Các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam

206 12 0
 • Loading ...
1/206 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2019, 07:42

2356789 88 56 6 9 5 !5" #7#$%&&7 35'()*+56,#-' & #)/')#01231')'4).567 89 :;.5&'1< =-76>? 5 6 36@ABCD 12456789 77 4 5 5 8 4 !4"  #6#$%&&6 24 '()*+45,#-' & #)/')#01231')'4).567 89 :;.5&'1?@AABCA=DEFGHIGJK u54 [' 97 dƒ4N9 [" ;(? T 5679 59 9X-' 5R7 „ P*5R _8 97 qƒc% 5% %9u 9X9%9 6 6 (? T 5679 59 9X4' 5R7 „ P*5R _8…†‡ " 96;4Q5R 5+ 9 + (] % 5%:9ZX6 :9 = 9?9%9 T8 [' 55'"
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam , Các yếu tố tác động đến khả năng tiếp cận tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn