Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại tỉnh gia lai

134 8 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 22:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… H Ọ C V I Ệ N H À N H C H Í N H Q U Ố C G I A NGU NVI TH NG QU N C NHÀN ỚCV NGTÁC THANH NI N TẠI TỈNH GIA AI ` LU NV NTH CS QU NL C NG ĐĂK ĂK - NĂM 2017 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… H Ọ C VI Ệ N H À N H C H ÍN H Q U Ố C G IA NGU NVI TH NG QU N NH ÀN ỚCV C NGTÁC ĐĂK THANH NI N TẠI TỈNH GIA AI ĂK NĂM 2017 ii LU NV NTH CS QU NL C NG Chuy c g g h: Qu M ã s ố : NG ỜI H ỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TR N THỊ DIỆU OANH T i xi việ H h chí h Quốc gia, Ba thầy c giáo Khoa sau đại học v việ tham gia qu tập, ghi cứu Đặc biệt, t i ho th ƣớc v Pháp đỡ t Xi cmơ Nội vụ Huyệ số iệu giúp t Luậ vă hiểu t i cò iệu thực tế để tổ g hợ hạ chế, ki h thiếu sót, hạ Xi Tác giả luận văn Nguyễn Viết Hùng i ỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn chưa công bố cơng trình khác TÁC GI Nguyễn Viết Hùng ii Bảng Cơ cấu tha h 2011-2015 Bảng 2 Trì h độ học vấ ƣợ g ao độ g ăm 2011-2015 Bảng Số vụ tha h tỉ h Gia Lai, từ 2011-2015 Bảng Kết qu thực hiệ ti u c 2013, 2014 Tỉ h đo iii DANH MỤC TỪ VI T TẮT Từ viết tắt ATGT CLB ĐVTN GTNT HĐND HIV/AIDS KHKT LHTN SKSS/SKTD TBXH THPT TNTN UBND UNICEF UNFPA iv MỤC ỤC LỜI C M ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii DANH MỤC B NG .iii DANH MỤC TỪ VI T TẮT iv 1Tn c p t iết c t i 2Tn n ng i n c u li n qu n 3M c c v n iệm v ng i n c u 4Đit ng v p 5P l luận v Kết c u c C t i m vị ng i n c u ng p áp luận v p ng ến ng p áp ng i n c u ng t c tiễn c luận văn luận văn ng 1: CƠ SỞ U N QU N NHÀ N ỚC V C NG TÁC THANH NIÊN 11T n ni n v c ng tác t 1.1.1 Tha h i n ni n v vai trò tha h i 1.1.2 C g tác tha h i 12 Quản l n n ớc v c ng tác t 1.2.1 Khái iệm v đặc điểm qu 1.2.2 Nội du g qu h n ni n 15 h ƣớc c g tác tha h niên 15 ƣớc c g tác tha h 1.2.3 Hì h thức v phƣơ g pháp qu h 1.3 Các yếu t tác ộng ến quản l n C ng 2: TH C TRẠNG C i 20 ƣớc c g tác tha h i .29 n ớc v công tác niên 31 NG TÁC THANH NI N VÀ QU N NHÀ N ỚC V C NG TÁC THANH NI N TẠI TỈNH GIA AI 38 2.1 K quát v tỉn Gi iv t c tr ng t n ni n tr n ị n tỉnh .38 2.1.1 Đặc điểm tự hi , tì h hì h ki h tế-xã hội tỉ h Gia Lai 38 2.1.2 Thực trạ g tha h i 2.1.3 C g tác tha h i tr địa b tỉ h Gia Lai 42 tỉ h Gia Lai qua hoạt độ g Đo Tha h i cộ g s Hồ Chí Mi h tỉ h Gia Lai 51 v 22T c tr ng quản l 2.2.1 Công tác xây dự chiế ƣợc, chƣơ g trì h phát triể tha 2.2.2 Công tác xây dự g tổ chức máy qu 2.2.3 C g tác đ o tạo, bồi dƣỡ tác niên 2.2.4 Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục sách, pháp luật niên công tác niên 2.2.5 Hợp tác quốc tế công tác niên 2.2.6 Tha h tra, kiểm tra v gi i khiếu thực hiệ chí 2.2.7 Cơng tác thống kê, thông tin báo cáo công tác niên Đán 2.3.1 Nhữ g kết qu đạt đƣợc công tác qu niên 2.3.2 Nhữ g hạ tác qu h C ng 3: PH NHÀ N 31 P ng tỉn Gi 32 Các giải p áp tăng c i Gia Lai 3.2.1 Tă tha h niên i vi Tha h tra hạ qua h chế ạm dụ g quyề gừa vi phạm pháp uật ƣớc, cá bộ, c g chức tro g máy h Tha h tra đ m b o cu g cấp th hiệ chí h sách pháp uật v sách, pháp uật tha h h ực, phò g kiế i g ti ph hồi i qua đế việc thực ghị việc s a đổi, bổ su g ho phù hợp với thực tiễ ƣớc có hiệu ực, hiệu qu 104 ƣớc thiệ chí h hằm s dụ g quyề ực Qu h đƣợc thể chế hóa tro g chí h sách pháp hi đội g Do vậy, việc tă Gia Lai h thực cầ ƣớc nói chung Tr phâ tích thực trạ hiệ ay, sở uậ gi i pháp tă g cƣờ g qu đƣa gi i pháp b tha h i phổ biế chí pháp uật tha h đ o tạo bồi dƣỡ g xây dự g đội i , â g cao chất ƣợ g triể ki h tế xã hội tỉ tham gia cộ g đồ g, phát huy vai trò Đo Chí Mi h, tă cáo hoạt độ g qu Nhữ g gi i pháp tr cho hoạt độ g qu Thực hiệ quyề mạ điều v h mẽ từ phía xã hội, 105 b Nƣớc ta đa g chuyể hoá, hiệ triể , phấ hƣớ đấu đế g hiệ đạ ao hệ trẻ h m va g Đ sức học tập, trau dồi đua ao độ g tầm đòi hỏi đất Tỉ h Gia Lai Tây Nguy i tro g giai đoạ r uyệ v g dâ tộc (c tỉnh ia Lai người đ thức tơn giáo hoạt động), phòng Tr niên, uậ vă đề xuất số phƣơ g hƣớ g v gi i pháp b hiệu qu i v tỉ h Gia Lai Tiếp cậ Nh ƣớc tha h i h tâm Đ thực g hƣ tro 106 trƣơ g chí ho thiệ h h sách Do vậy, vớ ƣớc tha h chủ độ g đẩy mạ pháp luật tha h Đồ g thời, tiêu chiế chu ƣợc p g, tro g c Đa g hóa hì pháp uật tha h Lập kế hoạch giáo dục, cấu đ o tạo phát triể ki h tế-xã hộ hập quốc tế Có kế hoạch đ m b o tha h i v c Xây dự g hệ thố v o hệ thố g s 107 DANH MỤC TÀI Ba chấp h h Tru g ƣơ g Đ ngày 27/5/2008 “Về tăng cường lãnh đạo Đảng đối vớ tác niên thời kỳ đ y mạnh công nghiệp h a, đại h a”, H Nội Bộ Nội vụ (2011), uyết định số 1923/ Đ-BNV ngày 28/11/2011 duyệt đề án đào tạo, b i dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước cô niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác niê cấp, ngành giai đoạn 2011-2015, Hà Nội Bộ Nội vụ (2014), Th g tƣ số 15/2014/TT-BNV, ngày 31-10-2014, Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức củ Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, h quận, thị xã thuộc tỉnh Bộ Nội vụ (2015), với hỗ trợ kỹ thuật Quỹ Dâ số Li hợp (UNFPA) Việt Nam), Báo cáo Nội Chí h phủ (2007), Nghị định 120/2007/NĐ-C ngày 23/7/2007 hư dẫn thi hành số điều Luật Thanh niên, Hà Nội Chí h phủ (2011), Nghị định số 12/2011/NĐ-CP, ngày 30-1-2011, tổ chức sách niên xung phong, H Nội Quốc hội (2005), Luật Thanh niên năm 2005, H Nội Quốc hội (2008), Luật Cán bộ, công chức 2008, H Nội Quốc hội (2013), Hiến pháp nước Cộng h a xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 10 Tỉ h đo Gia Lai (2012), Văn kiện Đại hội Đoàn TNCS H tỉnh ia Lai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012-2017 108 Chí Minh 11 Tỉ h đo Gia Lai (2015), Báo cáo Đánh giá nhiệm kỳ triển khai thực Nghị Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012-2017 12 Tỉ h ủy Gia Lai (2010), Nghị Đ Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010-2015 13 Tỉ h ủy Gia Lai (2015), Nghị Đ Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 14 UBND tỉ h Gia Lai (2012), Kế hoạch số 2360/KH-UBND ngày 30/7/2012, Thực Chiến lược phát triển niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, Gia Lai 15 UNICEF Việt Nam, (2015), Báo cáo phân tích tình hình trẻ em tỉnh 16 UBND tỉ h Gia Lai (2012), Quyết đị h số 06/2012/QĐ-UBND ngày 22/3/2012, việc ban hành Chương trình phát triển niên ia Lai đến năm 2020, Gia Lai 17 UBND tỉ h Gia Lai (2015), Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 14/01/2015, thực công tác quản lý nhà nước niên, Gia Lai 18 UBND tỉ Chương trình phát triển niên Lai 19 UBND tỉ phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh 2016-2018 20 Học việ đại học), H 21 C.Mác – H Nội 109 22 Hồ Chí Mi h (2000), Hồ Chí Mi h to tập, tập 5, Nh xuất b trị Quốc gia, H Nội 23 V Đă g Mi h (2016), uản lý nhà nước niên thời kỳ nghiệp h a, đại h a, Bộ Nội vụ – Nh xuất b Chí h trị qu 24 Mang Viên Tân (2015), uản lý nhà nước công tác niên thị xã n hê, tỉnh ia Lai, Luậ vă Thạc sĩ Qu c g, Học việ H h chí h Quốc gia, H Nội 25 Nguyễ Đă g Th h (2012), hát triển ngu n nhân lực v ng dân tộc thiểu số Việt Nam đáp ứng yêu cầu đ y mạnh công nghiệp h a, đại h a đất nước, Nh xuất b 26 Chí h trị quốc gia Phạm Vƣơ g Quốc Tru g (2013), Chính sách việc làm cho niên dân tộc thiểu số tỉnh Đăk Nông, Luậ vă Thạc sĩ Qu c g, Học việ H h chí h Quốc gia, H Nội 27 Phạm Hồ g Tu g (2011), Thanh niên lối sống niên Việt Nam trình đổi hội nhập quốc tế, Nh xuất b Chí h trị quốc gia-sự thật 28 Lâm Quốc Tuấ - ThS Phạm Tất Thắ g (Đồ g chủ bi ) (2011), Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác niên giai đoạn nay, Nh xuất b Chí h trị quốc gia - Sự thật 29 Từ điể Bách khoa, H Nội, 2002, t.2, tr.289 30 Từ điể Tiế g Việt, NXB Từ điể , H Nội, 2000, tr 440 31 Thủ tƣớ g Chí h phủ (2011), uyết định số 2474/ Đ-TTg ngày 30/12/2011 việc phê duyệt Chiến lược phát triển niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, H Nội 32 Thủ tƣớ g Chí h phủ: Quyết đị h số 158/QĐ-TTg, ngày 25-01-2016 Thủ tƣớ g Chí h phủ việc ban hành Bộ tiêu thống kê niên Việt Nam 110 33 http://baogialai.com.vn/channel/8301/201611/gia-lai-khac-phuc-ton-taiphan-dau-thuc-hien-tot-chi-tieu-kinh-te-xa-hoi-nam-2017-2461964/ 34 http://baogialai.com.vn/channel/581/201612/nang-cao-chat-luong-baocao-vien-trong-to-chuc-doan-5512583/ 35 http://baogialai.com.vn/channel/721/201606/nhuc-nhoi-tinh-trang-taohon-va-hon-nhan-can-huyet-thong-2439483/ 36 37 http://dangcongsan.vn/preview/newid/130548.html http://vtv.vn/giao-duc/gia-lai-hoc-sinh-phai-di-hoc-xa-vi-co-so-vatchat-kem-an-toan-20160829111015776.htm 38 http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Tieu-diem/2008/666/Tangcuong-su-lanh-dao-cua-Dang-doi-voi-cong-tac-thanh.aspx 111 PHỤ P l c1 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁ V THANH NI N HIỆN NA Tru g ƣơ g Đo tha h i Cộ g s Hồ Chí Mi h Ủy ba BỘ, NGÀNH TRUNG ƢƠNG - Ban Công tác niên - Vụ Tổ chức cá (có c g chức chuyên trách) CẤP TỈNH Sở Nội vụ (Phòng cơng tác niên) (Bố trí c CẤP HUYỆN Phò g Nội vụ g chức chuy C ú trực tuyế chức ă g phối hợp thực hiệ trách) 112 P l c2 Bản tỉn Gi (Nguồ : Cục thố g k i Tỉ h Gia Lai-2015) 113 P l c3 C u trúc dân tộc tỉn (Nguồ : Cục thố g k 114 Gi i tỉ h Gia Lai-2015) P Đặc iểm c Nguồ : Cục thố g k l c4 p ân vùng t eo n óm uyện Gi tỉ h Gia Lai ăm 2014 (Ni 2013) 115 i giám thố g k tỉ h Gia Lai C ỉ ti u kin tế v sử d ng tc n óm uyện t eo p ân vùng 116 ... cách hiểu khái iệm quản lý nhà nước công tác niên với quản lý nhà nước niên Trong Luậ vă y, tác gi ph niên , hƣ g tiếp tục s tha h i lý nhà nước công tác niên đồ g nước niên ; đồ h ƣớc tha... Quốc Trung, 2013 [26] - “ uản lý nhà nước công tác niên thị xã Lai , đề t i thạc sĩ chuy - g h qu c g Ma g Vi n hê, tỉnh ia Tâ , 2015 [24] uản lý nhà nước công tác niên từ thực tiễn quận C m Lệ,... uản lý nhà nước công tác niên từ thực tiễn tỉnh on Tum, Ths han Thị Thủy, 2014; Hỗ trợ giải việc làm niên từ thực tiễn huyện im Động, tỉnh Hưng Yên, Ths Đ o Thị Tỉ h, 2015 - uản lý nhà nước công
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại tỉnh gia lai , Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tại tỉnh gia lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn