Đề thi HK1 - Vật lý 9

4 727 34
Sergey Brin

Sergey Brin

Tải lên: 11,562 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/4 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 02:10

đề kiểm tra học kỳ I - lớp 9 môn: vật lý Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian chép đề ) Câu I: Chọn câu trả lời đúng nhất: 1> Tăng chiều dài của dây dẫn lên N lần thì phải tăng hay giảm tiết diện của dây bao nhiêu lần để điện trở giữ không đổi ? A) Tăng N lần B ) Tăng N 2 lần C) Giảm 2 N lần D ) Giảm N lần 2> Điện trở R 1 mắc nối tiếp với R 2 , U 1 , U 2 là hiệu điện thế đặt vào hai đầu R 1 và R 2 . Hệ thức nào sau đây là đúng ? A, 2 1 1 2 R U R U = B, 1 2 2 1 U R U R = C, U 1 R 1 = U 2 R 2 D, 2 2 1 1 R U R U = 3> Điện trở tơng đơng của đoạn mạch gồm điện trở R 1 và R 2 mắc song song với nhau là: A, R 1 + R 2 B, 21 21 . RR RR + C, 21 11 RR + D, 21 21 .RR RR + 4> Khi nói về từ trờng có các phát biểu sau đây: A) Từ trờng là môi trờng vật chất đặc biệt tồn tại xung quanh nam châm. B) Từ trờng có thể tác dụng lực lên nam châm thử đặt trong nó. C) Từ trờng có ở xung quanh trái đất. D) Các phát biểu A, B, C đều đúng. 5> Khi đặt 1 nam châm thẳng gần một ống dây, hiện tợng gì sẽ xảy ra ? A) Chúng luôn hút nhau. B) Chúng luôn đẩy nhau. C) Chúng không tơng tác gì với nhau nếu trong ống dây không có dòng điện chạy qua. D) Trong mọi điều kiện, chúng không bao giờ tơng tác với nhau. 6> Khi nào có lực điện từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn ? A> Khi đoạn dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trờng và cắt các đờng sức từ. B> Khi đoạn dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trờng và song song với các đờng sức từ. C> Khi đoạn dây dẫn đặt trong từ trờng ở mọi vị trí bất kỳ. D> Các phát biểu A, B, C đều đúng. Câu II: Chọn từ hay cụm từ thích hợp điền vào chổ trống trong các câu sau: 1> Biến trở là một điện trở .(1) .và có thể đợc dùng để (2) . 2> Công suất tiêu thụ điện năng của một đoạn mạch bằng tích của .(3) . và (4) . 3> Đặt bàn tay trái sao cho .(5) hớng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến .(6) .theo chiều dòng điện thì ngón tay cái choãi ra 90 0 chỉ chiều của lực điện từ. Câu III: Giải bài tập: Cho mạch điện nh hình vẽ Nguồn điện không đổi có U= 24V. Các điện trở R 1 = 4 ; R 2 = 20 . Bỏ qua điện trở của Ampe kế và A dây nối. R 1 R 2 Vôn kế có điện trở vô cùng lớn. V a) Tính điện trở đoạn mạch và số chỉ của Ampe kế và Vôn kế. b) Mắc thêm vào mạch điện một bóng đèn có ghi 18 V - 10,8 W song song với R 2 . Tính công suất tiêu thụ của đèn lúc đó. Đèn sáng bình thờng không? ----------------------------- hớng dẫn chấm bài kiểm tra học kỳ I Môn: Vật lý 9 Câu I: ( 3 điểm ) Chọn câu trả lời đúng nhất ( Mỗi câu chọn đúng 0,5 điểm ) 1, A 2, D 3, B 4, D 5, C 6, A Câu II: ( 3 điểm ) Từ hay cụm từ điền vào chỗ trống: ( Mỗi chỗ trống điền đúng 0,5 điểm ) 1> (1) Có thể thay đổi trị số (2) Điều chỉnh cờng độ dòng điện trong mạch 2> (3) Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch (4) Cờng độ dòng điện qua nó 3> (5) Các đờng sức từ (6) Ngón tay giữa hớng Câu III: ( 4 điểm ) Giải bài tập a) Mạch điện gồm R 1 nối tiếp R 2 . Ta có điện trở đoạn mạch là: R= R 1 + R 2 = 4 + 20 = 24 () (0,5 điểm) Số chỉ của ampe kế là cờng độ dòng điện qua mạch. )(1 24 24 A R U I === (0,5 điểm) Ampe kế chỉ 1A. Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu R 1 . U 1 = I . R 1 = 4.1 = 4 (V) (0,5 điểm) Vôn kế chỉ 4 V b) Khi mắc đèn vào mạch điện ta có mạch điện gồm R 1 nt ( R 2 // Đ ) Điện trở của đèn là: === 30 8,10 18 2 2 d d d P U R (0,5 điểm) Điện trở tơng đơng của mạch điện lúc đó =+= + += + += 16124 3020 30.20 4 . 2 2 1 d d m RR RR RR (0,5 điểm) Cờng độ dòng điện qua mạch lúc đó )(5,1 16 24 A R U I m m === (0,25 điểm) Hiệu điện thế thực tế giữa hai đầu đèn là U dt = U 2 = I m .R 2d = 1,5.12 = 18 (V) (0,25 điểm) Công suất tiêu thụ thực tế của đèn là )(8,10 30 18 2 2 W R U P d d dt === (0,5 điểm) Ta thấy U d = U dt = 18 V P d = P dt = 10,8 W Đèn sáng bình thờng (0,5 điểm) (Nếu học sinh sử dụng công thức khác mà tính đúng kết quả vẫn cho điểm tối đa) ------------------------------------------- . công thức khác mà tính đúng kết quả vẫn cho điểm tối đa) -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- . đèn có ghi 18 V - 10,8 W song song với R 2 . Tính công suất tiêu thụ của đèn lúc đó. Đèn sáng bình thờng không? -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - hớng dẫn chấm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi HK1 - Vật lý 9, Đề thi HK1 - Vật lý 9, Đề thi HK1 - Vật lý 9

Bình luận về tài liệu de-thi-hk1-vat-ly-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP