TAP DOC NHAC 4 - LOP 8

Larry Ellison
Larry Ellison(11611 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 837
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 13 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 21:10

Mô tả: Tiết 12: Bài: TËp ®äc nh¹c Nhạc và lời: Nguyễn Đình Tấn Chim hãt d­íi cµnh ®µo th¬m trong lµnh ¸nh n¾ng Chim hãt d­íi cµnh ®µo th¬m trong lµnh ¸nh n¾ng hång soi Êm th©n m×nh la la la la Em h¸t d­íi hång soi Êm th©n m×nh la la la la Em h¸t d­íi trêi cê sao s¸ng ngêi cã B¸c Hå nh×n em vui c­êi. trêi cê sao s¸ng ngêi cã B¸c Hå nh×n em vui c­êi. Tập đọc nhạc số 4: - Tập đọc nhạc số 4 được viết ở nhịp nào ? + Nhịp 2 4 - Về tên nốt có những nốt nhạc nào? Đô - Rê - Mi Fa Son - La - Về trường độ có những nốt gì? Nốt trắng, nốt đen, nốt móc đơn, nốt móc đơn chấm dôi nốt móc kép - Nốt móc kép được sử dụng với 2 dạng. - Bản nhạc được viết ở giọng nào? Giọng Đô trưởng Nhận xét bài nhạc Nhạc và lời: Nguyễn Đình Tấn C©u 1 CÇu nèi C©u 2 Tập đọc nhạc số 4: - Câu 1: - Từ đầu đến nốt đồ đen ô nhịp số 5 - Tiếp theo từ ô nhịp số 6 đến hết - Nốt Đô, Rê, Mi, Fa móc kép là cầu nối giữa 2 câu - Câu 2: Phân câu nhạc - Cầu nối: 5 5 6 Hết TËp ®äc nh¹c sè 4: Tõ ®Çu ®Õn nèt ®å ®en « nhÞp sè 5 TËp c©u 1 5 TËp ®äc nh¹c sè 4: TËp c©u cÇu nèi - Nèt §«, Rª, Mi, Fa mãc kÐp lµ cÇu nèi gi÷a 2 c©u TËp ®äc nh¹c sè 4: TËp c©u 2 - TiÕp theo tõ « nhÞp sè 6 ®Õn hÕt; Nh¾c l¹i c©u 1 GhÐp c¸c c©u C©u 1 CÇu nèi C©u 2 . Tập đọc nhạc số 4: - Tập đọc nhạc số 4 được viết ở nhịp nào ? + Nhịp 2 4 - Về tên nốt có những nốt nhạc nào? Đô - Rê - Mi Fa Son - La - Về trường độ có. nhạc số 4: - Câu 1: - Từ đầu đến nốt đồ đen ô nhịp số 5 - Tiếp theo từ ô nhịp số 6 đến hết - Nốt Đô, Rê, Mi, Fa móc kép là cầu nối giữa 2 câu - Câu 2:

— Xem thêm —

Xem thêm: TAP DOC NHAC 4 - LOP 8, TAP DOC NHAC 4 - LOP 8, TAP DOC NHAC 4 - LOP 8

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tap-doc-nhac-4-lop-8

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.163702964783 s. Memory usage = 18.45 MB