Pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia về phòng chống rửa tiền qua hệ thống doanh nghiệp bảo hiểm

109 3 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 23:15

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN TIẾN VIỆT PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT MỘT SỐ QUỐC GIA VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN TIẾN VIỆT PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT MỘT SỐ QUỐC GIA VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM Chuyên ngành: Luật Quốc tế Mã số: 60 38 01 08 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán hƣớng dẫn khoa học: TS GVC LÊ VĂN BÍNH Hà Nội – 2017 LỜI CAM ĐOAN Kính gửi Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Tôi xin cam đoan Luận văn Thạc sĩ cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân Các kết nghiên cứu nêu Luận văn chưa công bố công trình khác Các số liệu nghiên cứu, ví dụ, trích dẫn, diễn giải Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi xin cam đoan hoàn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Tôi viết Lời Cam Đoan kính đề nghị Khoa Luật xem xét để bảo vệ luận văn theo kế hoạch Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƢỜI CAM ĐOAN Nguyễn Tiến Việt MỤC LỤC Trang phụ bìa Trang Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu viết tắt MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN 1.1 Vấn đề rửa tiền 1.1.1 Khái niệm rửa tiền 1.1.2 Các hình thức rửa tiền 11 1.1.3 Chu trình rửa tiền 16 1.2 Ảnh hƣởng tiêu cực rửa tiền 17 1.2.1 Rửa tiền ảnh hƣởng tiêu cực hệ thống tài chính, tiền tệ tồn kinh tế 17 1.2.2 Rửa tiền nguyên nhân làm gia tăng tội phạm gây bất ổn kinh tế, xã hội 19 1.3 Hoạt động phòng chống rửa tiền giới 19 1.3.1 Các tổ chức quốc tế tổ chức khu vực tham gia hoạt động phòng chống rửa tiền 19 1.3.1.1 Liên Hợp Quốc 19 1.3.1.2 Lực lượng đặc nhiệm tài quốc tế FATF 22 1.3.1.3 Các tổ chức khu vực FSRBs 23 1.3.1.4 Ủy ban Basle giám sát ngân hàng 25 1.3.1.5 Hiệp hội Giám sát Bảo hiểm Quốc tế 26 1.3.2 Thực tiễn hoạt động phòng chống rửa tiền giới 26 Chƣơng QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT QUỐC TẾ, CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 2.1 Pháp luật tiêu chuẩn quốc tế phòng chống rửa tiền 32 2.1.1 Pháp luật tiêu chuẩn quốc tế 32 2.1.2 Pháp luật số quốc gia phòng chống rửa tiền 35 2.1.2.1 Luật phòng, chống rửa tiền Mỹ 35 2.1.2.2 Luật phòng, chống rửa tiền Anh 39 2.1.2.3 Luật phòng, chống rửa tiền Singapore 41 2.1.2.4 Pháp luật nước khác khu vực 44 2.1.3 Pháp luật phòng, chống rửa tiển Việt nam 44 2.1.3.1 Văn pháp luật liên quan đến PCRT Việt Nam 44 2.1.3.2 Nội dung quy định pháp luật liên quan trực tiếp hoạt động 45 PCRT Việt Nam 2.2 Quy định pháp luật phòng chống rửa tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm Việt nam 52 2.3 Nhận biết rửa tiền qua hệ thống doanh nghiệp bảo hiểm 55 2.3.1 Các dấu hiệu nhận biết rửa tiền qua hệ thống doanh nghiệp bảo hiểm 55 2.3.2 Những yêu cầu phòng chống rửa tiền doanh nghiệp bảo hiểm 58 2.4 Thực tiễn công tác phòng chống rửa tiền doanh nghiệp bảo hiểm 59 2.4.1 Đối với việc xây dựng sản phẩm 60 2.4.2 Đối với công tác thẩm định, phát hành hợp đồng 61 2.4.3 Đối với hoạt động phân phối bảo hiểm 63 2.4.4 Đối với hoạt động chi trả quyền lợi bảo hiểm 64 2.4.5 Tuân thủ quy định kiểm tra, báo cáo PCRT theo quy định pháp luật Việt Nam 64 2.4.6 Áp dụng hệ thống kiểm tra, báo cáo PCRT theo tiêu chuẩn quốc tế Chƣơng NHỮNG KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ VÀ ĐỀ 66 XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 3.1 Những khó khăn hạn chế hoạt động PCRT doanh nghiệp bảo hiểm 69 3.2 Giải pháp phía Nhà nƣớc 74 3.3 Các giải pháp phía quan quản lý Nhà nƣớc chuyên ngành 75 3.4 Các giải pháp phía doanh nghiệp bảo hiểm 76 KẾT LUẬN CHUNG 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC VÀ BIỂU MẪU 90 DANH MỤC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT ADB Ngân hàng phát triển Châu Á APG Nhóm Châu Á/Thái Bình Dƣơng chống rửa tiền FATF Lực lƣợng đặc nhiệm Tài quốc tế INTERPOL Tổ chức Cảnh sát hình quốc tế IMF Quỹ tiền tệ quốc tế IAIS Hiệp hội Giám sát Bảo hiểm Quốc tế NHNN Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam PCRT Phòng chống rửa tiền TTKB Tài trợ khủng bố DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU MẪU Trang Bảng 2.1 Bảng thống kê văn pháp luật liên quan đến phòng, chống rửa tiền Việt Nam 90 Biểu mẫu 2.2 Mẫu Giấy Yêu Cầu Bảo Hiểm Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam 95 Biểu mẫu 2.3 Mẫu Giấy Yêu Cầu Bảo Hiểm Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD 96 Biểu mẫu 2.4 Mẫu Giấy Yêu Cầu Bảo Hiểm Công ty Bảo hiểm Nhân thọ PREVOIR 97 Biểu mẫu 2.5 Mẫu Bản Kế Hoạch Tài Chính Cơng ty Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam 98 Biểu mẫu 2.6 Mẫu Phiếu Yêu Cầu Giải Quyết Quyền Lợi Bảo hiểm Công ty BHNT Aviva Việt Nam 99 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trƣớc nhu cầu phát triển nhanh chóng thị trƣờng tài chính, có nhiều lĩnh vực hoạt động tài chính, đầu tƣ đặc thù mà hệ thống ngân hàng khơng thể bao qt hết, cần phải có tổ chức tài phi ngân hàng khác nhƣ cơng ty bảo hiểm, cơng ty tài chính, cơng ty chứng khốn quỹ đầu tƣ thực Với đặc thù mình, tổ chức tài phi ngân hàng có vai trò quan trọng đời sống kinh tế - xã hội, góp phần làm đa dạng hóa dịch vụ tài chính, phân tán rủi ro, thúc đẩy cạnh tranh huy động nguồn vốn, khoản tiết kiệm nhỏ lẻ để đầu tƣ lại kinh tế Tại Việt Nam, so với hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh bảo hiểm đặc biệt bảo hiểm nhân thọ nhƣng có bƣớc phát triển nhanh chóng Cho đến thời điểm tháng 06 năm 2017, toàn thị trƣờng có 31 cơng ty bảo hiểm phi nhân thọ 18 công ty bảo hiểm nhân thọ hoạt động (trong có 17 cơng ty bảo hiểm nhân thọ có vốn đầu tƣ nƣớc ngồi với 480 ngàn đại lý phục vụ gần triệu hợp đồng bảo hiểm, tổng số vốn mà công ty bảo hiểm đầu tƣ lại kinh tế 162,672 tỷ đồng) [30] Hiện công ty bảo hiểm nhân thọ cung cấp cho thị trƣờng 400 loại sản phẩm bảo hiểm khác nhau, chủ yếu sản phẩm tích lũy đầu tƣ, sản phẩm tiết kiệm sản phẩm hƣu trí Tính đa dạng, linh hoạt sản phẩm, dịch vụ công ty bảo hiểm lợi kinh doanh, nhiên đích nhắm phƣơng tiện trung gian cho hoạt động rửa tiền Hoạt động kinh doanh bảo hiểm Việt Nam phát triển nhanh năm qua, nhiên hệ thống pháp luật, sở hạ tầng kỹ thuật, kỹ quản lý phòng chống rửa tiền q trình xây dựng hồn thiện Do vậy, rủi ro bị tội phạm lợi dụng rửa tiền qua hệ thống doanh nghiệp hữu Tiếng Anh: 38 Asian Development Bank - ADB, (2016) Hanbook on Anti-Money Laundering and Combating the financing of terrorism for nonbank financial institutions 39 IAIS (2004), Guidance paper on anti-money laundering and combating the financing of terrorism, approved in Amman on October 2004 40 IAIS (2015), The Insurance Core Principles update November 2015 41 UK (2017) The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations 2017 Các trang web (website) quan, tổ chức liên quan: 42 Trang web Ngân hàng Nhà nƣớc: https://www.sbv.gov.vn 43 Trang web Bộ Tài chính: http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal 44 Trang web Bộ Công thƣơng: http://www.vca.gov.vn/HopDongMau 45 Trang web Liên hợp quốc: http://www.un.org.vn/en.html 46 Trang web Tổ chức Cảnh sát hình quốc tế: https://www.interpol.int 47 Trang web Lực lƣợng đặc nhiệm tài quốc tế: http://www.fatfgafi.org/ 48 Trang web Nhóm Châu Á/Thái Bình Dƣơng chống rửa tiền: http://www.apgml.org/ 49 Trang web Quỹ tiền tệ Quốc tế: http://www.imf.org/external 50 Trang web Ngân hàng phát triển Châu Á: https://www.adb.org/ 51 Trang web Hiệp hội Giám sát bảo hiểm Quốc tế: https://www.iaisweb.org 52 Hàng Hà, Rủi ro Ngân hàng ngầm, truy cập trang web: http://anninhthudo.vn, ngày truy cập: 16/09/2017 86 53 International Criminal Police Organization, Money laundering, Truy cập trang web: https://www.interpol.int, ngày truy cập:15/9/2017 54 Financial Action Task Force, What is Money Laundering?, Truy cập trang web: http://www.fatf-gafi.org, ngày truy cập: 15/9/2017 55 IMF, The IMF and the Fight Against Money Laundering and the Financing of Terrorism, Truy cập trang web: https://www.imf.org, ngày truy cập 15/9/2017 56 Tạp chí Tài chính, Hành trình thoát khỏi “danh sách đen”, Truy cập trang web: http://tapchitaichinh.vn, ngày truy cập: 20/09/2017 57 Asia Pacific Group on money laundering, FATF - Style Regional Bodies, Truy cập trang web: http://www.apgml.org, ngày truy cập: 20/9/2017 58 Bank for international settlements, Basel Committee Charter, Truy cập trang web: https://www.bis.org, ngày truy cập: 21/9/2017 59 International Association of Insurance Supervisors, Guidance papers, Truy cập trang web: https://www.iaisweb.org, ngày 22/9/2017 60 The guardian, HSBC pays record $1.9bn fine to settle US moneylaundering Truy accusations, cập trang web: https://www.theguardian.com, ngày truy cập 22/9/2017 61 Khánh An, Mỹ cáo buộc ngân hàng Trung Quốc rửa tiền giúp Triều Tiên, truy cập trang web: http://thanhnien.vn, ngày 23/9/2017 62 Báo mới, Singapore phạt ngân hàng Anh vi phạm quy định chống rửa tiền, truy cập trang web: https://www.baomoi.com, ngày truy cập: 22/9/2017 63 Tạp chí Tài chính, Tây Ban Nha bắt giữ 11 người dính líu đến rửa tiền, truy cập trang web: http://tapchitaichinh.vn/viet-nam-chong-rua-tien,-tai- 87 tro-khung-bo/tay-ban-nha-bat-giu-11-nguoi-dinh-liu-den-rua-tien84512.html, ngày truy cập 22/09/2017 64 Fiona Reddan, AXA MPS is fined for regulatory breaches, Truy cập trang web: http://www.irishtimes.com, truy cập trang web ngày 30/10/2017 65 Vnexpress, Trùm ma tuý quốc tế đầu tư vào Khánh Hòa, truy cập trang web: https://vnexpress.net, truy cập ngày 30/10/2017 66 Trần Hồng, Bác kháng cáo, tun y án tử hình Giang Kim Đạt, truy cập trang web: https://tuoitre.vn, ngày truy cập 30/10/2017 67 United States department of the treasury Financial and crimes enforcement network, truy cập trang web: https://www.fincen.gov/, ngày truy cập: 23/9/2017 68 CNN Library, September 11th Terror Attacks Fast Facts, truy cập trang web: http://edition.cnn.com, ngày truy cập: 17/10/2017 69 United States department of the treasury Financial and crimes enforcement network Insurance Companies Required to Establish AntiMoney Laundering Programs and File Suspicious Activity Reports, truy cập trang web: https://www.fincen.gov, ngày truy cập: 02/11/2017 70 Institute of Chartered Accountants in England and Wales, UK legistation and regulation, truy cập trang web: https://www.icaew.com, ngày truy cập: 22/9/2017 71 Monetary Authority of Singapore, About Monetary Authority of Singapore (MAS), truy cập trang web: http://www.mas.gov.sg/AboutMAS.aspx, truy cập ngày 23/9/2017 72 Monetary Authority of Singapore , MAS notice 314 on Prevention of Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism - Direct 88 Life Insurers, truy cập trang web: http://www.mas.gov.sg, ngày truy cập 02/11/2017 73 FATF, Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process - 14 February 2014, truy cập trang web: http://www.fatf-gafi.org, ngày truy cập: 18/10/2017 74 Bảo Việt nhân thọ, Lịch sử phát triển, truy cập trang web: https://www.baovietnhantho.com.vn, truy cập ngày 18/10/2017 75 Mẫu đơn thông dụng, truy cập trang web: http://www.aviva.com.vn/web/vapw/cac-mau-don-thong-dung, ngày truy cập 18/10/2017 76 Oracle, Oracle Watchlist Screening, truy cập trang web: http://www.oracle.com, ngày truy cập 30/10/2017 77 FATF, Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process - 14 February 2014, truy cập trang web: http://www.fatf-gafi.org, Truy cập ngày 20/10/2017 89 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU VÀ BIỂU MẪU 2.1 Bảng thống kê văn pháp luật liên quan đến phòng, chống rửa tiền Việt Nam TT Cơ quan ban hành, tên nội dung văn Ghi Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Hết hiệu lực: Nam (1997), Luật tổ chức tín dụng số 01/11/2011 02/1997/QH10 Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Hết hiệu lực: Việt Nam (2005), Nghị định số 74/2005/NĐ – 10/10/2013 CP ngày 7/6/2005 quy định phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nƣớc nƣớc Cộng hòa xã hội Hết hiệu lực: chủ nghĩa Việt Nam (2005), Quyết định số 04/09/2013 1002/2005/QĐ-NHNN thành lập trung tâm thơng tin phòng, chống rửa tiền trực thuộc NHNN (nay Cục PCRT) Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Hiệu lực: Việt Nam (2009), Quyết định số 470/QĐ-TTg 13/04/2009 ngày 13/4/2009, thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nƣớc nƣớc Cộng hòa xã hội Hết hiệu lực: chủ nghĩa Việt Nam (2009), Thông tư số 14/02/2014 22/2009/TT - NHNN ngày 17/11/2009, hướng dẫn thực biện pháp phòng, chống rửa tiền 90 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Hiệu lực: Nam (2010), Luật tổ chức tín dụng số 01/01/2011 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Hiệu lực: Việt Nam (2010), Quyết định 1451/QĐ-TTg 12/08/2010 ngày 12/08/2010 ban hành kế hoạch hành động quốc gia chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố từ tháng năm 2010 đến tháng năm 2011 Bộ Tài nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Hết hiệu lực: Việt Nam (2010), Thông tư số 148/2010/TT- 07/07/2015 BTC ngày 24/9/2010, hướng dẫn thực biện pháp phòng, chống rửa tiền lĩnh vực bảo hiểm, chứng khốn trò chơi giải trí có thưởng Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Hiệu lực: Việt Nam (2011), Quyết định 278/QĐ-TTg 24/02/2011 ngày 24/2/2011 ban hành kế hoạch hành động quốc gia chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố giai đoạn từ tháng năm 2011 đến tháng 12 năm 2012 Ngân hàng Nhà nƣớc nƣớc Cộng hòa xã hội Hết hiệu lực: chủ nghĩa Việt Nam (2011), Thông tư số 14/12/2014 41/2011/TT - NHNN ngày 15/12/2011, hướng 10 dẫn nhận biết cập nhật thông tin khách hàng sở rủi ro phục vụ cơng tác phòng chống rửa tiền 91 Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tƣ pháp, Hiệu lực: NHNN, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cáo, Toàn 30/11/2011 án Nhân dân tối cao (2011), Thông tư số 09/2011/TTLT-BCA-BQP-BTP-NHNNVN11 VKSNDTC-TANDTC ngày 30/11/2011, hướng dẫn áp dụng quy định Bộ Luật hình tội chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có tội rửa tiền Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Hiệu lực: Nam (2012), Luật số 27/2012/QH13, ngày 01/02/2013 23/11/2012 sửa đổi, bổ sung số điều 12 Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 sửa đổi, bổ sung số điều theo Luật số 01/2007/QH12 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Hiệu lực: 13 Nam (2012), Luật phòng, chống rửa tiền số 01/01/2013 07/2012/QH13 ngày 18/06/2012 Ủy ban thƣờng vụ Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã Hiệu lực: hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Pháp lệnh số 01/01/2014 14 06/2013/UBTVQH13, ngày 18 tháng 03 năm 2013, sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Hiệu lực: 15 Nam (2013), Luật phòng, chống khủng bố số 01/10/2013 28/2013/QH13 ngày 12/06/2013 Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Hiệu lực: 16 Việt Nam (2013), Nghị định số 116/2013/NĐ - 10/10/2013 92 CP ngày 4/10/2013 quy định chi tiết thi hành số điều Luật phòng chống rửa tiền Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Hiệu lực: Việt Nam (2013), Quyết định 20/QĐ-TTg ngày 10/06/2013 17 18/04/2013,quy định mức giao dịch giá trị lớn phải báo cáo Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Hiệu lực: Việt Nam (2013), Nghị định số 122/2013/NĐ - 11/10/2013 CP ngày 11/10/2013 quy định tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong, tạm giữ 18 xử lý tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố; xác lập danh sách tổ chức, cá nhân liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố Ngân hàng Nhà nƣớc nƣớc Cộng hòa xã hội Hiệu lực: chủ nghĩa Việt Nam (2013), Thông tư số 14/02/2014 19 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực số quy định phòng, chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nƣớc nƣớc Cộng hòa xã hội Hiệu lực: chủ nghĩa Việt Nam (2014), Thông tư số 26/12/2014 31/2014/TT-NHNN ngày 11/11/2014 Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung số điều 20 Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực số quy định phòng, chống rửa tiền 93 Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Hiệu lực: Việt Nam (2014), Quyết định 2112/QĐ-TTg 25/11/2014 ngày 25/11/2014, ban hành kế hoạch hành 21 động quốc gia chống rửa tiền chống tài trợ khủng bố giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020 Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Hiệu lực: Việt Nam (2016), Quyết định Số: 2545/QĐ- 30/12/2016 22 TTg ngày 30/12/2016, Phê duyệt Đề án phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Hiệu lực: Nam (2015), Luật hình số 100/2015/QH13, 01/01/2018 Tội rửa tiền đƣợc ngày 27/11/2015 quy định Bộ 23 luật hình (Điều 324) Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Hiệu lực: Nam (2017), Luật hình số 12/2017/QH14, 01/01/2018 ngày 20/06/2017, sửa đổi, bổ sung số điều Quy định bổ sung 24 Bộ luật Hình số 100/2015/QH13 trách nhiệm hình Pháp nhân thƣơng mại (Điều 324) 94 2.2 Mẫu Giấy Yêu Cầu Bảo Hiểm (trang 1) Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam [44] 95 2.3 Mẫu Giấy Yêu Cầu Bảo Hiểm (trang 1) Công ty Bảo hiểm Nhân thọ FWD [44] 96 2.4 Mẫu Giấy Yêu Cầu Bảo Hiểm (trang 1) Công ty Bảo hiểm Nhân thọ PREVOIR [44] 97 2.5 Mẫu Bản Kế Hoạch Tài Chính (trang 1, 2) Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Aviva Việt Nam [75] 98 2.6 Mẫu Phiếu Yêu Cầu Giải Quyết Quyền Lợi Bảo hiểm (trang 1, 2) Công ty BHNT Aviva Việt Nam áp dụng [75] 99 100 ...ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN TIẾN VIỆT PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT MỘT SỐ QUỐC GIA VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN QUA HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM Chuyên ngành: Luật Quốc tế Mã số: 60... cơng tác phòng chống rửa tiền qua hệ thống doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam nói riêng, đề tài Pháp luật quốc tế pháp luật số quốc gia phòng chống rửa tiền qua hệ thống doanh nghiệp bảo hiểm đƣợc... HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM 2.1 Pháp luật tiêu chuẩn quốc tế phòng chống rửa tiền 32 2.1.1 Pháp luật tiêu chuẩn quốc tế 32 2.1.2 Pháp luật số quốc gia phòng chống rửa tiền 35 2.1.2.1 Luật phòng,
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia về phòng chống rửa tiền qua hệ thống doanh nghiệp bảo hiểm , Pháp luật quốc tế và pháp luật một số quốc gia về phòng chống rửa tiền qua hệ thống doanh nghiệp bảo hiểm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn