Đê HSG Hoá 9 Cấp tĩnh

8 61 1
Michael Dell

Michael Dell

Tải lên: 11,650 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/8 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2013, 01:10

Sở giáo dục - đào tạo Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh Tuyên Quang Năm học: 2007 - 2008 Môn thi: Hoá học Thời gian: (90 phút không kể giao đề) Đề thi này có 05 trang. Thí sinh làm bài trên tờ đề thi. Điểm Họ tên, chữ ký của giám khảo Số phách (do trởng ban chấm thi ghi) Bằng số Bằng chữ Giám khảo 1 Giám khảo 2 Phần I: Trắc nghiệm khách quan ( 6 đ iểm ) Hãy khoanh tròn vào các chữ cái A, B, C, D đứng trớc phơng án đúng trong mỗi câu sau: Câu1: Cho các dung dch sau: K 2 CO 3 , Na 2 S, NaOH. Các dung dịch này đều có pH A. pH = 7. B. pH > 7. C. pH < 7. D. pH không giống nhau. Câu 2: Hoà tan m gam Na vào nớc thì đợc dung dịch A có nồng độ bằng 0,5M. Cho A vào 100ml dung dịch AlCl 3 1,5 M thì thu đợc 7,8 gam kết tủa. Thể tích của dung dịch A là A. 0,6 lít. B. 0,8 lít. C. 1 lít. D. cả A và C đúng. Câu 3: Cho H 2 SO 4 đặc vào cốc chứa đờng kính thấy có khí bay ra. Thành phần của khí là A. CO 2 , CO, H 2 O (h). C. CO, SO 2 , H 2 O (h). B. SO 2 , CO 2 , H2O (h). D. H 2 S, SO 2 , CO 2 . Câu 4: Cho 4 khí A, B, C, D. Khí A đợc điều chế từ HCl đặc với MnO 2 . Khí B đợc điều chế khi cho Zn tác dụng với axit HCl. Khí C đợc điều chế bằng cách cho Na 2 CO 3 tác dụng với HCl. Khí D đợc điều chế bằng cách điện phân nớc. Cho các khí tác dụng lần lợt với nhau, số cặp khí xảy ra phản ứng là A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 5: Hidrocacbon A ở thể khí, phân tử có số nguyên tử hidro gấp đôi số nguyên tử cacbon. Tỷ khối của A so với He là 10,5. Công thức phân tử của A là A. C 2 H 4 . B. C 5 H 10 . C. C 4 H 8 . D. C 3 H 6 Câu 6: Cho hai hidrocacbon ở thể khí X và Y. Đốt cháy hoàn toàn X hoặc Y với thể tích bằng nhau đều thu đợc tổng thể tích khí sản phẩm gấp 3 lần thể tích của hidrocácbon đem đốt trong cùng điều kiện, biết X chứa ít cacbon hơn Y. X,Y lần lợt là A. C 2 H 4 , C 3 H 6 . B. CH 4 , C 3 H 6 . C. CH 4 , C 2 H 2 . D. C 2 H 2 , C 6 H 6 . Câu 7: Hoà tan 20 gam dung dịch NaCl 10% với 80 gam dung dịch NaCl 20% đợc dung dịch NaCl mới có nồng độ % là A. 1,6%. B. 16%. C. 15%. D. 18% Câu 8: A và B là hai hidrocacbon có cùng công thức đơn giản trong đó B là chất khí có khả năng tạo kết tủa vàng với AgNO 3 /NH 3 , A là chất lỏng. Từ B có thể điều chế A bằng một phản ứng. A, B lần lợt là 1 Đề chính thức A. C 2 H 4 và C 4 H 8 . B. C 2 H 2 và C 6 H 6 . C. C 6 H 6 và C 2 H 2 . D. C 2 H 6 và C 4 H 10 . Câu 9: C 5 H 12 có bao nhiêu công thức cấu tạo? A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Câu 10: Cho hỗn hợp gồm hai kim loại hoá trị hai đứng kế tiếp nhau trong nhóm IIA của bảng tuần hoàn có khối lợng 6,4 gam. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp trong dung dịch axit HCl d thu đợc 4,48 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Hai kim loại là A. Be, Mg. B. Mg, Ca. C. Ca, Sr. D. Sr, Ba. Câu 11: Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn đến khi hết NaCl thì sản phẩm thu đợc là A. NaCl, H 2 , Cl 2 . B. NaOH, Cl 2 , H 2 . C. NaClO, H 2 . D. NaClO, H 2 , Cl 2 . Câu 12: Nhóm thuốc thử nào sau đây nhận biết đợc cả ba chất khí: CH 4 , C 2 H 4 , C 2 H 2 . A. dung dịch Br 2 , Zn. B. dung dịch Br 2 , dd Ca(OH) 2 . C. dung dịch KMnO 4 , H 2 . D. dung dịch Br 2 , dd AgNO 3 / NH 3 . Phần II: Trắc nghiệm tự luận ( 14 điểm ). Câu 1: (4,5 điểm) 1.Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau đây. X G + H 2 O G Y 2 ddBr A + B Fe Z X + C. Cho biết G là một Phi kim, X là khí có mùi trứng thối 2. Tách các chất rắn sau ra khỏi nhau sao cho khối lợng mỗi chất là không thay đổi: Zn, ZnO, Fe, Fe 2 O 3 . Câu 2: (4,5 điểm) 1. Hợp chất A là một hidrocacbon có công thức tổng quát C n H 2n+2 . Đốt cháy hoàn hoàn 1 thể tích A cần 8 thể tích oxi. Các thể tích đo cùng điều kiện. - Lập công thức phân tử, viết các công thức cấu tạo của A. - Khi cho A tham gia phản ứng thế với clo theo tỷ lệ mol 1:1 thu đợc 1 sản phẩm monoclo duy nhất. xác định công thức cấu tạo đúng của A. 2. Cho ba hidrocacbon X, Y, Z. Trong đó M X < M Y < M z và khối lợng mol của X nhỏ hơn khối lợng mol của Y 14 đơn vị cacbon, khối lợng mol của Y nhỏ hơn khối lợng mol của Z 14 đơn vị cacbon. M Z = 2 M x . Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít Y (đkc) rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) 2 d, tính khối lợng kết tủa thu đợc. Câu 3: (5 điểm) Một hỗn hợp gồm một kim loại kiềm M và một kim loại R có hoá trị III. Cho 3,03 gam hỗn hợp này tan hoàn toàn vào H 2 O thu đợc dung dịch A và 1,904 lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Chia dung dịch A làm hai phần bằng nhau Phần1: Cô cạn hoàn toàn thu đợc 2,24 gam chất rắn. Phần 2: Thêm V lít HCl 1M vào thấy xuất hiện 0,39 gam kết tủa. 1. Xác định tên của hai kim loại và tính phần trăm khối lợng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 2. Tính giá trị V. Hết phần đề bài . Bài làm 2 ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… 3 ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 4 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… §¸p ¸n PhÇn1: Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan. 5 Câu đáp án Câu đáp án 1 B 7 D 2 D 8 C 3 B 9 A 4 B 10 B 5 D 11 C 6 C 12 D Phần 2: Trắc nghiệm tự luận Câu1: (4,5 điểm) 1- Thực hiện sơ đồ phản ứng (Tìm đúng các chất đợc 1 điểm, viết đúng 6 p đạt 1,5đ) S + H 2 ---> H 2 S ( X múi trứng thối) S + O 2 2 O SO 2 ( Y) S + Fe o t FeS (Z) 2H 2 S + SO 2 3 S + 2H 2 O SO 2 + Br 2 + 2H 2 O 2 HBr + H 2 SO 4 FeS + HBr H 2 S + FeBr 2 ( có thể thay HBr bằng H 2 SO 4 ) 2- Tách chất.( tách đúng và viết phơng trình p đúng cho mỗi chất đợc 0,5 điểm, 4 chất đợc 2 điểm) gọi hỗn hợp các chất cấn tách là A dd X( ZnCl 2 , FeCl 3 ) A duCl 2 B ( ZnO, ZnCl 2 , FeCl 3 , Fe 2 O 3 ) OH 2 Chất rắn Y ( ZnO, Fe 2 O 3 ) Fe(OH) 3 HClcocan FeCl 3 . X NaOHdu Na 2 ZnO 2 , NaCl, NaOH 2 CO Zn(OH) 2 HClcocan ZnCl 2 . Fe 2 O 3 Y NaOHdu Na 2 ZnO 2 , NaOH 2 CO Zn(OH) 2 o t ZnO Các phơng trình minh hoạ Zn + Cl 2 ZnCl 2 2Fe + Cl 2 2FeCl 3 ZnCl 2 + 2NaOH Na 2 ZnO 2 + H 2 O FeCl 3 + 3 NaOH Fe(OH) 3 + 3 NaCl ZnO + 2NaOH Na 2 ZnO 2 + H 2 O Fe(OH) 3 + 3HCl FeCl 3 +3 H 2 O Na 2 ZnO 2 +2 CO 2 + 2H 2 O Zn(OH) 2 + 2NaHCO 3 Zn(OH) 2 + 2HCl ZnCl 2 + 2 H 2 O Zn(OH) 2 o t ZnO + H 2 O. Câu2: ( 4,5 điểm) 1- 2,5 điểm Phơng trình phản ứng cháy C n H 2n+2 + (3n+1)/2 O 2 nCO 2 + (n+1) H 2 O Theo giả thiết: (3n+1)/2 = 8 => 3n = 15 => n = 5 Vậy công thức của hidrocacbon A là C 5 H 12 (1điểm) Các công thức cấu tạo: 1. CH 3 -CH 2 -CH 2 -CH 2 -CH 3 . 2. CH 3 -CH(CH 3 )-CH 2 -CH 3 . CH 3 6 3. CH 3 - C- CH 3 CH 3 (3 công thức 1 điểm) Khi cho A tham gia phản ứng thế với Cl 2 theo tỷ lệ mol 1:1 A chỉ tạo 1 sản phẩm nên CTCT đúng của A là 3. ( 0,5 điểm) 2- ( 2 điểm) 14 đvc tơng ứng với 1 nhóm -CH 2 - Gọi CT của X là: C x H y thì CT của Y là C (x+1) H (y+2) và CT của Z là C (x+2) H (y+4) Theo giả thiết ta có 12(x+2) + (y+4) = 2( 12x + y) <=> 12x + y = 28 => x= 2, y = 4 Vậy công thức của X, Y,Z lần lợt là: C 2 H 4 , C 3 H 6 , C 4 H 8 . ( 1 điểm) Đốt cháy 2,24 lít C 3 H 6 rồi dẫn sản phẩm cháy vào đung dịch Ca(OH) 2 d C 3 H 6 +4,5 O 2 3CO 2 + 3 H 2 O 0,1 0,3 CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 O 0,3 0,3 vậy khối lợng của kết tủa là: m CaCO3 = 0.3x100 = 30 gam. ( 1 điểm) Câu 3: 5 điểm. 1-3 điểm Gọi số mol của M và R lần lợt là a,b. => Ma + Rb = 3,03 (1) ( 0,25 điểm) Giả sử cả M và R đều tác dụng với H 2 O thì dung dịch A chức hai muối clorua. Cho A tác dụng với HCl thì không có kết tủa( vì muối clorua kết tủa thì kim loại không tác dụng với n- ớc) điều đó trái với giả thiết, chứng tỏ R không phản ứng với nớc nhng phản ứng đợc với kiềm( R là kim loại lỡng tính) ( 0,5 điểm) M + H 2 O MOH + 1/2 H 2 a a a/2 R + H 2 O + MOH MRO 2 + 3/2H 2 b b b 3/2b Theo giả thiết nH 2 = 1,904/ 22,4 = 0,085 => a/2 + 3/2b = 0,085 a + 3b = 0,17 (2) (0,5 điểm) Dung dich A thu đợc gồm: b mol MRO 2 và (a-b) mol MOH Chia A làm hai phần bằng nhau. Phần 1: cô cạn thu đợc 2,24 gam chất rắn => b( M+R+32) + (a-b)(M + 17) = 4,48 (3) (0,5 điểm) Giải phơng trình 1,2,3 ta đợc a = 0,05, b = 0,04 ( 0,5 điểm) Thay a,b vào 1 => 5M + 4R = 303 M Li Na K R 67 47 27(Al) ( 0,5 điểm) Khối lợng của K là m K = 39. 0,05 = 1,95 gam => %m K = 1,95. 100/ 3,03 = 64,35% % m Al = 100 - 64,35 = 35,65 % ( 0,25 điểm) 2-2 điểm(mỗi trờng hợp đợc 1 điểm) Thêm dung dịch HCl vào phần 2 thu đơc 0,39/78=0,005 mol Al(OH) 3 kết tủa. Nên xảy ra 2 trờng hợp. * Trờng hợp 1: HCl thiếu phản ứng chỉ tạo kết tủa: HCl + KOH KCl + H 2 O 0,005 0,005 7 HCl + KAlO 2 + H 2 O Al(OH) 3 + KCl 0,005 0,005 0,005 V HCl = 0,01: 1 = 0,01 lit * Trờng hợp HCl d để hoà tan một phần kết tủa HCl + KAlO 2 + H 2 O Al(OH) 3 + KCl 0,02 0,02 0,02 Số mol kết tủa bị tan là 0,015 mol 3HCl + Al(OH) 3 AlCl 3 +3 H 2 O 0,045 0,015 Tổng số mol HCl đã dùng là: 0,005 + 0,02 + 0,045 = 0,07 mol. V HCl = 0,07: 1 = 0,07 lít. 8 . - đào tạo Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh Tuyên Quang Năm học: 2007 - 2008 Môn thi: Hoá học Thời gian: (90 phút không kể giao đề) Đề thi này có. Na K R 67 47 27(Al) ( 0,5 điểm) Khối lợng của K là m K = 39. 0,05 = 1 ,95 gam => %m K = 1 ,95 . 100/ 3,03 = 64,35% % m Al = 100 - 64,35 = 35,65 % ( 0,25
- Xem thêm -

Xem thêm: Đê HSG Hoá 9 Cấp tĩnh, Đê HSG Hoá 9 Cấp tĩnh, Đê HSG Hoá 9 Cấp tĩnh

Bình luận về tài liệu de-hsg-hoa-9-cap-tinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP