣C CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC H 1.1 Tổng qua đầu tư xây ựng c quan ẠI 1.1.1 Kh i niệm đầu tư xây ựng c ản 1.1.2 Vai trò, đặc m n i ung đầu tư xây ựng c Đ 1.2 Chi đầu tư xây ựng c ản ản từ ngân s ch nhà nước 15 1.2.1 Vốn đầu tư xây ựng c ản 15 1.2.2 Chi đầu tư xây ựng c ản từ ngân s ch nhà nước .18 1.3 Ki m so t chi đầu tư xây ựng c ản .21 1.3.1 Kh i niệm 21 1.3.2 Nguyên tắc quản lý cấ h t vốn đầu tư xây ựng c ản từ ngân s ch nhà nước 22 vi 1.3.4 C c nhân tố ảnh hưởng đến chi đầu tư xây ựng c 1.4 Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư xây ựng c ản 28 ản m t số đ a hư ng r t ài h c cho th x Cai Lậy .30 1.4.1 Tại thành hố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 30 1.4.2 Tại th x Thủ Dầu M t, tỉnh Bình Dư ng .31 1.4.3 Bài h c r t cho th x Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 31 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ XÂY Ế DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI THỊ XÃ CAI LẬY TỈNH U TIỀN GIANG 33 ́H 2.1 Tổng quan th x Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang 33 2.1.1 Đặc m tự nhiên, k nh tế - x h i 33 TÊ 2.1.2 Đặc m kinh tế - x h i, ch nh tr , quốc hòng - an ninh 34 2.2 Công t c ki m so t chi đầu tư xây ựng c ản KBNN th x Cai Lậy: 36 H 2.2.1 Những quy đ nh ki m so t chi đầu tư xây ựng c ản từ ngân s ch nhà N nước: 36 KI 2.2.2 Về quy trình ki m so t chi đầu tư xây ựng c 2.3 Thực trạng ki m so t chi đầu tư xây ựng c ản qua Kho ạc nhà nước: .40 m y thực ki m so t chi đầu tư xây ựng c O ̣C 2.3.1 C cấu tổ chức ản KBNN th x Cai Lậy 38 ản Kho ạc nhà nước th x Cai Lậy: 40 H 2.3.2 C c thành hần tham gia vào công t c ki m so t chi đầu tư xây ựng c ản ẠI qua Kho ạc nhà nước: 42 2.4 C cấu tổ chức m y thực ki m so t chi đầu tư xây ựng c ản hệ Đ thống Kho ạc nhà nước: 44 2.5 Kết công t c ki m so t chi đầu tư xây ựng c ản qua Kho ạc nhà nước: 47 2.6 Khảo s t đ nh gi c c đối tượng điều tra ki m so t chi đầu tư xây ựng c ản từ ngân s ch nhà nước KBNN th x Cai Lậy .53 2.6.1 Đặc m m u khảo s t 54 vii 2.6.2 Đ nh gi đối tượng điều tra công t c ki m so t chi đầu tư XDCB KBNN th x Cai Lậy 54 2.6.3 Nguyên nhân hạn chế: .59 Đ nh gi chung tình hình cơng t c ki m so t chi đầu tư xây ựng c ản thu c nguồn vốn Ngân s ch nhà nước giai đoạn 2015-2017 Kho ạc nhà nước th x Cai Lậy: .61 2.7.1 Những kết đạt được: 62 Ế 2.7.2 Tồn tại, hạn chế: 73 U CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM ́H SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 79 3.1 Đ nh hướng, m c tiêu .79 TÊ 3.1.1 Đ nh hướng công t c ki m so t chi đầu tư xây ựng c ản Kho ạc nhà nước th x Cai Lậy: 79 c th 81 N 3.2 Những giải h H 3.1.2 M c tiêu 81 xây ựng c KI 3.2.1 Hoàn thiện mơ hình tổ chức hân cơng nhiệm v ki m so t chi vốn đầu tư ản 81 O ̣C 3.2.2 Hồn thiện quy trình ki m so t chi vốn đầu tư XDCB (c chế "m t cửa") 82 3.2.3 Về công t c hối hợ c c ên liên quan đến ki m so t chi đầu tư XDCB H KBNN 84 ng công nghệ thông tin 84 ẠI 3.2.4 Tăng cường ứng PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 Đ 3.1 Kết luận 87 3.2 Kiến ngh 88 Đối với Kho ạc nhà nước Tiền Giang (ngành cấ trên) 88 3.2.2 Đối với UBND th x Cai Lậy (c quan quản lý đ a hư ng) 88 3 Đối với chủ đầu tư (Đ n v trực tiế quản lý ự n đầu tư) 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN viii đ trình ày hần tồn hạn chế nên c ản nên thiết lậ lại mơ hình tổ chức theo hướng chun mơn hóa nghiệ v ki m so t chi vốn sau: Tổ chức kiện toàn lại m y tổ chức theo hướng tậ trung đầu mối ki m so t chi tất c c khoản chi tiêu từ NSNN ao gồm chi thường xuyên, chi Chư ng trình m c tiêu chi đầu tư xây ựng c ản, theo c n h tr ch ki m so t chi đồng thời thực nhiệm v to n đ đảm ảo t nh k thời, liên t c Ế thống quy trình ki m so t chi hức tạ đòi hỏi hải có am ́H lượng ự n luôn cao, thủ t c giấy tờ kh U Tuy nhiên o t nh chất công việc nghiệ v ki m so t chi đầu tư số hi u sâu nghiệ v , o đòi hỏi l nh đạo KBNN hải ố tr c n TÊ hù hợ có lực Điều kiện áp dụng: H - Chỉnh sửa, ổ sung c c quy trình quy đ nh nhiệm v , quyền hạn c cấu N tổ chức KBNN c c cấ KI - Cải c ch quy trình trình ki m so t chi vốn đầu tư XDCB - Tậ huấn, ồi ng nâng cao trình đ cho c c c n nghiệ v c ch O ̣C thức ki m so t chi vốn đầu tư XDCB 3.2.2 Hồn thiện quy trình kiểm sốt chi vốn đầu tư XDCB (cơ chế "một cửa") hân t ch trên, việc luân chuy n chứng từ ki m so t chi đầu tư XDCB H Như đ ẠI qua nhiều ước với nhiều người tham gia vào qu trình ki m so t, ảnh hưởng đến thời gian xử lý hồ s ; từ nên hồn thiện quy trìnhtheo hướng làm Đ giảm thời gian luân chuy n n i ngành việc tr nh tình trạng l nh đạo hải ký hai lần uyệt m t hồ s ; tổ chức hân công lại c n chi trực tiế làm nhiệm v to n hồ s luân chuy n sau: 82 ki m so t Theo hướng cải c ch òng (1) Chủ đầu tư Chuyên viên ki m so t chi (6) (24 ) L nh đạo KBNN (35 ) (25 (34) Ế ) TÊ ́H U Kế to n trưởng Sơ đồ 3.1: Quy trình kiểm sốt chi vốn đầu tư xây dựng H luân chuyển chứng từ Kho bạc Nhà nước (Kiến nghị) N Bước (1): Hồ s , tài liệu chủ đầu tư gửi đến chuyên viên ki m so t chi KI vốn đầu tư KBNN Bước (2) Chuyên viên ki m so t chi ki m tra toàn iện t nh hợ lệ, hợ O ̣C số kế hoạch vốn, c c điều kiện to n h , hồ s ; hạch to n vào chư ng trình đầu tư Kho ạc, chư ng trình TABMIS chuy n kế to n trưởng uyệt H Bước (3) Kế to n trưởng xem xét hồ s , t to n đ nhậ , ký uyệt ẠI chuy n chứng từ giấy lại cho chuyên viên ki m so t chi Bước (4) Chuyên viên ki m so t chi trình hồ s (giấy) lên l nh đạo h tr ch uyệt Đ đ Bước (5) Chuyên viên ki m so t chi nhận lại hồ s (giấy) đ l nh đạo uyệt, đồng thời thực to n cho đ n v th hưởng Bước (6) Chuyên viên ki m so t chi trả hồ s đ hoàn thành cho chủ đầu tư Điều kiện thực giải pháp: 83 - Sửa lại Cải tiến Quy trình ki m so t chi vốn đầu tư - Tổ chức hân quyền tr ch nhiệm lại chư ng trình TABMIS 3.2.3 Về công tác phối hợp bên liên quan đến kiểm soát chi đầu tư XDCB KBNN Phối hợ với UBND, c quan Tài ch nh, c c chủ đầu tư đ nh kỳ tổ chức đ nh gi kết công t c giải ngân vốn đầu tư XDCB, tậ trung vào c c n i ung liên quan đến công t c ki m so t chi KBNN; theo hân chia tr ch nhiệm: Ế - KBNN tổng hợ c c n i ung hạn chế, thường xuyên sai sót, hướng thực theo quy đ nh ki m so t chi đầu tư XDCB, tri n U n c c hư ng h ́H khai c c văn ản ki m so t chi đầu tư, tậ trung hân t ch thay đổi văn ản văn ản c , tr nh việc hình thức, qua loa TÊ - C c chủ đầu tư giải trình nguyên nhân c c sai sót, c c khó khăn, ất cậ việc thực c c quy đ nh ki m so t chi đầu tư XDCB đ có hướng khắc h c H - C quan Tài ch nh nắm tình hình, nhu cầu sử ng vốn đ hối hợ N chủ đầu tư tham mưu UBND điều chỉnh kế hoạch vốn XDCB c sở KI - UBND đạo c c n i ung liên quan đến công t c ki m so t chi đầu tư o c o KBNN c ng ý kiến giải trình c c chủ đầu tư O ̣C Điều kiện thực giải pháp: - Phối hợ c quan Tài ch nh xây ựng kế hoạch tổ chức thực c sở vật chất, tài liệu đ thực H - Chuẩn o cho c c chủ đầu tư đ hối hợ thực ẠI - Thông - UBND đạo nội dung liên quan đến cơng tác kiểm sốt chi đầu tư Đ XDCB sở báo cáo KBNN ý kiến giải trình chủ đầu tư 3.2.4 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin: Trong ki m so t chi vốn đầu tư Fox_Pro) sử hầm mềm DTKB (chạy tảng ng nhiều t nh hạn chế lớn công nghệ DTKB_LAN chư ng trình mang t nh chất hân t n, đ c lậ , ữ liệu ứng ng không th kết nối với hệ thống TABMIS (hệ thống quản lý to n 84 KBNN), o thơng tin sau nhậ ứng ng hải nhậ lại hệ thống TABMIS có th to n cho đ n v th hưởng Với việc hệ thống thông tin quản lý ngân s ch kho ạc (TABMIS) xư ng sống ự n cải c ch quản lý tài ch nh công thực ởi B Tài ch nh Việt Nam, thời gian tới cần có hướng h t tri n ứng ng ki m so t chi đầu tư XDCB t ch hợ vào môi trường TABMIS đ giảm tải thời gian nhậ liệu, tăng t nh đồng c ng t nh ch nh x c hồ s ng tư ng tự ứng ng DAUTU_LAN, Ế khả thực đ có m t ứng ự n đầu tư Thực tế vấn đề có U c th chư ng trình kho quỹ (KQKB) c ng chạy tảng Fox_Pro ́H DAUTU_LAN đ nâng cấ , t ch hợ vào chư ng trình TABMIS Điều kiện thực giải pháp: TÊ - Đề xuất KBNN kiến ngh B Tài ch nh xây ựng quy trình, hối hợ nhà thầu tri n khai thực Đ ẠI H O ̣C KI N kiến thức TABMIS làm nghiệ v ki m so t chi vốn đầu tư c c H - Tậ huấn, ồi ng c c c n 85 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế 3.2 CÁC GIẢI PHÁP 86 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 KẾT LUÂNKết luận Với cải c ch, đổi công t c Ki m chi vốn đầu tư XDCB thu c nguồn vốn NSNN thời gian vừa qua ựa c c quy chế, ch nh s ch quản lý đầu tư xây ựng Nhà nước nghiên cứu, xây ựng an hành đ mang lại kết đ nh Nổi ật c c ự n công xây ựng vào thực tiễn đời sống nhân ân ngày nhiều gó hần làm tăng trưởng Ế kinh tế c ng h c lợi x h i Tuy nhiên giai đoạn, t nh th ch ứng U hù hợ c c quy chế, ch nh s ch kh c nhau, qu khứ c c ch nh s ch ́H có th mang lại lợi ch trực tiế ch ng có th khơng hù hợ Vì việc hoàn thiện c c quy chế, ch nh s ch đầu tư XDCB TÊ việc làm đòi hỏi mang t nh thường xuyên hải nghiên cứu cho c chế, ch nh s ch an hành hải hù hợ với thực trạng kinh tế khuyến kh ch th c H đẩy kinh tế h t tri n t c giả đề xuất giải h s t nhằm tăng cường hoàn thiện công t c KI gi N Việc r t nguyên nhân thành công yếu đ quản lý chi đầu tư XDCB từ NSNN đ a àn th x Cai Lậy thời gian tới O ̣C Tuy nhiên, Luận văn hạn chế chỗ c c giải h đưa v n mang t nh chất đ nh t nh chủ yếu, chưa đ nh lượng nhiều hiệu công t c quản lý H Muốn làm điều cần hải đưa nghiên cứu sâu h n, chi tiết h n, ẠI hân t ch kỹ kh a cạnh, lĩnh vực đầu tư đ đề m t quy hoạch, kế hoạch c Đ th Đồng thời, ch ng ta c ng cần m t tâm cải tổ liệt h n thống c c an ngành từ Trung ng đến đ a hư ng Dựa thực trạng công t c ki m so t chi vốn đầu tư XDCB thu c nguồn vốn NSNN KBNN th x Cai Lậy thời gian vừa qua, chuyên đề đ đưa m t số giải h h c th m t số kiến ngh việc thực c c giải đ hồn thiện cơng t c nói Tuy nhiên với ung lượng nghiên cứu m t chuyên đề tốt nghiệ điều kiện nghiên cứu thực tiễn có hạn o kiến thức thực tế hạn chế nên chun đề khơng tr nh khỏi thiếu sót n i 87 ung c ng c ch trình ày, mong nhận gó ý nhiệt tình từ c c thầy gi o đ qu trình nghiên cứu tơi thu kết tốt h n 3.2 KIẾN NGHỊ Kiến nghị - Bộ ngành liên quan3.2.1 Đối với Kho bạc nhà nước Tiền Giang (ngành cấp trên): KBNN Tiền Giang cần tổng hợ c c khó khăn, vướng mắc c c đ n v thu c trực thu c, kiến ngh KBNN, B Tài ch nh hợ c c văn ản liên n công t c ki m so t chi đầu tư XDCB tư ng U số lượng Thông tư hướng Ế quan đến công t c ki m so t chi đầu tư XDCB từ nguồn NSNN qua KBNN ́H đối nhiều (Thơng tư 28/2012/TT-BTC, Thông tư 08/2014/TT-BTC, Thông tư 108/2014/TT-BTC, Thông tư 349/2016/TT-BTC, thông tư 82/2017/TT-BTC, Thông nhiều văn ản kh c liên quan đến công t c ki m so t chi TÊ tư 85/2017/TT-BTC đầu tư XDCB) H Thường xuyên tổ chức cậ nhật kiến thức cho đ i ng làm công t c ki m so t N chi, đặc iệt ki m so t chi đầu tư XDCB đ hân t ch trên, công t c KI hức tạ , chiếm tỷ tr ng lớn tổng chi NSNN hàng năm rủi ro cao, ễ thất tho t c c quy đ nh thường xuyên có thay đổi O ̣C Tăng cường công t c tra, ki m tra n i đầu tư XDCB đ k thời h t c c nguy c có th gây thất tho t NSNN, từ c c đ n v thực chấn chỉnh, khắc h c H gi công t c ki m so t chi ẠI 3.2.2 Đối với UBND thị xã Cai Lậy (cơ quan quản lý địa phương) Tăng cường h n công t c ki m tra, gi m s t c ng đôn đốc c c chủ Đ đầu tư thực đ ng c c quy đ nh ki m so t chi đầu tư XDCB c ng chấ hành tốt c c thủ t c ki m so t chi đầu tư XDCB từ nguồn NSNN qua KBNN Chỉ đạo c c đ n v có liên quan đến cơng t c ki m so t chi đầu tư XDCB (c quan Tài ch nh, c c hòng an chun mơn ) hối hợ tốt với KBNN đẩy nhanh tiến đ giải ngân vốn đầu tư XDCB theo tinh thần đạo Ch nh hủ như: k thời nhậ kế hoạch vốn theo Quyết đ nh giao vốn đ uyệt, tham mưu ổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn theo đề ngh chủ đầu tư, hối hợ x c nhân khối 88 lượng cơng việc đ hồn thành đ hoàn chỉnh thủ t c to n, tổ chức hối hợ với chủ đầu tư đ hoàn thành thủ t c to n ự n hoàn thành theo quy đ nh Đối với c c nguồn vốn o tỉnh hân cấ , cần xây ựng kế hoạch, lậ hư ng n ố tr vốn c ng thông qua H i đồng nhân ân uyệt anh m c đầu tư hàng năm đ k k thời đề ngh UBND Tiền Giang hân ổ kế hoạch vốn, đ thời nhu cầu xây ựng c nguồn vốn đ sử ứng ản đ a hư ng Đồng thời tổ chức to n c c ng theo đ ng theo thẩm quyền, trình tự thời gian quy đ nh Ế to n vốn đầu tư XDCB U 3.2.3 Đối với chủ đầu tư (Đơn vị trực tiếp quản lý dự án đầu tư) nghiêm chỉnh quy đ nh h ́H C c chủ đầu tư qu trình quản lý, thực ự n đầu tư hải chấ hành luật đầu tư xây ựng, tuân thủ trình tự đầu tư TÊ xây ựng, quy trình, quy hạm kỹ thuật xây ựng cơng trình quy trình to n vốn đầu tư từ nguồn NSNN qua KBNN Khi ự n, cơng trình hồn o c o to n vốn đầu tư trình cấ có thẩm quyền H thành hải khẩn trư ng lậ N uyệt KI Phối hợ với đ n v thi công, nhà thầu tổ chức lên khối lượng hoàn thành đ to n, đồng thời thực thu hồi k thời vốn đ tạm ứng theo quy đ nh O ̣C Tổ chức ồi ng, đào tạo làm công t c to n với KBNN,vừa gó hần nâng cao chất lượng đ i ng c n , nâng cao chất lượng, hiệu công việc, H vừa giảm thi u c c rủi ro qu trình quản lý, sử ng vốn đầu tư XDCB ẠI giao thực Thực ứng ng công nghệ thông tin quản lý c c ự n đầu tư Đ XDCB, đặc iệt công t c quản lý, to n vốn đầu tư; m t vấn đề cần hải ưu tiên thực nhằm gó quản lý đầu tư XDCB, k hần nâng cao chất lượng thời công t c đối chiếu, o c o kế hoạch vốn, số thực cho c c cấ quản lý c ng công t c ki m so t chi vốn đầu tư XDCB KBNN 89 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - tỉnh Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế kho bac 90 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ch ý: tất tài liệu tr ch n luận văn hải liệt kê trình ày theo đ ng quy đ nh [1] A [2] B B Tài ch nh (2015), Ngh đ nh số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Ch nh hủ quy đ nh chi tiết hợ đồng xây ựng, Hà N i n hợ đồng thi cơng xây ựng cơng trình, Hà N i U B Xây ựng hướng Ế B Xây ựng (2016), Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 ́H B Tài ch nh (2016), Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 B Tài ch nh quy đ nh quản lý, to n vốn đầu tư sử TÊ nhà nước, Hà N i ng nguồn vốn ngân s ch B Tài Ch nh (2016), Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 H B Tài ch nh việc sửa đổi, ổ sung m t số điều Thông tư 08/2016/TT-BTC, N Hà N i KI B Tài ch nh (2017), Thông tư số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 B Tài ch nh quy đ nh chế đ m u i u o c o tình hình thực hiện, to n O ̣C kế hoạch vốn đầu tư công, Hà N i B Tài ch nh (2017), Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 B H Tài ch nh quy đ nh việc to n tình hình sử ng vốn đầu tư từ nguồn ngân s ch ẠI nhà nước theo niên đ ngân s ch hàng năm, Hà N i Ch nh hủ (2015), Ngh đ nh 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 Ch nh Đ hủ quy đ nh chi tiết hướng n m t số điều Luật đầu tư, Hà N i Ch nh hủ (2015), Ngh đ nh 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 Ch nh hủ hướng n thi hành m t số điều Luật Đầu tư công, Hà N i Tr nh Th Th y Hồng (2012), Quản lý chi ngân s ch nhà nước đầu tư xây ựng c ản đ a àn tỉnh Bình Đ nh, Luận n Tiến sỹ Kinh tế, Đại h c Kinh tế Quốc ân 10 Phan Thanh M o (2003), Giải h 91 tài ch nh nhằm nâng cao hiệu vốn đầu tư xây ựng c ản từ ngân s ch nhà nước đ a àn tỉnh Nghệ An, Luận n Tiến sỹ Kinh tế, Đại h c Kinh tế Quốc ân 11 Kho ạc nhà nước, B o c o tổng kết c c năm 2015, 2016, 2017, Hà N i 12 Kho ạc nhà nước Tiền Giang, B o c o tổng kết c c năm 2015, 2016, 2017, Tiền Giang 13 Kho ạc Nhà nước (2017), Quyết đ nh số 4377/QĐ-KBNN ngày 15/9/2017 Kho ạc nhà nước thống đầu mối ki m so t chi c c khoản chi ản qua hệ thống Kho ạc Nhà nước, Đề tài ́H ki m so t chi vốn đầu tư xây ựng c nâng cao hiệu quản lý U 14 Lê Quốc Hùng (2005), M t số giải h Ế ngân s ch nhà nước qua Kho ạc nhà nước nghiên cứu khoa h c cấ ngành, Kho ạc Nhà nước Thừa Thiên Huế TÊ 15 Hoàng Th Ánh Hồng (2017), Hoàn thiện quản lý chi đầu tư XDCB từ NSNN th x Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, Luận văn Thạc sĩ, Đại h c Huế nâng cao chất luợng ki m so t chi ản KBNN từ thực tiễn KBNN Th i nguyên, Đề tài N vốn đầu tư xây ựng c H 16 Nguyễn Mạnh Tiến, M t số giải h KI NCKH cấ ngành, KBNN Th i nguyên 2006 17 Nguyễn Bạch Nguyệt, Từ Quang Phư ng (2011), Gi o trình kinh tế đầu O ̣C tư, NXB Thống Kê 18 Website: H - portal.kbnn.vn ẠI - binhduong.mn.kbnn.vn Đ - tiengiang.mn.kbnn.vn - txcailay.tiengiang.gov.vn 92 ẠI Đ H O ̣C H N KI Ế U ́H TÊ PHỤ LỤC 93 BẢNG KHẢO SÁT CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ XDCB TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỊ XÃ CAI LẬY Xin chào Anh/Ch Hiện nay, làm đề tài luận văn nghiên cứu “ Hồn thiện cơng tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang” Rất mong Anh/Ch ành ch t thời gian đ trả lời ảng khảo s t Khảo s t nhằm h c v cho m c Tiêu chí đánh giá hài TÊ Về cơng tác tiếp nhận hồ sơ tiế nhận hồ s có đảm ảo thuận lợi cho kh ch hàng đến giao tiế nhận, thiết , c ng c ) Về thời gian tiế nhận m t Hồ s lậ hiếu giao nhận) KI tiế nhận hồ s đến l c lậ hồ s (Từ l c N c n ch (Đ a m, H 1 Công t c chuẩn hiếu giao nhận đầy đủ (Theo O ̣C m u quy đ nh KBNN) Về c c n i ung c n KBNN hướng n H qu trình tiế nhận hồ s (C c n i ung cần ổ sung, chỉnh sửa ) ẠI Việc công khai c c thủ t c hành ch nh ki m Đ so t chi đầu tư XDCB khu vực giao Th i đ c n Không Ý kiến hài lòng khác lòng ́H lòng Hài U Rất Ế đ ch nghiên cứu khoa h c / ch làm công t c tiế nhận hồ s Về kết kiểm soát chi đầu tư XDCB Về thời gian từ l c tiế nhận hồ s đến trả kết theo quy đ nh hành 2 Về thời gian trả kết thực tế so với thời gian đ ghi hiếu giao nhận 94 Rất Tiêu chí đánh giá hài lòng Hài Khơng Ý kiến lòng hài lòng khác Về chất lượng công t c ki m so t chi đầu tư XDCB (thanh to n đ ng đ n v th hưởng, đ ng số tiền, thông tin to n ) Về công t c hản hồi thông tin c n ki m so t chi trường hợ có vấn đề h t sinh Ế qu trình ki m so t chi đầu tư XDCB ki m so t, n i ung ki m so t, n i ung chi, đ nh TÊ mức chi ) ́H KBNN tuân thủ theo c c quy đ nh hành (Hồ s U Qu trình ki m so t chi đầu tư XDCB Việc ki m so t tạm ứng, thu hồi tạm ứng khối H lượng xây lắ đ ng tỷ lệ, thời gian quy đ nh ứng yêu N Hệ thống to n KBNN đ KI cầu giải ngân to n vốn cho đ n v th hưởng (Hệ thống liên kho ạc, liên ngân hàng ) đầu tư XDCB O ̣C Về sở pháp lý cơng tác kiểm sốt chi H Số lượng văn ản quy đ nh lĩnh vực ki m so t chi đầu tư XDCB ẠI C c vấn đề liên quan công t c ki m so t chi n đầy đủ Đ XDCB hướng 3 C c quy đ nh ki m so t chi đầu tư XDCB hù hợ với yêu cầu quản lý đầu tư XDCB C c n i ung văn ản hướng n rõ ràng, chi tiết Sự ổn đ nh qu trình thực c c văn ản quy đ nh công t c ki m so t chi đầu tư XDCB 95 Rất Tiêu chí đánh giá hài lòng Hài Khơng Ý kiến lòng hài lòng khác C c vấn đề cần ổ sung, chỉnh sửa hướng nk thời theo thực trạng công t c đầu tư XDCB Qu trình tri n khai, hổ iến c c văn ản hướng n công t c ki m so t chi đầu tư XDCB KBNN cho c c đ n v có liên quan Ế Các vấn đề khác có liên quan đến kiểm sốt ự n Vốn cấ k TÊ ảo theo đ ng tiến đ thời theo số vốn đ uyệt (C quan Tài ch nh nhậ vốn vào hệ thống N H TABMIS) thời theo KI 4 Việc điều chỉnh vốn cho ự n k thực tế thi công tiến đ ự n XDCB o c o tỷ lệ giải ngân đ nh kỳ vốn đầu tư O ̣C Công t c H Việc đối chiếu số liệu chi đầu tư XDCB h c v công t c ki m tra, to n ự n ẠI Công t c hối hợ thu hồi vốn đ tạm ứng Đ Năng lực c n ́H Quyết đ nh giao vốn hàng năm cho ự n đảm U chi đầu tư XDCB KBNN làm công t c quản lý đầu tư XDCB chủ đầu tư Công t c to n vốn đầu tư XDCB 10 C c hình thức xử hạt liên quan đến c c sai hạm qu trình ki m so t chi đầu tư XDCB qua KBNN 96 ... HỌC KINH TẾ Ế BÙI THANH GIANG ́H U HỒN THIỆN CƠNG TÁC KIỂM SỐT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TÊ TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC THỊ XÃ CAI LẬY, KI N H TỈNH TIỀN GIANG MÃ SỐ : 31 01 10... NGHIÊN CỨU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Tổng quan đầu tư xây dựng 1.1.1 Khái niệm đầu tư xây dựng Đầu tư hoạt đ ng kinh... t chi đầu tư xây ựng c ản từ ngân Đ s ch Nhà nước Đ nh gi thực trạng công t c ki m so t chi chi đầu tư xây ựng c ản từ ngân s ch Nhà nước Kho ạc nhà nước th x Cai Lậy Đề xuất giải h đầu tư xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại thị xã cai lậy, tỉnh tiền giang , Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước tại thị xã cai lậy, tỉnh tiền giang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn