Đại cương về hóa học hữu cơ (431 câu)

167 9 0
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:28

Câu 1: Cho dãy chất sau: phenyl fomat, glyxylvalin (Gly-val), saccarozơ, triolein Số chất bị thủy phân môi trường axit A B C D Câu 2: Cho phát biểu sau: (a) Dầu mỡ sau sử dụng, dùng để tái chế thành nhiên liệu (b) Đipeptit Gly-Ala có phản ứng màu biure (c) Thủy phân vinyl fomat, thu hai sản phẩm có phản ứng tráng bạc (d) Phenylamin tan nước tan tốt dung dịch NaOH (e) Tinh bột đồng phân xenlulozơ (g) Xenlulozơ trinitrat nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo Số phát biểu A B C D Câu 3: Cho chất: phenol, stiren, benzen, anilin Số chất tác dụng với nước brom A B C D Câu 4: Cho phát biểu sau: (a) Trong cơng nghiệp chuyển hố chất béo lỏng thành chất béo rắn (b) Khi thủy phân hoàn toàn saccarozơ, tinh bột xenlulozơ cho loại monosaccarit (c) Độ mật ong chủ yếu glucozơ gây (d) Một số polime polietilen, poli(vinyl clorua), poli(metyl metacrylat) dùng làm chất dẻo (e) Các loại dầu thực vật đầu bôi trơn không tan nước tan dung dịch axit (g) Các chất (C17H33COO)3C3H5, (C15H31COO)3C3H5 chất béo dạng lỏng nhiệt độ thường Số phát biểu A B C D Câu 5: Tiến hành thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho giọt dung dịch CuSO4 5% khoảng ml dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm Lắc nhẹ, gạn bỏ lớp dung dịch giữ lại kết tủa Cu(OH)2 Rót thêm ml dung dịch glucozơ vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2, lắc nhẹ Thí nghiệm 2: Cho vào ống nghiệm ml dung dịch protein 10% (lòng trắng trứng 10%), ml dung dịch NaOH 30% giọt dung dịch CuSO4 2% Lắc nhẹ ống nghiệm Thí nghiệm 3: Cho đinh sắt cạo gỉ vào ống nghiệm chứa ml dung dịch H2SO4 loãng (dư) Sau phút lấy đinh sắt ra, thêm giọt dung dịch K2Cr2O7 vào dung dịch vừa thu Cho phát biểu sau: (1) Thí nghiệm chứng tỏ glucozơ có chứa nhiều nhóm OH liền kề (2) Thí nghiệm thu sản phẩm màu tím (3) Thí nghiệm ion Cr2O72- bị khử thành Cr3+ (4) Cả ba thí nghiệm có thay đổi màu sắc (5) Cả ba thí nghiệm xảy phản ứng oxi hoá - khử Số phát biểu A B C D ĐÁP ÁN : Câu 1: Cho dãy chất sau: phenyl fomat, glyxylvalin (Gly-val), saccarozơ, triolein Số chất bị thủy phân môi trường axit A B C D Câu 2: Cho phát biểu sau: (a) Dầu mỡ sau sử dụng, dùng để tái chế thành nhiên liệu (b) Đipeptit Gly-Ala có phản ứng màu biure (c) Thủy phân vinyl fomat, thu hai sản phẩm có phản ứng tráng bạc (d) Phenylamin tan nước tan tốt dung dịch NaOH (e) Tinh bột đồng phân xenlulozơ (g) Xenlulozơ trinitrat nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo Số phát biểu A B C D Câu 3: Cho chất: phenol, stiren, benzen, anilin Số chất tác dụng với nước brom A B C D Câu 4: Cho phát biểu sau: (a) Trong cơng nghiệp chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn (b) Khi thủy phân hoàn toàn saccarozơ, tinh bột xenlulozơ cho loại monosaccarit (c) Độ mật ong chủ yếu glucozơ gây (d) Một số polime polietilen, poli(vinyl clorua), poli(metyl metacrylat) dùng làm chất dẻo (e) Các loại dầu thực vật đầu bôi trơn không tan nước tan dung dịch axit (g) Các chất (C17H33COO)3C3H5, (C15H31COO)3C3H5 chất béo dạng lỏng nhiệt độ thường Số phát biểu A B C D Câu 5: Tiến hành thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho giọt dung dịch CuSO4 5% khoảng ml dung dịch NaOH 10% vào ống nghiệm Lắc nhẹ, gạn bỏ lớp dung dịch giữ lại kết tủa Cu(OH)2 Rót thêm ml dung dịch glucozơ vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2, lắc nhẹ Thí nghiệm 2: Cho vào ống nghiệm ml dung dịch protein 10% (lòng trắng trứng 10%), ml dung dịch NaOH 30% giọt dung dịch CuSO4 2% Lắc nhẹ ống nghiệm Thí nghiệm 3: Cho đinh sắt cạo gỉ vào ống nghiệm chứa ml dung dịch H2SO4 loãng (dư) Sau phút lấy đinh sắt ra, thêm giọt dung dịch K2Cr2O7 vào dung dịch vừa thu Cho phát biểu sau: (1) Thí nghiệm chứng tỏ glucozơ có chứa nhiều nhóm OH liền kề (2) Thí nghiệm thu sản phẩm màu tím (3) Thí nghiệm ion Cr2O72- bị khử thành Cr3+ (4) Cả ba thí nghiệm có thay đổi màu sắc (5) Cả ba thí nghiệm xảy phản ứng oxi hoá - khử Số phát biểu A B C D Câu 1: Cho phát biểu sau:(lop11-4) Phản ứng thuận nghịch phản ứng xảy theo chiều ngược Phản ứng bất thuận nghịch phản ứng xảy theo chiều xác định Cân hóa học trạng thái mà phản ứng xảy hoàn toàn Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân hóa học, lượng chất không đổi Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân hóa học, phản ứng dừng lại Các phát biểu sai là: A 2, B 3, C 3, D 4, Câu : Cho hình vẽ mơ tả q trình xác định C H hợp chất hữu Hãy cho biết vai trò CuSO4 (khan) biến đổi thí nghiệm A Xác định C màu CuSO4 từ màu trắng sang màu xanh B Xác định H màu CuSO4 từ màu trắng sang màu xanh C Xác định C màu CuSO4 từ màu xanh sang màu trắng D Xác định H màu CuSO4 từ màu xanh sang màu trắng Câu : Cho triolein tác dụng với: Na, H2 (Ni, t°), dung dịch NaOH (t°), Cu(OH)2 Số trường hợp có phản ứng xảy là: A B C D Câu : Bằng phương trình hóa học, từ chất hữu X điều chế chất hữu Y có phân tử khối 60 Chất X là: A HCOOCH3 B CH3OH C C2H5OH D CH3CHO Câu : Hiđrocacbon Y có cơng thức: (CH3)3C - CH(C2H5) - CH = C(CH3)2 Tên gọi Y theo danh pháp quốc tế (IUPAC) là: A 2,2,5 - trimetyl - - etylhex - - en B 2,2,5 - trimetyl - - etylhex - - en C - etyl - 2,2,5 - trimetylhex - - en D - etyl - 2,2,5 - trimetylhex - - en Câu : Chọn nhận xét A Tính chất hợp chất hữu phụ thuộc vào thành phần phân tử B Trong hợp chất hữu thiết phải có nguyên tố cacbon, hiđro C Các hợp chất hữu có phân tử khối ln đồng phân D Sự thay đổi thứ tự liên kết hợp chất hữu ln ln tạo chất hữu khác Đáp án Câu 1: Chọn C (3) Sai, cân hóa học trạng thái mà tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch nên luợng chất trước sau phản ứng khơng thay đổi (5) Sai, phản ứng đạt trạng thái cân phản ứng tiếp diễn với tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch Câu 2: Chọn B Để xác định C, H hợp chất hữu cơ, đem đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ, cho sản phẩm qua trộn CuSO4 (màu trắng) nước vôi Màu trắng CuSO4 khan chuyển thành màu xanh muối ngậm nước CuSO4.5H2O, xác nhận có H hợp chất trên; tạo thành kết tủa trắng ống đựng dung dịch Ca(OH)2, xác nhận có C hợp chất Câu 3: Chọn D Các chất có phản ứng là: H2 dung dịch NaOH Câu 4: Chọn A xt,t  CH 3COOH + CH 3OH  CO  giam    CH 3COOH  H O + C2 H 5OH  O men Mn 2 CH 3CHO  O   CH 3COOH Câu 5: Chọn C Câu 6: Chọn D A Sai Phụ thuộc vào thành phần phân tử cấu tạo B Sai, ví dụ CCl4 hợp chất hữu C Sai, ví dụ HCOOH với CH3CH2OH D Đúng Câu 1: Để phân tích định tính nguyên tố hợp chất hữu cơ, người ta thực thí nghiệm mơ tả vẽ sau: Thí nghiệm dùng để xác định định tính nguyên tố nào? A C H B C O C H N D C N Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp gồm benzen, toluen xilen cần vừa đủ V lít O2 (đktc), thu CO2 m gam H2O Hệ thức liên hệ m, V, a A m  45 V  48a 28 B m  15 V  36a 28 C m  15 V  48a 28 D m  45 V  36a 28 Câu 3: Ứng với cơng thức phân tử C7H6O3 có hữu có vòng benzen tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol tối đa 1:2? A B C D 10 Câu 4: Cho phát biểu sau: (a) Trong thành phân hợp chất hữu thiết phải có cacbon hiđro (b) Phần lớn hợp chất hữu không tan nước, tan nhiều dung môi hữu (c) Các hợp chất hữu tồn thể sống (d) Hóa học hữu ngành khoa học chuyên nghiên cứu hợp chất hữu Số phát biểu A B C D Câu 5: Ứng với ông thức phân tử C3H8O có chất hữu đồng phân cấu tạo nhau? A B C D Câu 6: Đốt cháy hoàn toàn chất X, thu số mol H2O lớn số mol CO2 Chất X A amino axit B ancol C amin D anđehit Câu 7: Cho dãy chất: toluene, etylamin, tristearin, phenol, alanine, etilen Có chất dãy chất lỏng điều kiện thường? A B C D Câu 8: Phân tử chất sau chứa liên kết đơn? A CH3COOH B C2H2 C CH3OH D C2H4 Câu 9: So với hợp chất vô cơ, hợp chất hữu thường có A độ bền nhiệt cao B độ tan nước lớn C nhiệt độ nóng chảy thấp D khả tham gia phản ứng với tốc độ lớn Câu 10: Chất sau chất hữu cơ? A C2H2 B HCHO C CCl4 D HCN Câu 1: Chọn đáp án A Thí nghiệm dùng để xác định định tính nguyên tố C H - Nguyên tố C chuyển thành CO2 Nếu hợp chất hữu có chứa C, kết tủa trắng CaCO3 tạo thành dung dịch Ca(OH)2 CO2  Ca (OH )  CaCO3  H 2O - Nguyên tố H chuyển thành H2O Nếu hợp chất hữu có chứa H, màu trắng CuSO4 khan chuyển thành màu xanh muối ngậm nước CuSO4.5H2O Câu 2: Chọn đáp án B Công thức chung benzen, toluen, xilen CnH2n-6 Từ độ bất bão hòa, ta có: n CO - n H O = 3n C H 2 n n-6 ® n CO = 3a + Bảo tồn ngun tố O, ta có: V m m 15 nO2  nCO2  nH 2O   3a    m  V  36a 22, 18 2.18 28 Câu 3: Đáp án C k=5=4benzen+ p → X có nhóm –CHO nhóm –COO- m 18 X tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:2 nên có trường hợp xảy Trường hợp 1: X (HO)2C6H3CHO  Hai nhóm –OH kề nhau: Gắn nhóm –CHO vào vị trí vị trí  Có cấu tạo thỏa mãn  Hai nhóm –OH cách nguyên tử cacbon: Gắn nhóm –CHO vào vị trí 1, vị trí  Có cấu tạo thỏa mãn  Hai nhóm –OH cách hai nguyên tử cacbon: Các vị trí 1, 3, đối xứng  có cấu tạo thỏa mãn - Trường hợp 2: X HOC6H4COOH Có cấu tạo thỏa mãn ứng với vị trí o-, m- p- Vậy có tất cấu tạo thỏa mãn đề Sai lầm thường gặp: - Đếm thừa cấu tạo HCOOC6H4COOH, chất tác dụng với NaOH theo tỉ lệ mol 1:3 Không ý tính đối xứng vòng benzen đếm thừa cấu tạo Câu 4: Đáp án B (a) Sai Trong thành phần hợp chất hữu thiết phải có cacbon, khơng thiết phải có hiđro Ví dụ: CCl4 (b) Đúng Xem trang 89, SGK Hóa học 11 (c) Sai Ví dụ: Khí metan (CH4) có mỏ khí thiên nhiên Câu 5: Đáp án C Ta có: k=  Chất thuộc loại no, mạch hở Các cấu tạo thỏa mãn: C-C-C-OH ; C-C(OH)-C ; C-C-O-C Câu 6: Đáp án D O2 A Ví dụ: C6H14N2O2   6CO2 + 7H2O + N2 O2 B Ví dụ: C2H2OH   2CO2 + 3H2O O2 C Ví dụ: CH3NH2   CO2 + 2,5H2O + 0,5N2 D Anđehit chứa C, H, O có k≥1 nên ta ln có nCO2 ≥ nH2O Câu 7: Đáp án A Ở điều kiện thường: - Toluen chất lỏng - Etylamin, etilen chất khí - Tristearin, phenol alanin chất rắn Sai lầm thường gặp: Nhầm lẫn alanin anilin Câu 8: Đáp án C CH3COOH có liên kết đơi C=O C2H2 có liên kết ba C  C CH3OH chứa liên kết đơn C2H4 có liên kết đơi C=C Câu 9: Đáp án C + Các hợp chất hữu thường có nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sơi thấp (dễ bay hơi) + Phần lớn hợp chất hữu không tan nước, tan nhiều dung môi hữu + Các hợp chất hữu thường bền với nhiệt dễ cháy + Phản ứng chất hữu thường xảy chậm theo nhiều hướng khác điều kiện, tạo nên hỗn hợp sản phẩm Câu 10: Đáp án D Hợp chất hữu hợp chất cacbon (ngoại trừ oxit cacbon, muối cacbonat, xianua, cacbua, ) → HCN (axit xianhiđric) chất hữu Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) Cho hình vẽ thí nghiệm dùng để phân tích hợp chất hữu cơ: Bông trộn CuSO4 khan Hợp chất hữu CuO Dung dịch Ca(OH)2 Hãy cho biết thí nghiệm bên dùng để xác định nguyên tố hợp chất hữu cơ? A Xác định C H B Xác định C O C Xác định C N D Xác định S Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) Khẳng định sau nói thành phần nguyên tố phân tử hợp chất hữu cơ? A Phân tử hợp chất hữu bao gồm nhiều nguyên tố bảng hệ thống tuần hoàn B Phân tử hợp chất hữu gồm có C, H số nguyên tố khác C Phân tử hợp chất hữu thiết phải có C, thường có H, hay gặp O, N, S, P, halogen D Phân tử hợp chất hữu thường có C, H, hay gặp O, N, sau đến halogen, S, P Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) Cho hình vẽ thiết bị chưng cất thường: Vai trò nhiệt kế chưng cất A Đo nhiệt độ lửa B Đo nhiệt độ nước sôi C Đo nhiệt độ sôi chất chưng cất D Đo nhiệt độ sôi hỗn hợp chất cầu Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) Các phản ứng hợp chất hữu thường A nhanh hoàn toàn B chậm hồn tồn C chậm khơng hồn tồn theo hướng D nhanh khơng hồn tồn theo hướng Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) Mục đích việc phân tích định tính nguyên tố nhằm xác định A nguyên tố có mặt hợp chất hữu B tỉ lệ khối lượng nguyên tố hợp chất hữu C công thức phân tử hợp chất hữu D công thức cấu tạo hợp chất hữu Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) Thành phần nguyên tố hợp chất hữu có đặc điểm A Gồm có C, H nguyên tố khác B Gồm tất nguyên tố bảng tuần hoàn C Thường có C, H hay gặp O, N sau đến halogen, S, P D Nhất thiết phải có cacbon, thường có H, hay gặp O, N sau đến halogen, S, P Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) Định nghĩa đồng đẳng sau ? A Những chất đồng đẳng hợp chất có thành phần phân tử hay nhiều nhóm CH2 có tính chất hố học tương tự B Những chất đồng đẳng đơn chất có thành phần phân tử hay nhiều nhóm CH2 có tính chất hố học tương tự C Những chất đồng đẳng hợp chất có thành phần phân tử nhóm CH2 có tính chất hố học tương tự D Những chất đồng đẳng hợp chất có thành phần phân tử hay nhiều nhóm CH2 có tính chất hố học khác Câu (Gv Lê Phạm Thành 2019) Cho dụng cụ chưng cất thường hình vẽ: Phương pháp chưng cất dùng để A Tách chất lỏng có nhiệt độ sơi khác nhiều B Tách chất lỏng có nhiệt độ sơi gần C Tách chất lỏng cỏ độ tan nước khác D Tách chất lỏng không trộn lẫn vào Câu 33: Chọn đáp án D saccarozơ: C12H22O11 anilin không tác dụng với AgNO3/NH3 ⇒ đáp án A, B, C khơng thỏa mãn.! Chỉ có dãy chất đáp án D: ⇒ đáp án cần chọn D Câu 34 Đáp án C A S Saccarozo gọi đường mía B Đa số polime không tan nước dung môi thông thường C Đ D S Triolein chất béo không no Câu 35: Chọn đáp án B ancol đa chức có nhóm OH liền kề có khả hòa tan Cu(OH)2: glucozơ saccarozơ có tính chất ancol đa chức: Ngoài ra, axit cacboxylic axit axetic có khả hòa tan Cu(OH)2: 2CH3COOH + Cu(OH)2 → (CH3COO)2Cu + 2H2O ⇒ có dung dịch thỏa mãn yêu cầu → chọn đáp án B Câu 36: Chọn đáp án D Câu 37: Chọn đáp án C Câu 38: Chọn đáp án B Câu 39: Chọn đáp án D Câu 40: Đáp án D t  CO2 C + 2[O]  t  H2O 2H + [O]  CuSO4 khan giữ lại H2O CO2 sục vào dung dịch Ca(OH)2 xuất kết tủa trắng Câu 41: Chọn đáp án A Câu 42: Chọn đáp án A Nguyên tắc chung phép phân tích định tính chuyển nguyên tố hợp chất hữu thành chất vô đơn giản nhận biết chúng phản ứng đặc trưng ⇒ Chọn A Câu 43: Chọn đáp án B Để tạo kết tủa với dung dịch AgNO3 NH3 dư, đun nóng cần có nhóm –CHO chất có nối ba đầu mạch + Đimetylaxetilen CH3–C≡C–CH3 ⇒ Loại A D + Axit propionic CH3CH2COOH ⇒ Loại C ⇒ Loại B Câu 44: Chọn đáp án C (2) C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O (3) C2H2 + H2O → CH3CHO (Xúc tác HgSO4, H2SO4 80oC) (5) HCOOCH=CH2 + NaOH → HCOONa + CH3CHO (7) C2H4 + ½O2 → CH3CHO (Xúc tác PdCl2) ⇒ Chọn C Câu 45: Chọn đáp án D Câu 46: Chọn đáp án A Câu 47 Chọn đáp án A Câu 48: Chọn đáp án A Số chất tác dụng với Cu(OH)2 (ở điều kiện thích hợp) là: glixerol, etylen glicol, Gly-AlaGly, glucozơ, axit axetic, saccarozơ, anđehit fomic Đáp án A Câu 49 Chọn đáp án A Câu 50 Chọn đáp án C A ● Saccarozơ glixerol: Cu(OH)2 tan tạo dung dịch xanh thẫm ● Ancol etylic: khơng tượng ⇒ loại B ● Lòng trắng trứng: xảy phản ứng màu biure tạo phức chất màu tím ● Glucozơ glixerol: Cu(OH)2 tan tạo dung dịch xanh thẫm ⇒ loại C ● Lòng trắng trứng: xảy phản ứng màu biure tạo phức chất màu tím ● Glucozơ: Cu(OH)2 tan tạo dung dịch xanh thẫm ● Ancol etylic: không tượng ⇒ phân biệt dung dịch ⇒ chọn C D ● Glucozơ glixerol: Cu(OH)2 tan tạo dung dịch xanh thẫm ● Anđehit axetic: không tượng ⇒ loại Chú ý: khơng đun nóng ⇒ khơng có phản ứng tạo ↓Cu2O đỏ gạch Câu 51 Chọn đáp án D (a) Đúng (b) Sai, chất béo trieste glixerol với axit béo (c) Sai, nhiệt độ thường chất béo không no trạng thái lỏng (d) Đúng (e) Đúng ⇒ (a), (b) (d) ⇒ chọn D Câu 52 Chọn đáp án B Ta có: (a) Polietilen điều chế phản ứng trùng hợp → Sai (b) Ở điều kiện thường, anilin chất lỏng → Sai (c) Tinh bột xenlulo zơ đồng phân cấu tạo → Sai khác số mắt xích (d) Thủy phân hồn tồn anbumin lòng trắng trứng, thu α-amino axit → Đúng (e) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2 → Đúng (f) Isoamyl axetat có mùi thơm chuối chín → Đúng ⇒ Chọn B Câu 53 Chọn đáp án B Câu 54 Chọn đáp án A Câu 55 Chọn đáp án B a CH3COOCH=CH2+ NaOH → CH3COONa + CH3CHO → a Ở điều kiện thường, este có phân tử khối lớn mỡ động vật tồn tai trang thái răn → b sai xenlulozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh → c sai Phản ứng xà phòng hóa chất béo ln thu muối axit béo glixerol → d sai Glucozơ hợp chất hữu tạp chức → e sai Tinh bột xenlulozơ không bị thủy phân môi trường kiềm mà thủy phân môi trường axit → g Đáp án B Câu 56 Chọn đáp án D Các chất tác dụng với dung dịch brom striren, phenol anilin: ● Stiren: C6H5CH=CH2 + Br2 → C6H5CH(Br)-CH2Br ● Phenol: C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH↓ + 3HBr ● Anilin: C6H5NH2 + 3Br2 → C6H2Br3NH2↓ + 3HBr ⇒ chọn D Câu 57: Chọn đáp án D D sai, phương trình là: Phenol + dung dịch Br2 → 2,4,6 - tribromphenol + HBr Hay: C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH↓ + 3HBr ► Axit picric 2,4,6 - trinitriphenol điều chế cách: C6H5OH + 3HNO3 đặc H 2SO d  t0 C6H2(NO2)3OH + 3H2O ⇒ chọn D Câu 58: Chọn đáp án D Do chất mạch hở ⇒ k = π + v = π A π = k = (2 × + + - 9) ÷ = B π = k = (2 × + + - 5) ÷ = C π = k = (2 × + - 8) ÷ = D π = k = (2 ì + - 4) ữ = ⇒ C3H4O4 chứa nhiều liên kết π ⇒ chọn D Câu 59 Chọn đáp án A B loại Lys khơng bị thủy phân C loại xenlulozơ không bị thủy phân môi trường kiềm D loại saccarozơ khơng bị thủy phân mơi trường kiềm ⇒ chọn A Câu 60 Chọn đáp án C Câu 61 Chọn đáp án C A Loại glixerol B Loại etilen glicol D Loại fructozơ ⇒ chọn C Câu 62 Chọn đáp án B Khi cộng H2 dư với Ni xúc tác ta có: + Buta-1,3-đien ⇒ C4H6 + 2H2 → C4H10 (Chọn) đốt ⇒ 4CO2 + 5H2O + Benzen ⇒ C6H6 + 3H2 → C6H12 (Loại) + Ancol anlylic ⇒ C3H6O + H2 → C3H8O (Chọn) đốt ⇒ 3CO2 + 4H2O + Anđehit axetic ⇒ C2H4O + H2 → C2H6O (Chọn) đốt ⇒ 2CO2 + 3H2O + Axit acrylic ⇒ C3H4O2 + H2 → C3H6O2 (Loại) + Vinylaxetat ⇒ C4H6O2 + H2 → C4H8O2 (Loại) ⇒ Chọn B Câu 63 Chọn đáp án A Các chất thỏa mãn CH3COOCH3, H2NCH2COOH ⇒ chọn A ● CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH ● H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O Câu 64 Chọn đáp án B Đó tính chất vật lí chung amino axit ⇒ chọn B Câu 65: .Chọn đáp án C Câu 66: Chọn đáp án D Các chất làm màu nước brom chứa πC=C, nhóm chức -CHO anilin hay phenol ⇒ chất thỏa mãn là: HC≡C-CH=CH2, CH2=CHCH2OH, CH3COOCH=CH2, CH2=CH2 ⇒ chọn D Câu 67: Chọn đáp án A Khi chất có số Cacbon xấp xỉ nhiệt độ sơi: Axit > Ancol > Amin > Este > Xeton > Anđethi > Dẫn xuất halogen > Ete > Hidrocacbon ⇒ chọn A Câu 68 Chọn đáp án B Vì saccarozo cơng thức cấu tạo có nhóm OH ⇒ Saccarozo có tính chất hóa học poli ancol sr hòa tan Cu(OH)2 ⇒ (a) sai ⇒ Chọn B Câu 69: Chọn đáp án D Chất béo trieste glyxerol với axit béo ⇒ Thực pứ xà phòng hóa thu muối natri axit béo glyxerol ⇒ Chọn D Câu 70 Chọn đáp án A Câu 71 Chọn đáp án C Chất vừa tác dụng với NaOH, vừa tác dụng với Br2 este axit khơng no Vậy CH2=CH-COOH Câu 72: Chọn đáp án D Ở nhiệt độ thường ● Saccarozo chất rắn kết tinh không màu ● Tristearin chất rắn ● Glyxin chất rắn kết tinh ● Anilin chất lỏng không màu ⇒ Chọn D Câu 73 Chọn đáp án B Glixerol ancol ⇒ khơng có phản ứng thủy phân ⇒ Chọn B Câu 74 Chọn đáp án B Các chất phản ứng với Cu(OH)2/OH– cho dung dịch màu xanh lam phải có tính chất poliancol ⇒ Các chất thỏa mãn fructozơ glucozơ ⇒ chọn B Chú ý: Val-Gly-Ala có phản ứng màu biure tạo dung dịch phức chất màu tím Câu 75 Chọn đáp án D + X vừa phản ứng với NaHCO3 vừa tráng gương ⇒ X HCOOH ⇒ Loại A C + T có phản ứng màu biure ⇒ T chắn k phải đipeptit ⇒ Loại B ⇒ Chọn D Câu 76 Chọn đáp án C Số chất dãy phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng Metyl fomat, valin, metylamoni axetat, Gly–Ala–Gly Câu 77 Chọn đáp án A Chỉ có ý (5) sai Vì axit glutamic thuốc hỗ trợ thần kinh ⇒ Chọn A Câu 78 Chọn đáp án B Tơ visco tơ bán tổng hợp ⇒ B sai Câu 79 Chọn đáp án D Các chất phản ứng với NaOH là: CH3COOCH3 H2NCH2COOH ⇒ Chọn D CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O Câu 80 Chọn đáp án C Để có phản ứng trùng hợp chất ban đầu phải thỏa mãn: Trong CTCT phải có liên kết đơi vòng bền ⇒ Các chất trùng hợp là: (1) Caprolactam: Vì có vòng kèm bền (3) Acrilonitrin (5) vinyl axetat: Vì có liên kết đôi ⇒ Chọn C Câu 81 Chọn đáp án B Những chất tác dụng với nước brom ⇒ nhạt màu là: Stiren, anilin phenol ⇒ Chọn B Câu 82 Chọn đáp án C Khi pứ với NaOH dư nhiệt độ áp suất cao, ta có pứ: ClH3NCH2COOH + 2NaOH → H2NCH2COONa + NaCl + 2H2O CH3COOC(Cl2)CH3 + 3NaOH → 2CH3COONa + 2NaCl + H2O HCOOC6H5 + 2NaOH → HCOONa + C6H5ONa + H2O C6H5COOCH3 + NaOH → C6H5COONa + CH3OH C6H5Cl + 2NaOH → C6H5ONa + NaCl + H2O CH3COOCH2CH2Cl + 2NaOH → CH3COONa + NaCl + C2H4(OH)2 HOC6H4CH2OH + NaOH → NaOC6H4CH2OH + H2O CH3CCl3 + 4NaOH → CH3COONa + 3NaCl + 2H2O HCOOC6H4Cl + 4NaOH → HCOONa + C6H4(ONa)2 + NaCl + 2H2O ⇒ Chọn C Câu 83 Đáp án D • Ta có dãy xếp nhiệt độ sôi: Ete < Este < Anđehit/Xeton < Ancol < Phenol < Axit cacboxylic ( Cùng số C phân tử) → HCOOCH3 < CH3CHO < C2H5OH < CH3COOH Mặt khác CH3COOH có nguyên tử H linh động nên nhiệt độ sôi cao → Chọn D Câu 84: Đáp án A Số chất hòa tan Cu(OH)2 điều kiện thường gồm: Axit axetic, glixerol glucozơ Câu 85 Đáp án A Số chất dãy phản ứng với NaOH gồm: H2NCH2COOH CH3COOH Câu 86: Đáp án D Câu 87 : Đáp án B Câu 88: Đáp án C Vì đáp án có saccarozo có khả tham gia phản ứng thủy phân Câu 89 : : Đáp án B Vì phản ứng buta – 1,3 – đien stiren phản ứng đôgnf trùng hợp ⇒ Không phải phản ứng trùng ngưng Câu 90: Đáp án D Số chất có phản ứng tráng gương là: HCOOH HCHO Câu 91: Đáp án B Số chất bị thủy phân môi trường kiềm gm: Phenyl fomat, glyxylvalin v triolein [Phát hành dethithpt.com] Câu 92: Đáp án C (a) Sai thủy phân hoàn toàn vinyl axetat NaOH thu natri axetat anđehit axetic (b) Sai polietilen điều chế phản ứng trùng hợp (c) Sai điều kiện thường anilin chất lỏng Câu 93: Đáp án C Đối với HCHC có số C xấp xỉ nhiệt độ sơi: Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > hidrocacbon Câu 94: Đáp án B X tác dụng với NaOH ⇒ chứa COO ⇒ chứa 2[O] ⇒ CTPT thỏa mãn C2H4O2 || Mặt khác, X tác dụng với NaHCO3 ⇒ CTCT thỏa mãn CH3COOH ⇒ tên gọi X axit axetic Câu 95: Đáp án C Các chất thỏa mãn axit axetic, phenylamoni clorua, glyxin, phenol ⇒ chọn C ● Axit axetic: CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O ● Phenylamoni clorua: C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + NaCl + H2O ● Glyxin: H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O ● Phenol: C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O Câu 96: Đáp án A Tổng nồng độ mol ion lớn dung dịch dẫn điện tốt ngược lại Xét đáp án, GIẢ SỬ nồng độ dung dịch mol/lít A CH3COOH ⇄ CH3COO– + H+ ⇒ ∑[ion] < 2M B CH3COONa → CH3COO– + Na+ ⇒ ∑[ion] = 2M C NaOH → Na+ + OH– ⇒ ∑[ion] = 2M D HCl → H+ + Cl– ⇒ ∑[ion] = 2M (Dethithpt.com) ||⇒ CH3COOH dẫn điện Câu 97: Đáp án C Chỉ có natri axetat metylamin khơng thỏa ⇒ chọn C ● Axit axetic: CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O ● Phenylamoni clorua: C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + NaCl + H2O ● Glyxin: H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O ● Phenol: C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O Câu 98: Đáp án D (1) Sai, polietilen điều chế phản ứng trùng hợp (2) Sai, anilin chất lỏng điều kiện thường (3) Đúng (4) Đúng sữa có thành phần protein Do chanh chứa axit citric nên cho vào làm biến tính protein ⇒ protein bị đơng tụ lại tạo kết tủa (5) Đúng triolein chứa πC=C (6) Sai đipeptit khơng có phản ứng màu biure (7) Sai khác hệ số mắt xích n ⇒ (3), (4), (5) Câu 99: Đáp án A Phenylamoni clorua C6H5NH3Cl ⇒ tác dụng với NaOH: C6H5NH3Cl + NaOH → C6H5NH2 + NaCl + H2O Câu 100 Đáp án A Mancol = 32 ⇒ ancol CH3OH ⇒ đồng phân cấu tạo thỏa mãn là: CH3CH2CH2COOCH3 CH3CH(CH3)COOCH3 Câu 101: Đáp án C Các chất thỏa mãn stiren, phelol, anilin Câu 102 Đáp án A ► Đối với HCHC có số Cacbon xấp xỉ nhiệt độ sơi: Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > hidrocacbon ► Áp dụng: nhiệt độ sôi: CH3CHO < C2H5OH < CH3COOH Câu 103: Đáp án A X tạo kết tủa với nước Br2 ⇒ Loại B C Z tác dụng với NaOH ⇒ Loại D Câu 104 Đáp án D Axit > Amin > Ancol > Este > Hidrocacbon Cùng loại chất chất có M lớn nhiệt độ sôi cao Câu 105 Đáp án A Câu 106 : Đáp án C Số chất thỏa mãn yêu cầu đề là: CH3COOOC2H5 C2H5COOCH3 Câu 107 Đáp án D Số chất làm màu dung dịch brom gồm: Phenol, glucozơ, axit fomic, vinylaxetilen anilin Câu 108 Đáp án B Câu 109 Đáp án D Câu 110 Đáp án C Câu 111 Đáp án A Câu 112 Đáp án C Câu 113 Đáp án B Câu 114 Đáp án B Số chất tác dụng với Cu(OH)2 đủ điều kiện là: + Glixerol, etylen glicol, anđehit fomic, axit axetic, glucozơ, saccarozơ Gly–Ala–Gly Câu 115 Đáp án A (a) sai khơng phải tất este thỏa mãn: VD HCOOCH=CH2 (b) sai phải thủy phân mơi trường axit (d) sai amino axit thuộc loại hợp chất hữu tạp chức (e) sai có phản ứng màu biure Câu 116 Đáp án B Câu 117 Đáp án A Câu 118: Đáp án A Phát biểu sai gồm: (a) Sai tinh bột bền mơi trường axit (b) Sai tạo andehit HCOOCH=CH2 (e) Sai lysin axit glutamic làm quỳ tím đổi màu Câu 119 Đáp án D Câu 120 : Đáp án A vinyl axetat , vinyl clorua nilon 6-6 Câu 121 Đáp án C Câu 122 Đáp án D Giả sử X có nguyên tử oxi ⇒ CTPT X C4H10O ⇒ Loại X no ● Giả sử X chứa nguyên tử oxi ⇒ CTPT X là: C3H6O2 ⇒ Có đồng phân X có phản ứng tráng gương là: (1) HCOOC2H5 || (2) HO–CH2–CH2–CHO || (3) CH3–CH(OH)–CHO (4) CH3–O–CH2–CHO || (5) CH3–CH2–O–CHO ● Giả sử X chứa nguyên tử oxi ⇒ CTPT X là: C2H2O3 ⇒ Có đồng phân X có phản ứng tráng gương là: (6) HOOC–CHO Câu 123: Đáp án B Câu 124 Đáp án C Câu 125 Đáp án B Câu 126 : (THPT Nguyễn Công Trứ - Hà Tĩnh ) Cho dãy chất sau: (1) glucozo, (2) metyl fomat, (3) vinyl axetat, (4) axetanđehit Số chất dãy có phản ứng tráng gương A B C D Đáp án A Câu 127 : (THPT Nguyễn Công Trứ - Hà Tĩnh ) Ứng với cơng thức phân tử C3H6O2 có hợp chất mạch hở bền tác dụng với NaOH? A B C D Đáp án A Câu 128: Đáp án D Câu 129 Đáp án B Câu 130 Đáp án D t  CO2 C + 2[O]  t  H2O 2H + [O]  CuSO4 khan giữ lại H2O CO2 sục vào dung dịch Ca(OH)2 xuất kết tủa trắng ... hiđro (b) Phần lớn hợp chất hữu không tan nước, tan nhiều dung môi hữu (c) Các hợp chất hữu tồn thể sống (d) Hóa học hữu ngành khoa học chuyên nghiên cứu hợp chất hữu Số phát biểu A B C D Câu... xác định Cân hóa học trạng thái mà phản ứng xảy hoàn toàn Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân hóa học, lượng chất không đổi Khi phản ứng thuận nghịch đạt trạng thái cân hóa học, phản ứng... điểm chung phân tử hợp chất hữu Thành phần nguyên tố thiết phải có C H Có thể chứa nguyên tố khác Cl, N, P, O Liên kết hóa học chủ yếu liên kết cộng hóa trị Liên kết hóa học chủ yếu liên kết ion
- Xem thêm -

Xem thêm: Đại cương về hóa học hữu cơ (431 câu) , Đại cương về hóa học hữu cơ (431 câu)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn