Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại phòng tài chính – kế hoạch huyện đakrông, tỉnh quảng trị

129 7 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2019, 10:33

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐAI HỌC KINH TẾ LÊ THỊ KIM ANH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI HƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI P ỊNG TÀI CHÍNHKẾ HOẠCH HUYỆN ĐAKRƠ G, TỈNH QUẢNG TRỊ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃSỐ:8310110 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG VĂN LIÊM HUẾ 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Mọi vi phạm bị xử lý theo quy định Huế, tháng 07 năm 2019 Tác giả luận văn Lê Thị Kim Anh i LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn thạc sĩ tơi nhận quan tâm, giúp đỡ nhiều tổ chức, cá nhân Tất giúp đỡ quý báu mà biết ơn sâu sắc Tôi xin chân thành cảm ơn TS Hoàng Văn Liêm hướng dẫn nhiệt tình chu đáo đóng góp ý kiến vơ q giá để tơi thực luận văn hồn thiện Tơi cảm ơn thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế, Đạ i học Huế cung cấp kiến thức cần thiết giúp phục vụ cho học tập, nghiên cứu ứng dụng thực tế vào nghiên cứu luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến UBND huyện Đakrông, Phòng Tài chính- Kế hoạch, quan chun mơn, xã, thị trấn, quan thuộc Đảng, đoàn thể, đơn vị nghiệp công lập thuộc huyện Đakrông tạo điều kiện giúp đỡ thời gian nghiên cứu, điều tra, thu thập số liệu cần thiết để tơi hồn thành luận văn Cuối cùng, tơi cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, giúp đỡ tơi để tơi có điều kiện thuận lợi trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn./ Huế, tháng 07 năm 2019 Tác giả luận văn Lê Thị Kim Anh ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: Lê Thị Kim Anh Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Định hướng đào tạo: Ứng dụng Mã số: 31 01 10 Niên khóa: 2017-2019 Người hướng dẫn khoa học: TS HỒNG VĂN LIÊM Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG X YÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH- KẾ HOẠCH UYỆN ĐAKRƠNG, TỈNH QUẢNG TRỊ Mục đích đối tượng nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu: hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xuyên NSNN Phòng TC - KH huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị - Đối tượng nghiên cứu: cơng tác quản lý chi thường xun NSNN Phòng TC - KH huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, điều tra chọn mẫu, thống kê mơ tả, phân tích nhân tố, hồi quy, so sánh, quy nạp, diễn dịch để làm rõ vấn đề mà luận văn nghiên cứu Các kết nghiên cứu kết luận Về thực trạng cơng tác quản lý chi thường xun NSNN Phòng TC - KH huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị: Công tác lập dự toán đảm bảo phù hợp với quy định hành Việc toán thực thời gian, đầy đủ hồ sơ, thủ tục Công tác giám sát, kiểm tra, tra tiến hành nhằm hạn chế sai phạm xảy trình quản lý chi thường xuyên Luận văn hạn chế nguyên nhân trình quản lý chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Đakrơng Về giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xuyên Phòng TC - KH huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, tác giả đề xuất giải pháp Ngồi tác giả có số kiến nghị với trung ương địa phương giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý vốn Phòng TC - KH huyện Đakrơng, tỉnh Quảng Trị iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT KT-XH: Kinh tế- xã hội UBND: Ủy ban nhân dân NSNN: Ngân sách Nhà nước TC - KH: Tài chính- Kế hoạch KBNN: Kho bạc nhà nước iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU x DANH MỤC ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ xii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1.Tổng quan ngân sách nhà nước quản lý chi thường xuyên 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, vai trò NSNN 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm, nội dung chi NSNN 1.1.3 Khái niệm, đặc điểm, nội dung vai trò chi thường xuyên NSNN 1.2 Lý luận quản lý chi thường xuyên NSNN 12 1.2.1 Khái niệm quản lý chi thường xuyên NSNN 12 1.2.2 Nguyên tắc quản lý chi thường xuyên NSNN 13 v 1.2.3.Vai trò quản lý chi thường xuyên NSNN 16 1.3 Nội dung quản lý chi thường xuyên NSNN 16 1.3.1 Tổ chức máy quản lý chi thường xuyên NSNN 16 1.3.2 Lập dự toán chi thường xuyên NSNN 17 1.3.3 Phân bổ giao dự toán 18 1.3.4 Chấp hành dự toán chi thường xuyên NSNN 19 1.3.5 Quyết toán chi thường xuyên NSNN 20 1.3.6 Thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi thường xuyên 23 1.3.7 Đề xuất mô hình nghiên cứu EFA 24 1.3.8 Thang đo nghiên cứu công tác quản lý chi thường xuyên từ NSNN 26 Từ mơ hình nghiên cứu EFA, thang đo nghiên cứu công tác quản lý chi thường xuyên từ NSNN sau: 26 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chi thường xuyên NSNN 28 1.4.1 Các nhân tố khách quan 28 1.4.2.Các nhân tố chủ quan 30 1.5 Tiêu chí đánh giá cơng tác quản lý chi thường xuyên NSNN 31 1.5.1 Tiêu chí đánh giá lập dự tốn chi thường xuyên 31 1.5.2 Tiêu chí đánh giá quản lý chấp hành dự tốn chi thường xun NSNN 32 1.5.3 Tiêu chí đánh giá cơng tác tốn chi thường xun NSNN 32 1.5.4 Tiêu chí đánh giá cơng tác tra, kiểm tra, kiểm soát chi thường xuyên NSNN 33 1.6 Kinh nghiệm quản lý chi thường xuyên NSNN 33 1.6.1 Kinh nghiệm huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 33 1.6.2 Kinh nghiệm quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Cam Lộ, tỉnh vi Quảng Trị 34 1.6.3 Bài học kinh nghiệm cho quản lý chi thường xuyên NSNN huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHỊNG TÀI CHÍNHKẾ HOẠCH HUYỆN ĐAKRƠNG, TỈNH QUẢNG TRỊ 37 2.1 Tổng quan huyện Đakrông 37 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 37 2.1.2 Dân số lao động 38 2.1.3 Dân tộc, văn hóa 39 2.1.4 Cở sở hạ tầng 40 2.1.5 Tình hình kinh tế 41 2.2 Tình hình Phòng TC - KH huyện Đakrơng, tỉnh Quảng Trị .43 2.2.1.Quá trình hình thành phát triển 43 2.2.2 Cơ cấu tổ chức Phòng TC - KH huyện Đakrơng 43 2.2.3 Nhiệm vụ, quyề n hạn Phòng TC - KH 44 2.3 Thực trạng qu ản lý chi thường xuyên NSNN phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Đakrơng 46 2.3.1.Tổ chức máy quản lý chi thường xuyên 46 2.3.2 Công tác lập, phân bổ giao dự toán chi thường xuyên NSNN 48 2.3.3 Cơng tác chấp hành dự tốn chi thường xun NSNN 55 2.3.4 Công tác toán chi thường xuyên NSNN 61 2.3.5 Công tác tra, kiểm tra, kiểm soát chi thường xuyên NSNN 63 2.4 Đánh giá đối tượng điều tra công tác quản lý chi thường xuyên ngân vii sách Nhà nước Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Đakrông 65 2.4.1.Thông tin đối tượng điều tra 65 2.5 Đánh giá chung công tác quản lý chi thường xuyên Phòng TC - KH huyện Đakrơng, tỉnh Quảng Trị 82 2.5.1 Những kết đạt 82 2.5.2 Những hạn chế 83 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế 85 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN ĐAKRƠNG 88 3.1 Phương hướng, mục tiêu quản lý chi thường xuyên NSNN Phòng TC - KH huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 88 3.1.1 Phương hướng quản lý chi thường xuyên 88 3.1.2 Mục tiêu quản lý chi thường xuyên 88 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xun Phòng TC KH huyện Đakrơng, tỉnh Quảng Trị 89 3.2.1 Hoàn thiện t ổ ch ức máy quản lý chi thường xuyên NSNN 89 3.2.2 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức công tác quản lý chi thường xuyên NSNN 90 3.2.3 Hoàn thiện cơng tác lập dự tốn chi thường xun 90 3.2.4 Hồn thiện cơng tác phân bổ dự tóan chi thường xuyên NSNN 92 3.2.5 Hồn thiện cơng tác chấp hành dự toán chi thường xuyên NSNN 92 3.2.6 Hồn thiện cơng tác Quyết tốn chi thường xun 93 3.2.7 Hoàn thiện cơng tác tra, kiểm tra, kiểm sốt cơng tác quản lý chi thường xuyên NSNN 94 viii KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 96 Kết luận 96 Kiến nghị 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC 102 ix PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Kính chào ơng (bà), xin gửi đến q ơng (bà) lời chúc tốt đẹp Tôi tên: Lê Thị Kim Anh, công tác UBND thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị Tôi thực nghiên cứu đề tài luận văn “Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước phòng Tài – Kế hoạch huyện Đakrơng, tỉnh Quảng Trị” Được biết quý Ông ( Bà) cơng tác lĩnh vực quản lý kinh tế, có nhiều kinh nghiệm hiểu biết công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách, mong ông (bà) giúp đỡ tơi hồn thành phiếu điều tra Tất thông tin phiếu mà ông (bà) cung cấp bảo mật sử dụng cho mục đích nghiên cứu Xin ơng (bà) đánh dấu vào ô tương ứng với đánh giá mức độ tiêu chí đưa bảng câu h ỏi PHẦN I THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN Câu hỏi 1: Đơn vị công tác ông/bà 1 Phòng TC-KH huyện Đakarông  trấn, quan thuộc Đảng, đoàn thể  Đơn vị nghiệp cơng lập thuộc huyện Phòng chun mơn, xã, thị Câu hỏi 2: Ch ứ c vụ ông/bà   Cán lãnh đạo Câu hỏi 3: Tuổi  1.20-30 Câu hỏi 4: Giới tính  Cán chuyên môn  31-40  3.41-50 4.51-60   Nam 2.Nữ Câu hỏi 5: Trình độ chuyên môn ông/bà    Sau đại học Đại học Cao đẳng Câu hỏi 6: Thời gian công tác ông/bà  5 năm  Trung cấp PHẦN II: THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Mã Các phát biểu số 1 Tổ chức thực máy chi thường xuyên 1.1 Bộ máy tổ chức xếp khoa học, hợp lý 1.2 Chức năng, nhiệm vụ quan, phận quy định rõ ràng 1.3 Không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ quan liên quan máy chi thường xuyên Lập dự toán chi thường xuyên 2.1 Viêc lập dự tốn chi thường xun ngân sách có rõ ràng, đầy đủ 2.2 Việc lập dự toán chi thường xuyên ngân sách phù hợp với kế hoạch phát triển KT-XH bám sát tình hình thực tế 2.3 Quy trình lập dự tốn chi thường xun ngân sách rõ ràng, dễ thực 2.4 Việc lập dự toán thi thường xuyên ngân sách thực theo quy trình bước tiến hành dự tốn chi 2.5 Mức độ đồng ý Thời gian lập dự toán chi thường xuyên đảm bảo quy định Phân bổ giao dự tốn 3.1 Cơng tác phân bổ giao dự toán hàng năm đảm bảo thời gian quy định 3.2 Ngân sách huyện bố trí hiệu 3.3 Quá trình phân bổ giao dự tốn có hướng dẫn quan tài 103 Mã Các phát biểu số 3.4 Số lượng phân bổ chi thường xuyên phù hợp với dự toán 3.5 Lượng phân bổ chi thường xuyên tạo thuận lợi cho đơn vị thụ hưởng ngân sách Chấp hành dự toán chi thường xuyên 4.1 Ngân sách chi thường xuyên phù hợp với dự toán phê duyệt 4.2 Thực nhiệm vụ giao phê duyệt dự toán kịp thời 4.3 Mức độ đồng ý Ngân sách chi thường xuyên sử dụng mục đích, định mức, tiêu chuẩn quy định khác Nhà nước có liên quan đến quản lý, sử dụng S 4.4 Hồ sơ, tài liệu toán đầy đủ, theo quy định 4.5 Ngân sách chi thường xuyên s dụng tiết kiệm, hiệu quả, không bị lãng phí, tham làm thất nguồn vốn NSNN Giám sát, kiểm tra, tra chi thường xuyên 5.1 Công tác giám sát, tra, kiểm tra công tác chi thường xuyên ngân sách huyện thực thường xuyên, hiệu 5.2 Việc giám sát, kiểm tra, tra có phối hợp quan liên quan 5.3 Các vi phạm phát xử lý kịp thời thực giám sát, kiểm tra, tra 5.4 Khơng có tiêu cực thực kiểm tra, tra 5.5 Công tác giám sát, kiểm tra, tra thực hiệu 104 Mã Các phát biểu số Quyết toán chi thường xuyên 6.1 Cơng tác tốn chi thường xun ngân sách thực khoa học 6.2 Quyết toán chi thường ngân sách thực đầy đủ thủ tục theo quy định 6.3 Quyết toán chi thường xuyên ngân sách đảm bảo thời gian theo quy định 6.4 Hệ thống mẫu biểu toán đúng, đầy đủ theo quy định hành 6.5 Các nội dung khơng tốn xác định rõ ràng bị xử lý theo quy định Mức độ đồng ý Đánh giá chung: Công tác chi thường xuyên ngân sách phòng TC-KH huyện Đarkrông thực tốt Câu hỏi mở rộng: Để hồn thiện cơng tác chi thường xun ngân sách phòngTC - KH huyện Đakrơng, theo ơng/bà cần có giải pháp nào? Xin cảm ơn giúp đỡ quý ông (bà) 105 PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU Bảng 1: Thống kê mô tả đánh giá đối tượng điều tra công tác quản lý chi thường xuyên NSNN Phòng TC - KH huyện Đakrơng, tỉnh Quảng Trị Descriptive Statistics N Minimum Maximum Tochucbomay1 Tochucbomay2 Tochucbomay3 Lapdutoan1 Lapdutoan2 Lapdutoan3 Lapdutoan4 Lapdutoan5 Phanbovagiao1 Phanbovagiao2 Phanbovagiao3 Phanbovagiao4 Phanbovagiao5 Chahanhdutoan1 Chaphanhdutoan2 Chaphanhdutoan3 Chaphanhdutoan4 Chaphanhdutoan5 Quyettoan1 Quyettoan2 Quyettoan3 Quyettoan4 Quyettoan5 Giamsatktra1 Giamsatktra2 Giamsatktra3 Giamsatktra4 Giamsatktra5 Danhgiachung Valid N (listwise) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Mean 3,65 3,64 3,61 4,46 4,17 4,18 4,04 4,15 3,36 3,35 3,43 3,41 3,33 3,44 3,37 3,51 3,62 3,56 4,13 3,97 3,86 4,06 4,07 3,11 3,02 2,91 3,04 3,19 3,45 Std Deviation 0,783 0,798 0,886 0,593 0,753 0,757 0,803 0,796 0,948 0,892 0,769 0,877 0,954 0,77 0,774 0,759 0,632 0,656 0,677 0,758 0,792 0,664 0,624 0,863 0,765 0,83 0,724 0,761 0,5 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) 106 Bảng 2: Phân tích Cronbach’s Alpha biến Tổ chức máy Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 0,83 Item-Total Statistics Tochucbomay1 Tochucbomay2 Tochucbomay3 Scale Scale Mean if Variance Item if Item Deleted Deleted 7,25 2,088 7,26 2,154 7,29 2,349 Corrected Item-Total Correlation 0,819 0,753 0,523 Cronbach's Alpha if Item Deleted 0,638 0,701 0,936 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) Bảng 3: Phân tích Cronbach’s Alpha biến Lập dự tốn Reliability Statistics Cronbach's Alpha 0,735 N of Items Item-Total Statistics Lapdutoan1 Lapdutoan2 Lapdutoan3 Lapdutoan4 Lapdutoan5 Scale Scale Mean if Variance Item if Item Deleted Deleted 16,54 5,18 16,83 4,203 16,82 4,594 16,96 4,301 16,85 4,674 Corrected Item-Total Correlation 0,443 0,634 0,481 0,535 0,412 Cronbach's Alpha if Item Deleted 0,711 0,634 0,696 0,674 0,724 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) 107 Bảng 4: Phân tích Cronbach’s Alpha biến Phân bổ giao dự toán Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 0,919 Item-Total Statistics Phanbovagiao1 Phanbovagiao2 Phanbovagiao3 Phanbovagiao4 Phanbovagiao5 Scale Scale Mean if Variance Item if Item Deleted Deleted 13,52 9,222 13,53 9,767 13,45 10,654 13,47 9,888 13,55 9,422 Corrected Cronbach's Item-Total Alpha if Correlation Item Deleted 0,846 0,89 0,795 0,901 0,747 0,911 0,786 0,902 0,796 0,901 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) Bảng 5: Phân tích Cronbach’s Alpha biến Chấp hành dự toán Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 0,849 Item-Total Statistics Chahanhdutoan1 Chaphanhdutoan2 Chaphanhdutoan3 Chaphanhdutoan4 Chaphanhdutoan5 Scale Scale Corrected Mean if Variance Item-Total Item if Item Correlation Deleted Deleted 14,06 5,188 0,659 14,13 5,124 0,676 13,99 5,242 0,654 13,88 5,804 0,62 13,94 5,512 0,697 Cronbach's Alpha if Item Deleted 0,818 0,813 0,819 0,828 0,809 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) 108 Bảng 6: Phân tích Cronbach’s Alpha biến Quyết toán Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 0,851 Item-Total Statistics Quyettoan1 Quyettoan2 Quyettoan3 Quyettoan4 Quyettoan5 Scale Scale Corrected Mean if Variance Item-Total Item if Item Correlation Deleted Deleted 15,96 5,352 0,636 16,12 4,854 0,71 16,23 4,785 0,69 16,03 5,282 0,681 16,02 5,616 0,607 Cronbach's Alpha if Item Deleted 0,827 0,808 0,814 0,816 0,835 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) Bảng 7: Phân tích Cronbach’s Alpha biến Giám sát, kiểm tra Reliability Statistics Cronbach's N of Alpha Items 0,857 Item-Total Statistics Giamsatktra1 Giamsatktra2 Giamsatktra3 Giamsatktra4 Giamsatktra5 Scale Scale Mean if Variance Item if Item Deleted Deleted 12,16 6,58 12,25 6,533 12,36 6,293 12,23 6,644 12,08 6,882 Corrected Item-Total Correlation 0,589 0,721 0,709 0,742 0,619 Cronbach's Alpha if Item Deleted 0,852 0,815 0,818 0,812 0,841 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) Bảng 8: Kiểm định KMO Bartlett’s phân tích nhân tố lần 109 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square Df Sig 0,665 1810 406 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) Bảng 9: Tổng phương sai trích phân tích nhân tố lần Component Initial Eigenvalues Total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 4,499 % of Variance 15,514 3,291 2,884 2,257 2,19 1,084 0,982 0,897 0,843 0,736 0,66 0,641 0,507 0,483 0,413 0,365 0,324 0,307 0,29 0,261 0,224 0,216 0,194 0,15 0,129 0,081 0,057 0,027 11,349 9,944 7,783 7,551 3,736 3,386 3,092 2,905 2,539 2,275 2,212 1,749 1,666 1,425 1,259 1,117 1,058 0,899 0,772 0,744 0,667 0,517 0,444 0,281 0,197 0,091 Cumulative % 15,514 4,01 40,692 50,635 58,419 65,969 69,706 73,092 76,184 79,089 81,628 83,903 86,115 87,864 89,53 90,954 92,214 93,33 94,388 95,388 96,287 97,059 97,803 98,47 98,987 99,431 99,712 99,909 100 Extraction Sums of Squared Loadings Total 4,499 4,01 3,291 2,884 2,257 2,19 1,084 % of Variance 15,514 13,829 11,349 9,944 7,783 7,551 3,736 Cumulative % 15,514 29,343 40,692 50,635 58,419 65,969 69,706 Rotation Sums of Squared Loadings Total 4,123 3,468 3,271 3,27 2,449 2,315 1,319 % of Variance 14,218 11,959 11,278 11,274 8,444 7,984 4,55 Cumulative % 14,218 26,177 37,455 48,729 57,173 65,156 69,706 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) Bảng 10: Ma trận xoay phân tích nhân tố lần 110 Rotated Component Matrixa Phanbovagiao1 Phanbovagiao2 Phanbovagiao5 Phanbovagiao4 Phanbovagiao3 Giamsatktra4 Giamsatktra3 Giamsatktra2 Giamsatktra5 Giamsatktra1 Doi tuong Quyettoan4 Quyettoan2 Quyettoan3 Quyettoan5 Quyettoan1 Chaphanhdutoan5 Chahanhdutoan1 Chaphanhdutoan2 Chaphanhdutoan4 Chaphanhdutoan3 Lapdutoan2 Lapdutoan3 Lapdutoan1 Lapdutoan5 Tochucbomay1 Tochucbomay2 Tochucbomay3 Lapdutoan4 Component 0,904 0,863 0,857 0,853 0,817 0,855 0,808 0,786 0,768 0,726 0,829 0,822 0,785 0,76 0,747 0,838 0,783 0,782 0,769 0,747 0,766 0,74 0,729 0,522 0,936 0,92 0,731 0,593 0,626 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) Bảng 11: Kiểm định KMO Bartlett’s phân tích nhân tố lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of SphericityApprox Chi-Square Df Sig 0,663 1744 378 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) 111 Bảng 12: Tổng phương sai trích phân tích nhân tố lần Compon ent Total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Total Variance Explained Extracti on Sums of Square d Loadin gs Cumulat Total % of Cumulat ive % Varian ive % ce 16,04 16,041 4,492 16,041 30,31 3,995 14,26 30,31 42,01 3,276 11,7 42,01 Initial Eigenvalues % of Varian ce 16,04 4,492 14,26 3,995 3,276 11,7 Rotati on Sums of Squar ed Loadin gs Total 4,147 3,51 3,27 2,8 10 52,011 2,8 10 52,011 3,261 2,191 1,917 0,991 0,973 0,864 0,842 0,716 0,652 0,564 0,507 0,47 0,413 0,345 0,309 0,302 0,273 0,245 0,216 0,195 0,151 0,13 0,083 0,06 0,027 7,824 6,847 3,539 3,476 3,087 3,009 2,556 2,327 2,015 1,81 1,68 1,475 1,233 1,103 1,079 0,976 0,876 0,772 0,696 0,539 0,465 0,295 0,215 0,096 59,835 66,682 70,221 73,697 76,784 79,792 82,348 84,676 86,691 88,5 90,18 91,655 92,889 93,992 95,071 96,047 96,923 97,695 98,39 98,93 99,394 99,69 99,904 100 2,191 1,917 7,824 6,847 59,835 66,682 2,316 2,167 % of Varian ce 14,80 12,53 11,67 11,64 8,271 7,739 Cumulat ive % 14,809 27,346 39,024 50,672 58,943 66,682 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) 112 Bảng 13: Ma trận xoay phân tích nhân tố lần Rotated Component Matrixa Phanbovagiao1 Phanbovagiao2 Phanbovagiao5 Phanbovagiao4 Phanbovagiao3 Giamsatktra4 Giamsatktra5 Giamsatktra2 Giamsatktra3 Giamsatktra1 Doi tuong Chaphanhdutoan5 Chaphanhdutoan4 Chahanhdutoan1 Chaphanhdutoan2 Chaphanhdutoan3 Quyettoan4 Quyettoan2 Quyettoan3 Quyettoan5 Quyettoan1 Tochucbomay1 Tochucbomay2 Tochucbomay3 Lapdutoan2 Lapdutoan1 Lapdutoan3 Lapdutoan5 Component 0,901 0,858 0,857 0,853 0,805 0,845 0,781 0,771 0,771 0,738 0,843 0,778 0,777 0,776 0,746 0,828 0,821 0,785 0,762 0,746 0,931 0,912 0,746 0,805 0,73 0,697 0,556 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) 113 Bảng 14: Model Summary phân tích hồi quy Model R 156a 359b 601c 0,679 708e 0,781 R Square 0,024 0,129 0,362 0,461 0,501 0,61 Adjusted Std Change R Error of Statistics Square the Estimate R Square Change 0,014 0,496 0,024 0,111 0,471 0,104 0,342 0,406 0,233 0,438 0,375 0,099 0,474 0,363 0,04 0,585 0,322 0,109 DurbinWatson F Change 2,45 11,616 35,011 17,477 7,545 25,978 df1 1 1 1 df2 98 97 96 95 94 93 Sig F Change 0,121 0,001 0 0,007 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) 114 1,909 Bảng 15: Coefficientsa phân tích hồi quy Model Unstandardized Coefficients B (Constant) TCBM (Constant) TCBM LDT (Constant) TCBM LDT PBNVG (Constant) TCBM LDT PBNVG CHDT (Constant) TCBM LDT PBNVG CHDT QT (Constant) TCBM LDT PBNVG CHDT QT GSKT 3,051 0,11 1,661 0,128 0,312 0,793 0,163 0,234 0,318 -0,267 0,16 0,211 0,326 0,283 -0,919 0,153 0,233 0,317 0,282 0,177 -1,533 0,144 0,252 0,27 0,236 0,21 0,264 Std Error 0,26 0,07 0,477 0,067 0,092 0,435 0,058 0,08 0,054 0,476 0,053 0,074 0,05 0,068 0,518 0,052 0,072 0,048 0,065 0,065 0,476 0,046 0,064 0,044 0,059 0,058 0,052 Standardized Coefficients Beta 0,156 0,182 0,324 0,231 0,243 0,492 0,228 0,219 0,505 0,316 0,218 0,241 0,491 0,316 0,202 0,205 0,261 0,418 0,263 0,239 0,343 T Sig Correlations Zero-order 11,755 1,565 3,487 1,91 3,408 1,822 2,813 2,926 5,917 -0,561 3,005 2,852 6,567 4,181 -1,775 2,963 3,227 6,579 4,317 2,747 -3,224 3,128 3,925 6,168 4,003 3,637 5,097 0,121 0,001 0,059 0,001 0,072 0,006 0,004 0,576 0,003 0,005 0 0,079 0,004 0,002 0 0,007 0,002 0,002 0 0 Partial Part Collinearity Statistics Tolerance VIF 0,156 0,156 0,16 1 0,156 0,31 0,19 0,327 0,18 0,32 0,994 0,994 1,01 1,01 0,156 0,31 0,508 0,276 0,286 0,517 0,23 0,24 0,48 0,983 0,967 0,96 1,02 1,04 1,04 0,156 0,31 0,508 0,318 0,295 0,281 0,559 0,394 0,23 0,22 0,5 0,32 0,983 0,961 0,958 0,994 1,02 1,04 1,04 1,01 0,156 0,31 0,508 0,318 0,21 0,292 0,316 0,561 0,407 0,273 0,22 0,24 0,48 0,32 0,2 0,981 0,95 0,954 0,994 0,983 1,02 1,05 1,05 1,01 1,02 0,156 0,31 0,508 0,318 0,21 0,439 0,309 0,377 0,539 0,383 0,353 0,467 0,2 0,25 0,4 0,26 0,24 0,33 0,979 0,947 0,912 0,97 0,971 0,928 1,02 1,06 1,1 1,03 1,03 1,08 (Nguồn: Kết xử lý số liệu) 115 116 ... luận thực tiễn quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước Chương II: Thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước phòng Tài – Kế hoạch huyện Đakrơng, tỉnh Quảng Trị Chương III:... HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHỊNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH HUYỆN ĐAKRƠNG 88 3.1 Phương hướng, mục tiêu quản lý chi thường xuyên NSNN Phòng TC - KH huyện. .. xuyên NSNN huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị 35 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI PHỊNG TÀI CHÍNHKẾ HOẠCH HUYỆN ĐAKRƠNG, TỈNH QUẢNG TRỊ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại phòng tài chính – kế hoạch huyện đakrông, tỉnh quảng trị, Hoàn thiện công tác quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại phòng tài chính – kế hoạch huyện đakrông, tỉnh quảng trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn