TAP DOC NHAC 4 - LOP 8

Larry Ellison
Larry Ellison(9788 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 426
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 13 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 21:10

Mô tả: Tiết 12: Bài: TËp ®äc nh¹c Nhạc và lời: Nguyễn Đình Tấn Chim hãt d­íi cµnh ®µo th¬m trong lµnh ¸nh n¾ng Chim hãt d­íi cµnh ®µo th¬m trong lµnh ¸nh n¾ng hång soi Êm th©n m×nh la la la la Em h¸t d­íi hång soi Êm th©n m×nh la la la la Em h¸t d­íi trêi cê sao s¸ng ngêi cã B¸c Hå nh×n em vui c­êi. trêi cê sao s¸ng ngêi cã B¸c Hå nh×n em vui c­êi. Tập đọc nhạc số 4: - Tập đọc nhạc số 4 được viết ở nhịp nào ? + Nhịp 2 4 - Về tên nốt có những nốt nhạc nào? Đô - Rê - Mi Fa Son - La - Về trường độ có những nốt gì? Nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn, nốt móc đơn chấm dôi nốt móc kép - Nốt móc kép được sử dụng với 2 dạng. - Bản nhạc được viết ở giọng nào? Giọng Đô trưởng Nhận xét bài nhạc Nhạc và lời: Nguyễn Đình Tấn C©u 1 CÇu nèi C©u 2 Tập đọc nhạc số 4: - Câu 1: - Từ đầu đến nốt đồ đen ô nhịp số 5 - Tiếp theo từ ô nhịp số 6 đến hết - Nốt Đô, Rê, Mi, Fa móc kép là cầu nối giữa 2 câu - Câu 2: Phân câu nhạc - Cầu nối: 5 5 6 Hết TËp ®äc nh¹c sè 4: Tõ ®Çu ®Õn nèt ®å ®en « nhÞp sè 5 TËp c©u 1 5 TËp ®äc nh¹c sè 4: TËp c©u cÇu nèi - Nèt §«, Rª, Mi, Fa mãc kÐp lµ cÇu nèi gi÷a 2 c©u TËp ®äc nh¹c sè 4: TËp c©u 2 - TiÕp theo tõ « nhÞp sè 6 ®Õn hÕt; Nh¾c l¹i c©u 1 GhÐp c¸c c©u C©u 1 CÇu nèi C©u 2 . Tập đọc nhạc số 4: - Tập đọc nhạc số 4 được viết ở nhịp nào ? + Nhịp 2 4 - Về tên nốt có những nốt nhạc nào? Đô - Rê - Mi Fa Son - La - Về trường độ có. nhạc số 4: - Câu 1: - Từ đầu đến nốt đồ đen ô nhịp số 5 - Tiếp theo từ ô nhịp số 6 đến hết - Nốt Đô, Rê, Mi, Fa móc kép là cầu nối giữa 2 câu - Câu 2:

— Xem thêm —

Xem thêm: TAP DOC NHAC 4 - LOP 8, TAP DOC NHAC 4 - LOP 8, TAP DOC NHAC 4 - LOP 8

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

readzo X
Đăng ký

Generate time = 0.13674712181091 s. Memory usage = 17.67 MB