bai tap logarit

Amedeo Avogadro
Amedeo Avogadro(11508 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 95
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 19:10

Mô tả: Logarit(1) Bµi I. TÝnh: 10 3 3 1 2 2 10 3 1 1) log ; 100 2)log 3 3)log 4 1 4) log 2 1 5) log 10 3 0,5 log 12 log 1 1 5 6)9 7)0,125 8) log 125 0,5 1 4 1 9)log 2 1 10) log 64 3 3 2 2 1 6 log 18 5log 2 log 5 log 5 11) log 36 12)3 13)3 1 14)( ) 8 1 15) 32    ÷   Bµi II.TÝnh: ( ) 7 7 7 1 3 2 4 5 5 5 3 7 7 7 log 16 1) log 15 log 30 2) log log 4.log 3 1 3) log 3 log 12 log 50 2 1 4) log 36 log 14 3log 21 2 − − + − − 8 8 8 5 5 5 5) log 12 log 15 log 20 log 36 log 12 6) log 9 − + − 6 2 log 5 log 3 1 log 2 7)36 10 8 4 1 3 9 8) log log 36 log 9 2 2 2 − + − + + 1 1 9) lg lg 4 4 lg 2 8 2 1 10) lg lg 0,375 2 lg 0,5625 8 27 11)lg 72 2 lg lg 108 256 + + − + − + 12) 3 81 2log 4 4log 2 9 + Bµi III. T×m x, biÕt: ( ) 3 3 3 3 3 9 1) log 1 2 2) log 4 log 7 log 3 3)log log 2 x x a b x x − = = + + = 5 5 5 4) log 2 log 3log 5) log 27 3 x x a b = − = 1 7)log 1 7 8) log 5 4 x x = − = − Bµi IV. Kh«ng dïng m¸y tÝnh, h·y so s¸nh: 1) lg 2 lg3 + vµ lg5 3)lg12-lg5 vµ lg7 2)3log2+lg3 vµ 2lg5 4) 1+2lg3 vµ lg27 Bµi V. BiÓu diÔn logarit sau qua a vµ b: 1) 3 3 3 log 50; log 15; log 10a b = = 2) 4 2 log 1250; log 5a = Logarit(2) Bµi I. TÝnh: 7 5 4 6 6 3 2 2 1 5 5 log 3 log 2 1 log log 2 3 3 3 4 2 1 2 2 log 4 log 8 log 2 log 3 2 7 3 5 1)49 25 2)36 3)log 4 log 2 log 2 4)4 .8 5)25 6) log 5.log 2.log 7.log 3 + + − + − 3 9 6 log 4 log 36 log 5 7)36 3 3 + − 2 3 3 log 3 2 log 2 log 4 3 .4 8) 27 − 4 1 3 3 5 3 4 1 3 3 3 4 5 6 7 8 3 4 6 3 3 15 3 .5 27 log 27 log 9 9) 1 1 log log 81 3 log 2.log 3.log 4.log 5.log 6.log 7 10) log 6.log 9.log 2 log 135 log 5 11) log 3 log 3   +  ÷     +  ÷   − Bµi II.1) Cho 12 log 27 .= m tÝnh log 6 16 theo m. 2) Cho log 2 3=a; log 5 2=b. TÝnh log 12 5 vµ 2 10 log 30 theo a vµ b? 3) Cho log 30 3=a; log 30 5=b; TÝnh log 30 2 theo a vµ b. 4)Cho a=log 2 3; b=log 3 5; 3 7 log 2 = c . tÝnh log 140 63? 5) Cho log 3 15=a; log 3 10=b. tÝnh 3 log 50 theo a vµ b. Bµi III. Chøng minh: ( ) . log log 1) log 1 log + = + a a a x a b x bx x 2 1 1 1 ( 1) 2) . log log log 2log + + + + = k a a a a k k x x x x 3) NÕu ( ) 2 2 2 ; ; 0; 1 + = > ± ≠ a b c a b c c b th× log log 2log .log + − + − + = b c c b b c c b a a a a 4) NÕu log x a; log y b; log z c t¹o thµnh mét cÊp sè céng th× 2log .log log log log = + a c b a c x z y x z 5) lg(x+2y)-2lg2= 1 2 (lgx+lgy) víi x,y > 0; 2 2 4 12+ =x y xy 6) Cho a=log 12 18; b=log 24 54. C/m: ab+5(a-b)=0. . 1+2lg3 vµ lg27 Bµi V. BiÓu diÔn logarit sau qua a vµ b: 1) 3 3 3 log 50; log 15; log 10a b = = 2) 4 2 log 1250; log 5a = Logarit( 2) Bµi I. TÝnh: 7 5 4 6. Logarit( 1) Bµi I. TÝnh: 10 3 3 1 2 2 10 3 1 1) log ; 100 2)log 3 3)log 4 1 4)

— Xem thêm —

Xem thêm: bai tap logarit, bai tap logarit, bai tap logarit

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu bai-tap-logarit

Đăng ký

Generate time = 0.148044109344 s. Memory usage = 18.42 MB