Tay Son danh tan quan Thanh.ppt

50 274 1 Gửi tin nhắn cho Sergey Brin
Sergey Brin

Sergey Brin

Tải lên: 11,562 tài liệu

  • Loading...
1/50 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 19:10

Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Anh Bµi 25 Phong trµo n«ng d©n t©y s¬n IV .t©y s¬n ®¸nh tan qu©n thanh. Phong trào Tây Sơn bùng nổ năm nào , ở đâu? N¨m1770 t¹i B×nh §Þnh N¨m 1771 t¹i An Khª N¨m 1772 t¹i Gia §Þnh 5 8 Câu 2 : Người đứng đầu cuộc khởi nghĩa ban đầu là ai ? A . Nguyễn Nhạc. B . Nguyễn Huệ C . Nguyễn Lữ ? NguyÔn Nh¹c C©u 3 : Nh÷ng thµnh qu¶ quan träng nhÊt cña phong trµo T©y S¬n tõ 1771 - 1788 ? C©u 3 : Nh÷ng thµnh qu¶ quan träng nhÊt cña phong trµo T©y S¬n tõ 1771 - 1788 ? Trong Nam Ngoµi B¾c [...]... Quang Trung đQuang Trung đại phá quân Thanh phá quân Thanh : : a .Tiến quân ra Bắc :-Nhận tin cấp báo , Nguyễn Huệ lên ngôi vua , lấy hiệu là Quang Trung , rồi lập tức tiến quân ra Bắc.Việc Nguyễn Huệ lên ngôi vua có ý nghĩa : Thống nhất lòng dân để cùng đánh giặc , chính thức nhận lấy trách nhiệm bảo vệ tổ quốc , nước Nam từ đây đà có minh quân xứng đáng. 2 . 2 . Quang Trung đQuang... Nguyễn Thị Kim Anh Câu 3 : Những thành quả quan trọng nhất của phong trào Tây Sơn từ 1771 - 1788 ?Câu 3 : Những thành quả quan trọng nhất của phong trào Tây Sơn từ 1771 - 1788 ?Trong NamNgoài Bắc . Trong Nam Ngoài Bắc.Lật đổ chính quyền họ Trịnh năm 1786Đánh tan quân xâm lược MÃn Thanh 1789Lật đổ chính quyền nhà Nguyễn năm 1777Đánh tan quân xâm lược Xiêm năm 1785 ... Bình)- Biện Sơn(Thanh Hoá) nhằm +Bảo toàn lực lượng.+Làm kiêu lòng địch.+Ngăn giặc Nam tiến.+Xây dựng căn cứ thuỷ bộ liên kết lợi hại , làm bàn đạp cho cuộc phản công sau này. 2 . 2 . Quang Trung đQuang Trung đại phá quân Thanh phá quân Thanh : : --Đoàn quân thần tốc lên đường , đi cả ngày lẫn đêm , trong vòng 10 ngày đi được 700 cây số :+Đến Nghệ An : Tạm dừng , tuyển quân , làm... Thanh : :b. Trận quyết chiến :b. Trận quyết chiến :-Từ Tam Điệp , quân Tây Sơn chia 5 đạo tiến công :-Từ Tam Điệp , quân Tây Sơn chia 5 đạo tiến công :+Đạo chñ lùc , do vua Quang Trung chØ huy , +Đạo chủ lực , do vua Quang Trung chỉ huy , đánh thẳng vào mặt Nam Thăng Longđánh thẳng vào mặt Nam Thăng Long ..+Đạo 2 và 3 đánh vào Tây Nam Thăng long.+Đạo 2 và 3 đánh vào Tây Nam Thăng long.+Đạo... Tây Sơn. D y Tam ĐiệpÃcửa biển biện sơnthăng longtrung quốc Vì sao quân ta rút khỏi Thăng Long uân ta rút khỏi Thăng Long Đán trong dịp tết sẽ làm quân đich càng thêm bất ngờ , trở tay không kịp. Giới thiệu bàiã Từ những phần lịch sử đà học , các em hÃy cho nhận xét về các cuộc xâm lược của phong kiến Phương Bắc đối với nước ta về các điểm sau : Lực lượng huy động. Thời . đổ chính quyền họ Trịnh năm 1786 Đánh tan quân xâm lược Mãn Thanh 1789 Lật đổ chính quyền nhà Nguyễn năm 1777 Đánh tan quân xâm lược Xiêm năm 1785 Giới. NguyÔn Nh¹c C©u 3 : Nh÷ng thµnh qu¶ quan träng nhÊt cña phong trµo T©y S¬n tõ 1771 - 1788 ? C©u 3 : Nh÷ng thµnh qu¶ quan träng nhÊt cña phong trµo T©y S¬n
- Xem thêm -

Xem thêm: Tay Son danh tan quan Thanh.ppt, Tay Son danh tan quan Thanh.ppt, Tay Son danh tan quan Thanh.ppt

Bình luận về tài liệu tay-son-danh-tan-quan-thanh-ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP