Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại trung tâm phát triển quỹ đất huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình

111 4 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - N NGỌC TÀI ỒN T IỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI TRUNG TÂM ÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌN C UYÊN NGÀN : QUẢN LÝ KIN MÃ SỐ: 31 01 10 LUẬN VĂN T ẠC SĨ K O NGƯỜI ỌC KINH TẾ ƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ N HUẾ, 2019 TẾ MIN ƯƠNG LỜI C M ĐO N Ngày 01 tháng 07 năm 2019 ả lu N i ă T LỜI CẢM ƠN q ct p úp ỡ nhi u s b ỏ ò ã í bế ớng dẫ ng B G H ă ả ấ q ã ù ả ạo m ù ng kiến c vừa qua a tỉnh Quả B ể th c hi n lu ă bạ bè úp ỡ, cổ ũ u ki n thu n l ể Thầ ạo huy p s li ã ng nghi p nh ng ộ t ă thời gian th c hi n lu X ã b úp ỡ B ắc tớ ạt, trang b q ý th Cu c n vă Đại h c Kinh tế-Đại h c Huế ã ể q ã ộ ă ả ! Ngày 01 tháng 07 năm 2019 ả lu N ii ă T TÓM LƯỢC LUẬN VĂN T ẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ : :Q ả ýK ế : 2017-2019 ớng dẫn khoa h : : ỒN T IỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI TRUNG TÂM ÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT UYỆN LỆ T ỦY TỈN QUẢNG BÌN Mụ đí v đố tượ ê ứu M í :Đ th c trạng v q ả ý ầ hạ tầng tạ ển qu ất huy n L Th y, tỉnh Quả B ải p p ằ ă q ả ý ầ hạ tầng tạ ển qu ất huy n L Th y, tỉnh Quả B d ng h p ý ng m í ă ếp theo Đ u: Nh ng vấ ý c tiễn c ý v ầ hạ tầng từ ớc tạ ển qu ất huy n L Th y, tỉnh Quả B u ươ p áp ê ứu Q c hi ã d p p p : () p p n mẫ ; ( ) p p u tra, thu th p s li u; (iii) p p ảo; ( ) p pp í (p p p ả p p p ) Kết ê ứu v ữ óp k o c luậ vă Thời gian qua, hoạ ộ ầ XD B ã c nh ng kết í l , tạ v t chấ p ển kinh tế - ã ộ ấ ạng thất ã p í é u ầ XD B v n NSNN ò diễn Qua thời gian nghi u, lu ă ã ải quyế ội dung: Kết p í cho thấy: ý n hạ tầng QĐ huy n L Th bả p ầ ; ẫ ò ột s t n tại, hạn chế phải khắc ph : p kế hoạch, p bổ v vẫ ò ải, thiế í p trung; l p, thẩ nh d ầ ng í ; c ph c v tr c tiếp cho ý ầ p ầu, Để khắc ph c nh ng t n tạ ả s giả p p ă ờng ý ầ hạ tầng QĐ huy n L Th ạn ế ă 2025: ý ặt chẽ q ; ổi mớ ế hoạ ầ ; ấ ng l p, thẩ p t d Đ XD; ă ờng ý a ch ầ ; ấ ể VĐ q ế ầ ; ă ể ấ ộ ũ ý n ầ í ầ XD B Đ ng thờ ả ột s kiến ngh i vớ í p Bộ q UB D n L Th y, UBND tỉnh Quả B u ki ể th c hi n giả p p H iii D N STT Ký ệu MỤC C VIẾT T T N uyê ĩ DA D LDTB&XH KBNN Kho bạ KTXH Kinh tế ã ội NXB QLDA Quả ý QLNN Quả ý UBND Uỷ b XDCB X ộ b ớc ất ớc iv Xã ội MỤC LỤC LỜI A ĐOA i LỜI CẢ Ơ ii Ó ƯỢC LUẬ VĂ DA H H HẠC SỸ KHOA HỌC KINH TẾ iii VIẾ iv .v DA H BẢ G BI U ix DA H Ơ Đ x ẦN I Đ T VẤN Đ 1 í ấp ế Đ p p p ú Cấ .3 ă ă a lu PHẦN II NỘI DUNG NG IÊN CỨU C ƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC V QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TỪ NGÂN SÁC 1.1 Tổng quan v ý N À NƯỚC ầ hạ tầng từ ớc .6 1 Đầ ầ 112 K ặ nh từ ểm c a ầ từ ớc 11 1.2 Nội dung ý 1.2.1 L p kế hoạch v ầ ầ 1.2.5 Kiể ý ế ớc .13 13 Đấu thầu, l a ch 1.2.4 Tổ ch c từ ầ 1.2.2 L p, thẩ 12 ý ớc .15 ầu 16 ộ .22 ầ 23 v ầ 1.2.6 Quyế d q 1.2.7 Thanh tra, kiể 24 ả ầ d ng v ến ý .25 ầ n từ ớc 25 1 ch quan 25 q ý 1.4 Kinh nghi m v p tỉnh Quả B 27 ầ b ển qu B Q ả B a ất huy n L Th y, 29 p 1.4.1 Kinh nghi m s hạ tầng c a s ớc 29 ển qu c kinh nghi ất huy n L Th ỉ 32 C ƯƠNG 2: T ỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI TRUNG TÂM TỈNH QUẢNG BÌN .34 21 Q p B y tỉnh Quả ổ 22 ể q 221 34 ý q ả ý hạ tầ Q ả B 37 ầ hạ tầ .39 ý ý ất huy n L Th y qu ầ ỉ ấ q ả ất huy n ă ấ q ả ển qu ể 34 2 Kế q ả 22 p p q ả ởp p ý ể q ển c 34 211 Q 212 ÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN LỆ THỦY ế 40 ầ hạ tầng .43 ầ hạ tầng tạ q li u khả ời vấ vi ển .64 vấn .64 2 Đ ển qu ớc tạ Đ ển qu c hạ tầng ất huy n L Th y 67 ấu thầu, l a ch tổ ch Ð ầu tạ ể p p ầ ất huy n L Th y 70 triển qu Đ q ế ầ 71 ạn chế 2.4 Nh hạ tầ B ầ ất huy n L Th y .69 triển qu p p, thẩ từ hạ tầng , ất huy n L Th y 66 Đ ầ p Kế hoạch v q ả ển qu ý ầ ất huy n L Th ỉ Q ả .71 2.4.1 Nh ng kết c 71 q ả 2.4.2 Nh ng hạn chế QĐ ý ầ hạ tầng n L Th y .72 .74 C ƯƠNG 3: ĐỊN ƯỚNG VÀ GIẢI Á OÀN T IỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI TRUNG TÂM ÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN LỆ THỦY 78 Q ể nh ớng tổ ch c ý ầ XD B ã ội huy n L Th y 78 11 Q ểm .78 12 Đ ớng 78 3.2 Giả p p q ả ển qu 21 hấ 22 H ất l ă ất huy n L Th p ng thẩ pd ý ỉ hạ tầ Q ả B ầ td ầ p kế hoạch v ầ ng kiể q ả ầ ý a ch vii 80 80 82 .84 ầu 86 Đẩ 26 ă n ầ c 86 88 3.2.7 Một s giả p p .89 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .92 1.Kết lu n 92 Một s kiến ngh 93 2.1 Kiến ngh vớ í p 2.2 Kiến ngh vớ UB D 93 94 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .95 PHỤ LỤC 98 QUYẾ ĐỊNH HỘI Đ NG CHẤM LUẬ VĂ BIÊ BẢN CỦA HỘI Đ NG CHẤM LUẬ VĂ VÀ HẬ XÉ BẢN GIẢI RÌ H HỈNH SỬA LUẬN VĂ GIẤY XÁ NHẬ HOÀ HIỆN LUẬ VĂ viii HẢN BIỆN D N Bả MỤC BẢNG BIỂU ể q 2.1 ấ 2016 -2018 .41 Bả 2.2 Q ầ q QĐ 2016 -2018 42 Bả ầ 2.3 ấ Bả hạ tầ b ầ 2.4 G Bảng 2.5 2016 -2018 44 ớ S d q bả 2016 -2018 46 c thẩ nh p QĐ t Tru nL Th y 50 Bảng 2.6 ầu c a s Tổng h p kết l a ch ạn 2016 -2018 53 ả Bảng 2.7 ầ ất tạ QĐ Bảng 2.8 Kết thẩ Bảng 2.9: Đặ Bảng 2.10: Ý ể p XD B ạn 2016 - 2018 57 n L Th t quyế 60 c u tra, khả ế ển qu .65 ầ p kế hoạch v hạ tầng tạ ạo qu d ất huy n L Th ạn 2016 -2018 66 Bảng 2.11: Kết khảo d Bảng 2.12: v ổ ch Kết khả QĐ ể Kết khả QĐ q Kết khả T ấu thầu, l a ch n L Th y 69 tạ Bảng 2.14 p ạn 2016 -2018 .67 thầu tạ Bảng 2.13: p, thẩ QĐ ế ầu n L Th y 70 ầ n L Th y 71 ix kiể ầ p ải cho d b ý ế ú ã Tă ườ ấp loạ ý ù ời quyế : ấu thầu rộ ằ ầu ầ p ù p với ất, ngu n v p ầu c l a ch ấu thầu hạn chế; ú u ng í ặc ch ã t ă q ầ ộ ộng c hi n d t a ch ộ c hoạ ần thiết, phải ch nh uả n ầ ầu hoạ ă K ầ tá Vi c l a ch u ki q ể kiể ớng dẫn ch kiế a KBNN kiể ầu thiết kế nh thầu; l a ch ng Để ă ờng ý ầ q ầu cần a ch : ă ộ ũ ộ cc d ất ổ ch ảm bả bạ ý Quả ấu thầ ặt chẽ q tham gia hoạ ể Hạn chế vi c nh thầ ạo qu ũ ấu thầu rộ ã ấu thầu, l a ch n ộng l a ch ầ i vớ ộ ắp c a d ầ XD ầ i với tất ể l a ch ầ ă ểm tra th c tế ă ế ầu thi c th c s ầu tham gia ầ i vớ ể ch ng minh th c tế ă ý Quả ấu thầ é Đẩy q ế ầu từ ầu phải th c s hi u tá Quyế ầ ặt chẽ th t c l a ch ú chấ uyết toá vố đ u tư ầ b b ấu thầu o t ù ản c d ng 86 ổ ch c q ả ý n ẩ Trong th c tế p ò huy n L Th ầ t quyế ạng ch ầ ngh p ổ biế m quyế ẩm quy n quyế " ầ b ừa thổ ơq gi ới ch p ng thờ ò" ế ph i h p chặt chẽ ầ c kiể i chiế ẽ ti m ẩn nhi ần th c hi nh ng t n tạ p ẩ q ế Bộ í q ế ể ã ầ b ỉ q ế ể ẩ q p quy 18/01/2016 QĐ q ầ ộ ể Để khắc ph c 09/2016/TT-BTC q ế ẩm tra ả p p: p - ng ns p QĐ - ý ể ấp ẩ ể ; é q é ý q ế ể ấ p ú ầ q ế ừ2 p ; ơq ế pb Bộ 18/01/2016 c ; ế p ép ộp ộ ò p ớc q 09/2016/TT-BTC ể ơq ế QĐ p 87 q b p ấ q ế í ộp b ầ ổ q q q ế ầ ấp -K ẽ ầ q ế b ặ ầ p nh, ; t quyế 12 ời td li u cấp p p a q ế p ầ í ế q Đ ộ q ế ể ộ p ể ơq ẩ Tă ườ b ầ p q ế tá t ơq t q q ả ý ă c thiế ấn, ch ú Th c hi é ã ộ bộ, ã p í ấ ặc gi a ch ầ ã p ết q c a ộ ả í ả p t ầ u q n cầ ầ d ng v p p ẫn ép í ng vi phạ ý nh c q giao quy ội tạ ấp Tại ế c thể ể gi m c thể Đẩy mạ ểm tra, tra từ b í ớc, kiể ộ ắc ớc k p thờ ấ ă c s trở ý ầ b ộ ( ) í Khuyế p í p ả ý c hi n quy n kiể ý ớc ầ ết lu n c a tra, kiể ý giải quyết, x ph n c nc é ổ ch ý XD B p í c, thiếu tinh thầ ến h u chấ q ầ ã p ạm, quy tr vi c q ả át ầ ế ; ầ b ế hoạch c thể v tra, kiể từ NSNN; t p c a cộ ầ ần thiết nhằm hạn chế thấ UBND huy n cầ chế ã é ộng tra, kiểm tra v Hoạ ă ầ ĩ ầ ặ ý ; ằ nguy n tham gia hoạ p n, kiến ngh vớ p ạm v ả 88 ại l í a cộ ộng ơq ý ầ ạn ng B ạnh vi òq p ầ a Ch í ổ ch q ầ ng Vi c d ã hộ ý ĩ ể ý ấ ầ ng XD B ểm tra, th c hi n t ộ í nh ng giả p p q chế ến m c thấp nhấ ã ắng d ng v ấ ầ ú ất lớn vi c ấ ă ng nhằ p í ầ ờng ất thoat v XD B ý ầ ầ ột XD B ạn ớc 3.2.7 Một số giả p áp k Để khắc ph c nh ng t n tại, yế é q ản ý ng giả p p ý q ã ũ c í tr ă ầ XD B ạo c Đảng, quản ột yếu t ù q t Nâng c o nhận th c ý th c trách nhiệm củ đảng v ên, cán b , công ch c nhân dân - ă í Đả ã q n phổ biế p p p í ểm, ch tc p ò ầ XD B ý c th c hi n nhi m v í m v vừ ng thất ấp b ừa - ă ờng ả c ý thời x ã ă ờng h p p í ý u í ấ ã ội Đ ộ ng tổ ch p p ò Đả ng thất ả ế chất vấn sinh hoạ Đả ả ầ q c, nhắc nhở, kiể ấu hi u vi phạ ẩ p c hi nhi m c ; í c hi n nhi m v c giao từ NSNN b Công kh , m nh bạch hoạt đ ng đầu tư XDCB Ki ấp ổ ch ổi mớ p c hoạ ớng tinh g ộng c a m c a t p thể 89 í q n ; c ển d ng, quy hoạ hi n t d ạo, b c l i s ng, tinh thầ í bộ; c bạch tất ến to ể mc - Th c hi n t t vi kế hoạ í ý … ấp; ú p ý ng ặt chẽ ngu n v -D c hi n chế ộ khả q i vớ q ng s d ng v é khắc ph c nh ng t n tại, yế ò s p thời ạo chấn chỉnh, ầ ũ ẩm quy n c Nâng c o trình đ cán b quản ý dự án đầu tư XDCB từ nguồn vốn NSNN ă p ẩm chất c ến vi c to lớ ý ý ầ ầ ộ ũ ạn Để khắc ph c ả p p ại mộ ầ ; cho h p ý b ộ q ũ ũ ớng xếp, b ú ầ l p thể sau: p ù í ội p với khả ă yế é ă c ầu - UBND huy n, BQL d ộ ộ ết thay nh p ạo lạ bả í ú K p ẩm chấ ế hoạch c thể cho chiế ý m v ớc v Đ XD ĩ ộ ộ ạo : ầ ể th c ĩ ( ể ại h c) tạ - Đ i vớ v q ời gian tới cần t p ĩ ộng quan tr XD B NSNN Nh ng t n tạ - Tiế hi p ẩm chất c ũ ũ a huy n L Th y thờ ộ ă chế v ộ ầ XD B ầ b ỡng nghi p v úý ú q ể c p nh t k p thời kiến th c v ầu ý u ki 90 ế í m v ớp t p huấn c mở ý ầ ý XD B ut p ng ổi p ả -V ế hoạch tuyển d ại huy n; quy hoạ pv p ú q trẻ b 91 ă ại h ết PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1.Kết luận ă Trong nh q Đầ bả hi ầ ấ í ẩ í ạng thấ ã ò p í - XD B ã c ển kinh tế - ã ộ ấ ớc ầ é ầ u ẫn diễn Qua thờ XD B v n u, lu n ă ã ải ội dung: quyế K q ý ng vấ hạ tầng tạ v QĐ í ý QĐ huy n L Th bả ò í p ải, thiế ; ý p ng í hạ tầng hạ tầng n ầ ; : p kế hoạ s t n tại, hạn chế phải khắc ph vẫ ầ ầ QĐ huy n L Th y cho thấy: ý n L Th y c trạng p p trung; l p, thẩ ẫ bổ v nh d c ph c v tr c tiếp cho ò ột ầ ng ầ ng ý ầ ầu, Để khắc ph c nh ng t n tạ ờng Th y ý ầ ạn ế ă 2025: ầ ; Đ XD; ă ờng ý ể ả ý ặt chẽ ấ VĐ q i vớ UBND tỉnh Quả í p B a ch ầ ; ế ầ ầ u ki ; ổi mớ p ; ă ộ q ũ ả ý n ột s kiến UB D huy n L Th y, ể th c hi n giả p p 92 td g cao chấ XD B Đ ng thờ Bộ q ấ í QĐ huy n L ng l p, thẩ ể ầ ột s giả p p ă hạ tầng ế hoạ ngh p ộ v t chấ p , tạ ớc quan q ớc Thời gian qua, hoạ nh ng kết NSNN bả ả ã Tuy bả p p p ò ũ u c gắng, song nh n th ạn chế ă ý chế, khiếm khuyết Rất mong nh ỏi nh ng hạn ế pý ầ khoa h ể lu ă Một số kiến nghị 2.1 Kiến nghị vớ C í p ủv p p ýp ả H th cấp quy n ch ộ chiế mạ ộc l p vi c quyế ã í ấp b ờng h p ă bả ù ộ ú ổi mớ í ới Lu ẩm quy p vớ ế ộ ầ ế t Trong u Ngh ă p th c hi n lạ p ải chuẩn b ă bả ấp ã m v ý ầ ầ ểq ; ấ ạng Lu t chờ ớng dẫn Giảm bớt th t c hi ới ội dung p ổ biế c tế ă Ngh p ể triển khai th c hi n k p thời, bổ p ù nh kế hoạ q ờng h p cần thiế thay thế, bổ Lu ầ p khoảng thời gian ngắ ớng dẫ ảm bả p trung, dễ hiể í ể tạ bớt nh ng th t u ki n m ộ triển khai d tiế Bộ X ơq q ầ q kiể q ý ế ế d ầ v v ầ H Đ u ki n ổ ũ p ả q ơq n h th ểm nh m c kinh tế k cho vi c kiể v Bộ ý P ầ quyế q ả nh v ngu n v ời tr c tiếp thu ổ nh th ng nhấ i vớ ể ban ầ c a cấp í ần sớ q ế ể v ầ í ộ 93 p v ội dung quy ể ảm bảo gắn ộ kế q ầ c gi a quyế ế ộ ầ í Bộ ần sớ b ớng dẫn v nộ q th ng kiể ế ầ v m, quy n t ch , t ch ầ ngu n v từ kiể ơq ầ í h th ơq ể ý d ng v ầ ; Mở rộng quy n ch ấp ; Cải tiến lạ ũ p ép u v b Đ mc ết ki d : ; Cải tiến nội dung kiể nhi m c q c ộng gắn vớ ẩm tra quyế v ầ í Ch ầ b ể thu n l i cho vi c cung cấp s li u, h p thẩ ộ nh quyế 2.2 Kiến nghị với UBND uyệ Lệ T ủy ặ D p ầu tạ ộ ầ ă bả q H n h th ng thu th p, x ý ý í ộ ; X p p ộng tr c tiếp ế ế hoạ n l c Từ ỉ triển kinh tế ã ội c a từ a quản ể tạo quy n ch q ế; coi tr nhằm hạn chế tổn thấ p K p ù ỉ – Kế hoạch huy ò p thờ p ù u ki n kinh tế th p vớ d p thời nh ớng dẫn v ấp mạ ơq i với nh p ớc thời ấp n t ch c nhi m cung cấp í p ớng dẫn k p thờ p b ấ q ng, UBND huy n L Th x ển kinh tế c b kỳ, mỗ ý ể p p vớ bổ v ặ ơq b ắn hạn; uh ế hoạch ầ 94 ể p q b ể ò ế - Hạ tầng huy n ph i h p th c hi ển q u DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (2012) Quyết định số 282/ í Bộ việc b n hành quy trình k ểm sốt th nh tốn -KBNN ngày 20/4/2012 T vốn nghiệp có tính chất đầu tư nước qua hệ thống KBNN (2016) Thơng tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 B í Bộ Tà quy định quản ý, th nh tốn vốn đầu tư sử d ng nguồn vốn NSNN (2016) Thơng tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 í Bộ B Tà quy định tốn dự án hồn thành thu c nguồn vốn NSNN (2005), Nghị định 16/2005/N -C í ngày 07/02/2005 quản ý dự án đầu tư xây dựng cơng trình í (2006), Nghị định số 84/2006/N -C ngày 18/8/2006 quy định bồ thường thiệt hại, xử ý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành thực hành t ết kiệm chống ãng phí í (2009), Nghị định 12/2009/N -C ngày 12/02/2009 quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình í hướng dẫn th hành uật dựng H (2009), Nghị định số 85/2009/N -C ngày 15/10/2009 ấu thầu ựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây ội í (2009), Nghị định số 112/2009/N -C ngày 14/12/2009 quản ý ch phí đầu tư xây dựng cơng trình í (2009), Nghị định số 113/2009/N -C ngày 15/12/2009 quản ý ch phí đầu tư xây dựng cơng trình 10 í (2013), Nghị định 15/2013/N -C ngày 06/02/2013 Chính hủ quản ý chất ượng cơng trình xây dựng 11 í (2014), Nghị định số 63/2014/N -C ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết th hành m t số đ ều Luật nhà thầu 95 ấu thầu lựa chọn (2015), Nghị định số 37/2015/N -C ngày 22/4/2015 í 12 Chính phủ Hợp đồng hoạt đ ng xây dựng (2015), Nghị định số 59/2015/N -C í 13 ngày 18/06/2015 củ Chính phủ quản ý dự án đầu tư xây dựng 14 Đảng Cộng sản Vi t Nam (2006), Chính trị quốc gia H ăn k ện ại h ảng X, Nxb ội 15 HĐ D n L Th y, (2011, 2012, 2013, 2014, 2015),Nghị phê chuẩn Tổng toán ngân sách huyện Lệ Thủy 16 Huy n y L Th y (2015), Nghị ại h ảng b huyện Lệ Thủy lần th XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020 ò 17 - Kế hoạch huy n L Th y (2016,2017,2018), Báo í cáo tình hình thực toán vốn đầu tư huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 18 Qu c Hộ Nxb Chính trị quốc gia H 19 Qu c Hộ Nxb Chính trị quốc gia H 20 Qu c Hộ ớc Cộ XH V t Nam (2016), Luật ngân sách XH V t Nam (2017), Luật xây dựng, XH V t Nam (2018), Luật xây dựng, ội ớc Cộ ội ớc Cộ Nxb Chính trị quốc g , N i 21 Th í p (2011), Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 tăng cường quản ý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước vốn trá phiếu Chính phủ 22 UBND L Th y (2016), Báo cáo tình hình 2016, Quả nh tế - xã h i huyện B 23 UBND huy n L Th y (2017), Báo cáo tình hình huyện 2017, Quả B 24 UBND huy n L Th y (2018), Báo cáo tình hình huyện 2018, Quả nh tế - xã h i nh tế - xã h i B 25 UBND tỉnh Quả B (2009) Quyết định số 23/2009/ -UBND ngày 30/9/2009 UBND tỉnh Quảng Bình việc quy định phân cấp thẩm định 96 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình Báo cáo k nh tế k thuật xây dựng cơng trình), thẩm định phê duyệt tốn cơng trình xây dựng b ng nguồn vốn ngân sách 26 UBND tỉnh Quả B (201 ) Quyết định số 03/2013/ -UBND ngày 06/02/2013 UBND tỉnh Quảng Bình việc quy định phân cấp thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình Báo cáo k nh tế k thuật xây dựng cơng trình), thẩm định phê duyệt tốn cơng trình xây dựng b ng nguồn vốn ngân sách 97 Ụ LỤC 98 MẪU PHIẾU ĐI U TRA X q ýÔ /B ! X /b cao h c lớp K18A3QLKT UD Huế - Đại h c Kinh tế - Đại h c Huế Hi n tạ n : “Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng sở hạ tầng Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình” q ý Rấ /b í /b c ể trả lời bả /b í u X I T ả t Ch c v : củ đố tượ ến ấp nhằm ph c v cho m c đ u tra Tuổi: ộ ă : 10/12 ộ 12/12 : q Đơ ạo ẳng Trung cấp Đại h c : ă S ý ! : Gớ í : H ỏi, m : II C u ỏ đ u tra Ơ /B q ển qu ò ế bế q q ả ý ể Ô ầ hạ tầng tạ ất huy n L Th y, tỉnh Quả /B nh nh sau B ho nh tr n vào số thích hợp, 1=Rất khơng đồng ý; 2= hơng đồng ý; 3=Bình thường; 4=đồng ý; 5=Rất đồng ý) T í đá I Lập kế ho ch vố đ u tư y Kế hoạch v n b í b c tế bổ v ắn với quy hoạch, kế hoạ ầ XDCB II C tá ập, thẩ đị v p ê uyệt d đ u tư ầ cl p ết kế bở ấn ă ct t 99 ươ a ch n 5 Vi c l p b ết kế ầ ãb c tế tai 5 5 5 Vi b ời thầ c th c hi K hi ầ ếp ấu thầu IV C tá k oát t toá vố đ u tư y ơ ế ph i h p gi Sở í ò í KB H XD B í p ả u chỉnh 3, H XD B c giải k p thời ả ạt tiế ộ V C tá uyết toá vố đ u tư o t c th c hi ảm bả ú q nh H q ế p ả u chỉnh 5 2 3 4 5 5 5 ẩ u chỉnh d p c th c hi n chặt chẽ ã p Vi c í ả t ẩ p td tiế ộ III C tá tổ đ u th u, l a ch c nh thầ ảm bả n í ẩ ă i với d ú ầ ảm bả H q ế chặt chẽ với III C u ỏ v ă u ầu cc ầu v ê ă c u b ết nh ng thu n l hạ tầng tạ B t c ph i h p Ô /B ầ ú c th c hi ă q ản ý i vớ QĐ n L Th y, tỉnh Quảng ời gian qua? X ng h p úp ỡ c q ýÔ (B ) dung c a vấ d ng ph c v cho m nh ng nội hỉ í n lu 100 ă ạc s c cs ... h : : ỒN T IỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI TRUNG TÂM ÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT UYỆN LỆ T ỦY TỈN QUẢNG BÌN Mụ đí v đố tư ê ứu M í :Đ th c trạng v q ả ý ầ hạ tầng tạ ển qu ất... Nh ng hạn chế QĐ ý ầ hạ tầng n L Th y .72 .74 C ƯƠNG 3: ĐỊN ƯỚNG VÀ GIẢI Á OÀN T IỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI TRUNG TÂM ÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN LỆ THỦY... ƯƠNG 2: T ỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI TRUNG TÂM TỈNH QUẢNG BÌN .34 21 Q p B y tỉnh Quả ổ 22 ể q 221 34 ý q ả ý hạ tầ Q ả B 37 ầ hạ tầ .39
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại trung tâm phát triển quỹ đất huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình , Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại trung tâm phát triển quỹ đất huyện lệ thủy, tỉnh quảng bình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn