6 linux managing dns servers lpic 2 m6 slides kho tài liệu training

12 9 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2019, 08:27

• • • • • zone “example.com" IN { type master; file “db.example"; allow-update { none; }; }; zone “2.0.10.in-addr.arpa" IN { type master; file “db.10.0.2"; allow-update { none; }; }; $TTL 3h $ORIGIN example.com example.com IN SOA master.example.com root.example.com ( 2015112101 ; Serial 8h ; Refresh 4h ; Retry 1w ; Expire 1h ; Negative TTL ) example.com IN NS master.example.com master IN A 10.0.2.4 gw IN A 10.0.2.1 mail IN A 10.0.2.2 ; Aliases ns1 IN CNAME master.example.com ; Mail Servers example.com IN MX mail.example.com $TTL 3h $ORIGIN 2.0.10.in-addr.arpa 2.0.10.in-addr.arpa IN SOA master.example.com root.example.com ( 2015112101 ; Serial 8h ; Refresh 4h ; Retry 1w ; Expire 1h ; Negative TTL ) 2.0.1-.in-addr.arpa IN NS master.example.com IN PTR gw.example.com IN PTR mail.example.com IN PTR master.example.com • • • • • ... master IN A 10.0 .2. 4 gw IN A 10.0 .2. 1 mail IN A 10.0 .2. 2 ; Aliases ns1 IN CNAME master.example.com ; Mail Servers example.com IN MX mail.example.com $TTL 3h $ORIGIN 2. 0.10.in-addr.arpa 2. 0.10.in-addr.arpa... }; zone 2. 0.10.in-addr.arpa" IN { type master; file “db.10.0 .2" ; allow-update { none; }; }; $TTL 3h $ORIGIN example.com example.com IN SOA master.example.com root.example.com ( 20 151 121 01 ; Serial... 2. 0.10.in-addr.arpa IN SOA master.example.com root.example.com ( 20 151 121 01 ; Serial 8h ; Refresh 4h ; Retry 1w ; Expire 1h ; Negative TTL ) 2. 0.1-.in-addr.arpa IN NS master.example.com IN PTR gw.example.com
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 linux managing dns servers lpic 2 m6 slides kho tài liệu training , 6 linux managing dns servers lpic 2 m6 slides kho tài liệu training

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn