Danh mục minh chứng đề tài cấp ĐHQG đào tạo và nghiên cứu lịch sử đảng cộng sản việt nam ở ĐGQG hà nội, thành tựu và vấn đề đặt ra (1974 2014)

50 3 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 23:20

Đ Ạ I H Ọ C Q U Ó C G IA H À N Ộ I DANH MỤC MINH CHỨNG ĐÈ TÀI CẤP ĐẠI HỌC QUÓC GIA nn^ > \ • -» yy Tên đê tài: Đ À O T Ạ O V À N G H IÊ N c ứ u L ỊC H s Đ Ả N G C Ộ N G S Ả N • • • V IỆ T N A M Ở Đ H Q G H À N Ộ I, T H À N H T ự u V À V Ấ N Đ Ề Đ Ặ T R A (1974- 2014) M ã số đề tài: Q G 14.29 C h ủ n h iệm đề tài: PG S.T S N G Ồ Đ Ă N G T R I Hà Nội, - 2015 ĐẠI HỌC QUốC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI KHOA HỌC XÃ HỘI • HỌC • • • VÀ NHÂN VĂN KHOA LỊCH SỬ BỌMON LỊCH SỬ ĐẢNG t XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1 -2 ) NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ Q u ố c GIA ĐẠI HỌC QUốC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI KHOA HỌC XÃ HỘI • HỌC • • • VÀ NHÂN VÃN KHOA LỊCH s BỘ M ÔN L ỊC H SỬ Đ Ả N G (nỉm XAY DựNG VÀ PHÁT TRIỂN (1974-2014) AỊ ’\ì íũ i Ị, ' k/ í I p j NHÀ XUẤT BÀN CHÍNH TRỊ Quốc GIA - THẬT Hà Nội -2014 MỤC LỤC Trang Lời Nhà xuất Lời giới thiệu Phần thứ BỘ M Ô N LỊC H SỬ Đ Ả N G - 40 N Ă M XÂY D ự N G VÀ P H Á T TRIỂN (1974 - 2014) 11 I- D iễ n trình lịch sử 11 Sự đời Bộ m ôn Lịch sử Đ ảng (Khoa Lịch sử) 11 Đ tạo nghiên cứu lịch sử Đ ảng giai đoạn 1974 -1995 17 Đ tạo nghiên cứu lịch sử Đ ảng giai đoạn 1996 - 2014 32 II- T h àn h tựu k in h n g h iệm 70 Thành tựu hạn chê' 70 K inh nghiệm vân đ ề đặt 78 Phần thứ hai MỘT SỐCƠNG TRÌNH NGHIÊN cứu - 83 K iện toàn, củ n g c ố m áy ch ín h q u y ề n d â n chủ n h â n d â n m iề n Bắc giai đ o n 1955 -1 ThS N guyễn H uy Cát - 83 T ín h th ự c tiễn v n h ữ n g v ấn đ ề đ ặ t tro n g chủ trư n g thối vơh đ ầu tư ngồi ngành tập đ o àn kinh tê' n h nước Đ ảng TS Phạm Thị Lương Diệu 99 M ục lục 643 - Vai trò lịch sử Đ ản g T ân V iệt tro n g lịch s cách m ạn g V iệt N am PGS.TS Đ inh Trần D ương - Vai trò củ a h n g ước tro n g xâv d ự n g n ô n g th ô n m i PGS.TS Trần Kim Đỉnh - 119 Đ ảng C ộng sản Việt N am góc nhìn văn hóa GS.TSKH Vũ M inh Giang - 109 131 C ác đ ề tài lu ậ n án, lu ận v ăn n g n h L ịch sử Đ ản g cần h n g đ ê n v ù n g m iền núi, v ù n g d â n tộc th iểu số PG S.TS Lê Sỹ Giáo - H ổ C h í M in h k iên lập n ề n C ộ n g hòa D ân c h ủ V iệt N am PG S.N G N D Lê M ậu Hãn - 142 147 S u y n g h ĩ v ề vân đ ề tự phê b ìn h v p h ê b ìn h tác phẩm Sửa đơĩ lơí làm việc Chủ tịch Hơ' Chí M inh PGS.TS Phạm Xn Hằng - Q u trìn h h ìn h th n h Đ ản g C ộ n g sản V iệt N a m PGS.TS Vũ Q uang Hiển - 172 Trung Q uôc chiên tranh Triều Tiên (1950 -1953) PG S.TS N guyễn Thị M Hoa - 158 185 Đ ả n g C ộ n g sản Việt N am tro n g Di chúc củ a C h ủ tịch H ổ C h í M in h - - - ThS Ngơ Văn Hốn 200 PG S.TS Hồng Hơng 216 GS.TS Đỗ Q uang H ng 225 Tính đảng sử học H ổ C hí M inh đạo Tin lành Tiếp cận sắc ván hóa dân tộc từ m ột chi dẫn H ổ Chí M inh GS TSKH N guyễn Hải K ế 245 B ộ môn L ịch s Đảng - 40 năm xâ y dựng ph át triển 644 - C h ủ tịch H ổ C hí M in h Đ ản g C ộ n g sả n V iệt N am vói việc tổ ch ứ c q u a n lập h iến đ i củ a Quô'c hội đ ầ u tiên V iệt N a m PGS.TS Trần D uy Khang - 251 T tư n g củ a ch ủ n g h ĩa M ác - L ênin H ổ C hí M in h v ề trí th ứ c GS.TS N guyễn Văn Khánh - 276 C a m k ết - p h i cam kết: C h ín h sách M ỹ v ề "vấn đ ề V iệt N am " n h ữ n g n g ày cì cù n g c h ín h q u y ề n Sài G òn PGS.TS N guỵễn Văn Kim - 300 Đ a p h n g hóa, đ a d n g h ó a q u a n hệ đ ô i n g o i k ết h ợ p m rộ n g ngo ại g iao n h â n d â n - sứ c m n h củ a n g o ại giao V iệt N a m d i lãn h đ ạo Đ ản g ThS Vũ Kông - 327 Bản án c h ế độ thực dân Pháp - N g u n tư liệu s d ụ n g th i g ian xuâ't b ản G S.N G N D Đ inh Xuân Lâm - 337 H iệ p đ ịn h P ari n m 1973: K ết tin h q u trìn h tìm kiếm th ắ n g lợi q u y ế t đ ịn h cách m n g V iệt N a m tro n g n g h iệ p c h ô n g M ỹ, u nư c PGS TS N guyễn Đình Lê - 350 C ô n g tác giáo d ụ c lý tư n g cách m n g ch o th a n h n iên m iề n Bắc củ a Đ ả n g tro n g n h ữ n g n ă m 1965 - 1975 TS N guyễn Quang Liệu - 360 V ài n é t v ề đ ò i h ệ th n g ch ín h q u y ề n m i H N ộ i sau n g ày tiếp q u ả n T hủ đ ô (10-1954) ThS Đỗ Thị Thanh Loan - 377 C h ú trư n g củ a Đ ả n g v ề gia n h ậ p c h ê 'đ a p h n g thờ i kỳ đ ổ i m ới PGS.TS Đ inh Xuân Lý 387 645 M ục lục - Đ ản g lãnh đạo công thông đất nước cải tạo m iền N am Việt N am nhữ ng năm 1970 PGS.TS Phạm Quang Minh - C h ín h sách d â n tộc Đ ả n g ữ o n g thờ i kỳ đ ổ i m i PGS.TS Lâm Bá Nam - 399 411 M ụ c đ íc h th a m ch iến b in h lín h H n Q ũ ố c Việt N a m - M ộ t s ô 'q u a n đ iể m n g h iên u TS Lê Thị Q u ỳ n h Nga - 427 C h ủ q u y ề n V iệt N a m q u ầ n đ ả o H o n g Sa T rư n g Sa: T liệu th ậ t lịch sử GS.TS Nguyễn Quang Ngọc - 444 Đ iểm lại m ộ t s ố n g trìn h n g h iê n u v ề lịch sử q u a n h ệ đôi n g o ại V iệt N am GS.NGND Vủ Dương Ninh - 457 T ă n g cư n g q u a n h ệ m ậ t th iết g iữ a Đ ả n g v N h â n d ân thời kỳ GS.TS Phùng Hữu Phú - 478 M ộ t s ố v ấ n đ ề v ề H N ội n g h iê n u H N ội với tư cách m ộ t k h ô n g g ian lịch sử - v ă n hóa PGS.TS Vũ Văn Quân - 492 Tác đ ộn g hội nhập quốc tế đ ê n niên Việt N am nh ữ n g vấn đ ề đặt công tác niên V iệt N am ThS Phạm Minh Thế - 512 L iên Xô với việc giải quyê't chiến tra n h Đ ông D n g - H ộ i n g h ị G iơ nevơ n ă m 1954 PGS.TS Lê Văn Thịnh - 528 G ó p p h ầ n n h ậ n th ứ c v ề p h n g p h p n g h iê n u k h o a học Lịch sử Đ ản g PCS.TS Ngô Đăng Tri 542 B ộ môn L ịch s Đảng - 40 năm xây dựng ph át triển 646 - Bôĩ c ả n h lịch s v quyê't đ ịn h c h u y ế n h n g đ o chiến lược Đ ản g C ộng sản Đ ô n g D n g trìn h lã n h đ o cu ộ c v ậ n đ ộ n g d â n ch ủ 1936 - 1939 V iệt N am PG S.TS Phạm H ồng T ung - 559 Q u ả n g C h âu tro n g tầ m n h ìn ch iến lư ợ c Hơ' C h í M in h PGS.TS Phạm Xanh 583 Phần thứ ba ĐỘI N G Ũ GIẢNG VIÊN VÀ D A N H SÁCH N G H IÊ N CỨ U SINH, HỌC VIÊN CAO HỌC I- Lý lịch tóm tắt giảng viên Bộ m ôn Lịch sử Đ ản g II- M ột sơ' hình ảnh v ề hoạt đ ộn g Bộ m ôn Lịch sử Đ ảng III- 595 595 617 D a n h sách n g h iê n u sinh, học v iên cao học đ ã đào tạo Bộ m ôn Lịch sử Đ ảng 623 Chịu trách nhiệm xuât Q GIÁM ĐỐC - TỐNG BIÊN TẬP TS HOÀNG PHONG HÀ Chịu trách nhiệm nội dung PHÓ GIÁM ĐỐC - PHÓ TỒNG BIÊN TẬP TS VŨ TRỌNG LÂM Biên tập nội dung: ThS PHẠM THỊ THINH ThS ĐÀO QUỲNH HOA NGUYỄN MAI ANH V ẽ bìa: Chế vi tính: Sửa in: Đọc sách mẫu: LÊ HÀ LAN NGUYỄN QUỲNH LAN PHÒNG BIÊN TẬP KỸ THUẬT QUỲNH HOA - MAI ANH Nhân Dân c ọ QUAN TRUNG ƯƠNG CỦA ĐÀNG CỘNG SÁN VIỆT NAI TIẾNG NỔI CỦA ĐÁNG, NHÀ NUỨC VÀ NHÂN DÂNVIỆT NAI IỆN THẮNG LỢI NGHI QUYẾT ÁM, QUỐC HỘI KHÓA XIII lĩ kinh doanh bạch (XEM TIN TRANG 2) I sssiS Nhân di bầu l< ri, ngày 11 Tan Dung I Cùng n< ■ Chủ tịch nc Trng TánSang gập Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Binh (XEM TIN TRANG 4) THÒNG CÁO só 15 KỴ HỌP THÚ TÁM, Qưóc HỘI KHĨA xm Ngày 10-11-2014, Quốc hội họp phiên toàn thể họi trường Chù tịch Quốc họi Nguyễn Sinh Hùng chủ tọa phịên họp Buổi sáng, s ự điều hành P hó C hù tịch Q uốc h ộ i Nguyễn Thị KỈm Ngân, Quốc hội nghe Chu nhiệm ủ y ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo (XEM TIÉP TRANG 2) NH I vùng th n g quy định rõ, ng tối thiểu vùng, HÓ HIỆU TRƯỞNG - N hư điều 3; - Lưu ĐTSĐH PG S T S P hạm Q u a n g M inh Đ Ạ Ĩ H Ọ C Q U Ố C G IA H À N Ộ Ĩ T R Ư Ờ N G Đ Ạ I HỌC KHOA HỌC XẢ HỘI VÀ NH ÂN VĂN NGUYỄN THANH HẢI ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN c ứ u LỊCH s ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Ở ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI (1974-2014) LUẬN VĂ N THẠC s ĩ C h u y ê n n gàn h L ịch sử Đ ản g C ộn g sản V iệt N am M ã số: 60220315 N g i h n g d ẫn khoa học: P G S T S N gô Đ ă n g T ri HÀ NỘI, 2015 M ỤC LỤC M Ở Đ Ầ U Lý d o ch ọn đ ề t i Lịch s n g h iên cứu v ấn đ ề Mục đích, nhiệm vụ đề tài Đối tư ợ n g , p h ạm vi n gh iên c ứ u P h n g p h p n gh iên u nguồn tư liệu c h ín h Bố c ụ c Chương 1: ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN c u LỊCH s ĐẢNG ố ĐẠI HỌC T Ò N G H Ợ P H À N Ộ I (T Ừ N Ă M 1974 Đ É N N Ả M 9 ) .10 1.1 Đ tạo n gh iên u L ịch s Đ ản g B ộ m ôn L ịch sử Đ ản g, khoa L ịch sử (từ n ăm 1974 đ ến năm 198 ) .10 1.1.1 Qúa trình hình thành Bộ mơn Lịch sử Đảng, Khoa Lịch sử 10 1.1.2 Đào tạo nghiên cứu Bộ môn Lịch sử Đảng từ năm 1974 đến 1985 17 1.2 Đ tạo nghiên cứu Lịch sử Đ ảng từ năm 1986 đến năm 9 23 1.2.1 Tại Bộ môn Lịch sử Đảng thuộc Khoa Lịch s .23 1.2.2 Tại Trung tăm Đào tạo , B ồi dưỡng giảng viên lý luận trị trường Đ ại học Tổng hợp H N ộ i 32 T iểu k ế t .41 Chương 2: ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN c u LỊCH s ĐẢNG Ở ĐẠI HỌC Q U Ố C G IA H À \ Ô i ( T Ù N Ă M 1996 Đ Ế N ) 42 2.1 Đ íịíK tacM ^ ligh iên u L ịch sử Đ ảng B ộ m ôn L ịch sử Đ ản g, K h oa L ịch s ủ' Í Đ •ầ i h• ọ c K h oa h•ọc X ã hội N hân v ă n 42 • • 2.1.1 Đ tạo nghiên cứu từ năm 1996 đến năm 0 42 2.1.2 Đào tạo nghiên cứu từ năm 2006 đến năm 49 2.2 Đ tạo n gh iên u L ịch sử Đ ản g B ộ m ôn L ịch sử Đ ảng, T ru n g ỵ ỵpi/ H , tâm vBôi d õ n g g iả n g viên lý luận chín h tr ị 58 • 2.2.1 Đ tạo nghiên cứu từ năm 1996 đến năm 0 58 2.2.2 Đào tạo nghiên cứu từ năm 2006 đến năm 68 T iểu k ế t .73 Chương 3: NHẶN XÉT VÀ KINH NGHIỆM 74 3.1 N h ậ n x é t c h u n g 74 3.1.1 thành tự u .74 3.1.2 hạn chế 84 3.2 Kinh nghiệm vấn đề đặt .90 3.2.1 K inh nghiệm 90 3.2.2 M ơt • số vấn đề đăt • 95 T iểu k ế t 99 K É T L U Ậ N 100 D A N H M Ụ C T À I L IỆ U T H A M K H Ả O 104 • a P H Ụ L Ụ C 111 ĐẠI HỌC QUÓC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN • • • • KHOA LỊCH s PHẠM VẢN NGỌC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN • u KHOA HỌC CỦA BỘ• MƠN • LỊCH SỬ ĐẢNG (TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỊI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, ĐHQGHN) TỪ NĂM 1985 ĐÉN NĂM 2013 KHĨA LUẬN TỐT• NGHIỆP • • • ĐẠI HỌC NGÀNH : LỊCH s HỆ ĐÀO TẠO : CHÍNH QUY KHĨA HỌC : QH - 2010 - X Người hưóiig dẫn: PGS.TS Ngơ Đăng Tri Hà Nội- 5/2014 M ỤC LỤC M Ở Đ Ầ U 1 L ý d o c h ọ n đ ề t i T ìn h h ìn h n g h iên c ứ u M u c đ íc h , n h iêm v u củ a đ ề tà i Đ ố i tư ợ n g , p h m v i n g h iên c ứ u P h n g p h p n g h iê n u n gu ồn tư liệu c h ín h K ế t cấu c ủ a k h ó a l u â n C h n g Đ À O T Ạ O V À N G H IÊ N c ứ u K H O A H Ọ C C Ủ A BỘ M Ô N L ỊC H S Ử Đ Ả N G (T R U N G T Â M Đ À O T Ạ O B Ồ I D Ư Ỡ N G GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỎNG H Ợ P H À N Ộ I ) T Ừ N Ă M Đ É N N Ă M 9 1.1 H o t đ ộ n g đ o tạ o củ a m ôn L ịch s Đ ả n g C ộn g sản V iệt N am (T r u n g tâ m Đ o tạ o , B i d ỡ n g g iả n g v iên lý luận ch ín h trị, T r ò n g Đại học Tổng hợp Hà Nội) — / 1.1 Hoàn cảnh lịch s .9 1.2.2 Hoạt động đào tạo 13 1.2 H o t đ ộ n g n g h iê n u k h oa h ọc m ôn L ịch s Đ ả n g C ộn g sản Việt Nam (Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý ĩuận c h ín h trị, T r n g Đ i h ọ c T ổ n g h ọ p H N ộ i) .22 1.2.1 N hữ ng hoạt động c h u n g 22 1.2.2 Hoạt động nghiên cứu khoa h ọ c 27 Chưoìig ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN c u KHOA HỌC CỦA BỘ M Ô N L ỊC H S Ử Đ Ả N G (T R U N G T Â M Đ À O T Ạ O B Ồ I D Ư Ỡ N G GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ N Ộ I) T Ừ N Ă M 9 Đ Ế N N Ă M 32 2.1 Hoạt động đào tạo môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (T r u n g tâ m Đ o tạ o , B i d õ n g g iả n g v iên lý lu ận ch ín h trị, Đ i học Q u ố c g ia H N ộ i) 32 2.1.1 N hững h oạt động công tác đào tạ o 32 2.1.2 H oạt động đào tạ o 36 2 H o t đ ộ n g n g h iên u kh oa học m ôn L ịch sử Đ ả n g C ộ n g sản Việt Nam (Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận c h ín h trị,Đ i h ọ c Q u ố c gia H N ộ i) 48 2.2.1 Tình hình nghiên u 48 2.2.2 H oạt động nghiên cứu khoa h ọ c 51 Chương NHẬN XÉT VÀ KINH N G H IỆ M 57 N h â n x é t 57 3.1.1 ưu điểm 57 3.1.2 hạn chế 63 M• ô t số k in h no g h iêm vấn đề đ• ăt r a 69 • 3.2.1 M ột số kinh n g h iệm 69 3.2.2 M ôt số vấn đề đăí r a 72 • • K É T L U Ậ N 74 D A N H M Ụ C C Á C T À I L IỆ U T H A M K H Ả O 80 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN • • • • KHOA LỊCH s _* * * _ PHẠM THỊ QUỲNH NHUNG Đ À O T Ạ• O VÀ N G H IÊ N cứu K H O A H Ọ C CỦA BỘ M ƠN • • LỊCH S Ử Đ Ả N G (K H O A LỊCH s , T R Ư Ờ N G ĐẠI HỌC K H O A H Ọ C XÃ H Ộ I VÀ N H Â N VĂN) T Ừ N Ă M 1974 Đ Ế N N Ă M 2014 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP• ĐẠI• HỌC• • N G À N ĨT : LỊCH s HỆ ĐÀO TẠO : CHÍNH QUY KHĨA HỌC : QH - 2010 - X Người hướng dẫn: PGS.TS Ngô Đăng Tri Hà Nội- 5/2014 M Ụ9 C L Ụ* C M Ở Đ Ả U 1 Lý ch ọ n đề t i L ịc h s n g h iê n u v ấ n đ ề M ụ c đ íc h , n h iệm vụ n g h iên c ứ u 4 Đ ố i tư ợ n g , p h m vi n g h iên c ứ u 5 Phương pháp nghiên cứu nguồn tư liệu B ố c ụ c Chương 1: S ự RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, NGHIÊN c ứ u K H O A H Ọ C C Ủ A B Ộ M Ô N L ỊC H s Đ Ả N G T Ừ N Ă M 1974 Đ É N N Ă M 9 1.1 S ự đời v trình x â y dựng đội ngũ cán b ộ 1.1.1 S ự đ i Ỉ A Q u trìn h x ây dự ng tổ c h ứ c đội ngũ cán b ộ 12 1.2 Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học 16 1.2.1 H o t động đào tạ o 16 1.2.2 H o t đ ộ n g n g h iê n c ứ u k h o a h ọ c 25 T iể u k ế t 31 Chương 2: ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN c ứ u KHOA HỌC CỦA B ộ M Ô N L Ị C H S Ử Đ Ả N G T Ừ N Ả M 1996 Đ É N N Ả M 33 2.1 H o ạt độn g đào tạ o 33 2.1.1 N h ữ n g yêu cầu công tá c đào t o 33 2 H o t đ ộ n g v c h n g tr ìn h đ t o 42 2.2 H o t động nghiên cứu k h o a h ọ c 53 2.2.1 N h ữ n g yêu cầu n g h iên cứu khoa h ọ c 53 2 H o t đ ộ n g v sản p h ẩ m n g h iê n c ứ u k h o a h ọ c 55 T iểu k ế t 60 C h n g 3: N H Ậ N X É T V À K IN H N G H IỆ M 63 N h ậ n x é t 63 MỤC LỤC M Ở Đ Ầ U 1 L ý d o ch ọ n đ ề t i L ịch sử n g h iên u v ấ n đ ề .2 M ụ c đ ích , n h iệm vụ n g h iên c ứ u 4 Đ ố i tư ợ n g , p h m v i n g h iên c ứ u 5 Phương pháp nghiên cứu nguồn tư liệu B ố c u c Chương 1: S ự RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, NGHIÊN c ứ u KHOA HỌC CỦA BỘ• MƠN LỊCH s ĐẢNG TỪ NĂM 1974 ĐẾN • • N Ả M 9 .7 1.1 S ự đ i v q u trìn h x ây d ự n g đội n g ũ cán b ộ 1.1.1 Sự đ i 1.1.2 Q uá trình xây dựng tổ chức đội ngũ cán b ộ .12 1-.2 H oạt động đào tạo, n g h iên cứu khoa h ọ c 16 1.2.1 Hoạt động đào tạo 16 1.2.2 H o t đ ộ n g n g h iê n u k h o a h ọ c .25 T iểu k ế t 31 C h n g 2: Đ À O T Ạ O V À N G H IÊ N c ứ u K H O A H Ọ C CỦA BỘ M Ô N L ỊC H S Ử Đ Ả N G T Ừ N Ă M 1996 Đ É N N Ă M 33 2.1 Hoạt động đào tạo 33 1 N h ữ n g y ê u cầ u v ề c ô n g tá c đào t o 33 2 H o t đ ộ n g c h n g trìn h đ t o 42 2.2 H o t đ ộ n g n g h iê n u k h o a h ọ c , 53 2 ỉ N hữ ng yêu cầu ngh iên cứu khoa h ọ c 53 2 H o t đ ộ n g v sản p h ẩm n g h iê n u k h o a h ọ c 55 T iểu k ế t 60 C h n g 3: N H Ậ N X É T V À K IN H N G H IỆ M 63 N h â n x é t 63 1 v ề th n h tự u 63 v ề h ạn c h ế 70 3.2 K in h n g h iệ m v m ộ t số v ấ n đề đ ặt r a 74 K in h n g h iệ m 74 2 M ộ t số v ấ n đề đ ặ t r a .78 T iểu k ế t 79 K Ế T L U Ậ N .81 D A N H M Ụ C T À I L IỆ U T H A M K H Ả O 84 P H Ụ L Ụ C .89 P h ụ• lụ• c 1: D a n h sách cá c cán bộ• B ộ• m ơn L ịch sử Đ ả n og 90 • P h ụ• lụ• c 2: D a n h sách h ọc v iê n cao học ch u '• J. TP»I T i l l AKi r ' (Bài phát biểu Chủ tịch nước TRƯƠNG TẤN SANG ta i H ô i n a h i c ấ r C30 d o a n h n ợ h iệ p A P E C ) _ A ,, a /> Ki irm 11 • •• ' • dân đầ^Đ tham dư Hc — - MAO DM Giảngdạyvà nghiên cúu Lịch sủ Đángvới chất lượngcao tháng 9-1974, thực đạo Ban Bí thu T.Ư Đảng cùa Bộ Đại học Trung học chuyên nghiệp, Bộ môn Lịch sừ Đảng Cộng sản Việt Nam được, thành lâp, thuộc khoa Lịch sử, Trường đại học Tống họp bát đau đào tạo cư nhân chuyên nganh Lịch sử Đảng Hiện nay, Bộ môn đong thời đảm nhận hai nhiệm vụ ià đào tạo nghiên cứu Lịch SỪ Đảng Từ ngày đầu, vượt qua nhiều gian nan, vất vả, cán giảng dạy Bộ môn Lịch sử Đảng xây dụng thành cơng chương trình đào tạo cho nhiêu cấp học (từ cử nhân đến tiến sĩ), cho nhiều đối tượng sinh viên, học viên khác Đến nay, khung chưong trình đào tạo cừ nhân, thạc sĩ, tiến sĩ Lịch sừ Đảng Bộ môn xâỵ dựncj chỉnh sửa, nghiệm thu nhiều cap, nhiều lần, trải qua nhiều năm áp dụng thể tính khoa học thực tiễn cao Cán Bộ mơn chủ trì, tham gia biên soạn nhiều giáo trình cho BọGíao đục Đào tạo Đại cưong lịch sù Việt Nam, tập III; Tập giảng ủch sử Đảng Cộng sấn Việt Nam; Giáoìrình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo trình mòn Đưòmg lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam; Mọt số chuyên đề vế lịch sừ Đảng Cộng sản Việt Nam Nhiều giảng viên Bộ môn chủ biên tham gia đác lục việc viết giáo trình mon học (cả giáo trình điện tử), tham gia giảng dạy cho lớp tập huấn giáo viên tồn ngành giáo dục Bộ mơn Lịch sử Đảng trực tiếp giúp đỡ số sở đào tạo khác xây dựng chương trình mở chuyên ngành đào tạo đại học, sau đại học Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam T Bộ MÔN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (KHOA LỊCH sử, ĐAI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VẰN, ĐẠI HỌC QƠỐC GIẠ HA NỘI) LÀ MỘT ĐỊA CHỈ TIN CẬY TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU SỬ HỌC NÓI CHUNG VÀ LỊCH sử VIỆT NAM HIỆN ĐẠI NÓI RIÊNG Đại học Thái Nguyên, Đại học Vinh, Học viện Chính trị khụ vực I Bộ mơn hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy môn Lịch sử Đảng (nay môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam) cho sinh viên Qua đó, khẳng định vai trò, vị hàng đầu hệ thống sở đào tạo nghiên cứu khoa học Lịch SỪ Đảng Cộng sản Việt Nam Tính chung nay, Bộ mơn Lịch SỪ Đảng (và tiếp tục) đào tạo gần 900 cừ nhân, hcrn 600 học viên cao học gàn 90 nghiên cứu sinh Nhiều cựu sinh viên môn trỏ thành nhà khoa học có uy tín, đảm nhiệm nhiều cưongvị chù chốt quan khoa học đạo thực tiễn Trung địa phương Cung với việc giảng dặỵ, nhiều cơng trình nghiên cứu tiêu biểu vê lịch sử cách mạng Việt Nam, lịch sử đuòng lối Đảng Cộng sản Việt Nam; nhiều hội thảo khoa học, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học trọng điểm tổ chức thực tốt làm nồn "thương hiệu mạnh" Bộ mơn Lịch sù Đảng Có thể kể đến còng trình: Lịch sừ Quốc hội Việt Nam; Lịch sử Chính phủ Việt Nam; Tư tưởng đại đồn kết Hồ Chí Minh; Đảng lãnh đạo xây dựng quyền cách m ạng 1945 - 1954; Nghệ Tĩnh với phong trào xuất dưong cưu nưoc đằu kỷ XX; Nguồn tư liệu phương pháp nghiên cứu Lịch sử Đảng; Một số van đe công tác xây dựng Đảng thời kỳ 1986 - 2000; cải cách giáo dục kháng chiến chống thực dân Pháp, thành tựu kinh nghiệm; vấn đề nông dân, nông nghiệp, nông thôn văn kiện Đảng thời kỳ 1930 - 1975 Nhiều cong trình khác xuất dạng sách chuyên khảo như: "Các đại hội Đảng ta; Hành trình đến chân lý lịch sử, Vùng tự Thanh - Nghệ - Tinh kháng chiến chống thực dân Pháp; Lịch sử Đường sắt Việt Nam, 82 năm Đảng Cộng san Việt Nam, chặng đường lịch sử; Các nuóc xã hội chu nghĩa ủng hộ Việt Nam chống Mỹ, cúu nước; Đảng với vấn đề nông dân, nông nghiệp nông thôn 1930 - 1975; Đảng với vận động niên miền Bắc kháng chiến chống Mỹ, cứu nuớc (1965 - 1975) HÁT huy thành quả, kinh nghiệm có, Bộ môn Lịch SỪ Đảng tiếp tục đổi mới, tiếp cận mơ hình đào tạo mới; xây dựng kết cấu chưong trình, nội dung phương pháp giảng dạy phong phú vừa bảo đầm tính định hướng lý luạn co bản, tính hệ thống, chỉnh thể vìía phù hợp với phương pháp nghiên cứu học tập đại đê việc giảng dạy, nghiên cứu Lịch sir Đảng Cộng sản viế t Nam có sức hấp dẫn truyền tải rộng tói xã hội P PGS, TS NGỦ ĐẢNG TRI ri nói dối định thất bạí! ■ đài nhiều nước 'Jớng Nguyễn Tấn Dũng RU& ỔƯỌC cho nhạy 1dân chủ Phát biểu 'HLB Đức, Thủ tướng 'ạnh: "Quyền ngươi, cầu tự nhiên nhân ngoại lệ Chính phủ Ỳdựng Nhà nước pháp Unh te thị trường hướng "ho công dân i muc tiêu nàv Tuyên b ố chung Hà Nội hai bên mong muốn phát triển quan hệ đối tác chiến lược /ĩnh vực trị, văn hóa kinh tế Cũng dịp này, nhiều người Đức viết thư tới tòa soạn tờ Thòi gian đê trình bày quan điểm M ột s ố thư tòa soạn đảng tải có đoạn: "Tơi thấy khó chịu phải thường xuyên vươn trước m ặt người khác để thợ ho TÔI cảm thấy khủng khiếp muốn th ế than the Một thần thánh định đoạt tồn giói muốn nói với naười khác họ phải sống theo lý ■ không gây ảnh hưởng việc vận động quốc gia tổ chức chống lại Việt Ham l/à r-hắr- rh ắn cõ thất hại nhir ựịệr cát' hội nhóm chống cộng người Mỹ gốc Việt liên tục gùi "thỉnh nguyện thư" tới Nhà trang yếu cầu nọ, mà kết may tiep xúc xã giáo với nhân viên Nhà trắng, ròi tất nhanh chóng hạ màn, vài ngày sau rơi vào quên lãng Trên thực tế, với diễn thờ ĩgian qua đủ sở bảo đảm cho nhận định thất bại việc làm mà m ột số người Vũ Quốc Dụng tiến hành Đó ... niệm 40 năm thành lập môn Lịch sử ảng hội thảo đào tạo nghiên cứu Lịch sử ảng Cộng sản Việt Nam Ở ại học Quốc gia Hà Nội Đào Thị Hồn: Hội thảo khoa học: "Chù tịch Hổ Chí Minh với Đảng nhân dân... giảng dạy Lịch sử Đảng Cộng sản sử Đảng Nhiều vấn đề đặt trao đổi Việt Nam ĐHQG HN thẳng thắn, quan niệm vấn PGS, TS Ngô Đăng Tri, Chủ nhiệm Bộ môn đề “nhạy cảm”, “tế nhị” Lịch sử Đảng Lịch sử Đàng... chí Lịch sử Đảng nên nào; thành tựu Bộ môn 40 năm xây cách tiếp cận Lịch sừ Đảng; quan hệ dựng phát triển PGS, TS Nguyễn Mạnh Hà, Lịch sử Đảng Lịch sử Việt Nam cận- Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh mục minh chứng đề tài cấp ĐHQG đào tạo và nghiên cứu lịch sử đảng cộng sản việt nam ở ĐGQG hà nội, thành tựu và vấn đề đặt ra (1974 2014) , Danh mục minh chứng đề tài cấp ĐHQG đào tạo và nghiên cứu lịch sử đảng cộng sản việt nam ở ĐGQG hà nội, thành tựu và vấn đề đặt ra (1974 2014)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn