Đề khảo sát sinh học 12 lần 1 năm 2019 2020 trường ngô gia tự vĩnh phúc

5 30 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/11/2019, 22:50

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ U Mã đề thi: 170 KÌ THI KSCĐ LỚP 12 LẦN I - NĂM HỌC 2019 - 2020 Đề thi môn: Sinh học Thời gian làm 50 phút, không kể thời gian giao đề (Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm) SBD: ………………… Họ tên thí sinh: ………………………………………………………… Câu 1: Theo F Jacôp J Mônô, cấu trúc opêron Lac khơng có thành phần sau đây? A Vùng khởi động (P) B Nhóm gen cấu trúc Z, Y, A C Gen điều hòa (R) D Vùng vận hành (O) Câu 2: Loài động vật sau thực q trình trao đổi khí qua hệ thống ống khí? A Châu chấu B Giun đất C Tôm xanh D Thỏ Câu 3: Phân tử tARN mang axit amin foocmin mêtiônin sinh vật nhân sơ có ba đối mã (anticơđon) A 5’XAU3’ B 5’AUG3’ C 3’AUG5’ D 5’UAX3’ Câu 4: Nhiễm sắc thể sinh vật nhân thực cấu tạo từ protein loại histon với thành phần sau đây? A rARN B tARN C mARN D ADN Câu 5: Nhận định sau đúng? A Dung dịch cônsixin gây đột biến cặp nuclêôtit B Đột biến gen gây hậu nặng nề so với đột biến NST C Trong q trình nhân đơi ADN, Guanin dạng (G*) kết cặp với Timin gây đột biến thay cặp nuclêôtit D Chất 5-BU gây đột biến thay cặp A-T thành cặp G-X qua lần tái ADN Câu 6: Ở loài thực vật, nhiễm sắc thể số có trình tự gen sau : ABCDEGHIK Do đột biến nên trình tự gen nhiễm sắc thể ABHGEDCIK Đột biến thuộc dạng A chuyển đoạn hai nhiễm sắc thể B lặp đoạn nhiễm sắc thể C đảo đoạn nhiễm sắc thể D đoạn nhiễm sắc thể Câu 7: Trong trường hợp không phát sinh đột biến mới, phép lai sau cho đời có nhiều loại kiểu gen nhất? A AaBb x AABb B AABB x aaBb C AaBb x AaBB D AaBb x AaBb Câu 8: Sản phẩm pha sáng quang hợp A ATP, CO B ATP, NADPH, O C ATP, O , H O D NADPH, H O Câu 9: Ở động vật, niêm mạc ruột có nếp gấp, có lơng ruột cực nhỏ có tác dụng gì? A Làm tăng nhu động ruột B Làm tăng bề mặt hấp thụ C Tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu hoá hoá học D Tạo điều kiện cho tiêu hố học Câu 10: Ở lồi động vật, biết tỉ lệ thời gian chu kì tim là: nhĩ co: thất co: dãn chung = 1:3:4 Giả sử phút có 40 chu kì tim thời gian pha dãn chung A 0,75s B 0,4s C 0,8s D 0,5s Câu 11: Phát biểu sau khơng đúng? A Q trình phiên mã nhân đơi có mạch kéo dài theo chiều 5’→ 3’ B Quá trình phiên mã nhân đôi ADN dựa mạch gốc làm khn mạch có chiều 3’→5’ C Ngun liệu mơi trường cung cấp cho q trình nhân đơi ADN loại nuclêơtit: A, T, G, X ngun liệu mơi trường cung cấp cho q trình phiên mã loại nuclêôtit là: A, U, G, X D Quá trình phiên mã tác động enzim ARN polimeaza nhân đơi ADN polimeaza để lắp giáp nuclêôtit môi trường với nuclêôtit mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung Câu 12: Ở loài thực vật lưỡng bội (2n = 8), cặp nhiễm sắc thể tương đồng kí hiệu Aa, Bb, Dd Ee Do đột biến lệch bội làm xuất thể ba Thể ba có nhiễm sắc thể nhiễm sắc thể sau đây? A AaBbDdEe B AaBbDEe C AaaBbDdEe D AaBbEe Câu 13: Ý sau vai trò hơ hấp thực vật? P R R R R P R R R R R R Trang 1/4 - Mã đề thi 170 - https://thi247.com/ A Giải phóng lượng dạng nhiệt B Giải phóng lượng ATP C Tạo sản phẩm trung gian D Tổng hợp chất hữu Câu 14: Trường hợp tế bào thể sinh vật chứa NST lưỡng bội loài khác gọi A thể đa bội chẵn B thể lưỡng bội C thể lệch bội D thể dị đa bội Câu 15: Trong giống có kiểu gen sau đây, giống giống chủng cặp gen? A AaBbDd B AABbDd C AaBBDd D aaBBdd Câu 16: Khi bón nhiều phân hóa học, khó hấp thụ nước A áp suất thẩm thấu đất giảm B áp suất thẩm thấu rễ giảm C áp suất thẩm thấu đất tăng D áp suất thẩm thấu rễ tăng Câu 17: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Xét phép lai sau: (1) AaBb × aabb (2) aaBb × AaBB (3) aaBb × aaBb (4) AABb × AaBb (6) AaBb × aaBb (7) AAbb × aaBb (8) (5) AaBb × AaBB Aabb × aaBb Theo lí thuyết, phép lai trên, có phép lai cho đời có loại kiểu hình? A B C D Câu 18: Trong tinh trùng bình thường lồi chuột có 19 nhiễm sắc thể khác Số nhiễm sắc thể có tế bào sinh dưỡng thể loài chuột A 18 B 19 C 37 D 57 Câu 19: Trong cấu trúc phân tử ARN, có loại đơn phân? A B C D Câu 20: Trong thí nghiệm mình, để xác định kiểu gen thể có kiểu hình trội hệ F , Menđen cho A tạp giao B lai phân tích C tự thụ phấn D lai thuận nghịch Câu 21: Nhận xét không chế di truyền cấp độ phân tử? A Trong q trình dịch mã tổng hợp prơtêin, phân tử mARN dịch mã theo chiều 3’→5’ B Trong trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch khn ADN phiên mã mạch có chiều 3’→5’ C Trong trình phiên mã tổng hợp ARN, mạch ARN kéo dài theo chiều 5’→3’ D Trong q trình nhân đơi ADN, mạch tổng hợp mạch khn ADN có chiều 3’→5’ liên tục, mạch tổng hợp mạch khn ADN có chiều 5’→3’ khơng liên tục (gián đoạn) Câu 22: Cho biết trình giảm phân thụ tinh diễn bình thường Theo lí thuyết, phép lai: AaBbDd x AaBbDd cho đời có kiểu gen dị hợp cặp gen chiếm tỉ lệ A 50% B 25% C 12,5% D 6,25% Câu 23: Ví dụ sau nói lên tính thối hóa mã di truyền? A Bộ ba 5'UAG3' khơng mã hóa axit amin, mà làm tín hiệu kết thúc trình dịch mã B Bộ ba 5'UUX3' quy định tổng hợp phêninalanin C Bộ ba 5'UUA3' ba 5'XUG3' quy định tổng hợp lơxin D Bộ ba 5'AUG3' quy định tổng hợp mêtiônin mang tín hiệu mở đầu dịch mã Câu 24: Cho biết nmỗi gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1:1? A AaBB × aaBb B Aabb × aaBb C AaBb × aaBb D AaBb × AaBb R R Câu 25: Một tế bào sinh vật nhân thực, xét cặp nhiễm sắc thể tương đồng Giả sử nhiễm sắc thể trạng thái chưa nhân đôi, tổng chiều dài đoạn ADN quấn quanh khối cầu nuclêôxôm 14,892 μm Khi tế bào bước vào kỳ nguyên phân, tổng số phân tử prôtêin histôn nuclêôxôm cặp nhiễm sắc thể A 8400 phân tử B 1020 phân tử C 9600 phân tử D 4800 phân tử Câu 26: Một gen vi khuẩn E coli có 2300 nuclêơtit có số nuclêơtit loại X chiếm 22% tổng số nuclêơtit gen Số nuclêôtit loại T gen A 322 B 644 C 480 D 506 Câu 27: Cho biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn Theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEE x aaBBDdee cho đời có A loại kiểu gen loại kiểu hình B loại kiểu gen loại kiểu hình Trang 2/4 - Mã đề thi 170 - https://thi247.com/ C 12 loại kiểu gen loại kiểu hình D 12 loại kiểu gen loại kiểu hình Câu 28: Có tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDdEe thực giảm phân, biết q trình giảm phân khơng có đột biến xảy Số loại giao tử nhiều tạo A 16 B C D 16 Câu 29: Một loài thực vật, xét cặp gen phân li độc lập quy định tính trạng, alen trội trội hoàn toàn Cho (P) có kiểu hình khác tính trạng giao phấn với nhau, thu F Theo lí thuyết, phát biểu sau sai F ? A Có thể có tỉ lệ kiểu hình : :1 : B Có thể có tỉ lệ kiểu hình : C Có thể có tỉ lệ kiểu hình : D Có thể có loại kiểu hình Câu 30: Ở lồi thực vật, lai hoa đỏ chủng với hoa trắng chủng (P), thu F toàn hoa đỏ Cho F tự thụ phấn, thu F gồm 56,25% hoa đỏ 43,75% hoa trắng Nếu cho F lai với có kiểu gen đồng hợp lặn thu đời gồm A 25% số hoa đỏ 75% số hoa trắng B 100% số hoa trắng C 100% số hoa đỏ D 75% số hoa đỏ 25% số hoa trắng Câu 31: Ở loài thực vật, kiểu gen (A-bb) (aaB-) quy định tròn; kiểu gen (A-B-) quy định dẹt; kiểu gen (aabb) quy định dài Cho dẹt dị hợp tử hai cặp gen nói tự thụ phấn thu F Cho tròn F giao phấn với thu F Biết trình giảm phân thụ tinh diễn bình thường Tỉ lệ phân li kiểu hình F A dẹt : tròn : dài B dẹt : tròn : dài C dẹt : tròn : dài D dẹt : tròn : dài Câu 32: Ở lồi thực vật, tính trạng chiều cao ba cặp gen không alen A, a; B, b; D, d quy định theo kiểu tương tác cộng gộp Trong kiểu gen, alen trội chiều cao tăng thêm 5cm Khi trưởng thành, thấp có chiều cao 150cm Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd x AaBbDd cho đời có số cao 170cm chiếm tỉ lệ A 1/64 B 5/64 C 3/32 D 15/64 Câu 33: Ở loài thực vật (2n = 22), cho lai hai lưỡng bội lai với hợp tử F Một số hợp tử nguyên phân liên tiếp đợt kì lần nguyên phân thứ 4, người ta đếm tế bào có 336 crơmatít Hợp tử bị đột biến dạng A Thể không B Thể bốn C Thể ba D Thể Câu 34: Một gen nhân sơ có chiều dài 4080A0 có 3075 liên kết hiđrô Một đột biến điểm không làm thay đổi chiều dài gen làm giảm liên kết hiđrô Khi gen đột biến tự nhân đôi lần số nuclêơtit loại mơi trường nội bào phải cung cấp A A = T = 676 ; G = X = 524 B A = T = 674; G = X = 526 C A = T = 524 ; G = X = 676 D A = T = 526 ; G = X = 674 Câu 35: Cho biết gen quy định tính trạng, gen phân li độc lập, gen trội trội hồn tồn khơng có đột biến xảy Tính theo lý thuyết, phép lai AaBbDdEe × AaBbDdEe cho đời có kiểu hình mang tính trạng trội tính trạng lặn chiếm tỉ lệ A 27/128 B 27/256 C 27/64 D 54/128 Câu 36: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cho thân cao (P) tự thụ phấn, thu F gồm 75% thân cao 25% thân thấp Cho tất thân cao F giao phấn với thân thấp Theo lí thuyết, thu đời có kiểu hình phân li theo tỉ lệ A thân thấp : thân cao B thân cao : thân thấp C thân cao : thân thấp D thân cao : thân thấp Câu 37: Ở loài thực vật lưỡng bội, xét cặp gen (A, a; B, b) phân li độc lập quy định màu sắc hoa Kiểu gen có hai loại alen trội A B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen có loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng, kiểu gen lại cho kiểu hình hoa trắng Cho hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu F gồm loại kiểu hình Biết khơng xảy đột biến, biểu gen không phụ thuộc vào môi trường Theo lý thuyết, kết luận sau, có kết luận phù hợp với kết phép lai trên? I Số hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử F chiếm 12,5% II Số hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử F chiếm 12,5% III F có loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng IV Trong hoa trắng F , hoa trắng đồng hợp tử chiếm 25% A B C D R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R P R R R R P R R R R R R R R R R R Trang 3/4 - Mã đề thi 170 - https://thi247.com/ Câu 38: Ở lồi thực vật giao phối ngẫu nhiên có nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n = Trên cặp nhiễm sắc thể xét cặp gen tương ứng A, a; B, b; D, d gen quy định tính trạng, trội lặn hồn tồn Giả sử đột biến, loài xuất dạng thể ba tương ứng với cặp nhiễm sắc thể, thể ba có sức sống khả sinh sản Biết không xảy dạng đột biến khác Theo lý thuyết, có phát biểu sau đúng? I Số loại kiểu gen tối đa lồi 136 II Các thể ba có số loại kiểu gen tối đa 108 III Số kiểu gen đồng hợp trội tối đa loài IV Các mang kiểu hình lặn ba tính trạng có số kiểu gen tối đa A B C D Câu 39: Ở sinh vật nhân thực, xét gen B có chiều dài 4216A0 có %G - %T = 10% Gen B bị đột biến dạng thay cặp G - X cặp A - T trở thành gen b Cho số phát biểu sau gen nói trên: I Số liên kết hiđrơ gen B 2976 II Số nuclêôtit loại A gen b 496 III Số liên kết hiđrô gen b 3223 IV Số nuclêôtit loại G gen b 743 Trong số phát biểu trên, phát biểu A III IV B II IV C I III D I II Câu 40: Khi môi trường nuôi cấy vi khuẩn lactơzơ enzim chuyển hố lactơzơ vi khuẩn tạo Dựa vào hoạt động Opêron Lac, học sinh đưa số ý kiến để giải thích tượng sau: (1) Vùng khởi động (P) bị bất hoạt (2) Gen điều hoà (R) bị đột biến không tạo prôtêin ức chế (3) Vùng vận hành (O) bị đột biến không liên kết với prôtêin ức chế (4) Gen cấu trúc (gen Z, Y, A) bị đột biến làm tăng khả biểu gen Trong ý kiến trên, ý kiến A (2), (4) B (2), (3) C (1), (2), (3) D (2), (3), (4) P P - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 4/4 - Mã đề thi 170 - https://thi247.com/ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C A A D C C D B B A B C D D D C C C B B A C C A C B D B B A A D D D A B D A A B ... (1) , (2), (3) D (2), (3), (4) P P - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm Trang 4/4 - Mã đề thi 17 0 - https://thi247.com/ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... gen loại kiểu hình Trang 2/4 - Mã đề thi 17 0 - https://thi247.com/ C 12 loại kiểu gen loại kiểu hình D 12 loại kiểu gen loại kiểu hình Câu 28: Có tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBbDdEe thực giảm... kiểu hình? A B C D Câu 18 : Trong tinh trùng bình thường lồi chuột có 19 nhiễm sắc thể khác Số nhiễm sắc thể có tế bào sinh dưỡng thể loài chuột A 18 B 19 C 37 D 57 Câu 19 : Trong cấu trúc phân
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề khảo sát sinh học 12 lần 1 năm 2019 2020 trường ngô gia tự vĩnh phúc , Đề khảo sát sinh học 12 lần 1 năm 2019 2020 trường ngô gia tự vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn