Vuot bay 50 cau ly thuyet vo co (thay tai TOLIHA VN)

19 25 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2019, 22:07

“V H V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c ng t i K thi THPT QG T B Y 50 CÂU H I LÝ THUY T VÔ C -Th y D ngăTi n Tài TOLIHA.VN Tuy n ch n câu h i & h ng d n gi i “Ki n th c mênh mông, hy v ng v i tài li u nh bé s giúp ích th t nhi u em h c sinh Chúc em thi t t, thành công!” (Chuyên B c Ninh-L n 1-2019) Th c hi n thí nghi m sau: (1) Cho h n h p g mă2aămolăNaăvƠăaămolăAlăvƠoăl ngăn căd (2) Cho a mol b t Cu vào dung d ch ch a a mol Fe2(SO4)3 (3) Cho dung d ch ch a a mol KHSO4 vào dung d ch ch a a mol KHCO3 (4) Cho dung d ch ch a a mol BaCl2 vào dung d ch ch a a mol CuSO4 (5) Cho dung d ch ch a a mol Fe(NO3)2 vào dung d ch ch a a mol AgNO3 (6) Cho a mol Na2O vào dung d ch ch a a mol CuSO4 (7) Cho h n h p Fe2O3 Cu (t l molăt ngă ng 2:1) vào dung d chăHClăd Sau k t thúc thí nghi m, s tr ng h păthuăđ c dung d ch ch a hai mu i A B C D Câu 1: H ng d n gi i Thí nghi m t o dung d ch ch a mu i + baz d u tiên: 2Na +2H2O   2NaOH + H2  2a  2a Sauăđó:ă 2NaOH + 2Al + 2H2O   2NaAlO2 + 3H2   a  a a  mu i (NaAlO2 aămol)ăvƠă1ăbaz ăd ă(NaOHăcònăaămol) B y: nhi u HS b quên Al b tan dung d ch NaOH m i sinh Hi n t ng ph n ng: kim lo i tan h t t o dung d chăkhơngămƠuăđ ng th i có b t khí Thí nghi m t o dung d ch ch a mu i: CuSO4 (a) FeSO4 (2a) Cu + Fe2(SO4)3   CuSO4 + 2FeSO4 a a a 2a Hi n t ng ph n ng: Cu tan h t, dung d ch t màu vàng nâu, chuy n d n sang màu xanh Thí nghi m t o dung d ch ch a mu i: K2SO4 (a) KHSO4 + KHCO3   K2SO4 + CO2  + H2O a a a Hi n t ng ph n ng: Xu t hi n b t khí khơng màu, khơng mùi Thí nghi m t o dung d ch ch a mu i: CuCl2 (a) CuSO4 + BaCl2   BaSO4  + CuCl2 a a a B y: BaSO4 ch t r n, không ph i dung d ch Hi n t ng ph n ng: t o k t t a tr ng Fanpage “Toliha Elearning”  Nhóm h c t p “Toliha.vn - Tốn Lý Hóa” Trang 1/19 “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c Thí nghi m t o dung d ch ch a mu i: Fe(NO3)3 (a) Fe(NO3)2 + AgNO3   Fe(NO3)3 + Ag  a a a Hi n t ng ph n ng: Sinh k t t a màu tr ng b c Thí nghi m t o dung d ch ch a mu i: Na2SO4 (a) Na2O + H2O   2NaOH a 2a 2NaOH + CuSO4   Cu(OH)2  + Na2SO4 2a  a a Hi n t ng ph n ng: Na2O tan h t, màu xanh dung d ch nh t d n, xu t hi n k t t aămƠuăxanhăl Thí nghi m t o dung d ch ch a mu i: FeCl3, FeCl2, CuCl2 Fe2O3 + 6HCl   2FeCl3 + 3H2O 2a  4a Cu + 2FeCl3   CuCl2 + 2FeCl2 a 2a a  2a Hi n t ng ph n ng: Ch t r n tan h t, dung d chăthuăđ c có màu xanh K t lu n: Ch có thí nghi m s th aămưnăđ áp án B Câu 2: Hìnhăv ăsauădoăm tăh căsinhăv ăđ ămơăt ăl iăthíănghi mă nămònăđi năhóaăh căkhiăc măhaiă láăCuăvƠăZnă(đ iăv iănhauăb ngăm tădơyăd n)ăvƠoădungăd chăH2SO4 loưng.ăTrongăhìnhăv ,ăchiă ti tănƠoăch a đúng? A B tăkhíăthốtăraătrênăđi năc c B B ăm tăhaiăthanhăCuăvƠăZn C Chi uăchuy năd chăc aăcácăelectronătrongădơyăd n D Kíăhi uăcácăđi năc c H ng d n gi i chi ti t - nămònăđi n hóa h că( nămònăđi n hóa) q trình oxi hóa – kh trongăđóăkimălo i b nămònă tác d ng c a dung d ch ch tăđi n li t o nên dòng electron chuy n d i t c căơmăđ n c c d ng - n c c âm (anot) x yăraăqătrìnhăoxiăhóaă(nh ng electron) T iăđơy,ăkimălo i m nh b nă mòn - n c căd ngă(catot)ăx y trình kh (nh n electron) Nh r ng, dòng electron chuy n t c c âm sang c căd ng - Kim lo i m nhăh năb nămònătr c n m c c âm (anot) áp án D B sung : Nhi u h c sinh nh m l n phân bi t qătrìnhă nămònăđi năhóaăvƠăđi n phân  S khác gi a trình n mòn n hóa q trình n phân:  V iăquáătrìnhăđi n phân : m o ghi nh n c cănh ăsau,ăANHăD NGă– CH ÂM.ăNgh aălƠ,ă anot c căd ngă– catot c c âm  V iăquáătrìnhă nămònăđi năhóaăthìăng c l i : anot c c âm, catot c căd ng  S gi ng gi a q trình n mòn n hóa trình n phân: anotălƠăn iăx y s oxiăhóaă(nh Trang 2/19 ng electron) ;ăcatotălƠăn iăx y s kh (nh n electron) Th y D ngăTi n Tài - TOLIHA.VN  Tuy n ch n câu h iăvƠăh ng d n! “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c Câu 3: (S V nh Phúc-L n 1-2019) Trong phòng thí nghi m, khí X đ vào bình tam giác b ngăcáchăđ y H2Oătheoăhìnhăd iăđơy căđi u ch thu Ph n ng sau áp d ng đ c cách thu khí này? A Na2SO3 + H2SO4  Na2SO4 + SO2 + H2O o t B NaCl + H2SO4   HCl + NaHSO4 o t C NaNO2 + NH4Cl   N2 + 2H2O + NaCl o t D MnO2 + 4HCl   MnCl2 + Cl2 + 2H2O H ng d n gi i chi ti t - Cáchăthuăkhíănh ătrênăg iălƠăph ngăphápăđ yăn khơng tan (ho căítătan)ătrongăn c - Khí N2 r tăítătanătrongăn c áp án C c (ho c d i ch n c) ch dùng thu nh ng khí L u ý v cách thu khí:  Ph ng pháp đ y khơng khí: +ăKhíăđóăph i khơng ph n ng v i khơng khí + N ngăh năho c nh h năkhơngăkhíă(soăsánhăt kh i v i khơng khí) - Úp bình thu: Khí nh h năkhơngăkhíă(H2, N2, NH3, CH4, ) - Ng a ng thu: Khí n ngăh năkhơngăkhíă(O2, CO2, NO2, Cl2, )  Ph ng pháp đ y n c (hay g i d i ch n c): + Khí khơng tan ho c ítătanătrongăn c (H2, O2, CO2, N2, CH4, C2H4, C2H2 ) - Các khí tan nhi uătrongăn c (khí HCl, khí NH3, khí SO2 )  khơng th thu b ngăcáchăđ yăn - Khác v i CO2 SO2 khí tan nhi uătrongăn c c Câu 4: (Chuyên Tr n Phú-H i Phòng-L n 1-2019) C m t́ c u lƠ loƠiăhoaăđ c tr ng nhi u nh t t iăSaăPaăhayă Ơ L t MƠu c a lo i hoa nƠy có th thayăđ i t̀y thu c vƠo pH c a th nh ng nên có th u ch nh mƠu hoa thông qua vi căđi u ch nhăđ pH c aăđ t tr ng pHăđ t tr ng Hoa s có mƠu 7 H ng Khi tr ng loƠi hoa trên, n u ta bón thêm vơi (CaO) vƠ ch t iăn c thu ho ch hoa s A Có mƠu tr ng s a B Có mƠu lam C Có đ c mƠu lam, tr ng , h ng D Có mƠu h ng H ng d n gi i chi ti t - Khi bón vơi s ngăvƠoăđ tăvƠăt iăn c s x y ph n ng hóa h c: CaO + H2O  Ca(OH)2 - Do Ca(OH)2 t oămôiătr ngăbaz nên pH > Khi thu ho ch hoa s có màu h ng áp án D Offline Hóa Th y Tài 096 868 9872 Ngõ 126 - V nh H ngă- Hoàng Mai - Hà N i Trang 3/19 “V Câu 5: đơy:ă t b y” 50 câu Lý thuy t Vơ c (Chun Tr n Phú-H i Phòng-L n 1-2019) Trong phòng thí nghi m, b d ng c v d i Thí nghi m có th d̀ngăđi u ch khí s khí sau: Cl2, NH3, SO2, CO2, H2, C2H4 (cácăđi u ki n ph n ng có đ ) A B C D H ng d n gi i chi ti t - Khí C thu b ngăcáchăđ y khơng khí, ng a bình nên C ph i n ngăh năkhơngăkhí.ăDóăđó,ălo i NH3, H2, C H4 - Chúng ta s thuăđ c: Cl2: dung d chăHClăđ c + MnO2 r n SO2: dung d ch H2SO4 đ c + Na2SO3 r n CO2: dung d ch HCl + CaCO3 r n - V yătheoăs ăđ thí nghi m ta có th thuăđ Câu 6: Khiăđ tăcháyăthanăđá,ăthuăđ ↓ălƠăkhíănƠoăsauăđơy? A CO2 B CO c khí áp án D căh năh păkhíătrongăđóăcóăkhíă↓ă(khơngămƠu,ăkhơngăm̀i,ăđ c).ă C SO2 D NO2 áp án B Câu 7: “N căđáăkhơ”ăkhơngănóngăch yămƠăth ngăhoaănênăđ căd̀ngăđ ăt oămôiătr ngăl nhăvƠăkhôă r tăti năchoăvi căb oăqu năth căph m.ăN căđáăkhôălƠ: A CO2 r n B COăr n.ă C H2Oăr n D SO2 r n.ă áp án A B sung : M t s h p ch t Nhóm Cacbon – Silic Tính ch t v t lý Khí, không màu, không tan n c,ăr tăđ c CO Tính ch t hóa h c -Tínhăkh :ă(T/d:ăO2, CuO, i u ch  Phòngăthíănghi m: HCOOH  CO + H2O  Trongăcôngănghi p:ă(2ăph ngăpháp)  CO, H2,ă Ală kh ă đ că cácă oxită  Khíăthană 0t 1050 C kimă lo iă đ ngă sauă Ală trongă dưyă C+H2O    CO + H2  ho tăđ ngăhóaăh c:  Khí lò gas (khí than khơ) t0 4CO + Fe3O4   3Fe + 4CO2 t0   CO2 C + O2 +2 +4 t 2CO + O2   2CO2 H SO (dac) t  2CO CO2 + C   Trongăphòngăthíănghi m CaCO3 +ă2HCl CaCl2 + CO2 +ăăH2O  Trongăcôngănghi p - Thu CO2 trongăqătrìnhăđ tăthanăc c - Khí, khơng màu CO2 SiO2 - Khí CO2 khơng cháy - CO2 oxit axit  CO2(r n) g iă lƠă Tácăd ngădungăd chăki m “n c đá khô”,ă CO2 +ăăNaOHăăă ăăNaHCO3 th ngăhoa CO2 +ă2NaOHă Na2CO3 + H2O - SiO2 ă d ngă tinhă - Tanăch mătrongădungăd ch ki măđ cănóng,ătanăd ătrongăki mănóngăch y t0 th  Na2SiO3 + H2O SiO2 + 2NaOH  - Tanăđ H2SiO3, mu i silicat cătrongăaxităHF: SiO2 +ăă4HFăăă ăăSiF4 + 2H2O (kh căch ăth yătinh)  H2SiO3 ăkeo.ăKhiăm tăm tăph năn căt oăthƠnhăv tăli uăx pălƠăsilicagen.ăD̀ngăđ ăh́tăh iă m  Dungăd chăđ căc aăNa2SiO3 K2SiO3 đ căg iălƠăth yătinhăl ng Trang 4/19 Th y D ngăTi n Tài - TOLIHA.VN  Tuy n ch n câu h iăvƠăh ng d n! “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c Câu 8: (Chuyên B c Ninh-L n 3-2019) Cho c p ch tăsauăđơy:ădungăd ch Fe(NO3)2 dung d ch HCl (1), CO2 dung d ch Na2CO3 (2), dung d ch KHSO4 dung d ch HCl (3), dung d ch NH3 AlCl3 (4), SiO2 dung d ch HCl (5), C CaO (6) S c p ch t x y ph n ng hóa h că(đi u ki n c n thi tăcóăđ ) A B C D H ng d n gi i chi ti t - C p ch t (1): 3Fe2+ + 4H+ + NO3–  3Fe3+ + NO  + 2H2O L uăý:ădungăd ch ch a H+ NO3- th hi n tính oxi hóa m nhăt ng t nh ădungăd ch HNO3, dung d ch ch a Fe2+ v a th hi n tính oxi hóa, v a th hi n tính kh - C p ch t (2): CO2 + Na2CO3 + H2O  2NaHCO3 L uăý:ătrongăph n ng c a CO2 v i dung d chăbaz ă (OH-) n u CO2 d̀ngăd ăthìăsauăph n ng ch thuăđ c mu i axit (HCO3-) - C p ch t (3): KHSO4 + HCl : không x y ph n ng - C p ch t (4): 3NH3 + AlCl3 + 3H2O  Al(OH)3  + 3NH4Cl L uăý:ăAl(OH)3 không tan dung d ch NH3 d - C p ch t (5): SiO2 + HCl : không x y ph n ng o t - C p ch t (6): 2C + CaO   CaC2 + CO  V y có c p ch t x y ph n ng áp án C Câu 9: (Chuyên B c Ninh-L n 3-2019) Cho phát bi u sau: (a) S c khí NH3 t iăd ăvƠoădungăd ch AlCl3,ăthuăđ c k t t a tr ng (b) Cho dung d ch Ba(OH)2 d ăvƠoădungăd ch Al2(SO4)3, sau ph n ngăthuăđ c k t t a tr ng (c) T t c ph n ng hóa h c có kim lo iăthamăgiaăđ u ph n ng oxi hóa kh (d) Vàng kim lo i d o nh t, Ag kim lo i d năđi n t t nh t (e)ă i n phân dung d chăNaClă(đi n c cătr ,ămƠngăng năx p)ăthuăđ c khí Cl2 anot S phát bi uăđ́ngălƠă A B C D H ng d n gi i chi ti t (a) úng 3NH3 + AlCl3 + 3H2O  Al(OH)3 + 3NH4Cl L uăý:ăAl(OH)3 không tan dung d ch NH3 d (b) úng 4Ba(OH)2 + Al2(SO4)3  3BaSO4 + Ba(AlO2)2 + 4H2O L uăý:ătrongădungăd ch s có m t c a Ba2+ SO42- t oăraăđ c k t t a BaSO4 cho dù ch tănƠoăd̀ngăd Trongămôiătr ng OH- d ăkhôngă t n t i k t t a Al(OH)3,ăkhiă đóăngunăt Alăđiă v AlO2- Trong mơiă tr ng H+ d ăc ngăkhơngăt n t i Al(OH)3,ăkhiăđóăngunăt Alăđiăv Al3+ (c) úng Kim lo i tr ngătháiăđ năch t, có s oxi hóa Khi tham gia ph n ng kim lo i ch c ch năđiăv h p ch t,ăkhiăđóăs oxi hóa ch c ch năthayăđ i.ăL uăý:ătrongăcácăph n ng hóa h c kim lo i ln th hi n tính kh (vì s oxiăhóaălnăt ngăt 0ălênă+1,ă+2,ă+3,ă…) (d) úng Vàng (Au) kim lo i d o nh t; b c (Ag) kim lo iăcóăđ d năđi n t t nh t; crom (Cr) kim lo i c ng nh t; xesi (Cs) kim lo i m m nh t; vonfram (W) kim lo i có nhi tăđ nóng ch y cao nh t; th y ngân (Hg) kim lo i có nhi tăđ nóng ch y th p nh t; liti (Li) kim lo i nh nh t; osmi (Os) kim lo i n ng nh t;ă… (e) úng T i c c âm (catot) Na+ không b kh , đơyăH2O b kh v H2 T i c căd hóaătr c t o Cl2,ăsauăđóăn u ti p t căđi n phân đ năl t H2O b oxi hóa lên O2 ng (anot) Cl- b oxi V y c phát bi u đ uăđ́ng áp án C Offline Hóa Th y Tài 096 868 9872 Ngõ 126 - V nh H ngă- Hoàng Mai - Hà N i Trang 5/19 “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c Câu 10: (Chuyên B c Giang-L n 1-2018) Ti n hành thí nghi m sau: (1) Cho dung d chăNaOHăd ăvƠoădungăd ch Ca(HCO3)2 (2) Cho kim lo i Ba vào dung d ch Ba(HCO3)2 (3) Cho khí NH3 đ năd ăvƠoădungăd ch AlCl3 (4) Cho khí CO2 đ năd ăvƠoădungăd ch NaAlO2 (5) Cho dung d ch NaOH vào dung d ch MgCl2 (6) Cho dung d chăHClăd ăvƠoădungăd ch Na2SiO3 Sau k t thúc thí nghi m, s tr ng h păthuăđ c k t t a A B C D H ng d n gi i chi ti t T t c thí nghi măđ uăthuăđ c k t t a: Thí nghi m 1: NaOH  Ca(HCO3 )2  CaCO3   Na CO3  H O L uăý:ăcácăanionăg c axit y u ngun t Hăcóătínhăl ng tính, ví d : HCO3-, HSO3-, HS-, H2PO4-, HPO42- …là nh ng ch tăl ng tính (v a tác d ng v i H+, v a tác d ng v i OH-) Thí nghi m 2: Ba  2H O  Ba  OH 2 + H  u tiên: Sauăđó: Ba  OH 2  Ba  HCO3 2  2BaCO3   2H O L uăý:ăcácăkimălo i m nhă(Na,ăK,ăBa,ă…)ăchoăvƠoăcácădungăd ch chúng d dàng ph n ng v iăn dung d ch đ t o dung d chăbaz ăt ngă ng Thí nghi m 3: 3NH3  3H2 O  AlCl3  Al  OH 3   3NH4 Cl c có Thí nghi m 4: CO2  2H2 O  NaAlO2  Al  OH 3   NaHCO3 L uăý:ăk t t a Al(OH)3 không tan dùng CO2 d ă V yătrongămơiătr ng axit y u nh ă(CO2 hòaătanătrongăn c) ho cămơiătr NH3 d ăthìăAl(OH)3 khơng b hòa tan Thí nghi m 5: 2NaOH  MgCl2  Mg  OH 2   2NaCl ngăbaz ăy u nh ădungăd ch Thí nghi m 6: 2HCl  Na 2SiO3  H2SiO3  2NaCl L uăý:ăH2SiO3 (axit silixic) axit y u, ch t r n d ng keo khôngătanătrongăn V y c thí nghi măđ uăthuăđ c c k t t a áp án C Câu 11: (Chuyên KHTN-Hà N i-L n 1-2019) Th chăcaoănungăđ căd̀ngăđ bó b t,ăđ́căt hi năt ng giãn n th tíchăkhiăđơngăc ng Thành ph n c a th ch cao nung ch a A CaSO4 B CaSO4.2H2O C CaSO4.H2O D Ca(HCO3)2 ng có H ng d n gi i chi ti t - Theo SGK, áp án C Câu 12: (THPT ng u-V nh Phúc-L n 1-2019) Ti n hành thí nghi m sau: (a) S c khí CO2 d ăvƠoădungăd ch BaCl2 (b) Cho dung d ch NH3 d ăvƠo dung d ch ZnCl2 (c) Cho dung d ch Fe(NO3)2 vào dung d ch AgNO3 d (d) Cho h n h p Na2O Al2O3 (t l molă1ă:ă1)ăvƠoăn căd (e) Cho dung d ch NaHCO3 d vào dung d ch Ca(OH)2 (g) Cho h n h p b t Cu Fe2O3 (t l mol : 1) vào dung d chăHClăd Sau ph n ng x y hồn tồn, s thí nghi măthuăđ c k t t a là: A B C D Trang 6/19 Th y D ngăTi n Tài - TOLIHA.VN  Tuy n ch n câu h iăvƠăh ng d n! “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c H ng d n gi i chi ti t Thí nghi m (a) : Khơng x y ph n ng Thí nghi m (b) : ZnCl2 + 2NH3 + 2H2O   Zn(OH)2  + 2NH4Cl Do NH3 d̀ngăd ,ănênăZn(OH)2 b hòa tan h t : Zn(OH)2 + 4NH3   [Zn(NH3)4](OH)2 Thí nghi m (c) : K t t a Ag (d a theo quy t căanphaătrongădưyăđi n hóa) Fe2+ + Ag+   Fe3+ + Ag  Thí nghi m (d) : Na2O + H2O   2NaOH a 2a 2NaOH + Al2O3   2NaAlO2 + H2O 2a 2a  Thí nghi m (e) : K t t a CaCO3 HCO3- + OH-   CO32- + H2O 2+ 2Ca + CO3   CaCO3  Thí nghi m (g) : Fe2O3 + 6HCl   2FeCl3 + 3H2O a 2a Cu + 2FeCl3   CuCl2 + 2FeCl2 a  2a Nh n xét : D a vào s mol th y Cu tan v aăđ dung d ch ch a FeCl3 m i sinh V y ch có thí nghi m (c) (e) sinh k t t a áp án C Câu 13: (S V nh Phúc-L n 1-2019) Ti n hành thí nghi m sau: (a)ă i năphơnăNaClănóng ch y (b) Cho dung d ch Fe(NO3)2 vào dung d ch AgNO3 d (c)ăNhi tăphơnăhoƠnătoƠn CaCO3 (d) Cho kim lo i Na vào dung d ch CuSO4 d (e)ăD n khí H2 d qua b t CuO nung nóng Sauăkhiăcácăph nă ngăk tăth́c,ăs ăthíănghi măthuăđ căkimălo iălƠă A B C H D ng d n gi i chi ti t đpnc (a) 2NaCl   2Na + Cl2 (b) Fe(NO3)2 + AgNO3  Fe(NO3)3 + Ag  o t  CaO + CO2 (c) CaCO3  (d) 2Na + CuSO4 + 2H2O  Na2SO4 + Cu(OH)2 + H2 o t  Cu  + H2O (e) H2 + CuO  ↑ yăthíănghi mă(a),ă(b),ă(e)ăsinhăraăkimălo i.ă áp án A Câu 14: (Chun Thái Bình-L n 2-2019) Thí nghi mănƠoăsauăđơyăcóăk t t a sau ph n ng? A Cho dung d ch NH3 đ năd ăvƠoădungăd ch AlCl3 B D n khí CO2 đ năd ăvƠoădungăd ch Ca(OH)2 C Cho dung d chăHClăđ năd ăvƠoădungăd ch Na2CO3 D Cho dung d chăNaOHăđ năd ăvƠoădungăd ch CrCl3 Offline Hóa Th y Tài 096 868 9872 Ngõ 126 - V nh H ngă- Hoàng Mai - Hà N i Trang 7/19 “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c H ng d n gi i chi ti t - Ph n ng : 3NH3 + AlCl3 + 3H2O  Al(OH)3  + 3NH4Cl - L uăý:ăAl(OH)3 không tan dung d ch NH3 d áp án A B sung : - Ph ngăánăB : Khi CO2 d ăkhiătácăd ng v i OH- ch thuăđ c mu i HCO3- CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3 ) - Ph ngăánăC : Banăđ u khơng có hi năt ng gì, sau m t th i gian th y có b t khí R tăl uăýăbƠiăt p tính tốn cho t t H+ vào dung d ch CO32- (ho c h n h p HCO3- CO32-) :  Ĺcăđ u : H+ + CO32-  HCO3  Khi toàn b CO32- đưăph n ng h t mà v n cho H+ vào s có thêm ph n ng sau : H+ + HCO3-  CO2  + H2O - Ph ngăánăD : Nh r ng Cr(OH)3, Zn(OH)2, Al(OH)3 nh ngăhiđroxităl axit, v aătanătrongăbaz )  Ĺcăđ u : 3NaOH + CrCl3  Cr(OH)3  + 3NaCl  Doăd̀ngăd ăNaOHănênăCr(OH)3 b hòa tan h t : Cr(OH)3 + NaOH  NaCrO2 + 2H2O ng tính (v a tan Câu 15: (Chuyên V nh Phúc-L n 2-2019) Th c hi n thí nghi m sau: (a) S c CO2 đ năd ăvƠo dung d ch Ba(OH)2 (b) S c CO2 đ năd ăvƠo dung d ch NaAlO2 (hay NaAl[OH]4) (c)ăChoăn c vôi vƠo dung d ch NaHCO3 (d) Cho dung d ch ch a NaOH vƠoăl ngăd ădungăd ch AlCl3 (e)ă unănóng dung d ch ch a Ca(HCO3)2 (g) Cho m u Na vƠo dung d ch CuSO4 S thí nghi măthuăđ A H c k t t a sau ph n ng lƠ B C D ng d n gi i chi ti t Thí nghi m (a): CO2 d ăkhiătácăd ng v i OH- ch thuăđ c mu i HCO3- 2CO2  Ba  OH 2  Ba  HCO3 2 Thí nghi m (b): Ph n ng tái t o k t t a Al(OH)3 t anion AlO2- CO2  NaAlO2  2H2O  Al  OH 3   NaHCO3 L uăý:ăAl(OH)3 khơng b hòa tan CO2 d Thí nghi m (c): Dung d chăn c vơi có cơng th c Ca(OH)2 Suy ra: Do HCO3- l đ c v i OH- HCO3- + OH-  CO32- + H2O Ca2+ + CO32-  CaCO3  Ph n ng phân t : Ca  OH 2  NaHCO3  CaCO3   NaOH  H2O Ho c n u sau ph n ng không OH- d ăthì: Ca  OH 2  2NaHCO3  CaCO3   Na 2CO3  2H2O ng tính nên ph n ng Thí nghi m (d): Trang 8/19 Th y D ngăTi n Tài - TOLIHA.VN  Tuy n ch n câu h iăvƠăh ng d n! “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c 3NaOH  AlCl3  Al  OH 3  3NaCl Do AlCl3 d̀ngăd ănênăkhơngăcònăNaOHăđ hòa tan Al(OH)3 Thí nghi m (e): to Ca  HCO3 2   CaCO3  CO2  H2O Th c t :ă làm m mă n c c ng t m th i (Ca2+, Mg2+, HCO3-  Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2)ă đ nă gi n ng iătaăđunănóngăthìăt o k t t a CaCO3, MgCO3 sauăđóăl c b k t t a Thí nghi m (g): 2Na + 2H2O  2NaOH + H2  2NaOH + CuSO4  Cu(OH)2  + Na2SO4 L uăý:ăcácăkimălo i m nh (đ ngătr c Mg dãy ho tăđ ng hóa h c) oxit c a chúng (Na, K, Ba, Ca, Na2O, K2O, BaO, CaO, ) cho vào dung d ch chúng d dàng ph n ng v iă n c có dung d chăđó V y có thí nghi măthuăđ c k t t a áp án B Câu 16: (Chuyên Thái Bình-L n 2-2019) Cho x mol h n h p hai kim lo i M N tan h t dung d ch ch a y mol HNO3 (x : y = : 25) K t thúc ph n ngăthuăđ c khí Z dung d ch ch ch a ion M2+, N3+, NO3-,ătrongăđóăs mol ion NO3- g p 2,5 l n t ng s mol ion kim lo i Khí Z A NO B N2 C NO2 D N2O H ng d n gi i chi ti t - t x = mol y = 25 mol - G i M a mol N b mol  a + b = BTDT   n NO   2a  3b ăTheoăđ ta có: 2a + 3b = 2,5.(a + b)  a = b = mol   S mol nguyên t N Z = (mol HNO3 p ) – (mol NO3-) = 25 – 20 = (mol) BT.e   S mol c a khí Z nh n = 2a + 3b = 20 BTNT.N - Nh r ng: S n ph m kh c a S electronătraoăđ i HNO3 S mol electron nh n NO2 20 NO 20 N2O 20 N2 10 20 S mol khí Z S mol nguyên N khí Z 20 = 20 20 20 = 2,5 20 =2 10 20 20 V y ch n áp án D Câu 17: (Chuyên KHTN-Hà N i-L n 1-2019) Có nh n xét sau: (a) Nhúng Fe vào dung d ch FeCl3 x yăraă nămònăđi n hóa (b) S c khí H2S vào dung d ch CuSO4 th y xu t hi n k t t a xanh nh t (c) Nh dung d ch Na2CO3 vào dung d ch FeCl3 th y xu t hi n k t t aănơuăđ khí (d) Nhúng Al vào dung d ch NaOH loãng ngu i, th y Al tan d n (e)ă t dây s t khí Cl2 th y t o thành mu i Fe (II) bám dây s t S nh năxétăđ́ngălƠ A B C D Offline Hóa Th y Tài 096 868 9872 Ngõ 126 - V nh H ngă- Hoàng Mai - Hà N i Trang 9/19 “V H t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c ng d n gi i chi ti t (a) Sai, Nhúng Fe vào dung d ch FeCl3 x yăraă nămònăhốăh c (b) Sai, S c khí H2S vào dung d ch CuSO4 th y xu t hi n k t t aăđenăc a CuS (c) úng, 3Na2CO3 + 2FeCl3 + 3H2O  2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl (d) úng (e) Sai, t dây s t khí Cl2 th y t o thành mu i Fe (III) bám dây s t V y có nh năxétăđ́ng.ă áp án B Câu 18: Ti năhƠnhăcácăthíănghi măsau: (1)ăChoădungăd chăNaOHăd ăvƠoădungăd chăAlCl3 (2) Cho dungăd chăNH3 d ăvƠoădungăd chăAlCl3 (3)ăChoădungăd chăHClăd ăvƠoădungăd chăNaAlO2 (4)ăS căkhíăCO2 d ăvƠoădungăd chăNaAlO2 (5)ăChoădungăd chăNa2CO3 vƠoădungăd chănhơmăsunfat.ă (6)ăChoăAlătácăd ngăv iăCu(OH)2 S ăthíănghi măt oăk tăt aăAl(OH)3 A B C D H ng d n gi i chi ti t - Các thí nghi măthuăđ c k t t a Al(OH)3 (2), (4), (5) áp án A - Ph ngătrìnhăph n ng thí nghi mănh ăsau : Thí nghi m (1) :  Ĺcăđ u : 3NaOH + AlCl3  Al(OH)3  + 3NaCl  Sauăđó,ădoăNaOHăd : NaOH + Al(OH)3  NaAlO2 + 2H2O Thí nghi m (2) : AlCl3 + 3NH3 + 3H2O  Al(OH)3  + 3NH4Cl Thí nghi m (3) :  Ĺcăđ u : HCl + NaAlO2 + H2O  Al(OH)3  + NaCl  Sauăđó,ădoăHClăd : 3HCl + Al(OH)3  AlCl3 + 3H2O Thí nghi m (4) : CO2 + NaAlO2 + H2O  Al(OH)3  + NaHCO3 Thí nghi m (5) : 3Na2CO3 + Al2(SO4)3 + 3H2O  2Al(OH)3  + 3Na2SO4 + 3CO2  Thí nghi m (6) : Khơng x y ph n ng Câu 19: Criolită(cònăg iălƠăb ngăth ch)ăcóăcơngăth căphơnăt ăNa3AlF6,ăđ căthêmăvƠoăAl2O3 q trìnhăđi năphơnăAl2O3 nóngăch yăđ ăs năxu tănhơm.ăCriolităkhơngăcóătácăd ngănƠoăsauăđơy? A LƠmăt ngăđ ăd năđi năc aăAl2O3 nóngăch y.ă B LƠmăgi mănhi tăđ ănóngăch yăc aăAl2O3 C T oăl păng năcáchăđ ăb oăv ăAlănóngăch y.ă D B oăv ăđi năc căkh iăb ă nămòn.ă H ng d n gi i chi ti t - áp án D B sung : - Nguyên li uăđ s n xu t nhôm qu ng boxit Al2O3.2H2O.ăBoxităth ng l n t p ch t Fe2O3 SiO2 Sau lo i b t p ch t b ngăph ngăphápăhóaăh căthuăđ c Al2O3 g n nguyên ch t - Do nhi tăđ nóng ch y c a Al2O3 r t cao (20500C), v y ph i hòa tan Al2O3 criolit nóng ch yăđ h nhi tăđ nóng ch y c a h n h p xu ng 9000C - Có vai trò c a criolit : Trang 10/19 Th y D ngăTi n Tài - TOLIHA.VN  Tuy n ch n câu h iăvƠăh ng d n! “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c  Làm gi mănhi tăđ ănóngăch yăc aăAl2O3,ăti tăki măn ngăl ng  LƠmăt ngăđ ăd năđi năc aăAl2O3 nóngăch y.ă  T oăl păng năcáchăđ ăb oăv ăAlănóngăch yăkhơngăb ăoxiăhóaăb iăoxiătrongăkhơngăkhí Câu 20: i nătr ăđ cătr ngăchoăkh ăn ngăc nătr ădòngăđi n.ă i nătr ăcƠngăl năthìăkh ăn ngăd nă năc aăkimălo iăcƠngăgi m.ăChoă4ăkimălo iă↓,ăY,ăZ,ăTăng uănhiênăt ngă ngăv iăAg,ăAl,ăFe,ăCu.ă Choăb ngăgiáătr ăđi nătr ăăc aăcácăkimălo iănh ăsau: Kimălo i i nătr ă( m) X 2,82.10-8 YălƠăkimălo i nƠoătrongăcácăkimălo iăd A Fe B Ag H - i -M - V Y 1,72.10-8 Z 1,00.10-7 T 1,59.10-8 iăđơy? C Cu D Al ng d n gi i chi ti t n tr l n kh n ngăd năđi n gi m Do v y,ăđ d năđi n c a Z < X < Y < T tăkhác,ăđ d năđi n c a kim lo i : Fe < Al < Cu < Ag y Y Cu áp án C Câu 21: Khiăđi năphơnădungăd chăh năh păCu(NO3)2; AgNO3,ăđi uăkh ngăđ nhănƠoăsauăđơyălƠăđ́ng? A T iăcatotăx yăraăquáătrìnhăkh ăăCu2+ tr c.ăăăăăăăă B Kh iăl ngădungăd chăgi mălƠăkh iăl ngăc aăkimălo iăthốtăraăbámăvƠoăcatot C Ngayăt ăđ uăđưăcóăkhíăthốtăraăt iăcatot.ăăăă D T iăanotăx yăraăqătrìnhăoxiăhóaăH2O H ng d n gi i chi ti t - T i catot (c c âm) x y trình kh , g m cation vƠăđ c s p x p tính oxi hóa gi m d n nh ăsau : Ag+ > Cu2+ > H+ (H2O) - T i anot (c căd ng) x y q trình oxi hóa, g măcácăanionăvƠăđ c s p x p tính kh gi m d nănh ăsau : OH- (H2O) >> NO3L uăý : anion g căaxităcóăoxiănh ăNO3-, SO42-, CO32-, r t khó b n phân  Theoănh ăth t n phân c a ion m iăđi n c c, suy : - Ph ngăánăA,ăsai.ă↑ìăAg+ b n phân (b kh )ătr c - Ph ngăánăB, sai Nh r ng, kh iăl ng dung d ch gi m b ng t ng kh iăl ng kim lo i thoát bám vào catot t t khí c haiăđi n c c - Ph ngăánăC,ăsai.ă có khí t i catot (H2) ph i x y xong trình kh Ag+, Cu2+ - Ph ngăánăD,ăđúng T i anot, ion NO3- khơng b năphơnădoăđóăngayăt đ u OH- (H2O) b n phân sinh khí O2 áp án D Câu 22: Choăh năh pă2ăkimălo iăAlăvƠăCuăvƠoădungăd chăh năh pă2ămu iăAgNO3 Ni(NO3)2.ăK tă th́căph nă ngăđ căr nă↓ă(tanăm tăph nătrongădungăd chăHClăd )ăvƠăthuăđ cădungăd chăYă(ph nă ngă v aăđ ăv iădungăd chăNaOHăđ căt aăg mă2ăhiđroxităkimălo i).ăNh năxétănƠoăsauăđơyăkhơng đ́ngăv ăthíă nghi mătrên A R nă↓ăg m Ag, Al, Cu B Kimălo iăCuăch aăthamăgiaăph nă ng C Dungăd chăYăg măAl(NO3)3, Ni(NO3)2 D R nă↓ăg măAg,ăCuăvƠăNi Offline Hóa Th y Tài 096 868 9872 Ngõ 126 - V nh H ngă- Hoàng Mai - Hà N i Trang 11/19 “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c H ng d n gi i chi ti t - T ăduyăph n ng h n h p kim lo i tác d ng v i dung d ch mu i :  Li t kê t t c kim lo i có tốn :  uătiênăt o kim lo i y u nh t  uătiênăt o mu i c a kim lo i m nh nh t - Trong câu h i :  Th t uătiênăt o kim lo iănh ăsau : Ag  Cu  Ni  Al  Th t uătiênăt o mu iănh ăsau : Al3+  Ni2+  Cu2+  Ag+ - H n h p r n X tác d ngăđ c v iăHClăd ă  không th Ag, Cu - V y X g m Ag, Cu Ni (r tăítăkhiăcóăAlăd ătrongătr ng h p này) - Dung d ch Y ph n ng v aăđ v i NaOH t o k t t a  đóălƠăAl(OH)3 Ni(OH)2 - V y Y g m Al(NO3)3 Ni(NO3)2 - Theo l p lu n R n X không ph i g m Ag, Al, Cu áp án A Câu 23: Choăb tăFeăvƠoădungăd chăAgNO3 d ,ăsauăkhiăph nă ngăx yăraăhoƠnătoƠn,ăthuăđ g măcác A Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3 B Fe(NO3)2, AgNO3 C Fe(NO3)3, AgNO3 D Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 H cădungăd chă ng d n gi i chi ti t Fe2 Fe3 Ag  < < - Th ăt ăC p oxi hóa – kh liênăquanăđ năhaiăkimălo iăFe,ăAg:ă Fe Fe 2 Ag  Ĺcăđ u : Fe + 2Ag+   Fe2+ + 2Ag  (Fe + 2AgNO3   Fe(NO3)2 + 2Ag  ) Th y D ngăTi n Tài TOLIHA.VN Tuy n ch n câu h i & h ng d n gi i  Sauăđó,ădoăAg+ d ănênăcóăph n ng sau : Fe2+ + Ag+   Fe3+ + Ag  (Fe(NO3)2 + AgNO3   Fe(NO3)3 + Ag  ) r t nhi u HS quên ph n ng - áp án C Bình lu n : N u HS nh đ c Ag+ ph n ngăđ c v i Fe2+ nên Ag+ d ,ăch c ch n r ng dung d ch sau ph n ng không th ch a mu i Fe2+  v y lo i A, B, D áp án C Câu 24: Choăh n h păg măFeăvƠăMgăvƠoădungăd chăAgNO3,ăkhiăcácăph nă ngăx yăraăhoƠnătoƠnăthuă đ cădungăd chă↓ă(ch aă2ămu i)ăvƠăch tăr năYă(ch aă2ăkimălo i).ăHaiămu iătrongă↓ălƠă: A AgNO3 Fe(NO3)2 B Mg(NO3)2 Fe(NO3)3 C Mg(NO3)2 Fe(NO3)2 D Mg(NO3)2và AgNO3 H ng d n gi i chi ti t - V n d ng ki n th c câu 22, 23 Th y Tài tin ch c nhi u em HS s làm chu n câu r i áp án C Trang 12/19 Th y D ngăTi n Tài - TOLIHA.VN  Tuy n ch n câu h iăvƠăh ng d n! “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vơ c Phân tích cho nh ng HS ch a hi u rõ : - Th t Các c p oxi hóa – kh liênăquanăđ n kim lo i Mg, Fe, Ag : Mg 2 Fe2 Fe3 Ag  < < < Mg Fe Fe2 Ag - Trong câu h i :  Th t uătiênăt o kim lo iănh ăsau : Ag  Fe  Th t uătiênăt o mu iănh ăsau : Mg2+  Fe2+ áp án C Kinh nghi m :  CóăFeăd ,ănênăch c ch n dung d ch sau ph n ng không th ch a mu i Fe3+ (theo quy t c anpha)  lo i B  CóăFeăd ,ănênăc ngăch c ch n dung d ch sau ph n ng không th ch a mu i Ag+ (theo quy t c anpha)  lo i A, D Áp d ng : Câu 25: Cho a mol s tătácăd ngăv iăaămolăkhíăclo,ăthuăđ căh năh păr nă↓.ăChoă↓ăvƠoăn c,ăthuăđ că dungăd chăY.ăBi tăcácăph nă ngăx yăraăhoƠnătoƠn.ăDungăd chăYăkhông tácăd ngăv iăch tănƠoăsauăđơy? A Cl2 B Cu C AgNO3 D NaOH áp án B Câu 26: Choăh năh păCuăvƠăFe2O3 vào dungăd chăHClăd ăSauăkhiăph nă ngăx yăraăhoƠnătoƠn,ăthuăđ dungăd chă↓ăvƠăm tăl ngăch tăr năkhông tan Mu iătrongădungăd chă↓ălƠ A FeCl3 B FeCl2 C CuCl2, FeCl2 D FeCl2, FeCl3 că áp án C Câu 27: Choăh năh pă↓ăg măMgăvƠăFeăvƠoădungăd chăaxităH2SO4 đ c,ănóngăđ năkhiăcácăph nă ng x yă raăhoƠnătoƠn,ăthuăđ cădungăd chăYăvƠăm tăph năFe không tan Ch tătan trongădungăd chăYălƠ A MgSO4 FeSO4 B MgSO4 Fe2(SO4)3 C MgSO4, Fe2(SO4)3 FeSO4 D MgSO4 áp án A Câu 28: Choăh năh păFe,ăCuăph nă ngăv iădungăd chăHNO3 loưng.ăSauăkhiăph nă ngăhoƠnătoƠn,ăthuă đ cădungăd chăch ăch aăm t ch t tan kim lo i d ăCh tătanăđóălƠ A HNO3 B Cu(NO3)2 C Fe(NO3)2 D Fe(NO3)3 áp án C Câu 29: Choădungăd chămu iă↓ăđ năd ăvƠoădungăd chămu i Y, đ căk tăt aăZ.ăChoăZăvƠoădungăd chă HNO3 (loưng,ăd ),ăđ căch tăr năTăvƠăkhíăkhơngămƠuăhóaănơuătrongăkhơngăkhí.ăX, Yăl năl tălƠ A AgNO3 FeCl2 B AgNO3 FeCl3 C Na2CO3 BaCl2 D AgNO3 Fe(NO3)2 áp án A Câu 30: Th căhi năcácăthíănghi măsau:ăChoăFeăvƠoădungăd chăHCl;ă tădơyăs tătrongăkhíăclo;ăchoăFeăd ă vào dd HNO3 loưng;ăchoăFeăvƠoădungăd chăAgNO3 d ;ăchoăFeăvƠoăddăKHSO4.ăS ăthíănghi măt oăraămu iă s t(II)ălƠ: A B C D Offline Hóa Th y Tài 096 868 9872 Ngõ 126 - V nh H ngă- Hoàng Mai - Hà N i Trang 13/19 “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c áp án B Hi n t ng ph n ng :  C n ch đ c hi n t ng thông qua nh ng câu h i sau :  Ch t r n cho vào dung d ch có tan khơng ?  Có khí khơng ? Có màu, có mùi khơng ? Khí l p t c hay ph n ng m t lúc m i có khí xu t hi n  Có t o thành k t t a không ? Sau ph n ngăl ng k t t a có tan khơng hay gi nguyên ?  Cóăthayăđ i màu s c dung d ch không ? (hay g p mu i Cu2+ màu xanh ; Fe3+ màu vàng nâu ; l iăđaăs không màu) Hi năt ng x y s c t t khíăCO2ăđ năd ăvƠoădungăd ch Ba(OH)2 A xu t hi n k t t a tr ng B banăđ u t o k t t a tr ng,ăsauăđóătanăd n C sau th i gian m i xu t hi n k t t a tr ng D không xu t hi n k t t a Câu 31: H ng d n gi i chi ti t - Nh ăr ng:ăCO2 d ăthìăsauăc̀ngăkhơngăch ăthuăđ cămu iăHCO3- (khơngăt oăk tăđ  Ĺcăđ u,ăl ngăCO2 d năvƠoălƠăd năít: CO2 + 2OH-   CO32- + H2O  Ngayăth iăđi mănƠy: Ba2+ + CO32-   BaCO3   Nh ngăsauăđó,ăCO2 d̀ngăt iăl ngăd ăthìăk tăt aăb ăhòaătanăh t: CO2 + BaCO3 + H2O   Ba(HCO3)2 áp án B căv iăBa2+) B sung: Liênăh ăđ năcácăph nă ngă“xơmăth c”ăńiăđáăvôi (CaCO3) vƠă“t oăth chănh ”ămƠăc ngăr tănhi uă HSănh măl n:  Ph nă ngăph n ánh qătrìnhă“xơmăth c”ăńiăđáăvơiă(hi uăchínhălƠăqătrình hòa tan CaCO3): CO2 + CaCO3 + H2O   Ca(HCO3)2  Ph nă ngăph năánhăquáătrìnhă“t oăth chănh ”ătrongăhangăđ ng (hi uăchínhălƠăqătrìnhăng s ă“xơmăth c”): t Ca(HCO3)2   CaCO3  + CO2 + H2O căl iăv iă Bình lu n: Ơngăchaăth ngăcóăcơuă“N gi iăthíchăcơuăt c ng ănƠyăkhơng? c ch y đá mòn” ↑ yăemăcóăth ăv năd ng ki năth căhóaăh căđ ă Câu 32: Nh ăt ăt ădungăd chăH2SO4 loưngăvƠoădungăd chăK2CrO4 thìămƠuăc aădungăd chăchuy năt A khơng màu sang màu vàng B không màu sang màu da cam C màu vàng sang màu da cam D màu da cam sang màu vàng H ng d n gi i chi ti t - Trongădungăd chăc aăionăCr2O72- (mƠuădaăcam)ălnălnăcóăc ăionăCrO42- (mƠuăvƠng)ă ătr ngătháiăcơnă   2CrO42- + 2H+ b ngăv iănhau: Cr2O72- + H2O   - ↑ìă cóă cơnă b ngă trênă nênă khiă thêmă dungă d chă axită vƠoă mu iă cromată (mƠuă vƠng)ă s ă t oă thƠnhă mu iă đicromată(mƠuădaăcam).ăNg căl iăkhiăthêmădungăd chăki măvƠoămu iăđicromat,ăs ăt oăthƠnhăcromat áp án C Trang 14/19 Th y D ngăTi n Tài - TOLIHA.VN  Tuy n ch n câu h iăvƠăh ng d n! “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c Câu 33: ChoăvƠoă ngănghi măm tăvƠiătinhăth ăK2Cr2O7,ăsauăđóăthêmăti păkho ngă1mlăn căvƠăl căđ uă đ ăK2Cr2O7 tanăh t,ăthuăđ cădungăd chă↓.ăThêmăvƠiăgi tădungăd chăKOHăvƠoădungăd chă↓,ăthuăđ că dungăd chăY.ăMƠuăs căc aădungăd chă↓ăvƠăYăl năl tălƠă A màu vàng chanh màu da cam B mƠuăvƠngăchanhăvƠămƠuănơuăđ C mƠuănơuăđ ăvƠămƠuăvƠngăchanh.ăăăăăăăă D màu da cam màu vàng chanh áp án D   2CrO42- + 2H+ - Nh ăr ng: Cr2O72- + H2O   - ↑ìă cóă cơnă b ngă trênă nênă khiă thêmă dungă d chă axită vƠoă mu iă cromată (mƠuă vƠng)ă s ă t oă thƠnhă mu iă đicromată(mƠuădaăcam).ăNg căl iăkhiăthêmădungăd chăki măvƠoămu iăđicromat,ăs ăt oăthƠnhăcromat Câu 34: Khiănh ăt ăt ădungăd chăAlCl3 choăt iăd ăvƠoădungăd chăNaOHăvƠăl căđ uăthì A đ uătiênăkhơngăxu tăhi năk tăt a,ăsauăđóăcóăk tăt aătr ngăkeo.ă B đ uătiênăxu tăhi năk tăt aătr ngăkeo,ăsauăđóăk tăt aătanăl i C đ uătiênăxu tăhi năk tăt aătr ngăkeo,ăsauăđóăk tăt aăkhơngătanăl i.ă D khơngăth yăk tăt aătr ngăkeoăxu tăhi n áp án C Câu 35: S căt ăt ăkhíăCO2 vƠoădungăd chănatriăaluminatăđ năd ăthì A khơngăcóăph nă ngăx yăra.ă B t oăk tăt aăAl(OH)3,ăph nădungăd chăch aăNa2CO3 C t oăk tăt aăAl(OH)3,ăph nădungăd chăch aăNaHCO3 D t oăk tăt aăAl(OH)3,ăsauăđóăk tăt aăb ăhòaătanăl i áp án C Câu 36: Nh ăt ăt ăđ năd ădungăd chăNaOHăloưngăvƠoăm iădungăd chăsau:ăFeCl3, Ca(HCO3)2, CrCl3, AlCl3, MgSO4.ăSauăkhiăcácăph nă ngăx yăraăhoƠnătoƠn,ăs ătr ngăh păthuăđ căk tăt aălƠ A B C D H ng d n gi i chi ti t - Cóă3ătr ngăh păthuăđ căk tăt aăđóălƠ:ăFeCl3, Ca(HCO3)2 MgSO4 Fe3+ + 3OH-   Fe(OH)3  Mg2+ + 2OH-   Mg(OH)2  - Nhi uăHSăs ăquênăcóăph nă ngăc aăNaOHăv iăCa(HCO3)2.ăNh ăr ng:ăHCO3- l  Ĺcăđ u:ăHCO3- + OH-   CO32 ↓u tăhi năCO32- ngayăl păt c:ăCa2+ + CO32-   CaCO3  ngătính - C ngănhi uăHSăs ăquênăCr(OH)3, Al(OH)3 lƠănh ngăch tăl ngătính,ătanătrongăOH- d ă(ho căH+ d ).ă↑ iă tr ngăh păc aăAl(OH)3 v năcóănhi uăemănh ,ănh ngăđaăs ătr ngăh păc aăCr(OH)3 hayăb ăqua:  Ĺcăđ u:ăCr3+ + 3OH-   Cr(OH)3   SauăđóăOH d ,ăngayăl păt c:ăOH- + Cr(OH)3   CrO2- + 2H2O áp án A Offline Hóa Th y Tài 096 868 9872 Ngõ 126 - V nh H ngă- Hoàng Mai - Hà N i Trang 15/19 “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c Phát bi u – sai vƠ đ m ch t Cho dãy ch t : Cr2O3, Cr, Al, Al2O3, CuO, CrO3, NaHS, NaH2PO4 S ch t dãy ph n ngăđ c v i dung d ch NaOH loãng Câu 37: A B C D H ng d n gi i chi ti t - Có ch t ph n ngăđ c v i dung d ch NaOH loãng : Al, Al2O3, CrO3, NaHS, NaH2PO4 áp án B L u ý 1:  Al, Zn v a tác d ng v i dung d ch axit, v a tác d ng v i dung d chăbaz ănh ngăkhơngăđ c g i kim lo iăl ng tính  CrO3 oxit axit  Các mu i có anion g c axit y u nguyên t H (có kh n ngătách)ălƠănh ng ch tăl ng tính : HS-, HSO3-, HCO3-, H2PO4-, HPO42-,ă… L u ý 2:  Oxit l ng tính : Al2O3, Cr2O3,ăZnO,ă…  Hiđroxităl ng tính : Al(OH)3, Cr(OH)3, Zn(OH)2,ă…  Mu iăl ng tính : NaHS, KHSO3, KHCO3, NaH2PO4,ă… L u ý 3: Thông tin c n bi t v crom h p ch t  Kim lo i Cr không tan dung d ch HCl, H2SO4 loãng ngu i Ph n ng ch x y đunănóngăthuăđ c mu i Cr2+ gi i phóng khí H2  Kim lo i Cr không ph n ng v i ki m (d̀ălƠăloưngăhayăđ c)  Al, Fe, Cr b th đ ng dung d ch HNO3 đ c ngu i H2SO4 đ c ngu i  Cr2O3 (màu l c)ălƠăoxităl ngătính.ăNh ngăkhơngătanătrongăki m lỗng hay axit lỗng, ch tan ki măđ căvƠăaxităđ c  CrO3 có tính oxi hóa m nh : ch tănh ăC,ăS,ăP,ăNH3, C2H5OH b c cháy ti p xúc v i CrO3  CrO3 (mƠuăđ th m) oxit axit, tác d ng v iăn c t o axit : CrO3 + H2O   H2CrO4 Th y D ngăTi n Tài Axit cromic TOLIHA.VN  H2Cr2O7 2CrO3 + H2O  Tuy n ch n câu h i & h ng d n gi i Axităđicromic Nh ngăaxităcromicănƠyăkhôngătáchăraăđ c d ng t mà ch t n t i dung d ch   2CrO42- + 2H+  Nh r ng: Cr2O72- + H2O    Vì có cân b ng nên thêm dung d ch axit vào mu i cromat (màu vàng) s t o thành mu iăđicromată(mƠuădaăcam).ăNg c l i thêm dung d ch ki m vào mu iăđicromat,ăs t o thành cromat  Mu i CrO42- có màu vàng, t n t iătrongămơiătr ng ki m  Mu i Cr2O72- có màu da cam, t n t iătrongămơiătr ng axit Có tính oxi hóa m nh Trang 16/19 Th y D ngăTi n Tài - TOLIHA.VN  Tuy n ch n câu h iăvƠăh ng d n! “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c Câu 38: Choăcácăch tăAl,ăAlCl3, Zn(OH)2, NH4HCO3, KHSO4, NaHS, Fe(NO3)2.ăS ăch tăv aăph nă ngă v iădungăd chăNaOHăv aăph nă ngăv iădungăd chăHClălƠ A B C D H ng d n gi i chi ti t - C năl uăýăv iăcáchăh iănh ătrên:ăch tăv aătácăd ngăv iădungăd chăaxit,ăv aătácăd ngăv iădungăd chăbaz khơngăcóăngh aălƠăch tăđóăcóătínhăl ngătính - Trongăph nă ngăc aăh păch t,ăcóăth ăphơnăchiaăph nă ngătheo 4ătínhăch tăsau:  Tính axit  Tínhăbaz  Tính oxi hóa  Tínhăkh - Trongăph nă ngăc aăđ năch t,ăcóăth ăphơnăchiaăph nă ngătheoă2ătínhăch tăsau:  Tính oxi hóa (đaăs ăphiăkim)  Tínhăkh ă(t tăc ăkimălo iăvƠăm tăs ăphiăkim) - Trongăcơuăh iătrênăcóă5ăch tăv aăph nă ngăv i dungăd chăNaOHăv aăph nă ngăv iădungăd chăHClălƠ:ăAl,ă Zn(OH)2, NH4HCO3, NaHS, Fe(NO3)2 L u ý:  Ph nă ngăgi aăFe(NO3)2 v iăHClăx yăraătheoăc ăch oxi hóa – kh :ătrongămơiătr b ăoxiăhóaălênăFe3+  KHSO4 có tính axit, ion HSO4- có tínhăaxităt ngăt ănh ăHCl,ăH2SO4 loãng ngă(H+ NO3-) Fe2+ Câu 39: Cho dãy ch t: CuO, S, Fe(OH)2, FeSO4, P, Fe3O4, Fe2(SO4)3, CaCO3 S ch t b oxi hóa b i dung d ch HNO3 đ c, nóng gi i phóng khí lƠ A B C D H ng d n gi i chi ti t - Cácăch t b ăoxiăhóaăb iăHNO3 đ c,ănóngăgi iăphóngăkhíă  ch́ngăph iălƠăcácăch tăcóătínhăkh ,ăbaoăg m:ă S, Fe(OH)2, FeSO4, P, Fe3O4 áp án D L u ý: ăch ăh iălƠăcácăch tăb ăoxiăhóaăb iădungăd chăHNO3 đ c.ăNênănhi uăemăHSăs ănh măl nă ăcơu nƠyă(s ăch năc ăCaCO3) Offline Hóa Th y Tài 096 868 9872 Ngõ 126 - V nh H ngă- Hoàng Mai - Hà N i Trang 17/19 “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c Áp d ng : Câu 40: Choădưyăcácăch t:ăFe(NO3)2; CuCl2; MgCO3; BaSO4.ăS ăch tătrongădưyăph nă ngăđ dungăd chăNaOHălƠ A B C D H ng d n - Cóă2ăch t dãy tácăd ngăđ căv iă căv iădungăd chăNaOH: Fe(NO3)2; CuCl2 áp án A Câu 41: L năl tăchoăm tăm uăBaăvƠăcácădungăd chăK2SO4, NaHCO3, HNO3, NH4Cl Có tr ngăh păxu tăhi năk tăt a? A B C D H ng d n - Cóă2ăch tăth aămưnăyêuăc u:ăK2SO4, NaHCO3 áp án A Câu 42: Cho dung d chăBa(HCO3)2 l năl tăvƠoăcác dungăd ch:ăCaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4,ăHCl.ăS ătr ngăh păcóăt oăraăk tăt aălƠ A B C D H ng d n - Cóă6ăch tăth aămưnăyêuăc u: NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4 áp án A Câu 43: Cho dãy cácăch t:ăNH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3.ăS ăch tătrongădưyătácăd ngă v iăl ngăd ădungăd chăBa(OH)2 t oăthƠnhăk tăt aălƠ A B C D H ng d n - Cóă3ăch tăth aămưnăyêuăc u:ă(NH4)2SO4, MgCl2, FeCl2 áp án C Câu 44: Th căhi n thí nghi m sau: (1) t dây s t khí clo (2) t nóng h n h p b t Fe vƠ Să(trongăđi u ki n khơng có oxi) (3) Cho FeO vƠo dung d ch HNO3 (loưngăd ) (4) Cho Fe vƠo dung d ch Fe2(SO4)3 (5) Cho Fe vƠo dung d ch H2SO4 (loưng,ăd ) Có thí nghi m t o mu i s t(II)? A B C D H ng d n - Cóă3ăthíănghi măth aămưnăuăc u:ă(2),ă(4),ă(5).ă áp án A Câu 45: Ti năhƠnhăcácăthíănghi măsau: (a)ăS căkhíăCl2 vƠoădungăd chăNaOHă ănhi tăđ ăth ng (b)ăH păth ăh tă2ămol CO2 vƠoădungăd chăch aă3ămolăNaOH.ă (c) Cho KMnO4 vƠoădungăd chăHClăđ c,ăd (d)ăChoăh năh păFe2O3 vƠăCuă(t ăl ămolăt ngă ngă2ă:ă1)ăvƠoădungăd chăHClăd ă (e)ăChoăCuOăvƠoădungăd chăHNO3 (f)ăChoăKHSăvƠoădungăd chăNaOHăv aăđ ă S ăthíănghi măthuăđ căhaiămu iălƠ A B C D H ng d n - Cóă4ăthíănghi măth aămưnăuăc u:ă(a), (b), (c), (f) áp án A Trang 18/19 Th y D ngăTi n Tài - TOLIHA.VN  Tuy n ch n câu h iăvƠăh ng d n! “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c Câu 46: Phátăbi uănƠoăsauăđơyălƠăsai? A H păkimăCu-Niăd̀ngăch ăt oăchơnăv tătƠuăbi n.ă B N căc ngălƠăn căcóăch aănhi uăcationăCa2+, Mg2+ C Choăkimălo iăFeăngunăch tăvƠoădungăd chăH2SO4 loưngăx yăraă nămònăđi năhóaăh c D Phènăchuaăcóăcơngăth căphơnăt ăK2SO4.Al2(SO4)3.24H2O áp án C Câu 47: Th căhi năcácăthíănghi măsau: (1)ăTh ăm tăviênăFeăvƠoădungăd chăHCl (2)ăTh ăm tăviênăFeăvƠoădungăd ch FeCl3 (3)ăTh ăm tăviênăFeăvƠoădungăd chăCu(NO3)2 (4)ă tăm tădơyăFeătrongăbìnhăkínăch aăđ yăkhíăO2 (5)ăN iăm tădơyăNiăv iăm tădơyăFeăr iăđ ătrongăkhơngăkhíă m (6)ăTh ăm tăviênăFeăvƠoădungăd chăch aăđ ngăth iăCuSO4 H2SO4 loãng S ăthíănghi mămƠăFeăb ă nămònăđi năhóaăh călƠ A B C D H ng d n - Cóă3ăthíănghi măth aămưnăuăc u:ă(3),ă(5),ă(6).ă áp án B Câu 48: Ti năhƠnhăcácăthíănghi măsauă: - TN1 :ăChoăh iăn căđiăquaă ngăđ ngăb tăs tănungănóng - TN2 :ăChoăđinhăs tănguyênăch tăvƠoădungăd chăH2SO4 loưngăcóănh ăthêmăvƠiăgi tădungăd chăCuSO4 - TN3 :ăChoăt ngăgi tădungăd chăFe(NO3)2 vƠoădungăd chăAgNO3 - TN4 :ă ăthanhăthépă(h păkimăc aăs tăv iăcacbon)ătrongăkhơngăkhíă m - TN5 :ăNh́ngăláăk mănguyênăch tăvƠoădungăd chăCuSO4 - TN6 :ăN iă2ăđ uădơyăđi nănhômăvƠăđ ngăđ ătrongăkhơngăkhíă m S ătr ngăh p x yăraă nămònăđi năhóaăh călƠă A B C D H ng d n - Cóă4ăthíănghi măth aămưnăuăc u:ă(2),ă(4),ă(5),ă(6).ă áp án D Câu 49: Th c hi n thí nghi m sau : (1) Cho dung d ch Br2 vào dung d ch ch a Na2CrO2 NaOH (2) Cho dung d ch H2SO4 vào dung d ch Na2CrO4 (3) S c khí NH3 vào dung d ch NaHCO3 (4) Cho b tăl uăhu nh vào ng s CrO3 (5) Cho FeCl2 vào dung d ch HBr (6)ăChoăNaăvƠoăn c (7) Cho dung d ch KI vào dung d ch ch a Na2Cr2O7 H2SO4 S thí nghi m x y ph n ng oxi hóa – kh A B C D H ng d n - Cóă4ăthíănghi măth aămưnăuăc u:ă(1),ă(4), (6), (7) áp án A Câu 50: ăđi uăch ăNaOHătrongăcôngănghi p,ăph ngăphápănƠoăsauăđơyăđúng? A i năphơnădungăd chăNaCl.ăăăăăăă B i năphơnădungăd chăNaClăcóămƠngăng năx p C Nhi tăphơnăNa2CO3 r iăhoƠătanăs năph măvƠoăn c.ă D Choădungăd chăCa(OH)2 tácăd ngăNa2CO3 áp án B H T Offline Hóa Th y Tài 096 868 9872 Ngõ 126 - V nh H ngă- Hoàng Mai - Hà N i Trang 19/19
- Xem thêm -

Xem thêm: Vuot bay 50 cau ly thuyet vo co (thay tai TOLIHA VN) , Vuot bay 50 cau ly thuyet vo co (thay tai TOLIHA VN)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn