TAP DOC NHAC 4 - LOP 8

13 883 1 Gửi tin nhắn cho Larry Ellison
Larry Ellison

Larry Ellison

Tải lên: 11,609 tài liệu

  • Loading...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 21:10

Tiết 12: Bài: TËp ®äc nh¹c Nhạc và lời: Nguyễn Đình Tấn Chim hãt d­íi cµnh ®µo th¬m trong lµnh ¸nh n¾ng Chim hãt d­íi cµnh ®µo th¬m trong lµnh ¸nh n¾ng hång soi Êm th©n m×nh la la la la Em h¸t d­íi hång soi Êm th©n m×nh la la la la Em h¸t d­íi trêi cê sao s¸ng ngêi cã B¸c Hå nh×n em vui c­êi. trêi cê sao s¸ng ngêi cã B¸c Hå nh×n em vui c­êi. Tập đọc nhạc số 4: - Tập đọc nhạc số 4 được viết ở nhịp nào ? + Nhịp 2 4 - Về tên nốt có những nốt nhạc nào? Đô - Rê - Mi Fa Son - La - Về trường độ có những nốt gì? Nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn, nốt móc đơn chấm dôi nốt móc kép - Nốt móc kép được sử dụng với 2 dạng. - Bản nhạc được viết ở giọng nào? Giọng Đô trưởng Nhận xét bài nhạc Nhạc và lời: Nguyễn Đình Tấn C©u 1 CÇu nèi C©u 2 Tập đọc nhạc số 4: - Câu 1: - Từ đầu đến nốt đồ đen ô nhịp số 5 - Tiếp theo từ ô nhịp số 6 đến hết - Nốt Đô, Rê, Mi, Fa móc kép là cầu nối giữa 2 câu - Câu 2: Phân câu nhạc - Cầu nối: 5 5 6 Hết TËp ®äc nh¹c sè 4: Tõ ®Çu ®Õn nèt ®å ®en « nhÞp sè 5 TËp c©u 1 5 TËp ®äc nh¹c sè 4: TËp c©u cÇu nèi - Nèt §«, Rª, Mi, Fa mãc kÐp lµ cÇu nèi gi÷a 2 c©u TËp ®äc nh¹c sè 4: TËp c©u 2 - TiÕp theo tõ « nhÞp sè 6 ®Õn hÕt; Nh¾c l¹i c©u 1 GhÐp c¸c c©u C©u 1 CÇu nèi C©u 2 [...]... dẫn về nhà - Thuộc lời ca bài hát: Chim hót đầu xuân - Tự ôn tập ở nhà:+ Phần tiết tấu có trong tập đọc số 3 Hình tiết tấu có trong tập đọc nhạc số 4 + Đọc phần cấu tạo của giọng La 5 âm và giọng La thứ 7 âm Nhc v li: Nguyn ỡnh TnCâu 1Cầu nốiCâu 2 Tập đọc nhạc số 4: - Tập đọc nhạc số 4 được viết ở nhịp nào ? + Nhịp 2 4 - Về tên nốt có những nốt nhạc nào?Đô - Rê - Mi Fa Son - La - Về trường... nào ? + Nhịp 2 4 - Về tên nốt có những nốt nhạc nào?Đô - Rê - Mi Fa Son - La - Về trường độ có những nốt gì?Nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn, nốt móc đơn chấm dôi nốt móc kép - Nốt móc kép được sử dụng với 2 dạng. - Bản nhạc được viết ở giọng nào?Giọng Đô trưởngNhận xét bài nhạc . Tập đọc nhạc số 4: - Tập đọc nhạc số 4 được viết ở nhịp nào ? + Nhịp 2 4 - Về tên nốt có những nốt nhạc nào? Đô - Rê - Mi Fa Son - La - Về trường độ có. nhạc số 4: - Câu 1: - Từ đầu đến nốt đồ đen ô nhịp số 5 - Tiếp theo từ ô nhịp số 6 đến hết - Nốt Đô, Rê, Mi, Fa móc kép là cầu nối giữa 2 câu - Câu 2:
- Xem thêm -

Xem thêm: TAP DOC NHAC 4 - LOP 8, TAP DOC NHAC 4 - LOP 8, TAP DOC NHAC 4 - LOP 8

Bình luận về tài liệu tap-doc-nhac-4-lop-8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP