Quản trị rủi ro tín dụng tại công ty tài chính TNHH MTV home credit việt nam

124 4 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2019, 23:18

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - BÙI MẠNH CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV HOMECREDIT VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU HÀ NỘI – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÙI MẠNH CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV HOMECREDIT VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ KIM OANH XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHỦ TỊCH HĐCHẤM LUẬN VĂN TS NGUYỄN THỊ KIM OANH PGS TS TRỊNH THỊ HOA MAI HÀ NỘI – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng thực hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Thị Kim Oanh chưa công bố cơng trình nghiên cứu người khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu người khác đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Tác giả luận văn Bùi Mạnh Cƣờng MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ ii DANH MỤC CÔNG THỨC iv LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH 1.1 TỔNG QUANCÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH 1.2.1 Cơng ty tài hoạt động tín dụng Cơng ty tài 1.2.2 Khái niệm rủi ro tín dụng Cơng ty tài 13 1.2.3 Đặc điểm rủi ro tín dụng 13 1.2.4 Phân loại rủi ro tín dụng 14 1.2.5 Các số đánh giá rủi ro hoạt động tín dụng 15 1.2.6 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 20 1.2.7 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng 23 1.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH 24 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng (QTRRTD) 24 1.3.2 Ý nghĩa quản trị rủi ro tín dụng 25 1.3.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 26 1.3.4 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng 32 1.3.5 Những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng 36 1.3.6 Thông lệ quốc tế Quản trị rủi ro tín dụng 39 1.4 BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 39 1.4.1 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng tổ chức tín dụng Việt Nam 39 1.4.2 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Cơng ty Tài TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE Credit) 41 KẾT LUẬN CHƢƠNG 43 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP THIẾT KẾ VÀ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN 44 2.1 PHƢƠNG PHÁP THIẾT KẾ 44 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45 2.2.1 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp 45 2.2.2 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp 45 2.3 PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TỔNG HỢP 45 2.4 PHƢƠNG PHÁP SO SÁNH 46 2.5 PHƢƠNG PHÁP DỰ BÁO 46 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV HOME CREDIT VIỆT NAM 47 3.1 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV HOME CREDIT VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 47 3.1.1 Giới thiệu Home Credit Việt Nam 47 3.1.2 Kết hoạt động Home Credit Việt Nam 50 3.2 HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV HOME CREDIT 54 3.2.1 Cơ cấu tín dụng 54 3.2.2 Tình hình nợ xấu 58 3.2.3 Nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng 60 3.3 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV HOME CREDIT VIỆT NAM 63 3.3.1 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng Home Credit Việt Nam 63 3.3.2 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng Home Credit Việt Nam 68 3.4 ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV HOME CREDIT VIỆT NAM 85 3.4.1 Nam Kết đạt Quản trị rủi ro tín dụng Home Credit Việt 85 3.4.2 Những hạn chế quản trị rủi ro Home Credit Việt Nam 92 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Home Credit Việt Nam 94 KẾT LUẬN CHƢƠNG 97 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV HOME CREDIT VIỆT NAM 98 4.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HOME CREDIT VIỆT NAM 98 4.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI HOME CREDIT VIỆT NAM 99 4.2.1 Hoàn thiện cấu tổ chức quản trị rủi ro tín dụng 99 4.2.2 Hồn thiện khung quản trị rủi ro tín dụng 101 4.2.3 Giải pháp sách quản trị rủi ro tín dụng .103 4.2.4 Giải pháp cải thiện số đánh giá rủi ro hoạt động tín dụng 105 4.2.5 Giải pháp khác 106 4.3 KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VÀ CHÍNH PHỦ 107 4.3.1 Đối với Chính phủ ngành liên quan 107 4.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước .108 KẾT LUẬN CHƢƠNG 110 KẾT LUẬN 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Cụm từ Tiếng Việt CTTC Cơng ty Tài Cơng ty Home Credit Việt Nam DN Doanh nghiệp KH Khách hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng VND Việt Nam đồng XHTD Xếp hạng tín dụng i DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Số hiệu Sơ đồ 1.1 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ 3.2 Sơ đồ 3.3 Tên Bảng biểu – Sơ đồ Phân loại RRTD theo nguyên nhân phát sinh rủi ro Sơ đồ máy cấu tổ chức Home Credit Việt Nam ROE ROA Home Credit Việt Nam từ năm 2014-2016 Cơ cấu máy quản trị rủi ro Home Credit Việt Nam Trang 15 49 51 68 Sơ đồ 4.1 Bộ khung quản trị rủi ro tín dụng 102 Bảng 3.1 Một số tiêu Home Credit Việt Nam 50 Bảng 3.2 Cơ cấu tài sản Home Credit Việt Nam 52 Bảng 3.3 Cơ cấu nguồn vốn Home Credit Việt Nam 53 Bảng 3.4 Chỉ tiêu dư nợ Home Credit Việt Nam 54 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Cơ cấu dư nợ Home Credit theo thời hạn vay loại tiền vay Cơ cấu phân loại khách hàng có dư nợ Home Credit Việt Nam 55 57 Bảng 3.7 Tình hình nợ hạn Home Credit Việt Nam 58 Bảng 3.8 Khả bù đắp rủi ro Home Credit Việt Nam 60 Bảng 3.9 Số liệu xếp hạng tín dụng Home Credit Việt Nam 65 Bảng 3.10 Trích lập dự phòng Home Credit Việt Nam 67 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 3.13 Quy trình nghiệp vụ tín dụng Home Credit Việt Nam Bảng tiêu chấm điểm xếp hạng tín dụng Home Credit Việt Nam Bảng xếp hạng tín dụng nội Home Credit Việt Nam ii 76 77 80 Bảng 3.14 Quy trình thực nhắc nợ thu hồi nợ Home Credit Việt Nam 84 So sánh thời gian tác nghiệp trung bình quy trình Bảng 3.15 cho vay cácCơng ty Tài Việt Nam 85 Bảng 3.16 Bảng 3.17 Bảng 3.18 Bảng 3.19 Kết tình hình triển khai bán sản phẩm bảo hiểm khoản vay Home Credit Việt Nam Kết gọi WelcomeCall Home Credit Việt Nam Kết tình hình Thu hồi nợ Home Credit Việt Nam Bảng số đánh giá hoạt động rủi ro Home Credit Việt Nam iii 88 90 91 92 DANH MỤC CƠNG THỨC Số hiệu Tên cơng thức Trang Công thức 1.1 Tỷ lệ nợ hạn 16 Cơng thức 1.2 Tỷ lệ KH có nợ q hạn 16 Cơng thức 1.3 Tỷ lệ KH có nợ xấu 16 Công thức 1.4 Tỷ lệ thu hồi nợ 17 Công thức 1.5 Tỷ lệ thu hồi nợ đến hạn 17 Cơng thức 1.6 Số tiền dự phòng cụ thể khách hàng 17 Công thức 1.7 Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro 18 Cơng thức 1.8 Tỷ lệ vốn 18 Công thức 1.9 Hệ số bù đắp khoản cho vay bị 19 Cơng thức 1.10 Hệ số bù đắp rủi ro tín dụng 19 Công thức 1.11 Chỉ số tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu 19 Cơng thức 1.12 Xác suất rủi ro tín dụng 26 Cơng thức 1.13 Xác suất rủi ro tín dụng 26 Cơng thức 1.14 Cơng thức tính tổn thất dự kiến khoản vay 26 iv hiệu hoạt động tất cấp máy hiệu phối hợp phận Ngoài ra, việc nâng cao kỹ quản lý rủi ro cấp quản trị cần thiết, Ban lãnh đạo cấp cao nhân tố định việc thiết kế, xây dựng trì vận hành khung QTRR Chính cấp quản trị nhân tố truyền đạt thông điệp QTRR đến cấp khác, giúp cấp hệ thống ý thức việc QTRR trách nhiệm tất cá nhân không chức phận chuyên trách Công ty nên định hướng QTRR phải tạo thành thơng lệ mạnh mẽ để đưa việc quản lý rủi ro vào mọicấp 4.2.1.2 Nâng cao chất lượng nhân quản trị rủi ro tín dụng Thực tuyển dụng theo kế hoạch: Đối với doanh nghiệp, tổ chức nói chung cơng ty Home Credit nói riêng việc lập kế hoạch tuyển dụng nhân khâu quan trọng định hướng định sức khỏe doanh nghiệp bạn bạn tuyển lực người Cơng ty Home Credit cần lên kế hoạch tuyển dụng nhân sau:  Về kế hoạch tuyển dụng nhân dài hạn theo năm: Các bước thực Bước 1: Thẩm định kế hoạch nhân sự: Họp bàn phân tích làm rõ nhu cầu nhân cần tuyển dụng cho phận tín dụng Chi tiết mục đích, thời gian, số lượng, mô tả công việc, chế độ lương thưởng, yêu cầu với nhân cần tuyển… Phân tích rõ nguồn lao động thời vụ, dự trù hay thức Chú ý đến vấn đề nhân viên hết hạn hợp đồng, nhân viên thai sản để có kế hoạch cụ thể Bước 2: Phân tích nhu cầu lên kế hoạch tuyển dụng: Nhắm vào phổ biến để đánh giá tỷ lệ thành công tuyển dụng phân tích thời gian hồn thành, chi phí bỏ ra… Bước 3: Điều chỉnh dựa thực tế có thay đổi: Do kế hoạch dài hạn nên việc điều chỉnh kế hoạch hoàn toàn cần thiết, nhiên cần dựa phân tích thực tế phải đảm bảo yếu tố phát triển doanh nghiệp  Về kế hoạch tuyển dụng nhân ngắn hạn: Về việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng đột xuất dành cho loại sau: 100 + Thay nhân sự: Nhân viên nghỉ việc đột ngột, sa thải nhân viên… + Thêm nhân sự: Tuyển dụng cho vị trí cần bổ sung người dự kiến kế hoạch năm Các bước thực Bước 1: Xác định loại tuyển dụng để xây dựng kế hoạc: Xem xét công việc cần giải cấp thiết nhân cũ nghỉ cần triển khai dự án chưa có người đảm nhiệm Vì vậy, cần bổ sung nhân thiếu Bước 2: Lên kế hoạch cách thức tuyển dụng thời gian tuyển dụng: Làm rõ yêu cầu nhân đưa phương hướng thực Thiết lập tiêu chí đánh giá lực, văn hóa, lương thưởng… ứng viên, để lọc hồ sơ phù hợp với nhu cầu tuyển dụng nhân cơng ty Vòng phòng vấn giúp phòng nhân có nhìn chi tiết ứng viên Qua lựa chọn người tốt làm việc doanh nghiệp Bố trí nhân sự, chia ca hợp lý, xây dựng toolkit đào tạo nội Xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với cơng việc thực tế, tài liệu cần chuẩn bị chu đáo hơn, th cơng ty tư vấn công ty chuyên đào tạo cho tổ chức tín dụng để giảng dạy, nhằm nâng cao nhận thức cán nhân viên tầm quan trọng QTRRTD Để nâng cao tinh thần trách nhiệm cán khoản vay, nâng cao ý thức kiểm sốt rủi ro cán tín dụng, cơng ty nên có quy định rõ chế tài hành vi cố tình làm sai quy định lơ trách nhiệm cánbộ Về chế độ đãi ngộ: công ty nên thay đổi chế độ lương thưởng, xây dựng chế nâng bậc lương hàng quý với tiêu chí cụ thể, để cán làm cơng tác tín dụng thấy đóng góp cho cơng ty ghi nhận, làm việc hiệu có trách nhiệm hơn, góp phần làm giảm rủi ro tíndụng 4.2.2 Hồn thiện khung quản trị rủi ro tín dụng Để hồn thiện QTRR TD theo chuẩn Basel II, Home Credit cần xây dựng cho 101 khung QTRR phù hợp mang lại hiệu cao Tác giả kiến nghị công ty nên áp dụng khung quản trị rủi ro sử dụng phổ biến giới: Giám sát Cơ sở hạ tầng Quy trình quản trị rủi ro Sơ đồ 4.1: Khung quản trị rủi ro tín dụng Nguồn: Deloitte Như vậy, để thực thi hệ thống QTRRTD tốt, Home Credit cần phải có định hướng xác lập hệ thống QTRRTD tối ưu Một khung QTRR tốt khung toàn diện để bao quát hết tất rủi ro TCTD có linh hoạt để thích ứng với thay đổi kinh doanh Một khun QTRR TD hiệu bao gồm: - Xác định rõ ràng sách quản trị rủi ro thủ tục bao gồm xác định rủi ro, chấp nhận rủi ro, đo lường, giám sát, báo cáo kiểm soát - Thành lập cấu tổ chức xác định rõ vai trò trách nhiệm cá nhân liên quan đến rủi ro kiểm sốt - Cần có hệ thống thông tin quản trị hiệu để đảm bảo dòng chảy thơng tin từ cấp thực đến cấp quản lý 102 - Khung quản trị rủi ro cần cấu để đảm bảo đánh giá hệ thống, sách quy trình cách liên tục 4.2.3 Giải pháp sách quản trị rủi ro tín dụng 4.2.3.1 Xây dựng sách tín dụng hợp lý Xây dựng hệ thống quy trình, quy chế tín dụng cách đầy đủ kịp thời để giảm thiểu rủi ro tín dụng biến động ngày phức tạp thị trường Phân chia khoản vay theo đối tượng khách hàng, có sách ưu đãi cho khách hàng khách hàng tham gia sử dụng dịch vụ, sử dụng chiến lược khác biệt hóa sản phẩm nhằm đem lại hiệu tối ưu tăng vị trí cạnh tranh cho cơng ty Xây dựng tiêu chí thẩm định hồ sơ tín dụng Mỗi hồ sơ tín dụng cần phải có danh mục chứng từ cho vay thống Đối với khoản vay, có quy định riêng chứng từ khác phải có chứng thực chứng từ quan nhà nước ban hành phải có y cơng ty chứng từ công ty nhằm hạn chế việc lừa đảo kháchhàng Đa dạng hóa, phát triển thêm sản phẩm tín dụng dịch vụ tín dụng, xây dựng thành hệ thống để liên kết chặt chẽ với giúp nâng cao hiệu hoạt động cơng ty kiểm sốt rủi ro khách hàng 4.2.3.2 Cải thiện quy trình cấp tín dụng Home Credit cần xây dựng quy trình tín dụng đầy đủ hồn thiện hơn, thay chức thẩm định khách hàng phần lớn thuộc phận kinh doanh cơng ty nên xây dựng lại để phận khách hàng phụ trách tiếp thị khách hàng, chức thẩm định hồ sơ phận thẩm định đảm nhiệm, khách quan cơng tác thẩm định, phận kinh doanh phải chịu áp lực tiêu doanh thu lợi nhuận phận thẩm định chịu áp lực Cần xây dựng đầy đủ hệ thống văn quy định cụ thể trình tự quản trị rủi ro tín dụng quy trình nhận diện, đánh giá, phân loại quản lý rủi ro…để kiểm 103 soát chặt chẽ hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro cách thống tồn hệ thống 4.2.3.3 Hồn thiện cơng tác phân cấp phê duyệt tín dụng Xây dựng cơng tác phê duyệt tín dụng tập trung – yêu cầu quan trọng mô hình quản trị rủi ro đại Để làm điều này, đòi hỏi đầu tư nguồn nhân lực lớn để việc phê duyệt tín dụng tiến hành kịp thời Phương thức phê duyệt tín dụng đảm bảo chất lượng tín dụng cao hơn, đặc biệt bối cảnh tổ chức tín dụng phải tham gia kinh doanh với tinh thần cạnh tranh cao để đạt tiêu kinh doanh Cần đánh giá lực, đạo đức cán trước phân quyền phê duyệt tín dụng Có thể ủy quyền theo tiêu chí cấp bậc, chức vụ hệ thống, dặc điểm danh mục tín dụng quản lý, kinh nghiệm cán bộ… 4.2.3.4 Hoàn thiện cơng tác Quản lý tín dụng xử lý nợ - Quản lý tín dụng: Việc kiểm tra giám sát sau cho vay công ty chưa thực đạt kết cao, dừng lại nhận định chung chung Vì vậy, để khắc phục tình trạng Home Credit nên có chế tài rõ ràng, quy định chặt chẽ kiểm soát nội bộ, thường xuyên kiểm tra để nâng cao tinh thần trách nhiệm cánbộ Chú trọng việc dự báo khả xuất khoản tín dụng có vấn đề biểu số sách tín dụng hiệu - Xử lý nợ: Trong tương lai để xử lý nợ hiệu hơn, Home Credit cần thành lập công ty chuyên xử lý nợ số TCTD làm, nhằm tập trung vào việc xử lý nợ tối đa hoá tỉ lệ thu hồi thông qua việc tái cấu chủ động Việc đòi hỏi phải hình thành hành lang pháp lý hoạt động hiệu quả, nguyên tắc kế tốn qui định cơng bố thơng tin phù hợp giảm sát chặt chẽ quan có thẩm quyền, thị trường bên thứ ba Xây dựng mảng cảnh báo nợ sớm Có kênh thơng tin dự báo tính hình kinh tế thị trường cho cán tín dụng cán QTRRTD tham khảo để dự báo rủi ro tốt 4.2.3.5 Hồn thiện Xếp hạng tín dụng nội theo chuẩn mực Basel 104 - Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ cơng tác triển khai XHTD Home Credit Việt Nam: Hiện nay, Ban QTRR đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm xây dựng, hướng dẫn triển khai hệ thống XHTD nội Vì vậy, Ban QTRR nên tổ chức nhiều buổi hội thảo đào tạo, huấn luyện đào tạo nội bộcho Chuyên viên/Quản lý bán hàng Thẩm định viên, để nắm rõ quy tắc chấm điểm Xếp hạng tín dụng nội Cơng ty - Hồn thiện phương pháp xếp hạng tín dụng : Home Credit Việt Nam cần dựa vào số liệu thống kê mơ hình phân tích định lượng đối tượng khách hàng để định yếu tố hệ thống xếp hạng tín dụng thay dựa vào quan điểm chủ quan chuyên gia, để Home Credit Việt Nam tiến tới xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo chuẩn Basel (phương pháp xếp hạng tín dụng – Foundation Internal Rating Based Approach, FIRB phương pháp Xếp hạng tín dụng tiên tiến – Advanced Internal Rating Based Approach, AIRB) - Kiểm soát thơng tin đầu vào chấm điểm tín dụng: Đối với đối tượng khách hàng cá nhân nhỏ lẽ, liệu dùng để chấm điểm tín dụng đa dạng, có nhiều trường hợp riêng biệt, khác đối tượng khách hàng, độ tuổi, ngành nghề, vùng miền, vvv Vì vậy,Home Creidt Việt Nam cần chuẩn hóa hệ thống liệu từ phận nhập liệu điểm bán hàng phải thật xác, để lưu trữ đầy đủ, làm để xếp hạng tín dụng cho khách hàng tương tự Ngồi ra, việc nhập thơng tin để chấm điểm tín dụng từ điểm bán hàng cần phải kiểm soát thật tốt nhằm tránh việc nhập thông tin dựa vào ý kiến chủ quan, làm việc qua loa, thiếu trách nhiệm Chuyên viên bán hàng 4.2.4 Giải pháp cải thiện số đánh giá rủi ro hoạt động tín dụng 4.2.4.1 Cải thiện số tình hình q hạn Tỷ lệ khách hàng có nợ hạn tăng thời gian qua, cơng ty cần xem xét thẩm định thật xác trước cho khách hàng vay, cần có sách, biện pháp thu nợ hợp lý, cẩn thận xác khâu trước cho vay để làm giảm số khách hàng có nợ hạn 105 4.2.4.2 Cải thiện số tỷ lệ vốn Công ty nên định giá khoản vay sát theo mức độ rủi ro khách hàng, cấu lãi suất cho vay phải xác định mức đảm bảo bù đắp chi phí vốn đầu vào, chi phí quản lý, phần lợi nhuận mong muốn phần bù đắp rủi ro khoản vay, để giảm khả bị vốn 4.2.4.3 Cải thiện số đánh giá khả bù đắp rủi ro Tăng cường cơng tác trích lập dự phòng để bù đắp tổn thất với khoản nợ khách hàng Mở rộng nghiệp vụ phái sinh, nghiệp vụ chứng khốn hóa khoản cho vay tài sản khác, nhờ làm tăng tính khoản tài sản, giảm chi phí việc giám sát khoản cho vay, tăng thu nhập, bù đắp rủi ro 4.2.5 Giải pháp khác 4.2.5.1 Hoàn thiện Hệ thống Công nghệ thông tin Home Credit Việt Nam Công nghệ thông tin xem sở hạ tầng hoạt động tổ chức tín dụng, giúp nâng cao lực quản trị điều hành Bên cạnh tác động lớn đến suất chất lượng cán bộ, nhân viên Tại công ty Home Credit ứng dụng số phần mềm công nghệ vào hoạt động quản trị rủi ro tín dụng, phần mềm quản trị quy trình phê duyệt, phần mềm tính xếp hạng tín dụng, phần mềm quản lý nhân viên thẩm định,…tuy nhiên chưa đồng chưa đạt hiệu cao Cần có giải pháp để nâng cấp hệ thống máy chủ, thuê đơn vị tư vấn có kinh nghiệm, tránh tình trạng nghẽn mạch, lỗi hệ thống, không tra cứu thông tin vừa nhập… 4.2.5.2 Minh bạch cơng khai hóa thông tin Hiện báo thường niên công ty, phương pháp quản trị rủi ro tín dụng công bố theo nguyên tắc trụ cột Basel II, thơng tin tín dụng cơng bố chung chung, mức độ cơng khai thơng tin hoạt động tín dụng yếu Vì vậy, giải pháp cho Home credit nhằm nâng cao chất lượng QTRR TD theo chuẩn Basel II cần phải công khai minh bạch hóa thơng tin tín dụng, từ thơng tin phương pháp, cách thức quản lý rủi ro, mức độ tập trung tín dụng, 106 cấu tín dụng để nhà đầu tư công chúng đánh giá, giám sát trình độ quản lý, giúp phát rủi ro kịp thời để cơng ty hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro, bước hội nhập với thông lệ quốc tế 4.3 KIẾN NGHỊ VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VÀ CHÍNH PHỦ 4.3.1 Đối với Chính phủ ngành liên quan 4.3.1.1 Hoàn thiện khung pháp lý Mảng tín dụng tiêu dùng cá nhân mà CTTC khai thác mảng tương đối thị trường Việt Nam Vì vậy, văn hướng dẫn triển khai quy định pháp lý áp dụng riêng Công ty tài Gần nhất, Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư 43/2016/TT-NHNN- Quy định cho vay Cơng ty tài tiêu dùng Thơng tư quy định tương đối đầy đủ quy định cho vay CTTC, nhiên tác giả kiến nghị Nhà nước cần xây dựng khuôn khổ pháp lý đồng bộ, tránh chồng chéo mâu thuẩn văn bản, có hướng dẫn cụ thể để tạo môi trường pháp lý lành mạnh để Cơng ty tài chủ động, linh hoạt hoạt động môi trường cạnh tranh lành mạnh, song đảm bảo yêu cầu thận trọng, an tồn khu vực tài 4.3.1.2 Minh bạch hóa thơng tin - Minh bạch thơng tin yếu tố quan trọng giúp kinh tế phát triển ổn định Việc minh bạch thông tin kinh tế vĩ mơ vi mơ (doanh nghiệp) cần có hệ thống đẩy mạnh Một hệ thống cung cấp liệu kinh tế cấp phủ minh bạch dựa luật lệ giúp giảm thiểu biến động thị trường cú sốc kinh tế Bên cạnh đó, cần nâng cao khả dự báo tăng cường việc công bố liệu dự báo kinh tế quan quan trọng Việt Nam - Hoàn thiện hệ thống kế toán dựa chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) để tiến tới hội nhập, để thông tin đưa cách chi tiết minh bạch Nhà nước cần có quy định, chế tài xử phạt việc công bố thông tin nghiêm khắc nhằm nâng cao chất lượng thông tin thị trường 107 4.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nƣớc 4.3.2.1 Hồn thiện trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước (CIC) - Nâng cao toàn diện lực hoạt động CIC để trở thành trung tâm thơng tin tín dụng ngành tài ngân hàng, góp phần xây dựng sở hạ tầng theo mục tiêu đại hóa NHNN, cung cấp thơng tin tín dụng cho quan quản lý tổ chức có liên quan để thực mục tiêu ổn định an tồn hệ thống tài ngân hàng - Về chế sách hoạt động nghiệp vụ: xây dựng quy định cho việc hoạt động hệ thống thơng tin tín dụng tiên tiến phù hợp với thông lệ quốc tế; vận hành thu thập kho liệu thơng tin tín dụng quốc gia tập trung, đa dạng hóa nguồn thu thập thơng tin đầu vào - Hệ thống thơng tin tín dụng cần đầu tư trang bị công nghệ tiên tiến, sử dụng thành tựu cơng nghệ quy trình nghiệp vụ Mở rộng hợp tác quốc tế, chủ độngtham gia vào hệ thống thơng tin tín dụng khu vực giới 4.3.2.2 Xếp hạng tín dụng nội theo chuẩn Basel - NHNN nên nhanh chóng hồn thiện khung pháp lý đầy đủ theo chuẩn quốc tế theo khuyến nghị Basel để NHTM có sở thực thống toàn hệ thống - Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định, hướng dẫn lịch trình việc xây dựng, kiểm định phê duyệt hệ thống XHTD theo tiêu chuẩn Bassel II, quy định áp dụng XHTD nội tất TCTD, hướng dẫn TCTD thực việc xếp hạng khách hàng theo tiêu chí chung để so sánh kết xếp hạng TCTD, nâng cao chất lượng kết xếp hạng - Giám sát có hệ thống chuẩn mực việc xây dựng áp dụng hệ thống XHTD TCTD, đề cao tính minh bạch, khoa học quán, nhằm giảm thiểu việc xếp hạng sai thứ hạng khách hàng, ảnh hưởng đến việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 108 - Có chế khuyến khích, tạo động lực cho TCTD xây dựng ứng dụng hệ thống quản trị rủi ro tiên tiến; đó, có hệ thống XHTD nội - NHNN nên xây dựng lộ trình cụ thể để TCTD sử dụng kết xếp hạng tín dụng nội bộvào việc phân loại nợ theo thông tư 02/2013/TT – NHNN ngày 21/01/2013 4.3.2.3 Ứng dụng Baselvào Quản trị rủi ro tín dụng Hiện nay, TCTD giới đề cập tới việc áp dụng chuẩn mực Basel III ngân hàng Việt Nam dừng lại việc ứng dụng Basel I việc quy định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu Xét điều kiện Việt Nam hệ thống sở liệu phục vụ cho q trình phân tích đánh giá rủi ro chưa hồn thiện, Việt Nam chưa thể ứng dụng Hiệp ước ước quốc tế Basel II vào hoạt động QTRR TD mà NHNN cần phải xây dựng lộ trình dần tiếp cận Basel II lựa chọn phương pháp thích hợp, để TCTD bước thích nghi chủ động xây dựng mơ hình QTRR phù hợp 4.3.2.4 Tăng cường cơng tác tra giám sát - Tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác tra, giám sát TCTD, đặc biệt CTTC để bảo đảm tổ chức tín dụng tuân thủ quy định hoạt động ngân hàng, đặc biệt quy định cấp tín dụng, phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro quy định an tồn hoạt động tín dụng - Xây dựng máy tra TCTD theo ngành dọc từ trung ương đến sở có độc lập tương đối điều hành hoạt động nghiệp vụ tổ chức máy NHNN với nguồn lực đầy đủ - Xây dựng hệ thống giám sát rủi ro hoạt động ngân hàng có khả cảnh báo sớm TCTD 109 KẾT LUẬN CHƢƠNG Trên sở định hướng hoạt động Home Credit Việt Nam thời gian tới, Chương đưa giải pháp để nâng cao hiệu QTRRTD Home Credit Việt Nam nhằm hồn thiện mơ hình QTRRTD, giúp Home Credit Việt Nam cải thiện chất lượng tín dụng hạn chế RRTD phát sinh Đồng thời, chương đề cập đến giải pháp liên quan đến Chính Phủ Ngân hàng Nhà nước nhằm hỗ trợ TCTD cơng tác QTRR nhằm hướng đến mơ hình QTRRTD đại, bước hội nhập với thông lệ quốc tế 110 KẾT LUẬN Hoạt động tín dụng hoạt động điển hình Tổ chức tín dụng nói chung Home Credit Việt Nam nói riêng Thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng cao doanh thu TCTD Hoạt động hấp dẫn tiềm ẩn rủi ro cao RRTD loại rủi ro đa dạng phức tạp hậu khơngchỉ ảnh hưởng đến thân TCTD mà gây ảnh hưởng sâu rộng đến hệ thống kinh tế Vì vậy, vai trò Quản trị RRTD quan trọng, để giảm thiểu rủi ro mức thấp nhất, cảnh báo sớm dấu hiệu phát sinh rủi ro nhằm có ứng phó kịp thời Với mục tiêu phòng ngừa hạn chế RRTD, luận văn xây dựng khung lý thuyết cho Quản trị RRTD đồng thời luận văn sâu phân tích tình hình thực tế hoạt động tín dụng Home Credit Việt Nam, việc tổ chức quản trị RRTD Home Credit Việt Nam để từ thấy thành tựu việc kiểm soát RRTD hạn chế mà Home Credit Việt Nam gặp phải cấu dư nợ tín dụng, nhân lực, giám sát tín dụng Trên sở phân tích nguyên nhân gây RRTD Home Credit Việt Nam, tác giả đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu Quản trị RRTD xây dựng sách tín dụng hợp lý, cải tiến quy trình tín dụng, hồn thiện xếp hạng tín dụng nội theo chuẩn Basel II … Đồng thời tác giả đưa kiến nghị Chính phủ NHNN thực giải pháp nhằm hỗ trợ TCTD hoạt động quản trị rủi ro, hồn thiện khung pháp lý, minh bạch hóa thơng tin, hồn thiện trung tâm thơng tin tín dụng NHNN Mục tiêu Home Credit trở thành Cơng ty tài Việt Nam đứng đầu thị trường tài tiêu dùng Việt Nam Tác giả hi vọng luận văn giúp Home Credit Việt Nam cải thiện mơ hình Quản trị RRTD, giúp ngăn ngừa hạn chế rủi ro mức thấp nhất, đảm bảo tăng trưởng tín dụng an tồn, bềnvững 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Nguyễn Thị Ngọc Anh, 2011.Giải pháp hoàn thiện xếp hạng tín dụng doanh nghiệp TCT TC CP Dầu Khí Việt Nam (PVFC) Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế TPHCM Edward W.Reed & Edward K.Gill, 2004.Ngân hàng thương mại.Hà Nội: Nhà xuất thống kê Phan Thị Thu Hà, 2007.Giáo trìnhNgân hàng thương mại Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế Quốc dân Đinh Xuân Hạng Nguyễn Văn Lộc, 2012 Giáo trình quản trị tín dụng ngân hàng thương mại Hà Nội:NXB Tài Joel Bessis, 2011 Quản trị rủi ro ngân hàng (Bản dịch tiếng Việt).Hà Nôi:NXB Lao động xã hội Nguyễn Thị Hương Lan, 2015.Nghiên cứu mơ hình tổ chức hoạt động kinh doanh Công ty Tài Việt Nam Luận án tiến sĩ Kinh tế Viên nghiên cứu quản lý Kinh tế trung ương Ngân hàng Nhà nước, 2005 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN việc Ban hành quy định Phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng Tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước, 2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 Về việc sửa đổi, bổ sung số điều Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng 04 năm 2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2009.Sổ tay tra sở rủi ro Tài liệu lưu hành nội bô 10 Ngân hàng Nhà nước, 2013 Thông tư 02/2013/TT-NHNN việc Quy định Phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro việc sử 112 dụng dự phòng để xử lý rủi ro hoạt động Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 11 Ngân hàng Nhà nước, 2014 Thơng tư 36/2014/TT-NHNN Quy định giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an tồn hoạt động Tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước 12 Ngân hàng Nhà nước, 2016 Thông tư số 43/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Về Quy định cho vay tiêu dùng Công ty Tài 13 Ngân hàng Nhà nước, 2016 Thơng tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 Về việc Quy định hoạt động cho vay Tổ chức tín dụng, chí nhánh Ngân hàng nước Tại Việt Nam 14 Peter S.Rose, 2004.Quản trị Ngân hàng thương mại, Hà Nội: Nhà xuất Tài 15 Đỗ Duy Sơn, 2016.Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng Tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Thái Bình.Luận văn Thạc sĩ Đại học Bách Khoa Hà Nội 16 Nguyễn Hồng Thảo, 2014 Quản trị rủi ro tín dụng Tổng cơng ty Cổ phần dầu khí Việt Nam Luận văn Thạc sĩ Kinh tế Đại học Kinh Tế- Đại học Quốc gia Hà Nội 17 Nguyễn Đình Thiện 2013.Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn Chi nhánh Thăng Long: Thấy qua quản lý rủi ro tín dụng.Tạp chí Kinh tế dự báo tháng 8/2013 18 Nguyễn Hữu Thủy, 2006.Những giải pháp chủ yếu hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương nước ta giai đoạn Luận án tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế quốc dân 19 Nguyễn Văn Tiên, 2005.Quản trị rủi ro kinh doanh Ngân hàng Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 20 Lê Văn Tư, 2005.Quản trị Ngân hàng thương mại.Hà Nội: Nhà xuất Tài 113 WEBSITE 21 http://cafef.vn 22 http://www.kienthuc.net.vn 23 http://www.gso.gov.vn 24 https://www.homecredit.vn/ 25 http://www.nld.com.vn 26 http://www.sbv.gov.vn 27 http://tinnhanhchungkhoan.vn/tien-te/2016-la-nam-cua-tin-dung-tieu-dungbung-no-174258.html 28 http://www.thuvienphapluat.vn 29 https://voer.edu.vn/m/cong-ty-tai-chinh-va-mo-hinh-cong-ty-tai-chinh-trongtap-doan-kinh-te/9a81bc69 114 ... dung quản trị rủi ro tín dụng Home Credit Việt Nam 63 3.3.2 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng Home Credit Việt Nam 68 3.4 ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV HOME. .. động quản trị RRTD Cơng ty Tài TNHH MTV Home Credit Việt Nam III Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu Rủi ro tín dụng quản trị rủi ro tín dụng Cơng ty Tài TNHH MTV Home Credit Việt Nam. .. Chương 3: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Cơng ty Tài TNHH MTV Home Credit Việt Nam Chương 4: Giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng Cơng ty Tài TNHH MTV Home Credit Việt Nam V Kết vấn đề
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng tại công ty tài chính TNHH MTV home credit việt nam , Quản trị rủi ro tín dụng tại công ty tài chính TNHH MTV home credit việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn