Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện bố trạch, tỉnh quảng bình min

97 2 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:41

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  N TÌNH U Ế HẠ ́H HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ TÊ GIÁ TRỊ GIA T NG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BỐ TRẠCH, KI N H TỈNH QUẢNG BÌNH ẠI H O ̣C CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ N THẠC S KHOA HỌC KINH TẾ Đ LU N Ã SỐ: 31 01 10 NGƯỜI HƯỚNG D N KHOA HỌC: TS PHẠ HUẾ, 2019 XUÂN HÙNG ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ  N TÌNH ́H U Ế HẠ TÊ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ H GIÁ TRỊ GIA T NG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP N TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BỐ TRẠCH, ̣C KI TỈNH QUẢNG BÌNH Ã SỐ: 31 01 10 Đ ẠI H O CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ LU N N THẠC S KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG D N KHOA HỌC: TS PHẠ HUẾ, 2019 XUÂN HÙNG ẠI Đ H O ̣C H N KI ́H TÊ U Ế LỜI CA ĐOAN c T i T LỜI CẢ â N ấ â trì S P X â Hù ờ ũ â K18A2-QLK U ì ắ Thầ H , Q è U ì L Do ́H cù â TÊ ũ Ế C T ì ữ â ! KI N ầ H M H O ̣C T c Đ ẠI T ii TÓ LƯỢC LU N N THẠC S KHOA HỌC KINH TẾ : HẠ N TÌNH :Q ýK N ó : 2017-2019 N : TS HẠ XN HÙNG : “HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA T NG ĐỐI ỚI CÁC DOANH NGHIỆ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH đố tượ :P â ấ Q ứ ý ý hi ì ý : p ươ p p ê Q ì t ; ( ) P o; ( ) P ) C kết q ê ứ K ạ ữ ớ : ì N ; ( ) P ý S H O ̣C Chi ý ý ; ì ò ; é ò ễ ò ó ý ù ; ó n Đ ẠI : ( ) P kết KI í ấ ( N H â TÊ ứ sử dụ C C ầ U T ê ́H ụ đí M Ế H ò ỹ â ẩ ầ ĩ ỗ NN â NN ễ ạ â ấ NN ó trì ù ĩ ì iii : DANH ỤC CÁC CH CBCC : CSKD DN DNTN : : : N IẾT T T À KÝ HIỆU â : HTKK KD : : Hỗ Kinh doanh MST NNT NSNN : : : M N N â QLT SXKD TNHH : : : Q S TT&HTNNT : : : : ́H U GTGT N H ý ấ TÊ KI Ủ Đ ẠI H O ̣C UBND VAT Ế : iv ặ â ữ ỗ â ỤC LỤC L AM M N ii ANH M L K H U iv v ANH M N ỂU Ồ x S Ồ x PH N - N ÍNH P H M U ANH M Ế ANH M ỂU ix ỦA ́H M H TÊ L AN i ÊU N H ÊN ỨU ƯỢN PH M N H ÊN ỨU H Ố U PH N LU N N KI N PHƯ N PH P N H ÊN ỨU -N UN N H ÊN ỨU ̣C HƯ N - ỔN QUAN QU N L HU Ị A N HU 1.1.1 K H O 1.1 ỔN QUAN ẠI 1.1.2 Đ 1.1.3 P â 1.2 ỔN QUAN HU 1.2.1 K Ớ 1.3.1 S A N (GTGT) 1.2.2 N 1.3 N Ị L UN ÔN 10 QU N L HU Ị A N Ố ANH N H P 11 ầ ý GTGT v 11 1.3.2 N ý 1.4 Y U Ị Ố A GTGT NH HƯỞN N 12 ÔN QU N L HU N 18 1.4.1 18 1.4.2 ý ÊU K A N 21 HƯ N N HỰ Ố Ớ HUY N Ố 2.1 N QU N L HU H Ị HU H Q QU N L KI ÔN ANH N H P ì 25 Q HU Ị H HU ì A 27 N HUY N Ố ̣C Ớ NAM 22 N N H ÊN ỨU 25 ì N HU ÌNH 25 , 2.2 HỰ Ố ÔN H, ỈNH QU N 2.1.1 ặ 2.1.2 ì Ở ANH N H P ỂM ỊA QU N L HU N A - ÔN Ế 1.6 K NH N H M QU N L QU U NH ́H Ị HỈ TÊ 20 2.2.1 K H O H 30 ì ì ạ ẠI 2.2.2 Đ 2.3 PHÂN Í H QU N L QU N 2.3.1 HU ắ c 30 ý NH ỦA 32 ANH N H P H HU ÔN HUY N Ố H - ÌNH 49 49 2.3.2 K ý vi Q ì 51 2.3.3 ý 3- 61 PH P NHẰM H HU ỦA Ố ì H N H N ÔN DOANH N H P ỈNH QU N H ý 3.1.1 HU HUY N ÌNH 66 3.1 QU N L Q ì 66 ý ạ Ế HƯ N Q - ý Tạ ́H 3.1.2 M U 66 TÊ 68 3.2 M ổ ì ̣C 71 ý 72 H O 3.2.3 3.2.4 t 69 69 KI ẩ 3.2.2 ý N 3.2.1 H ý ý 75 ý ẠI 3.2.5 L Đ ó 3.2.6 K 77 ổ ù ý ý c e e â ì ấ 78 K K LU N K N N HỊ 80 LU N 80 K N N HỊ 81 vii 2.1 2.2 ổ 81 Q L U HAM KH QUY ỊNH H ÊN NH N XÉ ỒN N H M LU N N ỦA PH N B N 1+2 ÌNH NH N H N H N LU N N Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U X H M LU N Ế N 81 82 ỒN N ỦA H ì viii ... HẠ TÊ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ H GIÁ TRỊ GIA T NG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP N TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BỐ TRẠCH, ̣C KI TỈNH QUẢNG BÌNH Ã SỐ: 31 01 10 Đ ẠI H O CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ... ấ ý (2018) “Thành tựu cải cách thuế Việt Nam” ễ ò ó ch ữ ý; ỷ X ấ ó “Hồn thiện cơng tác quản lý thuế Giá trị gia tăng doanh nghiệp Chi cục Thuế huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình” ễ ý ỤC TIÊU NGHIÊN... ýK N ó : 2017-2019 N : TS HẠ XN HÙNG : “HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA T NG ĐỐI ỚI CÁC DOANH NGHIỆ TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN BỐ TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH đố tượ :P â ấ Q ứ ý ý hi ì ý : p
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện bố trạch, tỉnh quảng bình min , Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện bố trạch, tỉnh quảng bình min

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn