ĐỀ KSCL BLOOBOOK lần 32

7 2 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:28

Mã Đề Thi 032 Link Group: https://www.facebook.com/groups/2001ToanHoc/ TOÁN HỌC BLOOBOOK ĐỀ KSCL HƯỚNG ĐẾN KÌ THI THPTQG 2020 LẦN 32 Ngày thi: Thứ 2, ngày 25/11/2019 Đề thi gồm : 07 trang Thời gian làm bài: 80 phút, không kể thời gian giao đề Bắt đầu: 21h10 – 22h30 Hạn cuối nộp: 22h40 Câu 1: Đẳng thức sau sai ? ( Với a, b cho đẳng thức có nghĩa) A tan a  tan b  sin(a  b) cos a.cos b B tan a  tan b  sin(a  b) cos a.cos b C cot a  cot b  cos(a  b) sin a.sin b D tan a  cot a  sin 2a 2x  x  x  Câu 2: Tính lim A B -3 C -5 D Câu 3: Cho cấp số cộng (un) có u1= -2 cơng sai d =3 Tính u10 A -2.39 B 25 C 28 Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy , cho hai vectơ u  D -29 i  j , v  ki  j Tìm k để u  v A k = 40 B k = -40 C k = 20 D k = -20 Câu 5: Cho hàm số f(x) hình vẽ, chọn kết : A Hàm số liên tục đoạn (0;3) B Hàm số liên tục đoạn (0;2) C Hàm số không liên tục đoạn (  ;0) D Hàm số không liên tục đoạn (0;4) Link page: https://www.facebook.com/ToanhocBlooBook/ Mã Đề Thi 032 Link Group: https://www.facebook.com/groups/2001ToanHoc/ Câu 6: Giá trị lớn M hàm số y = 3sin 2x - 4sin 2x A M = -1 B M = C M = -5 D M = Câu 7: Trong thí nghiệm sau, thí nghiệm khơng phải phép thử ngẫu nhiên : A Gieo đồng xu xem mặt sấp hay mặt ngửa B Gieo ba đồng xu xem có đồng xu lật ngửa C Chọn viên bi hộp xem màu D Bỏ hai viên bi xanh ba viên bi đỏ vào hộp đựng bi xem có tất viên bi hộp Câu 8: Cho hàm số f ( x)  x  Chọn câu câu sau : (I) f(x) liên tục x = (II) f(x) gián đoạn x = (III) f(x) liên tục [-2;2] A Chỉ (I) (III) B Chỉ (I) C Chỉ (II) D Chỉ (II) (III) x Câu 9: Số nghiệm phương trình cos(  A B  )  thuộc khoảng ( ;8 ) : C D Câu 10: Trong CSC ( số hạng khác không ) biết tỉ số tổng 11 số hạng tổng 15 số hạn 121 Khi tỉ số số hạng thứ 225 số hạng thứ 23 A B C D Câu 11: Gieo đồng thời đồng xu xúc sắc Số phần tử không gian mẫu A 24 B 12 C D  3 Câu 12: Phương trình  cos x  m có nghiệm x  ( ; 2 A  m  B  m  C 1  m  D 1  m  Link page: https://www.facebook.com/ToanhocBlooBook/ ) khi: Mã Đề Thi 032 Link Group: https://www.facebook.com/groups/2001ToanHoc/ Câu 13: Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm A(m-1;2), B(2;5-2m), C(m-3;4) Tìm m để ba điểm A, B, C thẳng hàng A m = -2 B m = C m = D m = Câu 14: Hàm số sau có đồ thị nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng ? A y  x tan x C y  x sin( B y  x cos2 x   x) D y  cos x Câu 15: Cho x, y số nguyên thỏa mãn só x+6y, 5x+2y, 8x+y theo thứ tự lập thành cấp số cộng số x- y, y-1, 2x-3y theo thứ tự lập thành cấp số nhân Tính tổng 2x + 3y A -9 B -6 C D Câu 16: Một hộp đựng cầu trắng cầu đỏ Ta lấy tra cầu Hỏi có cách lấy nhiều hai cầu đỏ ? A 203 B 63 C 180 D 108 u1   Câu 17: Cho dãy số (un) xác định công thức  un  un1  ; n  Tính giới hạn dãy (un) A B C D Câu 18: Cho chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, Lập số tự nhiên có 10 chữ số mà số, chữ số có mặt lần, chữ số khác, chữ số có mặt lần A 151200 số B 86400 số C 30240 số D 136080 số Câu 19: Cho số thực dương a1, a2, a3, a4 theo thứ tự lập thành cấp số cộng số thực dương b1, b2, b3, b4 theo thứ tự lập thành cấp số nhân Biết a1=b1, a4= 6,4 b4 Giá trị nhỏ biểu thức A 3,2 a2  a3 : b2  b3 B 2,2 C 3,4 Link page: https://www.facebook.com/ToanhocBlooBook/ D 2,4 Mã Đề Thi 032 Link Group: https://www.facebook.com/groups/2001ToanHoc/ Câu 20: Tổng nghiệm phương trình 2cos3x(2cos x  1)  đoạn [  4 ;6 ] A 61 B 72 C 50 D 56 Câu 21: Hỏi hàm số y  2x  đồng biến khoảng nào: A  0;       ;    B   1  ;   2 C  D  ; 0 4 4 thẳng qua điểm A  ;  tiếp xúc với đồ thị (C) hàm số 9 3 Câu 22: Cho hàm số y  x  x  3x có đồ thị (C) Tìm phương trình đường   : y  x  A   : y  x    : y   x  81     : y  3x  B   : y  x    128  : y   x  81    : y  x  C   : y     : y   x  81     : y  3x  D   : y    128  : y   x  81  Câu 23: Đạo hàm cấp 1của hàm số y = (1–x3)5 là: A y/ = 5(1–x3)4 B y/ = –15(1–x3)4 C y/ = –3(1–x3)4 D y/ = –5(1–x3)4 Câu 24: Xác định phương trình Parabol (P): y = x2 + bx + c (P) qua điểm A (1; 0) B (- 2; - 6) A y = x2 + 3x – B y = x2 + 3x – C y = x2 + 3x – D y = x2 + 3x – Link page: https://www.facebook.com/ToanhocBlooBook/ Mã Đề Thi 032 Link Group: https://www.facebook.com/groups/2001ToanHoc/ Câu 25: Cho hai điểm A, B nằm (O, R) Điểm M di động (O ) Dựng hình bình hành MABN Qũy tích điểm N r A đường tròn (O ') ảnh (O ) qua phép tịnh tiến Tuuuu AM r B đường tròn (O ') ảnh (O ) qua phép tịnh tiến Tuuu AB C đường tròn tâm O bán kính ON D đường tròn tâm A bán kính AB Câu 26: Cho hình lập phương ABCD A ' B ' C ' D ' Khi đó, A mặt phẳng  AB ' D ' vng góc với A ' C ' B mặt phẳng  AB ' D ' vng góc với A ' D C mặt phẳng  AB ' D ' vng góc với A ' B D mặt phẳng  AB ' D ' vng góc với A ' C Câu 27: Cho hình hộp chữ nhật ABCD A ' B ' C ' D ' Khi đó, vectơ vectơ AB vectơ đây? A CD B B ' A ' C D ' C ' D A ' A Câu 28: Cho hình hộp chữ nhật ABCD A1B1C1D1 có ba kích thước AB  a , AD  2a , AA1  3a Khoảng cách từ A đến mặt phẳng  A1 BD  bao nhiêu? A a B a C a D a Câu 29: Cho tứ diện ABCD cạnh a  12 , gọi  P  mặt phẳng qua B vuông góc với AD Thiết diện  P  hình chóp có diện tích A A 36 B 40 C 36 D 36 E D B F C Link page: https://www.facebook.com/ToanhocBlooBook/ Mã Đề Thi 032 Link Group: https://www.facebook.com/groups/2001ToanHoc/ Câu 30: Trong không gian cho đường thẳng D điểm O Qua O có đường thẳng vng góc với D cho trước? A Vô số B C D Câu 31: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a Hình chiếu vng góc S lên  ABC  trùng với trung điểm H cạnh BC Biết tam giác SBC tam giác Tính số đo góc SA  ABC  A 60 B 75 C 45 D 30 · = 600 Câu 32: Cho hình hộp ABCD A ' B ' C ' D ' Có đáy hình thoi BAD A ' A = A ' B = A ' D Gọi O = AC Ç BD Hình chiếu A ' (ABCD) : A trung điểm AO B trọng tâm DABD C giao hai đoạn AC BD D trọng tâm DBCD Câu 33: Mệnh đề sau sai ? A Hai mặt phẳng phân biệt vng góc với đường thẳng song song B Hai đường thẳng phân biệt vuông góc với đường thẳng thứ ba song song C Một đường thẳng mặt phẳng (không chứa đường thẳng cho) vng góc với đường thẳng song song D Hai đường thẳng phân biệt vng góc với mặt phẳng song song Câu 34 : Cho hình chóp S ABC có mặt bên tạo với đáy góc Hình chiếu H S ( ABC) là: A Tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC B Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC C Trọng tâm tam giác ABC D Giao điểm hai đường thẳng AC BD Câu 35: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình thoi tâm O cạnh a có góc BAD  600 3a Đường thẳng SO vng góc với mặt phẳng đáy  ABCD  SO  Khoảng cách từ A đến mặt phẳng  SBC  Link page: https://www.facebook.com/ToanhocBlooBook/ Mã Đề Thi 032 Link Group: https://www.facebook.com/groups/2001ToanHoc/ A a B 3a C 2a D 3a Câu 36: Cho hình chóp tam giác S ABC cạnh đáy 2a chiều cao a Tính khoảng cách từ tâm O đáy ABC đến mặt bên: A a B 2a C a 10 D a Câu 37: Cho hình thang vng ABCD vuông A D , AD  2a Trên đường thẳng vng góc D với  ABCD  lấy điểm S với SD  a Tính khỏang cách đường thẳng DC  SAB  A a B a C a D 2a Câu 38: Cho hàm số bậc có đồ thị đường thẳng d Tìm hàm số biết d qua A(1; 3), B(2; - 1) B y = - 2x + A y = - 4x + C y = - 4x + D y = - 4x + Câu 39: Cho đường thẳng d : y = (m - 1)x + m d ' : y = (m2 - 1)x + ,tìm m để hai đường thẳng d, d ' song song với A m = m = B m = m = C m = m = D m = m = Câu 40 : Xác định phương trình Parabol (P): y = x2 + bx + c trường hợp sau: (P) cắt trục tung điểm có tung độ có đỉnh S (- 2; - 1) A y = x2 + 4x + B y = 2x2 + 4x + C y = x2 + 4x + D y = x2 + 4x + Hết Link page: https://www.facebook.com/ToanhocBlooBook/ ... A  m  B  m  C 1  m  D 1  m  Link page: https://www.facebook.com/ToanhocBlooBook/ ) khi: Mã Đề Thi 032 Link Group: https://www.facebook.com/groups/2001ToanHoc/ Câu 13: Trong mặt phẳng... thức A 3,2 a2  a3 : b2  b3 B 2,2 C 3,4 Link page: https://www.facebook.com/ToanhocBlooBook/ D 2,4 Mã Đề Thi 032 Link Group: https://www.facebook.com/groups/2001ToanHoc/ Câu 20: Tổng nghiệm phương... x2 + 3x – C y = x2 + 3x – D y = x2 + 3x – Link page: https://www.facebook.com/ToanhocBlooBook/ Mã Đề Thi 032 Link Group: https://www.facebook.com/groups/2001ToanHoc/ Câu 25: Cho hai điểm A, B
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KSCL BLOOBOOK lần 32 , ĐỀ KSCL BLOOBOOK lần 32

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn