thầy tùng toán đề thi thử THPT QG 2020 môn toán lần 1 trường chuyên lê quý đôn – điện biên

9 7 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:27

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐIỆN BIÊN ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐƠN NĂM HỌC 2019 - 2020 MƠN TỐN (Đề thi có trang) Thời gian làm bài: 90 phút (đề thi có 50 câu) Họ tên: …………………………………………………… Số báo danh: ………… Câu 1: Mã đề 330 Cho a, b, c số thực dương khác Hình vẽ bên mô tả đồ thị hàm số y  loga x , y  logb x , y  logc x Khẳng định sau đúng? A a  c  b Câu 2: C b  a  c Tìm tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A y  Câu 3: B b  a  c B y  D a  b  c x 1 x 1 C y  D y  1 Cho hình lập phương ABCD.A B C D  có I , J tương ứng trung điểm BC , BB  Góc hai đường thẳng AC , IJ A 300 Câu 4: C 600  D 450  Tập xác định hàm số y  log2  2x  x A D  (1;1) Câu 5: B 1200 B D  (0;1) C D  (1; 3) D D  (3;1) Cho hàm số y  f x  có lim y  2; lim y  Khẳng định sau đúng? x  x 2 A Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang x  có tiệm cận đứng y  B Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận ngang có tiệm cận đứng x  C Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  khơng có tiệm cận đứng D Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y  có tiệm cận đứng x  Câu 6:   Tìm tập xác định hàm số y  x  3x  A D   \ 0   B D  4;1     C D  ;   1;   D D   Trang 1/9 - Mã đề 330 Câu 7: Cho hàm số y  A Câu 8: y' với x  Khi  x   ln x y x 1  x  ln x B x  x  ln x C  x D x x 1 Với k n hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn k  n , mệnh đề đúng? A Ank  Câu 9: n! (n  k )! B Ank  n ! C Ank  n! n! D Ank  k !(n  k )! k! Cho hàm số y  f x  có đồ thị hình vẽ Tìm khoảng đồng biến hàm số cho A 0; 3 B 0; 4 C 2; 3 D 2; 0 Câu 10: Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số đây? A y  x  3x B y  x  3x Câu 11: Cho hàm số f x   ln x  C y  x  3x D y  x  3x  x Khẳng định đúng? A Hàm số đồng biến khoảng 0;1 B Hàm số đồng biến khoảng 0; C Hàm số đồng biến khoảng 2; D Hàm số đồng biến khoảng ; 0 2; Trang 2/9 - Mã đề 330 Câu 12: Hàm số hàm số sau có đồ thị nhận trục Oy làm trục đối xứng? s in2020 x+2019 cos x A y  x s inx B y  C y  tan x D y  s inx.cos2x  tan x Câu 13: Hình chóp tứ giác có mặt phẳng đối xứng? A B C D Câu 14: Cho hình chóp S ABCD có SA vng góc với mặt phẳng ABCD , đáy ABCD hình thang vng A B , AB  a, AD  3a, BC  a Biết SA  a 3, tính thể tích khối chóp S BCD theo a A 3a B 3a C 3a D 3a Câu 15: Cho hàm số y  f x  có bảng biến thiên hình vẽ Khẳng định sau đúng? A yCD  B yCT  3 C yCT  D yCD  3 Câu 16: Biến đổi x x x ,(x  0) thành dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ ta được: 13 A x 13 B x 27 11 C x 56 D x 27 Câu 17: Cho đường thẳng d2 cố định, đường thẳng d1 song song cách d2 khoảng cách không đổi Khi d1 quay quanh d2 ta được: A Hình tròn B Khối trụ C Mặt trụ D Hình trụ Câu 18: Chọn ngẫu nhiên hai số khác từ 23 số nguyên dương đầu tiên, xác suất để chọn hai số có tích số lẻ là: A 11 23 B 12 23 C 23 D Trang 3/9 - Mã đề 330 Câu 19: Cho hình chóp tứ giác S ABCD có cạnh đáy 2a , cạnh bên 3a Tính thể tích V khối chóp cho A V  4a B V  7a C V  7a D V  7a 1 Số 103 số hạng thứ dãy 10 10 B Số hạng thứ 104 C Số hạng thứ 102 D Số hạng thứ 103 Câu 20: Cho cấp số nhân (un ) có u1  1, q   A Số hạng thứ 101 Câu 21: Giá trị biểu thức A  A 64 log3 là: B C 16 D Câu 22: Tìm giá trị cực tiểu hàm số: y  x  3x  A yCT  B yCT  C yCT  D yCT  1 Câu 23: Cho hình nón có bán kính đáy r  độ dài đường sinh l  Tính diện tích xung quanh hình nón cho A S xq  39 B S xq  12 Câu 24: Cho hàm số y  f x  có đạo hàm y   C S xq  3 D S xq  3 x2 1 Hàm số cho nghịch biến x khoảng A 1; Câu 25: Số nghiệm phương trình (s in A C 1; 0 B 1;1 B D 0;1 x x  cos )2  cos x  với x  [0;  ] là: 2 C D Câu 26: Cho hình chóp S.ABCD có tất cạnh a , điểm M thuộc cạnh SC cho SM  2MC Mặt phẳng P  chứa AM song song BD Tính diện tích thiết diện hình chóp S.ABCD mặt phẳng P  26a A 15 B 3a 26a C 15 3a D Trang 4/9 - Mã đề 330   CSA   60, SA  a, SB  2a, SC  4a   BSC Câu 27: Cho khối chóp S ABC có ASB Tính thể tích khối chóp S ABC theo a A 8a B 4a C 2a D a3 Câu 28: Tính thể tích thùng đựng nước có hình dạng kích thước hình vẽ A 0,238 m   B 0,238 m  C 0,238 m   D 0,238 m  Câu 29: Cho hàm số y  ax  bx  cx  d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  C a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  Câu 30: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thoi, tam giác SAB nằm mặt phẳng vng góc với mặt phẳng (ABCD) Biết AC  2a, BD  4a Tính theo a khoảng cách hai đường thẳng AD SC A a 15 B 2a C 2a 15 D 4a 1365 91 Câu 31: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi tích Gọi M , N điểm cạnh SB SD cho thể tích khối chóp S AMN SM SN   k Tìm giá trị k để SB SD Trang 5/9 - Mã đề 330 A k  Câu 32: Gọi S B k  C k  tập chứa tất giá trị nguyên m D k  cho hàm số y  x  m  1 x  m  m có ba điểm cực trị lập thành tam giác vuông Tổng tất phần tử tập S A B C 5 D Câu 33: Một hình trụ tròn xoay có hai đáy hai đường tròn O, R  O ', R  Biết tồn dây cung AB đường tròn O, R  cho tam giác O ' AB góc hai mặt phẳng O ' AB  mặt phẳng chứa đường tròn O, R  60o Tính diện tích xung quanh hình trụ cho A R B 3R C 4R D R  u  2018 u Hãy tính lim nn Câu 34: Cho dãy số (un ) xác định u1  2019  u  4un  3un 1; n   n 1 A B 32019 C D 32018 Câu 35: Cho a, b, c số thực khác thỏa mãn 4a  25b  10c Tính T  A T  B T  C T  10 c c  a b D T  10 Câu 36: Cho hàm số y  f x  Hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Bất phương trình f x   m  ex với x  2;2 A m  f 2 +e2 B m  f 2  e2 C m  f 2 +e2 D m  f 2  e2 Trang 6/9 - Mã đề 330 Câu 37: Cho hàm số y  f x  liên tục đoạn 1; 3 có bảng biến thiên sau Gọi S tập hợp tất giá trị nguyên tham số m để phương trình f (x  1)  m có hai nghiệm phân biệt đoạn 2; 4 Tổng phần tử x  6x  12 S A 297 B 294 C 75 D 72 Câu 38: Cho log27  a, log  b, log2  c Tình log12 35 theo a, b, c A 3b  2ac c 2 B 3(b  ac) c 2 C 3(b  ac) c 1 D 3b  2ac c 1 Câu 39: Một người gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 6% / năm Biết không rút tiền khỏi ngân hàng sau năm số tiền lãi nhập vào gốc để tính lãi cho năm Hỏi sau năm người nhận số tiền nhiều 100 triệu đồng bao gồm gốc lãi? Giả sử suốt thời gian gửi lãi suất khơng đổi người khơng rút tiền A 12 năm B 11 năm C 14 năm D 13 năm Câu 40: Cho hàm số y  f x  có đồ thị C  , với x , y số thực dương thỏa mãn log2 x  2y  12xy  3x  6y  14 Tiếp tuyến C  song song với đường thẳng  xy 5x  242y   có phương trình A 5x  242y  14  B 5x  242y   C 5x  242y   D 5x  242y  12  Câu 41: Một viên đá có hình dạng khối chóp tứ giác với tất cạnh a Người ta cắt khối đá mặt phẳng song song với đáy khối chóp để chia khối đá thành hai phần tích Tính diện tích thiết diện khối đá bị cắt mặt phẳng nói (Giả thiết tổng thể tích hai khối đá sau thể tích khối đá ban đầu) Trang 7/9 - Mã đề 330 A a2 B a2 C 2a D a2 Câu 42: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật với AB  a , BC  a Cạnh bên SA vng góc với đáy đường thẳng SC tạo với mặt phẳng SAB  góc 30 Tính thể tích V khối chóp S ABCD theo a A V  3a 2a B V  C V  3a 6a D V  Câu 43: Gia đình An xây bể hình trụ tích 150m Đáy bể làm bê tơng giá 100 000 đ/ m Phần thân làm vật liệu chống thấm giá 90 000 đ/ m , nắp nhôm giá 120 000 đ /m Hỏi tỷ số chiều cao bể bán kính đáy để chi phí sản xuất bể đạt giá trị nhỏ A 31 22 B 22 31 C 22 D 22 Câu 44: Tính thể tích vật thể tròn xoay quay mơ hình (như hình vẽ) quanh trục DF A 5a B a C 10a Câu 45: Số tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A B C D 10a 4x  3x   3x 2x  D Trang 8/9 - Mã đề 330   Câu 46: Cho a  0, b  thỏa mãn log 4a 5b 1 16a  b   log 8ab 1 4a  5b  1  Giá trị a  2b A B C 27 D 20 Câu 47: Cho hàm số y  x  x  4m  9 x  1 với m tham số Hỏi có giá trị nguyên m lớn 10 để hàm số cho nghịch biến khoảng ; 0 ? A B C D Câu 48: Hình lăng trụ ABC A B C  có đáy ABC tam giác vuông A; AB  1; AC  Hình chiếu vng góc A ABC  nằm đường thẳng BC Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng A BC  A B C D Câu 49: Xét số thực a , b thỏa mãn a  b  Tìm giá trị nhỏ Pmin biểu thức a  P  log2a a  logb   b    b A Pmin  19 B Pmin  13 C Pmin  14 D Pmin  15 Câu 50: Cho đa giác 20 cạnh nội tiếp đường tròn (O) Xác định số hình thang có đỉnh đỉnh đa giác A 720 B 765 C 810 D 315 HẾT Trang 9/9 - Mã đề 330 ...  7a D V  7a 1 Số 10 3 số hạng thứ dãy 10 10 B Số hạng thứ 10 4 C Số hạng thứ 10 2 D Số hạng thứ 10 3 Câu 20: Cho cấp số nhân (un ) có u1  1, q   A Số hạng thứ 10 1 Câu 21: Giá trị biểu... u  2 018 u Hãy tính lim nn Câu 34: Cho dãy số (un ) xác định u1  2 019  u  4un  3un 1; n   n 1 A B 32 019 C D 32 018 Câu 35: Cho a, b, c số thực khác thỏa mãn 4a  25b  10 c ... thừa với số mũ hữu tỉ ta được: 13 A x 13 B x 27 11 C x 56 D x 27 Câu 17 : Cho đường thẳng d2 cố định, đường thẳng d1 song song cách d2 khoảng cách không đổi Khi d1 quay quanh d2 ta được: A Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: thầy tùng toán đề thi thử THPT QG 2020 môn toán lần 1 trường chuyên lê quý đôn – điện biên , thầy tùng toán đề thi thử THPT QG 2020 môn toán lần 1 trường chuyên lê quý đôn – điện biên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn