Nghiên cứu mức độ thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ siêu thị của hệ thống siêu thị co opmart tại tp hồ chí minh

104 2 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2019, 23:20

BQ GIAO DT)C VA DAO T~O TRUONG D~I HOC KINH TE TP.HO CHi MINH ~ "" TRAN THJ HUE CHI DQ THOA MAN CUA KHACH HANG VE CHAT LliQNG DICH VU SIEU THI NGHIEN CUU MUC ? K A A CUA HI; THONG SIEU THI CO.OPMART "' ' T~l ~ , TP.HO CHI MINH ? CHUYEN NGANH: QUAN TRJ KINH DOANH MA SO: 60.34.05 " LU~N - - ,.,., VAN TH~C SI KINH TE NGUOI Hu'
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mức độ thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ siêu thị của hệ thống siêu thị co opmart tại tp hồ chí minh , Nghiên cứu mức độ thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ siêu thị của hệ thống siêu thị co opmart tại tp hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn