Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện gio linh, tỉnh quảng trị min

120 6 0
  • Loading ...
1/120 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 21:09

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ́H U Ế NGUYỄN THỊ HỒNG LÊ TÊ HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIO LINH, N H TỈNH QUẢNG TRỊ KI Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ H O ̣C Mã số: 31 01 10 Đ ẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HỒ THỊ THÚY NGA Huế, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực Tôi viết luận văn cách độc lập không sử dụng nguồn thơng tin hay tài liệu tham khảo khác ngồi tài liệu thông tin liệt kê danh mục tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn Bản luận văn chưa xuất chưa nộp cho Ế hội đồng khác chưa chuyển cho bên khác có quan tâm U đến nội dung luận văn Tác giả luận văn Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H Huế, ngày 08 tháng 07 năm 2019 i Nguyễn Thị Hồng Lê LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chương trình cao học chuyên ngành Quản lý kinh tế luận văn này, với lòng biết ơn sâu sắc, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: Quý thầy, cô trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế hết lòng tận tụy, truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian học trường, đặc biệt TS Hồ Thị Thúy Nga tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu để Ế hồn thành luận văn U Các Anh/chị đồng nghiệp cơng tác phòng Tài - Kế hoạch ́H huyện Gio Linh hỗ trợ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình nghiên cứu Các anh/chị đồng nghiệp ngành Tài địa bàn huyện Gio Linh, TÊ tỉnh Quảng Trị hỗ trợ, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu sơ khảo sát liệu sơ cấp địa bàn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị H Cuối cùng, xin cảm ơn động viên to lớn vật chất lẫn tinh thần mà N gia đình bạn bè dành cho tơi suốt q trình học tập thực luận KI văn Trong trình thực hiện, cố gắng dành nhiều thời gian nghiên ̣C cứu, tìm hiểu kiến thức khả có hạn nên khơng tránh khỏi H O sai sót, mong nhận đóng góp ý kiến q thầy bạn bè ẠI Tôi xin chân thành cảm ơn! Huế, ngày 08 tháng 07 năm 2019 Đ Tác giả luận văn Nguyễn Thị Hồng Lê ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN Họ tên học viên: NGUYỄN THỊ HỒNG LÊ Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 31 01 10 Niên khóa: 2017 – 2019 Người hướng dẫn khoa học: TS HỒ THỊ THÚY NGA Tên đề tài: HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ Mục tiêu đối tượng nghiên cứu Ế Mục tiêu nghiên cứu TÊ ́H U Vận dụng lý luận ngân sách nhà nước, quản lý thu ngân sách nhà nước để phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2018 Từ đề xuất số quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn huyện Gio Linh thời gian tới Đối tượng nghiên cứu H Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề kinh tế quản lý liên quan đến công tác thu ngân sách Nhà nước cấp huyện N Các phương pháp nghiên cứu sử dụng KI Phương pháp thu thập số liệu: H O ̣C Số liệu thứ cấp thu thập thông qua báo cáo Ủy ban nhân dân huyện; Phòng Tài - Kế hoạch huyện; Chi cục Thuế huyện; Chi cục Thống kê huyện; Niên giám thống kê huyện Gio Linh Số liệu sơ cấp thu thập phương pháp điều tra chọn mẫu thuận tiện có chủ đích với tổng số lượng phiếu điều tra 125 phiếu điều tra ẠI Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu: Phương pháp phân tích số liệu: Đ Các kết nghiên cứu kết luận Luận văn hệ thống hóa làm sáng tỏ thêm vấn đề lý luận công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; thành công tồn tại, hạn chế công tác quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị phân tích cụ thể thông qua việc đánh giá thực trạng quản lý thu NSNN địa bàn huyện khảo sát đánh giá cán công chức, viên chức công tác lĩnh vực thu ngân sách, người dân thực đóng góp vào ngân sách nhà nước Từ thực trạng khảo sát đánh giá, Luận văn đề xuất giải pháp để hồn thiện cơng tác quản lý thu NSNN địa bàn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị thời gian tới iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp CNTT Công nghệ thông tin CT - XH Chính trị - xã hội GDP Tổng sản phẩm quốc nội HĐND Hội đồng nhân dân KBNN Kho bạc nhà nước KT – XH Kinh tế - xã hội N Tổng số mẫu điều tra cán ́H U Ế CN - TTCN công chức, viên chức Tổng số mẫu điều tra người dân NĐ - CP Nghị định – Chính phủ NQ - HĐND Nghị - Hội đồng nhân dân NQD Ngoài quốc doanh N H TÊ N1 Ngân sách nhà nước KI NSNN Ngân sách trung ương NSTW Quyết định - Ủy ban nhân dân QP – AN Quốc phòng – An ninh SXKD Sản xuất kinh doanh TT-BTC Thông tư - Bộ Tài ẠI H O ̣C QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Đ UBND iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC BIỂU, BẢNG ix Ế DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ x U PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ́H Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu TÊ 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể H Đối tượng phạm vi nghiên cứu N Phương pháp nghiên cứu .3 KI Kết cấu luận văn PHẦN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .5 ̣C CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ H O NƯỚC VÀ QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC .5 1.1 Cơ sở lý luận ngân sách Nhà nước quản lý thu ngân sách Nhà nước ẠI 1.1.1 Khái niệm ngân sách Nhà nước 1.1.1.1 Khái niệm ngân sách Nhà nước .5 Đ 1.1.1.2 Vai trò ngân sách Nhà nước 1.1.1.3 Phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước 1.1.2 Khái niệm quản lý thu ngân sách Nhà nước 12 1.1.2.1 Khái niệm; đặc điểm thu ngân sách Nhà nước 12 1.1.2.2 Khái niệm, vai trò quản lý thu ngân sách Nhà nước 13 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu ngân sách Nhà nước 15 1.1.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu ngân sách Nhà nước 15 v 1.1.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý thu ngân sách Nhà nước .19 1.1.4 Tổng quan ngân sách Nhà nước cấp huyện 20 1.1.4.1 Nội dung khoản thu ngân sách Nhà nước cấp huyện 20 1.1.4.2 Vai trò nhiệm vụ ngân sách Nhà nước cấp huyện 22 1.1.4.3 Phân cấp quản lý thu ngân sách Nhà nước cấp huyện 23 Nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nước dựa cở quán triệt nguyên tắc, nội dung phân cấp quản lý ngân sách nhà nước quy định rõ Ế chương II III Luật ngân sách nhà nước bao gồm: [17] 23 U 1.1.4.4 Nội dung quản lý thu ngân sách Nhà nước cấp huyện 25 ́H 1.2 Cơ sở thực tiễn công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước 33 1.2.1 Kinh nghiệm công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước số địa TÊ phương nước 33 1.2.1.1 Huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa .33 H 1.2.1.2 Huyện Từ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi 35 N 1.2.2 Bài học kinh nghiệm .36 KI CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ .37 ̣C 2.1 Điều kiện tự nhiên, KT-XH huyện Gio Linh .37 H O 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 37 2.1.2 Điều kiện KT-XH 38 ẠI 2.1.3 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 40 2.1.4 Những thuận lợi khó khăn ảnh hưởng đến quản lý NSNN huyện Gio Linh 41 Đ 2.1.4.1 Thuận lợi 41 2.1.4.2 Khó khăn 42 2.2 Thực trạng quản lý thu NSNN huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2018 .42 2.2.1 Công tác lập dự toán thu NSNN huyện 42 2.2.1.1 Lập dự toán thu NSNN 44 2.2.2 Cơng tác chấp hành dự tốn thu NSNN huyện .47 vi 2.2.3 Cơng tác tốn thu NSNN huyện 52 2.2.4 Công tác tra, kiểm tra NSNN huyện Gio Linh 56 Thanh tra, kiểm tra thu ngân sách nhà nước .56 2.3 Ý kiến đánh giá công tác quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn huyện Gio Linh cán công chức, viên chức người dân có liên quan 57 2.3.1 Kết khảo sát cán công chức, viên chức .58 2.3.2 Kết khảo sát người dân .64 Ế 2.4 Đánh giá chung thực trạng công tác quản lý thu ngân sách nhà nước huyện U Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 67 ́H 2.4.1 Những hạn chế nguyên nhân 68 2.4.1.1 Những hạn chế .68 TÊ 2.3.2.2 Nguyên nhân hạn chế 70 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU H NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIO LINH .73 N 3.1 Định hướng công tác thu ngân sách Nhà nước địa bàn huyện đến năm 2030 73 KI 3.1.1 Quan điểm .73 3.1.2 Mục tiêu 73 ̣C 3.1.3 Định hướng 74 H O 3.2 Giải pháp hồn thiện cơng tác thu ngân sách Nhà nước địa bàn huyện Gio Linh 74 ẠI 3.2.1 Tăng cường lãnh đạo Huyện ủy điều hành UBND huyện Gio Linh công tác quản lý thu ngân sách nhà nước 75 Đ 3.2.2 Hoàn thiện việc lập, phân bổ giao dự toán huyện 76 3.2.3 Hồn thiện cơng tác chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước huyện .77 3.2.4 Hồn thiện cơng tác tốn thu ngân sách nhà nước cấp huyện .80 3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, tra quản lý thu ngân sách nhà nước 81 3.2.6 Một số giải pháp khác giúp nâng cao hiệu quản lý, chống thất thu ngân sách nhà nước 82 3.2.7 Tăng cường quản lý, bồi dưỡng, khai thác nguồn thu .85 vii PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .88 Kết luận 88 Kiến nghị 88 2.1 Đối với Trung ương 89 2.2 Đối với tỉnh Quảng Trị .89 2.3 Đối với huyện Gio Linh .90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 Ế PHỤ LỤC U PHỤ LỤC ́H QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN 02 BẢN PHẢN BIỆN TÊ 01 BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG 01 BẢN GIẢI TRÌNH NỘI DUNG CHỈNH SỬA LUẬN VĂN Đ ẠI H O ̣C KI N H 01 GIẤY XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN viii DANH MỤC CÁC BIỂU, BẢNG Bảng 2.1: Dân số huyện Gio Linh từ 2016 đến 2018 .39 Bảng 2.2: Tình hình lập dự tốn thu NSNN huyện Gio .45 Linh giai đoạn 2016 - 2018 45 Bảng 2.3: Tình hình chấp hành dự toán thu NSNN 49 Bảng 2.4: Cơ cấu nguồn thu ngân sách huyện Gio Linh giai đoạn 2016 - 2018 52 Bảng 2.5: Quyết toán thu huyện Gio Linh giai đoạn 2016-2018 .54 Ế Bảng 2.6: Thông tin chung đối tượng điều tra cán công chức, viên chức 58 U Bảng 2.7: Đánh giá công tác lập dự toán thu NSNN địa bàn huyện Gio Linh 58 ́H Bảng 2.8: Đánh giá công tác chấp hành dự toán thu NSNN địa bàn huyện TÊ Gio Linh 59 Bảng 2.9: Đánh giá công tác toán thu NSNN địa bàn huyện Gio Linh 60 H Bảng 2.10: Đánh giá công tác tra, kiểm tra thu NSNN địa bàn huyện Gio N Linh 61 KI Bảng 2.11: Đánh giá việc phân cấp quản lý thu NSNN địa bàn huyện Gio Linh 62 ̣C Bảng 2.12 Đánh giá sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin địa H O bàn huyện Gio Linh 63 Bảng 2.13: Đánh giá hiệu mức độ hồn thiện cơng tác quản lý thu NSNN địa bàn huyện Gio Linh 64 ẠI Bảng 2.14: Thông tin chung đối tượng điều tra người dân 64 Đ Bảng 2.15: Ý kiến đánh giá người dân công tác quản lý thu NSNN địa bàn huyện Gio Linh 65 Bảng 2.16: Đánh giá hiệu mức độ hoàn thiện công tác quản lý thu NSNN địa bàn huyện Gio Linh 67 ix PHỤ LỤC 1: BẢNG HỎI CHÍNH THỨC ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA DÀNH CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU "HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC U Kính thưa quý Anh/chị! Ế TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ" ́H Tôi Nguyễn Thị Hồng Lê học viên lớp K18C3 - Quản lý kinh tế, Trường Đại TÊ Học Kinh tế - Đại Học Huế Hiện tại, tơi tiến hành nghiên cứu đề tài“Hồn thiện công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước địa bàn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng H Trị” Để đánh giá xác thực trạng quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn N huyện Gio Linh muốn khảo sát ý kiến quý Anh/chị Cuộc trao đổi lấy ý kiến KI hoàn toàn tự nguyện, việc lựa chọn người khảo sát hồn tồn ngẫu nhiên Những thơng tin thu thập hơm phục vụ cho mục đích nghiên cứu Tơi xin cam đoan tất ̣C thông tin cá nhân anh/chị bảo mật hồn tồn Tơi mong H O anh/chị dành phần thời gian quý báu để trả lời cách chân thành bảng câu hỏi sau cách “đánh dấu X” vào số anh chị thấy hợp lý theo quan điểm mình: ẠI 1- Hồn tồn khơng đồng ý Đ 3- Bình thường 2- Khơng đồng ý 4- Đồng ý 5- Hồn tồn đồng ý Anh/chị vui lòng điền thông tin cá nhân bên đây: Giới tính: Tuổi: Trình độ học vấn: Đơn vị cơng tác: Thâm niên công tác : 95 T ́H TÊ H N KI ̣C H O ẠI Đ 96 Ế U Nội dung TT I Công tác lập dự tốn thu ngân sách nhà nước Cơng tác lập dự toán thu ngân sách nhà nước phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương Lãnh đạo địa phương thực quản lý đầy đủ tồn diện cơng tác lập dự toán thu ngân sách II Chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước Các cán quản lý thu ngân sách nhà nước thực am hiểu Luật ngân sách quy định việc thu NSNN Cơ chế quản lý ngân sách việc thực khoản thu ngân sách đem hiệu quả, có phối hợp nhịp nhàng với mục tiêu quản lý Những khoản phải thu chưa thu phải có biện pháp truy thu đầy đủ cho ngân sách Những khoản thu không quy định pháp luật phải hoàn trả tổ chức, cá nhân nộp III Công tác tốn thu ngân sách nhà nước Cơng tác tốn giúp UBND huyện đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội địa bàn có điều chỉnh phù hợp, kịp thời năm Số liệu báo cáo tốn xác, đầy đủ, trung thực khách quan Các cán quản lý thu NSNN thực tốt công tác tốn thu NSNN IV Cơng tác tra, kiểm tra thực thu NSNN Công tác tra, kiểm tra thu ngân sách chặt chẽ hiệu Trình độ cán quản lý thu ngân sách 10 việc kiểm tra phát sai phạm việc thực ngân sách nhà nước thực tốt V Phân cấp quản lý thu ngân sách Nhà nước Việc phân cấp quản lý thu NSNN thực phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đảm 11 bảo tính tập trung thống NSNN, đem lại đảm bảo nguồn thu ngân sách ổn định cho địa phương VI Cơ sở vật chất, hệ thống công nghệ thông tin Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý Anh/chị Ế Cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý thu ngân 12 sách địa phương tốt Hệ thống công nghệ thông tin địa phương đại Các cán có trình độ tốt việc ứng dụng 13 công nghệ thông tin công tác quản lý thu NSNN VII Hiệu mức độ hồn thiện cơng tác quản lý thu NSNN Công tác quản lý thu NSNN thực hiệu 14 hoàn thiện Việc hoàn thiện chế quản lý thu ngân sách 15 huyện thực cần thiết 97 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA DÀNH CHO NGƯỜI DÂN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU "HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC U Kính thưa quý Anh/chị! Ế TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ" ́H Tôi Nguyễn Thị Hồng Lê học viên lớp K18C3 - Quản lý kinh tế, Trường TÊ Đại Học Kinh tế - Đại Học Huế Hiện tại, tiến hành nghiên cứu đề tài“Hồn thiện cơng tác quản lý thu ngân sách Nhà nước địa bàn huyện Gio Linh, tỉnh H Quảng Trị” Để đánh giá xác thực trạng quản lý thu ngân sách nhà nước N địa bàn huyện Gio Linh muốn khảo sát ý kiến quý Anh/chị Cuộc trao đổi lấy ý KI kiến hoàn toàn tự nguyện, việc lựa chọn người khảo sát hồn tồn ngẫu nhiên Những thơng tin thu thập hơm phục vụ cho mục đích nghiên cứu Tôi ̣C xin cam đoan tất thông tin cá nhân anh/chị bảo mật hoàn toàn Tôi H O mong anh/chị dành phần thời gian quý báu để trả lời cách chân thành bảng câu hỏi sau cách “đánh dấu X” vào số anh chị thấy hợp lý theo quan điểm mình: 2- Khơng đồng ý 3- Bình thường 5- Hồn tồn đồng ý Đ ẠI 1- Hồn tồn khơng đồng ý 4- Đồng ý Anh/chị vui lòng điền thơng tin cá nhân bên đây: Giới tính: Tuổi: Trình độ học vấn: Nghề nghiệp: Nội dung đóng góp vào ngân sách nhà nước: 98 TT Nội dung Thủ tục hành nơp thuế, phí, lệ phí nguồn thu khác công khai, minh bạch; đơn giản, dễ hiểu dễ thực Công tác thực thu ngân sách lãnh đạo địa phương quản lý chặt chẽ Bộ máy quản lý thu ngân sách nhà nước thực nhiệm vụ quy định viên có trình độ chun mơn nghiệp vụ tốt ́H Các cán công chức, viên chức, chuyên U Ế Các cán công chức, viên chức, chuyên viên lắng nghe, tôn trọng ý kiến người TÊ dân, sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực nghĩa đóng góp NSNN H Các cán công chức, viên chức, chuyên viên am hiểu Luật ngân sách quy N KI định việc thu NSNN Cơ quan Thuế giải qn, cơng bằng, dân chủ, khơng có thiên vị đối ̣C H O tượng nộp thuế Công tác tuyên truyền hỗ trợ giúp người dân biết trình tự thủ tục việc kê khai đăng ký nộp thuế thủ tục khác liên Đ ẠI hiểu biết sách pháp luật Thuế, hiểu quan đến việc đóng góp vào NSNN (phí, lệ phí khoản thu khác…) 10 Cơng tác quản lý thu ngân sách thực hiệu hoàn thiện Việc hoàn thiện chế quản lý thu ngân sách huyện có thực cần thiết Tôi xin trân trọng cảm ơn hợp tác quý Anh/chị! 99 PHỤ LỤC 2: THỐNG KÊ PHIẾU ĐIỀU TRA CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Giới tính Frequency Valid Percent Nữ 38 50.7 50.7 50.7 Nam 37 49.3 49.3 100.0 Total 75 100.0 100.0 Ế Valid Percent Percent Cao đẳng 13 Đại học 55 6.7 6.7 2.7 2.7 9.3 17.3 17.3 26.7 73.3 73.3 100.0 75 100.0 100.0 KI Total Cumulative Percent 6.7 TÊ Trung cấp Valid Percent H N Sau đại học ́H Frequency U Trình độ học vấn Valid Cumulative Percent H O ̣C Thâm niên công tác Frequency Valid Percent 10 năm 21 28.0 28.0 100.0 Total 75 100.0 100.0 Đ ẠI Valid Percent Cumulative Percent Cơng tác lập dự tốn thu ngân sách nhà nước (NSNN) phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Bình thường 31 41.3 41.3 41.3 Đồng ý 34 45.3 45.3 86.7 Hoàn toàn đồng ý 10 13.3 13.3 100.0 Total 75 100.0 100.0 100 Lãnh đạo địa phương thực quản lý đầy đủ tồn diện cơng tác lập dự toán thu ngân sách Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Bình thường 30 40.0 40.0 40.0 Đồng ý 36 48.0 48.0 88.0 12.0 12.0 100.0 75 100.0 100.0 Hồn tồn đồng ý Total Bình thường 43 Đồng ý 26 Hoàn toàn đồng ý 57.3 57.3 34.7 34.7 92.0 8.0 8.0 100.0 100.0 100.0 N 75 Cumulative Percent 57.3 H Total Valid Percent ́H Valid Percent TÊ Frequency U Ế Các cán quản lý thu ngân sách nhà nước thực am hiểu Luật ngân sách quy định việc thu NSNN Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Bình thường 36 48.0 48.0 48.0 Đồng ý 30 40.0 40.0 88.0 12.0 12.0 100.0 75 100.0 100.0 ẠI Valid H O ̣C KI Cơ chế quản lý ngân sách việc thực khoản thu ngân sách đem hiệu quả, có phối hợp nhịp nhàng với mục tiêu quản lý Hoàn toàn đồng ý Đ Total Những khoản phải thu chưa thu phải có biện pháp truy thu đầy đủ cho ngân sách Những khoản thu không quy định pháp luật phải hoàn trả tổ chức, cá nhân nộp Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Bình thường 31 41.3 41.3 41.3 Đồng ý 38 50.7 50.7 92.0 8.0 8.0 100.0 75 100.0 100.0 Hồn tồn đồng ý Total 101 Cơng tác tốn giúp UBND huyện đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội địa bàn có điều chỉnh phù hợp, kịp thời năm Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Bình thường 35 46.7 46.7 46.7 Đồng ý 29 38.7 38.7 85.3 Hoàn toàn đồng ý 11 14.7 14.7 100.0 Total 75 100.0 100.0 Bình thường 31 41.3 Đồng ý 36 48.0 Hoàn toàn đồng ý 41.3 41.3 48.0 89.3 10.7 10.7 100.0 75 100.0 100.0 N H Total Valid Percent TÊ Valid Percent Cumulative Percent ́H Frequency U Ế Số liệu báo cáo tốn xác, đầy đủ, trung thực khách quan KI Các cán quản lý thu NSNN thực tốt công tác tốn thu NSNN Valid Bình thường H O Đồng ý ̣C Frequency Hoàn toàn đồng ý Valid Percent 40 53.3 53.3 53.3 31 41.3 41.3 94.7 5.3 5.3 100.0 75 100.0 100.0 ẠI Total Percent Cumulative Percent Đ Công tác tra, kiểm tra thu ngân sách chặt chẽ hiệu Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Bình thường 44 58.7 58.7 58.7 Đồng ý 28 37.3 37.3 96.0 4.0 4.0 100.0 75 100.0 100.0 Hồn tồn đồng ý Total 102 Trình độ cán quản lý thu ngân sách việc kiểm tra phát sai phạm việc thực ngân sách nhà nước thực tốt Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Bình thường 42 56.0 56.0 56.0 Đồng ý 29 38.7 38.7 94.7 5.3 5.3 100.0 75 100.0 100.0 Hồn tồn đồng ý Total Bình thường 42 Đồng ý 29 Hoàn toàn đồng ý 56.0 75 Cumulative Percent 56.0 56.0 38.7 38.7 94.7 5.3 5.3 100.0 100.0 100.0 N H Total Valid Percent ́H Valid Percent TÊ Frequency U Ế Việc phân cấp quản lý thu NSNN thực phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, đảm bảo tính tập trung thống NSNN, đem lại đảm bảo nguồn thu ngân sách ổn định cho địa phương ̣C KI Cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý thu ngân sách địa phương tốt Hệ thống công nghệ thông tin địa phương đại Frequency Bình thường H O Valid Đồng ý ẠI Hồn tồn đồng ý Valid Percent 47 62.7 62.7 62.7 22 29.3 29.3 92.0 8.0 8.0 100.0 75 100.0 100.0 Đ Total Percent Cumulative Percent Các cán có trình độ tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin công tác quản lý thu NSNN Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Bình thường 38 50.7 50.7 50.7 Đồng ý 31 41.3 41.3 92.0 8.0 8.0 100.0 75 100.0 100.0 Hồn tồn đồng ý Total 103 Cơng tác quản lý thu NSNN thực hiệu hoàn thiện Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Bình thường 46 61.3 61.3 61.3 Đồng ý 26 34.7 34.7 96.0 4.0 4.0 100.0 75 100.0 100.0 Hoàn toàn đồng ý Total Việc hoàn thiện chế quản lý thu ngân sách huyện thực cần thiết 8.0 Đồng ý 40 53.3 Hoàn toàn đồng ý 29 38.7 Total 75 Ế TÊ Valid Percent U Bình thường 100.0 Đ ẠI H O ̣C KI N H Valid Percent 104 8.0 8.0 53.3 61.3 38.7 100.0 ́H Frequency Cumulative Percent 100.0 PHỤ LỤC 4: THỐNG KÊ PHIẾU ĐIỀU TRA CỦA NGƯỜI DÂN Giới tính Frequency Valid Percent Valid Percent Nữ 27 54.0 54.0 54.0 Nam 23 46.0 46.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 2.0 THPT 11 22.0 Trung cấp Cao đẳng Valid Percent 2.0 22.0 24.0 16.0 16.0 40.0 10 20.0 20.0 60.0 Đại học 20 40.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 TÊ 2.0 H THCS U Percent Cumulative Percent ́H Frequency Ế Trình độ học vấn N 40.0 KI Valid Cumulative Percent H O ̣C Nội dung đóng góp vào ngân sách nhà nước: Valid Nộp thuế Cumulative Frequency Percent Valid Percent Percent 25 50.0 50.0 50.0 16.0 16.0 66.0 Nộp khoản đất nhà 17 34.0 34.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Đ ẠI Nộp phí, lệ phí 105 Nghề nghiệp Valid Percent Cumulative Percent 10.0 10.0 10.0 CC 4.0 4.0 14.0 Cơ khí 4.0 4.0 18.0 Công chức 2.0 2.0 20.0 Công ty xây dựng 2.0 2.0 22.0 DN 8.0 8.0 30.0 DV nhà hàng 4.0 GV 4.0 Hưu trí Total ̣C H O Viên chức ́H 2.0 40.0 40.0 40.0 80.0 8.0 8.0 88.0 4.0 4.0 92.0 2.0 2.0 94.0 2.0 2.0 96.0 4.0 4.0 100.0 50 100.0 100.0 Thợ mộc VC 2.0 KI Nội trợ 34.0 38.0 TÊ 20 Làm nông 4.0 4.0 H KD U BB N Valid Percent Ế Frequency ẠI Thủ tục hành nơp thuế, phí, lệ phí nguồn thu khác Đ cơng khai, minh bạch; đơn giản, dễ hiểu dễ thực Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Bình thường 26 52.0 52.0 52.0 Đồng ý 22 44.0 44.0 96.0 4.0 4.0 100.0 50 100.0 100.0 Hoàn toàn đồng ý Total 106 Công tác thực thu ngân sách lãnh đạo địa phương quản lý chặt chẽ Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Bình thường 20 40.0 40.0 40.0 Đồng ý 27 54.0 54.0 94.0 6.0 6.0 100.0 50 100.0 100.0 Hoàn toàn đồng ý Total Frequency Valid Percent Bình thường 29 58.0 Đồng ý 21 Total 50 Cumulative Percent 58.0 42.0 42.0 100.0 100.0 100.0 H TÊ 58.0 N Valid Percent ́H U Ế Bộ máy quản lý thu ngân sách nhà nước thực nhiệm vụ quy định KI Các cán công chức, viên chức, chuyên viên có trình độ chun mơn nghiệp vụ tốt Bình thường Percent Valid Percent 62.0 62.0 62.0 Đồng ý 19 38.0 38.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 H O 31 ẠI Valid ̣C Frequency Cumulative Percent Đ Các cán công chức, viên chức, chuyên viên lắng nghe, tôn trọng ý kiến người dân, sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực nghĩa đóng góp NSNN Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Bình thường 20 40.0 40.0 40.0 Đồng ý 28 56.0 56.0 96.0 4.0 4.0 100.0 50 100.0 100.0 Hoàn toàn đồng ý Total 107 Các cán công chức, viên chức, chuyên viên am hiểu Luật ngân sách quy định việc thu NSNN Frequency Valid Percent Cumulative Percent Valid Percent Bình thường 29 58.0 58.0 58.0 Đồng ý 21 42.0 42.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 33 66.0 Đồng ý 16 32.0 Hoàn toàn đồng ý 50 Cumulative Percent 66.0 66.0 32.0 98.0 2.0 2.0 100.0 100.0 100.0 H Total U Bình thường Valid Percent TÊ Valid Percent ́H Frequency Ế Cơ quan Thuế giải quán, công bằng, dân chủ, khơng có thiên vị đối tượng nộp thuế Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Bình thường 27 54.0 54.0 54.0 Đồng ý 17 34.0 34.0 88.0 12.0 12.0 100.0 50 100.0 100.0 ẠI Valid H O ̣C KI N Công tác tuyên truyền hỗ trợ giúp người dân hiểu biết sách pháp luật Thuế, hiểu biết trình tự thủ tục việc kê khai đăng ký nộp thuế thủ tục khác liên quan đến việc đóng góp vào NSNN (phí, lệ phí khoản thu khác…) Hồn tồn đồng ý Đ Total Công tác quản lý thu ngân sách thực hiệu hoàn thiện Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Bình thường 30 60.0 60.0 60.0 Đồng ý 19 38.0 38.0 98.0 2.0 2.0 100.0 50 100.0 100.0 Hoàn toàn đồng ý Total 108 Việc hoàn thiện chế quản lý thu ngân sách huyện có thực cần thiết Frequency Bình thường Valid Percent 16.0 16.0 16.0 Đồng ý 32 64.0 64.0 80.0 Hoàn toàn đồng ý 10 20.0 20.0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Đ ẠI H O ̣C KI N H TÊ ́H U Ế Valid Percent Cumulative Percent 109 ... cơng tác quản lý thu ngân sách nhà nước địa bàn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giai đoạn ̣C 2016 - 2018 Từ đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý thu ngân sách H O nhà nước địa bàn huyện Gio. .. quản lý thu ngân sách Nhà nước cấp huyện 25 ́H 1.2 Cơ sở thực tiễn công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước 33 1.2.1 Kinh nghiệm công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước số địa TÊ phương nước. .. SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGÂN SÁCH NHÀ H O NƯỚC VÀ QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC .5 1.1 Cơ sở lý luận ngân sách Nhà nước quản lý thu ngân sách Nhà nước ẠI 1.1.1 Khái niệm ngân sách Nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện gio linh, tỉnh quảng trị min , Hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện gio linh, tỉnh quảng trị min

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn