Bai 2 Hai duong thang cheo nhau va hai duong thang song song

25 348 0 Gửi tin nhắn cho Aage Niels Bohr
Aage Niels Bohr

Aage Niels Bohr

Tải lên: 11,585 tài liệu

  • Loading...
1/25 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 16:10

BOÄ MOÂN: TOAÙN HH11 CB • TOAÙN HOÏC 11 Nhận xét: +AC & EG + AD &ø CG + AD &ø CF & EG G A D F B C H E + AD & AE ⇒ song song ⇒ cắt nhau TOÁN HỌC 11 ⇒ không song song và không cắt nhau CHệễNG II: QUAN HE SONG SONG Hai ủửụứng thaỳng song song I TOAN HOẽC 11 I.Vò trí tương đối của hai đường thẳng: Cho 2 đường thẳng a và b trong không gian, có 4 vò trí tương đối: 1) a song song b 2) a cắt b 3) a trùng b 4) a chéo b Đònh nghóa: TOÁN HỌC 11 ( )    ∅=∩ ⊂ ⇔ ba mpba ba α , // 1) a song song b α b a TOAÙN HOÏC 11 a caột b taùi M b M a a b = M 2) a caột b TOAN HOẽC 11 3) a truøng b    =∩ =∩ ⇔≡ bba aba ba α b a TOAÙN HOÏC 11 α a cheùo b ( ) ( )    ⊂⊂ ∅=∩ ⇔ βα mpbmpa ba , b a 4) a cheùo b TOAÙN HOÏC 11 Kết luận:  Hai đường thẳng chéo nhau khi : chúng không đồng phẳng và không có điểm chung.  Hai đường thẳng song song khi: chúng đồng phẳng và không có điểm chung. TOÁN HỌC 11 [...]... thẳng a song song với đường thẳng b. 1) Định lí 1:TOÁN HỌC 11 CHƯƠNG II: QUAN HỆ SONG SONG Hai đường thẳng song songITOÁN HỌC 11 Hệ quả:Nếu 2 mặt phẳng phân biệt lần lượt qua 2 đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng (nếu có) song song với 2 đường thẳng đó. Tóm tắt:( ) ( )( ) ( )cbaQcPbcbaQP////,// ⇒⊂⊂=∩TOÁN HỌC 11 Để xác định giao tuyến của hai mp... lời:a/ 3b/ 5c/ 4d/ 2 TOÁN HỌC 11 1)Nếu 2 trong 3 giao tuyến cắt nhau QaA*Chứng minh :pbcRTOÁN HỌC 11 2) Sự khác nhau giữa 2 đường thẳng song song và 2 đường thẳng chéo nhau ?Trả lời:a/ Đồng phẳng.b/ Không đồng phẳng.c/ Không cắt nhau. d/ Cắt nhau. TOÁN HỌC 11 3) a trùng b=∩=∩⇔≡bbaababaαbaTOÁN HỌC 11 a cắt b tại M αbMa⇔ a ∩ b = M 2) a cắt bTOÁN HỌC... & EGGADFBCHE+ AD & AE⇒ song song⇒cắt nhau TOÁN HỌC 11⇒không song song và không cắt nhau Ta có:CDSCDCDHKMHKCDHKSCDHKMSCDHKMMMMXX//)(),(//)()()()(⇒⊂⊂=∩⇒∩∈Xét 2 mp (HKM) và (SCD)b) Tìm giao tuyến (HKM) và (SCD) Vậy giao tuyến cần tìm làđường Mx // CD AMKHSDCB(HQ2)xTOÁN HỌC 11 CŨNG CỐ BÀI :1) Hai đường thẳng cho sẵn có thể có mấy... ⇒⊂⊂=∩TOÁN HỌC 11 Để xác định giao tuyến của hai mp ta cần biết 1 điểm chung của hai mp và phương của giao tuyến.Chú ý:Ta có: S ∈ (SAB) ∩ (SCD)( ) ( )( ) ( )CDABSySCDCDSABABCDABSySCDSAB////,// ⇒⊂⊂=∩⇒Vậy gt là đường Sy // AB // CD.He qua cua dinh lí 2) TOAÙN HOÏC 11 Bài tập về nhà:Bài 3 , 4 , 5 SGK / 27 DẶN DÒ:TOÁN HỌC 11 αa chéo b( ) ( )⊂⊂∅=∩⇔βαmpbmpaba,ba4) . AD & AE ⇒ song song ⇒ cắt nhau TOÁN HỌC 11 ⇒ không song song và không cắt nhau CHệễNG II: QUAN HE SONG SONG Hai ủửụứng thaỳng song song I TOAN HOẽC. HOẽC 11 P a 2) Neáu 2 trong 3 giao tuyeán song song R b c Q TOAÙN HOÏC 11  Hệ quả: Nếu 2 mặt phẳng phân biệt lần lượt qua 2 đường thẳng song song thì giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 2 Hai duong thang cheo nhau va hai duong thang song song, Bai 2 Hai duong thang cheo nhau va hai duong thang song song, Bai 2 Hai duong thang cheo nhau va hai duong thang song song

Bình luận về tài liệu bai-2-hai-duong-thang-cheo-nhau-va-hai-duong-thang-song-song

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP