THẬN NHI hội NGHỊ THẬN học THẾ GIỚI úc 4 2019

60 9 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2019, 22:38

THẬN NHI HỘI NGHỊ THẬN HỌC THẾ GIỚI ÚC 4/2019 PGS TS VŨ HUY TRỤ HC THẬN HƯ  IgA VASCULITIS (HENOCH SCHONLEIN ) HC THẬN HƯ : 1.1 TIÊU CHẨN CHẨN ĐỐN : Hội chứng thận hư (HCTH) hội chứng lâm sàng bao gồm:  Tiểu đạm > 50mg/kg/ngày hay > 1g/m2/ngày (hay > 40mg/m2/giờ) hay protein/creatinine > mg/mg  Albumine máu < 25g/l, đạm máu < 55g/l  Tăng lipid máu (cholesterol> 2,2g/l)  Phùu NHẮC LẠI CƠ CHẾ BỊNH SINH : ĐIỀU TRỊ : IgA VASCULITIS ( HENOCH SCHONLEIN ) 2.1 TÊN GỌI : IgA VASCULITIS ( HENOCH SCHONLEIN ) ...HC THẬN HƯ  IgA VASCULITIS (HENOCH SCHONLEIN ) HC THẬN HƯ : 1.1 TIÊU CHẨN CHẨN ĐOÁN : Hội chứng thận hư (HCTH) hội chứng lâm sàng bao gồm:  Tiểu đạm > 50mg/kg/ngày hay > 1g/m2/ngày (hay > 40 mg/m2/giờ)... 60 mg/m2/day (max 80 mg) for 4wk then reduce to 40 mg/m2/on alternate days (max 60mg) for wk then wean over 4- 6 wk or 60 mg/m2/day (max 80 mg) for wk then reduce to 40 mg/m2/on alternate days (max... 60mg) for wk then stop or Taper over 12 wk 4. 2 ĐIỀU TRỊ TÁI PHÁT 4. 2.1 Tái phát lần đầu: Prednisone 2mg/kg/ngày đạm niệu () ngày liên tiếp, tối thiểu 14 ngày Sau đó: Prednisone 1,5 mg/kg/cách
- Xem thêm -

Xem thêm: THẬN NHI hội NGHỊ THẬN học THẾ GIỚI úc 4 2019 , THẬN NHI hội NGHỊ THẬN học THẾ GIỚI úc 4 2019

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn