Giao an so hoc lop 6 (tiet 28 - tiet 64)

Thomas Townsend Brown
Thomas Townsend Brown (11474 tài liệu)
(14 người theo dõi)
Lượt xem 263
1
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 84 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 21:10

Mô tả: Giáo án toán 6 Năm học 2008 -2009 Ngy son : 25/10/2008 Ngy giảng: 28/10/2008 Tit 27 - 28 Luyện tập+ kiểm tra 15 phút A/Mục tiêu - HS c cng c cỏc kin thc v phõn tớch mt s ra tha s nguyờn t - HS tỡm c tp hp cỏc c ca mt s cho trc. - Giỏo dc ý thc gii toỏn, phỏt hin cỏc c im ca vic phõn tớch ra tha s nguyờn t gii cỏc bi toỏn cú liờn quan - Kiểm tra 15 phút về mức độ nhận thức của học sinh về cách tìm ớc số , bội số của một số , số nguyên tố , hợp số B/ Chuẩn bị 1) Giỏo viờn: bng ph bài 130 (SGK 50) 2) HS: Làm các bài tập theo yêu cầu C/Tiến trình dạy học I)ổn định tổ chức Sĩ số học sinh lớp 6B: có mặt: Vắng mặt: II) Kim tra 1) HS cha bi 127 (50- SGK) 225 = 3 2 . 5 2 chia ht cho 2 s nguyờn t 3 v 5. 1800 = 2 3 . 3 2 . 5 2 chia ht cho 3 s nguyờn t 2; 3; 5. 1050 = 2. 3. 5 2 . 7 chia ht cho 4 s nguyờn t 2; 3; 5; 7. 3060 = 2 2 . 3 2 . 5. 17 chia ht cho 4 s nguyờn t . 2) HS cha bi 128 a = 2 3 . 5 2 . 11 mi s 4; 8; 16 ; 11; 20 cú l c ca a khụng? - s 4; 8; 11; 20 l (a) vỡ 16a M . III) T chc luyn tp - HS gii vo v - (Phõn tớch ra tha s nguyờn t) - Cỏc s a; b; c c vit di dng gỡ? - Vit cỏc c ca a? - Nờu cỏch tỡm US ca mt s G: Treo bảng phụ - HS lm di dng tng hp - Hot ng nhúm Bi 159( SBT 22): 120 = 2 3 . 3. 5 900 = 2 2 . 3 2 . 5 2 100000 = 2 5 . 5 5 Bi 129(SGK -50): a) 1; 5; 13; 65 b) 1; 2; 4; 8; 16; 32. c) 1; 3; 7; 9; 21; 63. Bi 130(SGK -50 ): S, phõn tớch Chia ht cỏc s NT Tp hp cỏc c 51 = 3. 17 75 = 3. 5 2 42 = 2. 3. 7 30 = 2. 3. 5 3; 17 3; 5 2; 3; 7 2; 3; 5 1; 3; 17; 51 25; 1; 3; 5; 15; 75 1; 2; 3; 6; 14; 21; 42 1; 2; 3; 6; 5; 10; 15. Giáo án toán 6 Năm học 2008 -2009 - Tỡm 2 s t nhiờn cú tớch bng 42. - Mi tha s ca tớch quan h vi 42 nh th no? - Tỡm a; b l (30) v a < b. HS in vo bng - Nờu cú my cỏch xp bi en vo tỳi. - s tỳi quan h ntn vi s bi. - Cho HS lờn bng cha. Cỏch xỏc nh cỏc c ca mt s - HS tỡm s US ca mt s - GV gii thiu s hon chnh (s cú tng cỏc ch s = s ú) (khụng k c) + 12 = 3. 2 2 + 28 = 2 2 . 7. + 496 = 2 4 . 31 Bi 131(SGK -50 ) : a/42 = 1. 42 = 2. 21 = 3. 14 = 6. 7 b/ a, b l (30) (a < b) a 1 2 3 5 b 30 15 10 6 Bi 132(SGK -50 ) : (28) = {1; 2; 4; 7; 14; 28} + 28 bi cú th xp vo 1 tỳi, 2; 4; 7; 14; 28 tỳi. Bi 133(SGK - 50): a) 111 = 3. 37 (111) = {1; 3; 37; 111} b) ** l c ca 111 v cú 2 CS ** = 37 Vy 37. 3 = 111 Dng xỏc nh s c s. - Nu M = a x b y .c z Thỡ s S ca M l (x + 1)(y + 1).(z + 1). + b = 2 5 b cú 5 + 1 = 6 s + c = 3 2 . 7 cú (2 + 1)(1 + 1) = 6 c + d = 2. 3. 7 cú (1 + 1)(1 + 1)(1 + 1) = 6 c + e = 3. 5 2 cú (1 + 1)(2 + 1) = 6 c Bi 167 ( SBT- 22) - Tỡm s hon chnh. + 12 cú c 12 l 1; 2; 3; 4; 6. M 1+ 2 + 3 + 4 + 6 12 12 khụng cú c hon chnh. + 28 cú c 24 l 1; 2; 4; 7; 14 M 1 + 2 + 4 + 7 + 14 = 28 28 l s hon chnh. + 496 496 l {1; 2; 4; 8; 16; 31; 62; 248; 124}. IV) Kiểm tra 15 phút (không kể giao đề) Bài 1: (1đ) Gọi P là số nguyễn tố. Điền ký hiệu ;; vào chỗ chấm cho đúng a) 73 P b) 29 N c) 167 P d) P .N Bài 2: (1đ) Điền dấu (x) vào ô thích hợp Câu Đúng Sai 1) Nếu số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là ớc của b còn b là bội của a. 2)Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 chỉ có hai ớc là 1 và chính nó. 3) Số 0 và số 1vừa là số nguyên tố , vừa là hợp số 4) Có ba số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố Giáo án toán 6 Năm học 2008 -2009 Bài 3(4 điểm): Tìm các số tự nhiên x sao cho : a) x B(15) và 15 < x < 70 b) x Ư(12) c) 2 x = 32 d) 8 x Bài 4(3 điểm): Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố rồi cho biết mỗi số đó chia hết cho số nguyên tố nào? a) 320 b) 168 Bài 5( 1 điểm): Thay chữ số vào dấu * để 7* là số nguyên tố V)Hng dn hc nh: Bi tp t 161 n 168 SBT, c bi Đ16. D/Rút kinh nghiêm Ngy son : 25/10/2008 Ngy ging: 30/10/2008 Tit 29 Giáo án toán 6 Năm học 2008 -2009 Ước chung và bội chung A /Mục tiêu . HS hiểu c định nghĩa C v BC, hiu c k/n giao ca 2 tp hp . HS bit tỡm C, BC ca 2 hay nhiu s bng cỏch lit kờ cỏc phn t ca tp hp. Bit s dng ký hiu giao ca 2 tp hp. . Tỡm C v BC ca mt s bi toỏn n gin. B /Chuẩn bị . Giỏo viờn: Bng ph v hỡnh 26; 27; 28. . HS: Bỳt, bng con. C / Tiến trình dạy học I) Ôn định tổ chức lớp Sĩ số học sinh lớp 6B: Có mặt: Vắng mặt: II) Kim tra b i c 1) Nờu cỏch tỡm cỏc c ca mt s : Tỡm (4); (6); (12) 2) Nờu cỏch tỡm bi ca mt s: Tỡm B(4); B(6); B(3). III) Bi mới - Tỡm (4); (6) chung ca 4 v 6 l s no? - GV nhn mnh - HS lm ?1 - Tỡm B(4); B(6) - Cỏc s no l BC (4; 6) Nu (4;6)x BC thỡ sao? - HS lm ?2 - Hng dn hc sinh v hỡnh minh ho C ca 2 tp hp. 1 - c chung VD: (4) = {1; 2; 4} (6) = {1; 2;3; 6} C (4; 6) = {1; 2} Nu x C(a; b) thỡ ;a x b xM M ?1 8 C(16; 40) ỳng vỡ 16 8;40 8M M 8 C(32; 28) sai vỡ 32 8M nhng 28 8 / M Nu x C(a; b; c) thỡ , ,a x b x c xM M M 2 - Bi chung VD B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; .} B(6) = {0; 6; 12; 18; 24; } BC(4; 6) = {0; 12; 24; } Nu x BC(a; b) thỡ ,x a x bM M ?2 Bi ging ( ) 6 3;1BC BC(3; 4; 6) = {0; 12; 24;} ( ; ; )x BC a b c , ,x a x b x cM M M 3 Chỳ ý V hỡnh minh ho C ca 2 tp hp IV)Cng c 1) in tờn 1 tp hp thớch hp vo ụ vuụng . 3 . 6 ã 4 . 1 . 2 Gi¸o ¸n to¸n 6 N¨m häc 2008 -2009 a/ (4) 6 (4;6)B B BC∩ = b/ { } { } 3;4;6 4;6A B= = { } 4;6A B⇒ ∩ = Ư(4) ƯC(4; 6) Ư(6) A B c/ A = {a; b} B = {c} A B⇒ ∩ =∅ B d/ Điền tên một tập hợp thích hợp vào chỗ trống A 6aM và 5aM (6;5)a BC⇒ ∈ 200 bM và 50 bM (200;50)b UC⇒ ∈ 5cM ; 7cM ; 11cM (5;7;11)c BC⇒ ∈ - H/S viết các tập hợp ước - Gọi h/s lên bảng - Các h/s khác làm vào vở - Viết tập hợp A các số < 40 là B(6) - Viết tập hợp B các số là B(9) và nhỏ hơn 40 - Dùng kí hiệu ⊂ để chỉ quan hệ của M; A; B. Bài 135 (SGK – 53) a) Ư(6) = {1; 2; 3; 6} Ư(9) = {1; 3; 9} ⇒ ƯC(6; 9) = {1; 3} b) Ư(7) = {1; 7} Ư(8) = {1; 2; 4; 8} ⇒ ƯC(7; 8) = {1} Ư(4) = {1; 2; 4} ⇒ ƯC(4; 6; 8) = {1; 2} Bài 136 (SGK -53 ) a) A = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36} B = {0; 9; 18; 36} M = A B∩ = {0; 18; 36} , .M A M B⊂ ⊂ V)Hướng dẫn học ở nhà: Bài tập về nhà 137 – 137 (SGK -54) 172 – 175 (SBT -23) D/ Rót kinh nghiªm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ngày soạn: 01/11/2008 Ngày giảng:04/11/2008 . 3 . 4 . 6 . a . b . c Giáo án toán 6 Năm học 2008 -2009 Tit 30 Luyện tập A/ Mục tiêu . HS c cng c v khc sõu cỏc KT v C, BC ca 2 hay nhiu s. . Rốn k nng tỡm C v BC; Tỡm giao ca 2 tp hp. . Vn dng vo gii toỏn thc t. B/Chuẩn bị G- Bng ph v phiu hc tp H- Thực hiện theo yêu cầu tiết học C/ Các hoạt động dạy học I) ổn định tổ chức lớp S s hc sinh 6B : Có mt: Vng mt: II) Kim tra bi c. Cõu 1: C ca 2 hay nhiu s l gỡ? x C(a, b) khi no? cha bi 169(a); 170(a).SBT. 169a 8 C(24; 30) Vỡ 30 8M 170a C(8; 12) = {1; 2; 4}. Cõu 2: BC ca 2 hay nhiu s l gỡ? ( ; )x BC a b khi no? cha 169b; 170b. 169b 240 (30;40)BC vỡ 240 30;240 40M M 170b BC(8; 12) = {0; 24; 48} hay B(8) B(12) = {0; 24; 48} III) T chc luyn tp - H/S c bi 136 (Sgk- 53) - Gi 2 h/s lờn bng A v B. - Ch mi quan h ca M, A, B - Nhc li th no l tp hp con ca tp hp. - Hot ng nhúm - Th cỏc nhúm v kim tra I) Dng 1: Bi tp liờn quan n tp hp Bi 136 (SGK - 53) A = {0; 6; 12; 18; 24; 30; 36} B = {0; 9; 18; 27; 36} M = A B = {0; 18; 36} , .M A M B Bi 137 ( Sgk 53) a) A B = {cam; chanh} Giáo án toán 6 Năm học 2008 -2009 Nhn xột. - a hỡnh v - H/S c v lm bi ra bng con. - Tỡm tng s () h/s trong nhúm. - GV treo bng ph bi 138 Sgk. - Y/C H/S c . - Hot ng theo nhúm - C mi nhúm lờn c kt qu - Ti sao a, c thc hin c b khụng thc hin c. G: Đa bai tập 2 - Cỏch chia no cú s phn thng ớt nht, nhiu nht. - Cỏch chia t cho u l qui v tỡm gỡ? b) A B = {H/S va gii vn, gii toỏn} c) A B = B d) A B = e) * * N N N = Bi 175 (SBT- 23 ) a) A cú 11 + 5 = 16 phn t P cú 5 + 7 = 12 phn t A p cú 5 phn t b) Nhúm H/S ú cú c) 11 + 5 + 7 = 23 (ngi) Dng 2: Bi toỏn cú ni dung thc t Bi 138 ( 54 SGK) Cỏch chia S phn thng S bỳt bi mi phn S v mi phn a 4 6 8 b 6 \ \ c 8 3 4 Bi 2: 24 nam, 18 n cú bao nhieu cỏch chia t sao cho nam n u nhau? - Cỏch chia no cú s h/s ớt nht ? - S cỏch chia t l C(24; 18) C(24; 18) = {1; 2; 3; 6} Vy cú 4 cỏch chia t Cỏch chia thnh 6 t cú s h/s ớt nht (24: 6) + (18 : 6) = 7 h/s Mi t cú 4 nam, 3 n. IV) Củng cố V)Hng dn bi v nh SBT: 171 172 (23 ) c bi Đ 17: Ước chung lớn nhất D/ Rút kinh nghiệm . Ngy son: 04/11/2008 Ngy ging:06/11/2008 Tit 31 Giáo án toán 6 Năm học 2008 -2009 Ước chung lớn nhất A/Mục tiêu: - HS hiu c th no l CLN ca 2 hay nhiu s, th no l 2 s nguyờn t cựng nhau, 3 s nguyờn t cựng nhau. - Bit tỡm CLN ca 2 hay nhiu s bng cỏch hp lý, tỡm C v CLN trong cỏc bi toỏn thc t. B/ Chuẩn bị G: Bảng phụ cách tìm ớc chung lớn nhất C/ Hoạt động dạy và học I) Ôn định tổ chức Sĩ số học sinh lớp 6B: Có mặt: Vắng mặt: II) Kim tra bi c 1) Th no l giao ca 2 tp hp ? Cha bi 172( SBT- 23) . a) A B = {Mốo} b) A B = {1; 4} c) A B = 2) Th no l C ca 2 hay nhiu s Cha bi 171 ( SBT- 23) Cỏch chia S nhúm S nam mt nhúm S n mt nhúm a 3 10 12 c 6 5 6 III) Bi mới - Tỡm cỏc tp hp (12); (30); (12; 30) - Tỡm cỏc s ln nht trong tp hp C(12; 30). - H/S lm trờn bng con - CLN ca 2 hay nhiu s l s ntn? - Nờu quan h gia C v CLN - Hóy tỡm CLN(5; 1); CLN(12; 30; 1) - Tỡm CLN(36; 84; 168) - Phõn tớch cỏc s ú ra tha s nguyờn t. - Tỡm TSNT chung ca 3 s ú I) c chung ln nht VD1: (12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12} (30) = {1; 2; 3; 5; 6; 10; 15; 30} C(12; 30) = {1; 2; 3; 6} CLN(12; 30) = 6 + Nhn xột: Sgk 54. 1) Chỳ ý: Nu cỏc s ó cho cú 1 s = 1 thỡ CLN ca cỏc s ú bng 1. VD: CLN(5; 1) = 1 CLN(12; 30; 1) = 1 2 ) Tỡm CLN bng cỏch phõn tớch cỏc s ra tha s nguyờn t. VD1: Tỡm CLN(36; 84; 168) 36 = 2 2 . 3 2 84 = 2 2 . 3. 7 CLN(36; 84; 168) = 2 2 . 3 = 12 168 = 2 3 . 3. 7 Gi¸o ¸n to¸n 6 N¨m häc 2008 -2009 - Lập tích các thừa số nguyên tố chung, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất. - H/S tìm ƯCLN(9; 8) vận dụng qui tắc. 9, 8 không có thừa số nguyên tố chung. - Vậy ƯCLN(9;8) = ? - Tìm ƯCLN(8; 12; 15) - Quan sát đặc điểm của 3 số đã cho. (số nhỏ nhất là Ư của 2 số còn lại) ⇒ Nó là ƯCLN IV)Củng cố - H/S tìm ƯCLN của a/ 56 và 140 b/ 24; 84; 180 c/ 60 và 180 d/ 15 và 19 - Tìm ƯCLN(16; 80; 176) + Nhận xét có 3 bước tìm ƯCLN. b1: Phân tích mỗi số ra thừa số ngtố b2: Tìm TSNT chung b3: Lập tích các TSNT chung, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất. ?2 a/ Tìm ƯCLN(9; 8) 9 = 3 2 8 = 2 3 ⇒ ƯCLN(9; 8) = 1 Vậy 8, 9 là 2 số nguyên tố cùng nhau b/ Tìm ƯCLN(8; 12; 15) 8 = 2 3 12 = 2 2 . 3 ⇒ ƯCLN(8; 12; 15) 15 = 3. 5 Vậy 8; 12; 15 là 3 số nguyên tố cùng nhau c/ Tìm ƯCLN(24; 16; 8) = 8 Vì 24 8;16 8;8 8M M M - Nhắc lại nội dung bài học - Vận dụng làm bài 139 Bài 139(56 –SGK ) a) ƯCLN(56; 140) = 28 b) ƯCLN(24; 84; 180) = 12 c) ƯCLN(60; 180) = 60 d) ƯCLN(15; 19) = 1 Bài 140( 56 –SGK): a) ƯCLN(16; 80; 176) = 16 b) ƯCLN(18; 30; 77) = 1 V)Hướng dẫn học ở nhà - 140 → 142 (56 –SGK), Bµi 176 - 180(SBT-24) - Học kỹ qui tắc: SGK D/ Rót kinh nghiÖm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Giáo án toán 6 Năm học 2008 -2009 Ngy son : 04/11/2008 Ngy ging: 06/11/2008 Tit 32 Luyện Tập A/ Mục tiêu - HS c cng c cỏch tỡm CLN ca 2 hay nhiu s - H/S bit cỏch tỡm C thụng qua C - Rốn cho H/S bit quan sỏt, tỡm tũi c im bi tp ỏp dng nhanh, chớnh xỏc. B/Chuẩn bị - GV: Bng ph - H/S: Cách tìm UCLN , Bội chung của một số C/ Tiến trình dạy học I) Ôn định tổ chức lớp: Sĩ số học sinh 6B : Có mặt: Vắng mặt: II) Kim tra bi c: 1)CLN ca 2 hay nhiu s l gỡ? Th no l 2 s nguyờn t cựng nhau cho VD Cha bi 141 SGK. CLN(15; 30; 90) = 15 2)Nu qui tc tỡm CLN ca 2 hay nhiu s ln hn 1. Cha bi 176 SBT. a) CLN(40; 60) = 2 2 . 5 = 20 c) CLN(13; 20) = 1 b) CLN(36; 60; 72) = 2 2 . 3 = 12 d) CLN(28; 39; 35) 1 III) Tổ chức luyện tập - Cho H/S hot ng nhúm - gv kim tra kq ca cỏc nhúm - Bi toỏn qui v tỡm gỡ? - Tỡm C(56; 140) - Tỡm CLN ca 2 hay nhiu s. - T ú tỡm C ca chỳng. - Tỡm s t nhiờn a ln nht bit 1) Cỏch tỡm C thụng qua CLN a/ Tỡm C(12; 30) CLN(12; 30) = 6 C (12; 30) = {1; 2; 3; 6} b/ Tỡm a N bit 56 ; 140a aM M Vỡ 56 140 a a M M a C(56; 140) CLN(56; 140) = 28 C (56; 140) = {1; 2; 4; 7; 14; 28} a {1; 2; 4; 7; 14; 28} 2) Bi 142 (SGK- 56) a) CLN(16; 24) = 8 b) CLN(80; 234) = 18 c) CLN(60; 90; 135) = 15 C(16; 24) = {1;2 4; 8} C(180; 234) = {1; 2; 3; 6; 9; 18} C(60; 90; 135) = {1; 3 5; 15} Bi 143( 56 SGK): a CLN(420; 700) = 140 . Bi mới - Tỡm (4); (6) chung ca 4 v 6 l s no? - GV nhn mnh - HS lm ?1 - Tỡm B(4); B (6) - Cỏc s no l BC (4; 6) Nu (4 ;6) x BC thỡ sao? - HS lm ?2 - Hng dn. = 360 BC (8; 18; 30) = {0; 360 ; 720} A = {0; 360 ; 720} Bài 1: Tìm a N∈ biết a < 1000 60 ; 280 a aM M Giải 60 280 a a M M (60 ;280 )a BC⇒ ∈ BCNN (60 ; 280 )

— Xem thêm —

Xem thêm: Giao an so hoc lop 6 (tiet 28 - tiet 64), Giao an so hoc lop 6 (tiet 28 - tiet 64), Giao an so hoc lop 6 (tiet 28 - tiet 64)

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu giao-an-so-hoc-lop-6-tiet-28-tiet-64

Đăng ký

Generate time = 0.152369976044 s. Memory usage = 18.48 MB