Bai 4 Mot so bai toan ve dai luong ti le nghich

15 679 4
John Bardeen

John Bardeen

Tải lên: 11,537 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/15 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 18:10

CHÀO MỪNG HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN GIỎI HUYỆN TUY AN Năm học: 2007 – 2008 CHÀO MỪNG HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN GIỎI HUYỆN TUY AN Năm học: 2007 – 2008 1/ Thế nào là đại lượng tỉ lệ nghòch? 2/ Hãy nêu các tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghòch với nhau? * Viết công thức liên hệ khi y tỉ lệ nghòch với x theo hệ số tỉ lệ a? * Khi đó x tỉ lệ nghòch với y theo hệ số tỉ lệ nào? * Áp dụng: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ nghòch. Điền số thích hợp vào ô trống x -1,2 4 y 1,5 3 -5 2 Tiết 27 MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ ĐẠI LƯNG TỈ LỆ NGHỊCH 1/ Bài toán 1: Một ô tô đi từ A đến B hết 6 giờ. Hỏi ô tô đó đi từ A đến B hết bao nhiêu giờ nếu nó đi với vận tốc mới bằng 1,2 vận tốc cũ? 1. Bài toán 1: Một ô tô đi từ A đến B hết 6 giờ. Hỏi ô tô đó đi từ A đến B hết bao nhiêu giờ nếu nó đi với vận tốc mới bằng 1,2 vận tốc cũ? = 1,2 v 1 1 2 t 2 1 v t = 6h v A B vận tốc cũ: 1 v thời gian cũ: 1 t = 6h vận tốc mới: thời gian mới: 2 1 1, 2v v= 2 t = ? Tóm tắt Vì vận tốc và thời gian tỉ lệ nghòch nên ta có: 2 1 1 2 v t = v t mà 2 1 v = 1,2v 2 1 v = 1,2 v ⇒ nên 1 2 t = 1,2 t với 1 t Vậy 2 6 t = = 5 1,2 Trả lời: Nếu đi với vận tốc mới thì ô tô đó đi từ A đến B hết 5 giờ = 6 1 2 t t = 1,2 ⇒ Gọi vận tốc cũ và vận tốc mới của ô tô lần lượt là 1 v và 2 v Thời gian tương ứng của ôtô lần lượt là 1 t và 2 t 2/ Bài toán 2: Bốn đội máy cày có 36 máy (có cùng năng suất) làm việc trên bốn cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày, đội thứ ba trong 10 ngày và đội thứ tư trong 12 ngày. Hỏi mỗi đội có mấy máy? Tóm t tắ 4 đội: 36 máy Đội 1: Hoàn thành trong 4 ngày. Đội 2: Hoàn thành trong 6 ngày. Đội 3: Hoàn thành trong 10 ngày. Đội 4: Hoàn thành trong 12 ngày. Mỗi đội thực hiện trên diện tích như nhau Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy? Gọi x 1 , x 2 , x 3 , x 4 lần lượt là số máy của mỗi đội. hay 3 1 2 4 x x x x = = = 1 1 1 1 4 6 10 12 Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 3 1 2 4 x x x x = = = 1 1 1 1 4 6 10 12 1 2 3 4 x + x + x + x 36 = = = 60 1 1 1 1 36 + + + 4 6 10 12 60 1 2 3 4 x + x + x + x = 36 Vì thời gian và số máy là hai đại lượng tỉ lệ nghòch nên: 1 2 3 4 4x = 6x = 10 x = 12 x Vậy 1 1 x . 60 = 15 4 = 2 1 x = . 60 = 10 6 Trả lời: Số máy của bốn đội lần lượt là 15, 10, 6, 5. 3 1 x = . 60 = 6 10 4 1 x = . 60 = 5 12 ? Cho ba đại lượng x, y, z. Hãy cho biết mối liên hệ giữa hai đại lượng x và z biết rằng: a) x và y tỉ lệ nghòch, y và z cũng tỉ lệ nghòch a/ Ta có a x = y b y = z ⇒ a a x = = . z b b z Vậy x và z tỉ lệ thuận theo hệ số tỉ lệ là b) x và y tỉ lệ nghòch, y và z tỉ lệ thuận và Giải: a b . bài toán 2: Với 1 2 3 4 x , x , x , x Khi đó 1 2 3 4 x , x , x , x tỉ lệ với 1 1 1 1 ; ; ; 4 6 10 12 Nên 3 1 2 4 x x x x = = = 1 1 1 1 4 6 10 12 Theo tính. ta có: 3 1 2 4 x x x x = = = 1 1 1 1 4 6 10 12 1 2 3 4 x + x + x + x 36 = = = 60 1 1 1 1 36 + + + 4 6 10 12 60 1 2 3 4 x + x + x + x = 36 Vì thời gian và
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 4 Mot so bai toan ve dai luong ti le nghich, Bai 4 Mot so bai toan ve dai luong ti le nghich, Bai 4 Mot so bai toan ve dai luong ti le nghich

Bình luận về tài liệu bai-4-mot-so-bai-toan-ve-dai-luong-ti-le-nghich

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP