Vận dụng phương pháp dạy học tích cực môn mỹ thuật tại trường tiểu học vĩnh thành a, huyện chợ lách, tỉnh bến tre

114 18 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2019, 00:37

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG ***8 PHẠM TH NH H NG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC MƠN M THUẬT TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC V NH THÀNH , HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC S LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN MỸ THUẬT Khóa (2017 - 2019) Hà Nội, 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG PHẠM TH NH H NG VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC MƠN M THUẬT TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC V NH THÀNH , HUYỆN CHỢ LÁCH, TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC S Chuyên ngành: Lý luận Phương pháp yh Bộ môn Mỹ thuật Mã số: 8140111 Người hướng ẫn khoa h : PGS TS TR N Đ NH TU N Hà Nội, 2019 LỜI C M ĐO N Tôi xin cam đoan môn M n nT c n n cB “ Tre” côn nê rìn ổn ợ iệ ron n n r n ẫn đề đ ợc i rõ i n iên riên ực M ần i iệ ố ôn am k ảo Nộ ôi C c ố iệ , kế q ả in iên q an, ố iệ ụ ục ron 16 n ríc n ăm 2019 Tá giả luận văn Ph m Thanh H ng D NH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CNTT Côn n ệ ôn DH D ĐDDH Đồ ùn c ĐHS Đ i m GDPT Gi o ục GV Gi o iên HS H c in Nxb N c cS ổ SGK S c TH Tiể ôn x ấ n PPDH in c i o k oa c MỤC LỤC MỞ ĐẦU C n 1: CƠ SỞ Í UẬN VÀ KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THÀNH A, HUYỆN CHỢ ÁCH, TỈNH BẾN TRE 1.1 N ữn ấn đề c n 1.1.1 D c cM ron q 1.1.2 M t số D iể ề ín c rìn cM iể r ờn iể dụn c c n y h c íc cực íc cực h c t p h c in ron môn M c 1.2.1 M t số n 1.2.2 M t số n 1.3 Mục iê môn cM iện n 10 íc cực d y h c mơn M rò môn c t 11 c 16 1.3.1 Mục iê 16 1.3 Vai rò 17 1.4 Sự riển đặc điểm âm in í c in cấ iể c 17 1.4.1 H c in 1.4 H c in 3, 4, 18 17 1.5 Thực tr ng d y h c M .1 K i q ề r ờn T ực r n t Tr ờng Tiểu h c V n T n A 19 iể c V n T n A 19 cM r ờn iể c V n T n A 21 Tiể kế 28 C n : VẬN DỤNG HƯƠNG HÁ DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO HÂN MƠN “VẼ TRANH VÀ THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT Ở LỚP VÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THÀNH A, HUYỆN CHỢ ÁCH, TỈNH BẾN TRE 30 N K ho c c ên ắc v n dụng 30 c điểm n n y h c truyền thống; v n dụng linh y h c íc cực 30 n 2.3 V n dụn ran T 2.4 Đ n k thu t d y h c íc cực ờng thức M i tởl iệu sử dụng n o ân môn Vẽ Tr ờng Tiểu h c V n T n A 31 íc cực ron cM t r ờng tiểu h c 57 2.5 Thực nghiệm 2.5.1 Mục iê Đối 2.5.3 N i ợn m 58 n iệm ụ ực n n , kế o c 2.5.4 Kế q ả ực n iệm 58 iệm 58 ổ c ức ực n iệm .59 ực n iệm .63 Bảng kết h c t p l p thực nghiệm - l p 5/1 64 Tiểu kết 66 KẾT LUẬN 68 TÀI IỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC 75 MỞ Đ U Lý o h n đề tài Tron bối cản n n o nn n c c c đ n c o o, đồn ời m D c in c ủ đ n đ oc cầ n i i c c m c c c môn ê n r ờn iể cc o c, n ân i c m c , r n c bắ b c ron c c k c, n rìn n c o c cđ ần n o riển o n ức n ck c ố c in n m ần q an c in b c đầ n n o c i đ ôn q a riển Đức – Trí - T ể - M Gi ực, r c n iệm M i o ục b c iể c in c đồn riển ời kế ẩm c ấ ợ iềm n n c in Ở c c r ờn rìn kế o c mơn c k c Môn c r ờn c, M môn c c c n iể ron n ữn iể cn c M ế c c o n iện để rở n n ực q an c iếm ị rí k i ố cần iế i c o c o ân m c o m i n c k ôn n m đ o t o h a ức ron c ìn ron c in nân cao ời đ n ẩm m - riển m n ân n o c c m đ ợc ế o c i đ ời x n q an D a n ic c ời đ i m i T ôn q a đ , ợn , ín n o ị iế n ời n bìn đẳn q an r n c c m ìn n n ữn n ,k ản n c c ín r ờn N đ c riển C c m biế cảm n n c i đ iể iể c c mc ế i i x n q an biế ôn r n c i đ m i đ o, ổ c ức c c o iai đo n đầ c in H c M rìn i c c mơn c c đ ợc x m rìn r ờn ìm iể c i đ cM ẩm c ấ m n đ ợc c c mục iê ức môn ì ực đổi m i n m i iện ri ức íc cực o đan n iệc c ứn đ ợc n r n q n đ o ức o đ n i o iên ron Việc đ a b môn M đ i o ục mn ệ thu cM k ôn tở m n m i o dục thị hiếu thẩm m cho h c sinh Chủ yếu t o điều kiện cho h c sinh tiếp x c mq n ởng thức c i đ p, t o c i đ p v n dụn c i đ cu c sống h n n ời ian côn Qua c i r ờn iể c , n Bến Tr , đ ợc rực iế rìn M o đ đ ợc n đ n c ực ế c ấ n iề ,n o ik m c c c n c n ,c k ản n n N n n i o n ac c c cM T ron đ c c iể i r ờn n n Sa m n r ờn iể o, kế q ả c o c iờ o n ời ian ìm iể , đ n ụn c c ồn i ron cM a cao c đề xâ iể c, ìm iể , n o , iên c in đ n i “Vận ợn n n n ực kiến iệ q ả ấ đ ợc rò c íc cực, ựn c V n T n A Trong iện b i ẽ mìn ựa c n đề c in ực n iệm ụn môn M thuật t i t ường ti u h n ức c o iể ôi nổi, i , đến mức đ c c in ấ n iên ức, k n n n ề ac c n íc cực để đẩ m n c ấ n Lá h, t nh B n T ” n m nân cao c ấ ứn ực T c V n T n A, ôi đ n c íc cực; ôi đ t h o c m i, iến iên q an đến c ủ đề b i h a kiến âm, c Do đ kế q ả c c íc cực, c c iệc n n đ ợc mục iê đề Điề n r n c in , ấ c c ấ , ổ c ức c c i o iên đ a đến kiến n ời ian côn c ức đ ợc ầm q an r n đ , c c r ờn ợn ự c a đ ợc c ẩn iản ện C ợ , ôi n n c in ađ ố i o iên c rìn mơn M a i cc n iệ , ron q c V n T n A, r ờn q an âm đầ ợn ía M o iệ q ả ng phương pháp y V nh Thành , huy n Ch iờ , ần k ắc ần c o iệc ục ấn đề đan o đ ợc k ơn k í ứn ,k i n ồn k ả n n n o ự ê íc c in đối i môn M Lị h sử nghiên ứu Tron ời gian qua, đ c n iề c b mơn M T rìn n iên n iên c ac ềc c n i iệ n o n i đến cụ ể ấn đề m ôi đan n iên : B Gi o ục vê o địn -N ịq ô n N ục c đổ mớ ì ực SGK i o ục ực c o đ i n ũ i o iên ẵn n âm, kíc c o n c ờn bồi n đ ứn mục iê n “ c đị Đan M c íc k ả n n n i i iệ n c âm ấ o , ìn cM c in m r n n c c k n n c o c [30] m N v c iả N ễn Q ốc Toản, Triệ K ắc ễ, N đề đổ mớ n mđ N Nxb Đ i ứn ê cầ n ễn T c n , ề iện T ấn, G c cũn n DH môn M c n cao ron n Bìn , đến n ữn r ờn iể r n c c M c, i o ục [37] ì m Gi o rìn c n ễn điề đề c ấn đề cố õi ê cầ đổi m i n v đ , Nxb Gi o ục Việ Nam Đâ o ề n i c íc cực” [4] lớ ời rìn ă bả đ oc cc n c ờn n n đến q ực b c iể ễn T ị Nhung (2016), l ộ riển n n ôn qua Đề , B GD-ĐT iế đổi m i, ron đ n n i ỡn , nân cao n n ă l 29 - NQ/ Ư đổ mớ o, sau Q ốc o o (2015), , Nxb Gi o ục Việ Nam T i iệ đề c cM ổ Đ o n n ữn ôn in đổi m i , ề ụn kế đổi m i ề c c kiểm ra, đ n , ợ c c i kế q ả c M k i r ờn M c in , in c ốn ể a mê k m cn an Tr n ức, k ời c n c DH íc cực ời rìn n ín c iệc n c, để m ron n ữn b i iế ời cđ n ự ìm òi, c Do đ , ấn đề rên cần c on ời n c o c môn M iể c V n T n A n i riên , đặc biệ íc cực ấ c in ề ấn đề n Vì c íc cực ron DH cM đề x ấ biện ời ố c ron m r n n o m i cũn c a đề c íc cực n Bến Tr n i c n m r n ,n iể i c r ờn n âm Trên c iên âm ời ín đối íc íc cực n n iên, n c in n ìm iể c, ấ n o, đ c ín ời ín n ải íc cực n ron n o ực ủđ n , n o c iả cũn đ đ a m đến iệc ụn c c M on c n i ực n c c ứ k ôn ầ Mặ k c, c c ụn ời c [47] c rên c c c iả rên đ c o r n cực theo an n, ê K n B n , ễn Hữ íc cực n ri íc cực ục n iên N ữn q n ởc cb c ễn Cản To n, N mìn đề n i ề ín đ ợc iế o ố môn M Gi o ục Viế V ợn , N iên ởđ ụn c c c, n m ìm iể c xin m n n ực r n ực iện đ h nhi m v nghiên ứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Nân cao c ấ i môn M ợn cc o r ờn iể c in ôn q a cVn T n A ện c ợ c íc cực c n Bến Tre 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - N iên , k - m rõ c c c c i iệ n ề c íc cực r ờn iể ực iễn đề i c 94 - Cảm nh n em sau xem thuËt hµ néi tõ 1985- 1992 - Ơn tranh? cã nhiỊu tranh đ-ợc giảI th-ởng n-ớc quốc tế : dân Hoạt V n dn k động HS tr li câ k n rải b n để i t n n m quân , làng ven núi Bác Hồ công tác, mùa đông 2: - Hình ảnh tranh Bác Thuy Hồ anh cảnh vệ c-ìi ngùa qua rìn n Gi i m ( 25’ ) N iệ êm m ố ran ễn T ụ B c Hồ bên ổ, T m ỡ ũn suối đ-ờng công tác - Hỡn n ụ cờ ao, rời n -M i òa, rõ đ m n ắc n m, m i n c c mản n ấn, c c rìn b m b n - Hai n ran m b n é ran đ ợc cắ rời để o nc n H c in n n xé é ản c ìn ản c ín N n xé c ấ i ìn ản x n q an b Trò c n ữn o cảm n n 95 ran đ ợc cắ rời iốn n a C ia n m é n ữn đ ợc cắ rời để o ìn ản n ran o n c nh - N n xé c c in i N n xé c c ên Trò c đ n i 3’ am ia rò m iệc n n k n n ợi n m, m o ố GV nhËn xÐt chung tiÕt häc , khen ngợi nhóm cá nhân tích cực phát biểu ý kiến xây dựng Ho n 3: Nhận xét đánh giá 96 Ph l H NH ẢNH MINH HỌ CHO TIẾT DẠY 5.1 N m- HS 4/ T ảo n n m, n ồn c iả c ụ 97 – N m HS /3 Sản ẩm n m, n ồn c iả c ụ 98 5.3- N m HS Ho đ n câ cb M , n ồn iệ n r ờn 99 Ho đ n câ cb M , n ồn iệ n r ờn 100 Tr N n Min Tâm HS ễn N c Mai An HS / rìn b /1, rìn b ản ẩm, n ản ẩm, n ồn c iả c ụ ồn c iả c ụ 101 N ễn N c Hoa- HS 4/3 T ế rìn ản ẩm, n ồn c iả c ụ C ấ ấn ề ản ẩm- HS /1, n ồn c iả c ụ 102 M n ổi ôn b , N ễn T ị T an T ảo-HS c ụ 4/1, n ồn c iả ự 103 9M n ổi ôn b -N 10 Miền Tâ q ê m- 11 C n m i ATGT- N ễn Bảo Nam, HS Min H o HS ễn T ị T ảo N iả c ụ 4/ /1, n ồn c iả c ụ ên, HS 4/3, n ồn c 104 X ân ề - N 13 Đ n iao ễn Trần H ỳn Mai, HS a–N ễn Cơn Bìn , HS / , n ồn c iả c ụ 4/ , n ồn c iả c ụ 105 14 Đ n x ân cùn c Hải q ân, N ễn c N ân, HS , n ồn c iả c ụ C ẩn bị đ n x ân – ê N c T ảo, HS 4/ , n ồn c iả c ụ 106 16 C n m i ATGT – N ễn Bảo N c, HS / , n ồn c iả c ụ 17 Cùn đến r ờn , C â Min N c, HS 4/4, n ồn c iả c ụ 107 5.18 Bến Tr q ê m – ê Ho n C â , HS /3, n ồn c iả c ụ 5.19 Q ê m đ n x ân, Trần Mai An , HS 4/3, n ồn c iả c ụ 108 ... MỞ ĐẦU C n 1: CƠ SỞ Í UẬN VÀ KHÁI QUÁT VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THÀNH A, HUYỆN CHỢ ÁCH, TỈNH BẾN TRE 1.1 N ữn ấn đề c n 1.1.1 D c cM ron q 1.1.2 M t số D iể ề ín c rìn cM iể... VÀO HÂN MÔN “VẼ TRANH VÀ THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT Ở LỚP VÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC VĨNH THÀNH A, HUYỆN CHỢ ÁCH, TỈNH BẾN TRE 30 N K ho c c ên ắc v n dụng 30 c điểm n n y h c truyền... q a cVn T n A ện c ợ c íc cực c n Bến Tre 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - N iên , k - m rõ c c c c i iệ n ề c íc cực r ờn iể ực iễn đề i c - Tìm iể ực ế V n T n A, - c môn M ện C ợ c n Bến Tr kế o
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng phương pháp dạy học tích cực môn mỹ thuật tại trường tiểu học vĩnh thành a, huyện chợ lách, tỉnh bến tre , Vận dụng phương pháp dạy học tích cực môn mỹ thuật tại trường tiểu học vĩnh thành a, huyện chợ lách, tỉnh bến tre

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn