3 linux managing dns servers lpic 2 m3 slides kho tài liệu training

13 13 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2019, 08:27

... enable named # systemctl start named # firewall-cmd permanent add-port= 53/ tcp # firewall-cmd permanent add-port= 53/ udp # firewall-cmd reload $ ls /etc/named* $ ls /var/named $ ls -ld /var/named
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 linux managing dns servers lpic 2 m3 slides kho tài liệu training , 3 linux managing dns servers lpic 2 m3 slides kho tài liệu training

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn