Quản lý ngân sách trên địa bàn huyện cư jút tỉnh đăk nông

119 8 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 22:00

H CHÍNH QU H Mã :60340403 GIA L - Xin châ n t STT h t ng Doanh nghi H ng nhân dân Ngoài qu c doanh Ngân sách c Thu thu nh p doanh nghi p U ban nhân dân Xây d n STT B ng Trang B ng 2.1 45 B ng 2.2 47 B ng 2.3 50 B ng 2.4 52 B ng 2.5 55 B ng 2.6 58 B ng 2.7 60 B ng 2.8 62 10 B ng 2.9 66 STT Tình hình nghiên t Ph CH K NG1:C SÁCH NHÀ N 1.1 Ngân sách Nhà n 1.2 1.3 Kinh CH CH lý ngân sách N NG 3: qu nl NSNN huy C 88 103 105 tài - xã m thu sâu nghiê NSNN nói chung Tình hình nghiên NSNN - - 2013 cao t làm lãng phí gian NSNN quan Kho yêu nhi m v XDCB hàng n m Các Th c sau tốn Kho trình t báo cáo quy (tình hình án theo t ng n m) Nh xem xét th m tra quy t tốn Th góp ph qui c i m n tranh có tình tr phân tán, lãng phí, tác XDCB cơng trình trí, q Nhà n, kh xây d thốt, dàn ng hình th c Nhà m ng cho vay khơng lãi ng khơng tồn xã thu m úng nh m nâng cao công trung nh ng Các cơng trình có cơng trình giao thơng nơng thơn, kiên chuy XDCB, mua s hoá kênh nhân dân làm, Nhà nên có t xi t Các - ch 95 + imiq n lý chi th chi q ng xun: lý hành chính: tiên ng khốn biên ch giao trách nhi m m Nhà n giao Th phí; cơng khai qu hành chín ch c ch nghiêm túc lý, p máy hành chính, nâng cao con, huy t vùng nguyê v c xã ngu th chính; h chuy lý, trung cho nh ch c phát tri c hi n xã kinh hóa c th c hu n ng c s máy nghi nh trách ch c tài công sang c tài chính sách theo cơng, giao quy ch ng xã nhi m v ng toán cung ng ch ây, lý nghi c NS phát n khai ki m toán; th tinh dung chi chuy nhi m cho cách lý nhà u, chuy rãi lãng nhi C ác l cx c xã h c kinh phát lý ki m, hi u l c m Nâng th ng, nh c hành ch chi n máy Nhà trách nhi m chi tiêu NS máy phù h án c th NS, c cho khoán chi qu n lý hành chính, th c trí n lý bình gi cơng a khu v c cơng ngồi cơng Ngồi ra, Thành xây d ng b nâng cao k ng sung nh ng cho có th m nh m m ki m tra t k lý chi NSNN quy m quy n hồn c chi i, xố c, tiêu chu kinh phí c vào cơng tác qu nh tính khoa nh m ng nh m c phân nh m c tính th rà soát, m c cao Th c, tiêu bi giai a NSNN theo h nhanh, g ngân sách th c phát phí theo c h 96 tố c qui chi q trình ch tốn tr c toán qua trung gian ngân sách theo lý tiên trang môn; giao ki m, hi u NS Ban hành nh có u trình 3.2.3 Chú ng Các NSNN h v phát, b phê l c m NS ch kh u theo qui qu công tác toán dung thu - chi theo m c úng v g i tốn NSNN trách nh ng m kinh phí Nhà n quan tài m trung th NSNN th c, xác, t 97 quy t tốn m tra ánh gian qui quy t toán NS c p huy huy p xã Th ki ng a t quy chúng, t toán quy th toán n tra, phát trách nh mc trách, cán quy a cán a sai ph soát theo ng x y ch có c chi tiêu NS c qui h rõ giao trách nhi m ki m tra, phê lý chi NSNN qua Kho m theo lý, ki m tra, ki m tiêu th m khơng có c p c, kiên toán, p thu ki m NSNN, giám sát toán NSNN Giám sát soát chi NSNN Nhà nh m ch Nhà th c ch p hành k ,k l lãng phí kinh phí NS Nâng cao l xã, t ki m qui trình ng sốt chi NSNN qu n lý chuyên x y sai sót kho n chi hành Các cán công tác tra tài k t, nh vai trò Kho c tốn quy m có t chun ng c xây d cơng tác th m tốn tr q trình th Thơng qua bi n pháp hồn l d chun q tốn c 3.2.4 ng trách n c Thà giao sai sót, giúp v toán, quy t toán NS c xuyên bám sát bu s Nâng cao phòng Tài - tốn m tốn nhân dân v phòng chuy th m tra phê giám sát tài giám sát, ki m tra tài tra, phê c c NS Xây d giám sát c xã , giám sát c NSNN nói chung NS ng bi u uyên trách giúp ND chuyên nghi giám sát P cán aH nói riêng C v c ND n nâng n NS công nhân viên, nhân dân nh m , 98 thúc y ti t ki m chi, nghiêm lãng phí, tham qui xã, n cơng khai tài tốn, ch c NSNN h lý m i c cơng khai tài chính, thơng tin n nh ng thơng tin ngu v c tài Th m cơng khai kho góp cách u xác tài vi c 3.2.5 (2013 thu n chí nh 99 c cho tài ó 3.3.1 dân, cơng khai phân Th nhanh c NS huy n, XDCB th cung cho ngân sách xã 3.3.2 thu chi ph - chi phát phân cho NS lý - trìn làm cho b - 100 cá - cho" , 3.3.3 sách - - - 2020 - NS 101 Ba n hành cho lâu Ban trình h phù u NS 102 cơng lý NSNN Chính các quan tâm coi Tr ung t hu mơ lý NS cách hóa lý NSNN liên quan Nam ts sau: 103 c hi pháp, sách khác nh 104 pháp phân Hoàng Anh (2006), nh m i v qu n lý thu chi ngân sách mua s m s d ng tài s hành s nghi p, Nxb Tài chính, Hà N i B Tài (2003), 60/2003/BTC ngày 23/6/2003 v ngân sách xã ho ng tài khác c qu n lý ng, th tr n, Nxb Tài chính, Hà N i B Tài (2006), Ch k tốn ngân sách, tài xã nh ng quy nh v qu ng, th tr n, Nxb Tài chính, Hà N i Bùi M NSNN ng (2012), Nâng cao hi u qu nt Vi t Nam, Lu n án ti i h c Kinh t ngu nvn i h c Qu c gia Hà N i Giáo trình Qu n lý tài cơng, Nxb Tài chính, Hà N i D Giáo trình lý thuy t tài chính, Nxb Tài chính, Hà N i Chính ph c CHXHCN Vi t Nam (2003), Ngh ng v chi ti Chính ph ng d n thi hành Lu ch t ch , t kinh phí qu Chính ph ch c b t NSNN, Hà -CP ch u trách nhi m v s d ng biên ch iv c, Hà N i c CHXHCN Vi t Nam (2006), Ngh ngày 25/4/2006 v t -CP c CHXHCN Vi t Nam (2005), Ngh ngày 17/10/2005 v nh s quy n t ch , t -CP ch u trách nhi m v máy, biên ch iv s th c hi n nhi m v , nghi p công l p, Hà N i 10 ng b huy th VI Huy (2015 2020), Báo cáo tr nh 105 ih ng l n 11 F.Baudhuin (1962), Tài công, b n d ch c ih c Kinh t , Thành ph H Chí Minh 12 Nguy n Ng c Hùng (2006), Qu c, Nxb Th ng Kê, Hà N i Hu nh Th C m Liên (2011), Hoàn Thi n công tác qu n lý NSNN huy n c Ph , Lu i h c Kinh t Thành ph H Chí Minh Lê Chi Mai (2006), Phân c p ngân sách cho quy c tr ng gi i pháp, Nxb Chính tr qu c gia, Hà N i Nâng cao hi u qu s d ng kinh s nghi Minh, Lu 16 a bàn thành ph i h c Qu c gia Thành ph H Chí Minh Nguy t (2004), Gi i pháp nâng cao hi u qu hành NSNN H Chí c p quy qu u t i Vi t Nam, Lu n án ti c vi n Tài Nguy c (2012), Qu n lý s d a s nghi ng, Lu i h c Kinh t a bàn Thành ph H Chí Minh 18 Nguy T u qu 5, tr.7 p chí Tài chính, s Phòng Tài K xây d ho ch huy Báo cáo 15, 2016) Huy n ng d Phòng Tài K ho NSNN phân b d ch huy Lu t c hi Báo cáo th ng xuyên c n a n 2013 - 2016 24 Qu ch c 2002 lu cC ts ng hoà xã h i ch a VN (2002), Lu t ngân sách Nh 106 Qu ch i cC ng hòa xã h i ch VN (2005), Lu 2005 lu t s 37/2005/QH11 ngày 14 tháng t ki m c 2005 c Tuy n (2005), Hồn thi n cơng tác ki c a NSNN qua Kho b ng xuyên c, Lu ih c Kinht Thành ph H Chí Minh UBND huy (2013, 2014, 2015, 2016), Ch tiêu kinh t - xã h i út, t 28 UBND huy (2013, 2014, 2015, 2016), Báo cáo tình hình kinh t - xã h i công tác ch u hành c a UBND huy 2013, 2014, 2015, 2016 huy UBND huy 30 (2013, 2014, 2015, 2016), K UBND huy ho ch phân b d toán (2013, 2014, 2015, 2016), Báo cáo t ng h p quy t Nông Ph cho ho t i m ng khoa h c xã h i phân b s d ng NSNN tài khoa h c c p B , Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam Vi n nghiên c u ph bi n tri th c Bách Khoa (1998), th ng, NXB Tr , Hà N i Website: C C C C ng th C 107 it n kinh t ... ng 2.8 62 10 B ng 2.9 66 STT Tình hình nghiên t Ph CH K NG1:C SÁCH NHÀ N 1.1 Ngân sách Nhà n 1.2 1.3 Kinh CH CH lý ngân sách N NG 3: qu nl NSNN huy C 88 103 105 tài... nh c theo vi nghiên Nông NSNN Không gia n 2016 pháp nghiên tài - , 2016 NSNN pháp bàn NGÂN SÁCH 1.1 Ngân sách Nhà 1.1.1 NSNN Nhà xã hàng hóa, khái Nhà NSNN cách theo góc quan khác xé t du... NS sách lý kinh - +V - Các thu phân chia theo (%) 10 NS Trung (khơng nhân; ngồi (khơng phí quy - - chi khác theo quy - Chi + pháp xun Các h cơng trì nh khác 11 - - - theo quy pháp sách xã lý; lý;
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý ngân sách trên địa bàn huyện cư jút tỉnh đăk nông , Quản lý ngân sách trên địa bàn huyện cư jút tỉnh đăk nông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn