Kế hoạch chuyên môn Ngữ văn lớp 10,11,12

19 2,077 21 Gửi tin nhắn cho Eric Schmidt
Eric Schmidt

Eric Schmidt

Tải lên: 11,608 tài liệu

  • Loading...
1/19 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 12:10

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI TRƯỜNG PTLC II-III trÊn YÊN 2 ……………***……………. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN 10 Giáo viên: Đỗ Thị Lệ Thuỳ Lớp giảng dạy: 10A1,4,5,6 1 Năm học 2008 - 2009 Kế hoạch giảng dạy môn ngữ văn 10 A Nhận định tình hình 1. Học sinh: a. đánh giá tình hình: Đa số các em có thức học tập, đ ợc gia đình, nhà trờng tạo điều kiện quan tâm. Cơ bản các em đã nắm đợc phơng pháp học tập bộ môn ở bậc THCS, tuy nhiên vẫn còn bỡ ngỡ khi tiếp cận với chơng trình và SGK mới, phơng pháp dạy học mới. Nhiều em ở xa trờng học nên việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn, có em phải đi ở trọ .Bên cạnh đó, một số em do hoàn cảnh khó khăn nên cha đợc gia đình quan tâm chú ý đúng mức do đó ảnh hởng không nhỏ đến chất lợng dạy và học. Có rất nhiều em nhận thức chậm, học yếu, ý thức học tập không cao. b. Tổng hợp kết quả học tập. KHO ST ầu NM Lp Tng s HS XP LOI Gii Khỏ Trung bỡnh Yu Kộm 10A1 41 0 2 = 5% 20 = 51,2% 12 = 31% 5 = 12,8% 10A4 43 0 2 = 4,7% 18 = 41,8% 20 = 26,5% 3 = 7% 10A5 39 0 2 = 4,9% 20 = 49% 16 = 39% 3 = 7,1% 10A6 34 0 1 = 2.9% 13 = 38,2% 15 = 44,1% 5 = 14,8% 2. Giỏo viờn 2 - Được đào tạo chuyên ngành chính quy ở ĐH. - Kinh nghiệm giảng dạy chưa thuần thục 3. Điều kiện cơ sở vật chất cho dạy và học a. Học sinh Đa số đầy đủ SGK và vở ghi Sách tham khảo còn thiếu và chưa có b. Giáo viên SGK, SGV đầy đủ Tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học, trang thiết bị không có II. ChØ tiªu phÊn ®Êu 1. ChÊt lîng bé m«n Lớp Tổng số HS XẾP LOẠI Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém 10A1 39 0 5 = 12,8% 20 = 51,2% 12 = 31% 2 = 5% 10A4 43 0 3 = 7% 18 = 41,8% 20 = 26,5% 2 = 4,7% 10A5 41 0 2 = 4,9% 20 = 49% 16 = 39% 3 = 7,1% 10A6 34 0 3 = 8,8% 13 = 38,2% 15 = 44,1% 3 = 8,8% 2. Danh hiÖu thi ®ua: Lao ®éng tiªn tiÕn II. C¸c biÖn ph¸p. 3 1. Với thầy: - Nghiên cứu, lĩnh hội và truyền đạt những kiến thức qua các bài soạn cụ thể. - Lựa chọn, vận dụng phơng pháp dạy học mới Nêu vấn đề vào giờ giảng, quán triệt quan điểm dạy học đổi mới trong giờ dạy. - Có kế hoạch tự bồi dỡng theo chuyên đề của tổ chuyên môn, học hỏi qua bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. - Tự tìm hiểu thêm một số tàI liệu mới. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc quy chế chuyên môn. 2. Với trò: a. Xây dựng nề nếp học tập: Yêu cầu học sinh đầy đủ SGK, phục vụ học tập (vở soạn, vở ghi bài). - Xây dựng cán sự bộ môn: Những em học khá kiểm tra những em học yếu. - Hớng dẫn học sinh làm bài, soạn bài trớc khi đến lớp.Tập viết và sángtác đoạn văn ngắn. - Tìm đọc các tác phẩm có trong nhà trờng. - Tìm đọc và nghiên cứu các tài liệu tham khảo. - Bồi dỡng học sinh khá giỏi. Giúp đỡ học sinh yếu kém. - ở lớp chú nghe giảng, ghi tóm tắt những ý chính. b. Phơng pháp học tập bộ môn: -Trên lớp tập trung nghe giảng - Tự ghi những ý chính -Tìm hiểu thêm những kiến thức ngoài sách vở. -Soạn bài, làm bài đầy đủ theo yêu cầu trớc khi đến lớp. Đọc thêm những tài liệu tham khảo. -Tích cực tham gia xây dựng bài tại lớp. -Thực hiện những yêu cầu của giáo viên bộ môn. III. Kế hoạch giảng dạy trong năm: 4 Tæng sè tiÕt bé m«n: Cả năm: 37 tuÇn = 105 tiÕt *Kỳ I: 19 tuÇn (16 tuÇn x 3 tiÕt + 3 tuÇn x 2 tiÕt = 54 tiÕt) *Kỳ II: 18 tuÇn (15 tuÇn x 3 tiÕt + 3 tuÇn x 2 tiÕt = 51 tiÕt) - KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y tõng ph©n m«n: §äc - HiÓu: C¶ n¨m: 52 tiÕt Kú I: 18 tuÇn = 30 tiÕt Kú II: 17 tuÇn = 22 tiÕt TiÕng ViÖt: C¶ n¨m: 17 tiÕt Kú I: 18 tuÇn = 8 tiÕt Kú II: 17 tuÇn = 9 tiÕt Lµm v¨n: C¶ n¨m: 36 tiÕt Kú I: 18 tuÇn = 16 tiÕt Kú II: 17 tuÇn = 20 tiÕt KẾ HOẠCH Gi¶ng DẠY MÔN NGỮ VĂN 10 5 A.Tiếng Việt: Chủ đề Số tiết Tuần Yêu cầu Mục tiêu cần đạt Rèn kỹ năng Chuẩn bị Kiểm tra Thầy Trò 1. Văn bản 2 2,4 Có đợc kiến thức thiết yếu về văn bản, đặc điểm của văn bản và kiến thức khái quát về các loại văn bản xét theo phong cách chức năng ngôn ngữ Phân tích tạo lập đợc văn bản trong giao tiếp Soạn giảng lựa chọn dẫn chứng đa ra VD phù hợp ôn tập những kiến thức đã học về văn bản Miệng 2. Phong cách ngôn ngữ và BPTT a. Ngôn ngữ dạng nói và dạng viết. 1 10 Hiểu đặc điểm của ngôn ngữ dạng nói và ngôn ngữ dạng viết. Biết vận dụng hiểu biết về ngôn ngữ dạng nói và dạng viết vào việc tạo lập và lĩnh hội văn bản. Nêu đợc các đặc điểm, lấy đợc VD minh hoạ Lựa chọn phơng pháp dạy phù hợp theo nội dung Tìm hiểu trớc các VD. Miệng 15 b. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt 2 12,14 Hiểu đặc điểm của phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Biết vận dụng hiểu biết về phong cách ngôn ngữ sinh hoạt vào việc tạo lập và lĩnh hội văn bản. Biết sử dụng từ ngữ địa phơng biệt ngữ XH, từ ngữ nghề nghiệp câu rút gọn phù hợp với các tình huống giao tiếp cụ thể thiết kế bài giảng theo yêu cầu Su tầm các từ ngữ địa phơng mình Miệng c. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật 2 30 Hiểu đặc điểm của phong cách ngôn ngữ nghệ thuật biết phong cách ngôn ngữ nghệ thuật với phong cách ngôn ngữ sinh hoạt. Biết vận dụng những hiểu biết trên vào việc đọc - hiểu và tạo lập các văn bản thuộc Viết đợc một số văn bản tự sự, miêu tả biểu cảm có yếu tố nghệ thuật Soạn giảng theo PPCT Đọc, làm các yêu cầu của SGK Miệng 6 phong cách ngôn ngữ NT d. Thực hành các phép tu từ 2 15,33 Củng cố và nâng cao kiến thức về các phép tu từ: ẩn dụ, hoán dụ, phép điệp và phép đối. Có kỹ năng phân biệt, phân tích và sử dụng 4 phép tu từ nói trên Bồi dỡng cảm xúc thẩm mĩ qua bài thực hành ở lớp Sử dụng, phân biệt các phép tu từ trong các văn bản Nghiên cứu ra thêm các bài tập mới Làm các bài tập SGK Miệng 3. Hoạt động giao tiếp 2 1,2 Hoàn thiện hiểu biết về hoạt động giao tiếp. Nhận thức đợc sự phổ biến và đa dạng của hoạt động giao tiếp trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội bằng nhiều .kênh. khác nhau: âm thanh, chữ viết, hình ảnh. Biết vận dụng kiến thức về giao tiếp bằng ngôn ngữ trong đọc - hiểu và tạo lập văn bản Hiểu đặc điểm của giao tiếp bằng ngôn ngữ các chức năng của ngôn ngữ trong giao tiếp, các nhân tố tham gia giao tiếp Thiết kế bài giảng phù hợp đa các VD cụ thể ôn tập, luyện khả năng giao tiếp Miệng 4. Một số kiến thức khác a. Lịch sử tiếng Việt 1 24 Hiểu đựơc một cách khái quát nguồn gốc, quan hệ họ hàng và quá trìnht phát triển của Tiếng Việt. Biết vận dụng kiến thức về lịch sử Tiếng Việt vào việc tìm hiểu tiến trình lịch sử văn học VN với thành tựu văn học chữ Nôm - chữ Quốc ngữ. Soạn giảng Đọc trớc nội dung 15 b. Yêu cầu về sử dụng 2 28 Hiểu đợc các nhu cầu về sử dụng Tiếng Việt Nắm đợc những yêu cầu chung về ngữ âm, Chuẩn bị bảng so sánh Làm theo yêu cầu của 7 Tiếng Việt Biết vận dụng những hiểu biết trên vào việc nói, viết và đọc - hiểu các văn bản chữ viết, từ ngữ, ngữ pháp, phong cách theo VD cụ thể giáo viên. Miệng 5. Củng cố hoàn thiện kiến thức, kỹ năng đã học 2 36 Hoàn thiện những kiến thức đã học ở THCS về từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp, các biện pháp tu từ Củng cố kiến thức và kỹ năng thông qua thực hành luyện tập Cho thêm các VD ngoài SGK ôn tập làm các bài tập SGK Miệng 15 B. Làm văn Chủ đề Số tiết Tiết theo PPCT Yêu cầu Mục tiêu cần đạt Rèn kỹ năng Chuẩn bị Kiểm tra Thầy Trò Văn bản tự sự 11 3,5 6,7 8,11 13,17 Hoàn thiện kiến thức về văn bản tự sự, hiểu ý nghĩa và biết cách đa yếu tố miêu tả biểu cảm vào văn bản tự sự Biết tóm tắt văn bản tự sự, biết trình bày miệng văn bản tóm tắc trớc tập thể. Biết vận dụng kiến thức về văn bản tự sự để đọc - hiểu văn bản tự sự Biết vận dụng viết bài tự sự theo cốt truyện đã có hoặc tự mình xây dựng kết hợp với miêu tả, biểu cảm biết điều chỉnh dung lợng của bàI văn. Nhận ra các đặc điểm của văn bản tự sự qua các văn bản đọc - hiểu trong ch- ơng trình lớp 10. Biết tóm tắt các văn bản tự sự (truyện dân gian, truyện trung đại)theo nhân vật chính Biết sử dụng chất liệu trong những văn bản văn học để làm bài văn tự sự. Lựa chọn VD dẽ hiểu, soạn giảng theo PPCT n tập những kiến thức đã học, đọc các văn bản tự sự. Viết các đoạn văn ngắn Miệng Bài viết sô 1,2,3 Kiểm tra HKI Văn bản thuyết 12 20,21 23,24 Hoàn thiện kiến thức về Biết viết bài thuyết minh về một tác Nghiên cứu lựa chọn VD Miệng Bài viết 8 minh 25,26 28 văn bản thuyết minh, (đặc điểm yêu càu và phơng pháp thuyết minh các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh . Biết cách tóm tắt văn bản thuyết minh, biết trình bày miệng văn bản thuyết minh trớc tập thể. Biết viết đoạn văn bài văn thuyết minh có sự kết hợp các phơng thức biểu đạt biết điều chỉnh dung lợng của bài văn. phẩm, tác giả, một thể loại văn học đã học ở lớp 10 phù hợp. Ra thêm các VD ngoài SGK ôn lại các kiến thức và kỹ năng đã học ở THCS su tầm các VD sô 5,6 Văn bản nghị luận 7 29,31 3335 36 Hoàn thiện những hiểu biết về văn bản nghị luận (đặc điểm vai trò của luận điểm, yêu cầu của đề văn và ngôn ngữ của bài văn nghị luận ) Hiểu cách thức triển khai các thao tác lập luận, giải thích, chứng minh Biết vận dụng kiến thức về văn nghị luận để đọc - hiểu văn bản nghị luận Biết viết đoạn văn, bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội hoặc văn học, biết điều chỉnh dung lợng của bài văn Biết trình bày miệng một vấn đề trớc tập thể. Biết viết đoạn văn, bài văn theo các thao tác giải thích, chứng minh Biết huy động các kiến thức về tác phẩm văn học đợc học ở lớp 10 để viết bài Thiết kế bài giảng theo yêu cầu ôn tập theo thể loại đã học làm các bài tập trong SGK Luyện tập phân tích đoạn văn ngắn Kiểm tra 15 HKI Một số 3 20,37 Hiểu mục đích, nội dung, Xây dựng kế hoạch Su tầm các Đọc, nghiên 15 9 kiểu văn bản khác đặc điểm, yêu cầu và cách thức xây dựng kế hoạch cá nhân; hiểu tầm quan trọng của ý thức và thói quen lập kế hoạch làm việc Hiểu mục đích, nội dung, đặc điểm, yêu cầu và cách tạo lập văn bản quảng cáo, hiểu tầm quan trọng của tính ấn tợng và tính trung thực trong quảng cáo. Biết xây dựng kế hoạch học tập, sinh hoạt cá nhân, biết viết các văn bản quảng cáo thông thờng. cá nhân, kế hoạch làm việc Viết văn bản quảng cáo thông thờng VD dễ hiểu, dễ nhớ lựa chọn ph- ơng pháp dạy phù hợp cứu nội dung Su tầm các bản mẫu ôn tập 2 37 Tổng hợp những kiến thức đã học trong năm học về các loại văn bản, tự sự, thuyết minh, nghị luận Nâng cao khả năng làm văn. Khái quát, tổng hợp Soạn giảng ôn tập làm bài tập SGK C. Văn học Chủ đề Số tiết Tiết theo PPCT Yêu cầu Mục tiêu cần đạt Rèn kỹ năng Chuẩn bị Kiểm tra Thầy Trò I. Văn bản văn học 1. Sử thi Việt Nam và nớc ngoài 6 3,5 6 Hiểu những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các trích đoạn sử thi Việt Nam và nớc ngoài (Đăm Săn, Ôđixê Hômerơ, Ramayana, Van miki) Phản ánh một nét diện mạo tinh thần của thời kỳ cổ đại, ca Nhớ đợc cốt truyện phát hiện đợc các chi tiết nghệ thuật, nhận xét đợc những đặc điểm nội dung của các trích đoạn sử thi. Thiết kế nội dung bài dạy phù hợp Đọc tr- ớc các đoạn trích trả lời cầu hỏi theo SGK Miệng 15 10 [...]... dụng kiến thức trên vàoviệc đọc - hiểu văn bản văn học.Đặc điểm văn bản văn họcKỹ năng đọc -hiểu văn bảnSoạn bàicho thêmcác ví dụ cụthểĐọc vàsoạn bàitheo câuhỏi SGKMiệngIV. Tổngkết3 34,35 Nắm lại toàn bộ những kiến thức cơbản của chơng trình văn học lớp 10, từ văn học dân gian đến văn học viết, từVHVN đến văn học nớc ngoài. Có năng lực phân tích văn học theotừng cấp độBiết vận dụng... vào văn bản tựsự Biết tóm tắt văn bản tự sự,biết trình bày miệng văn bảntóm tắc trớc tập thể. Biết vận dụng kiến thức về văn bản tự sự để đọc - hiểu văn bản tự sự Biết vận dụng viết bài tựsự theo cốt truyện đà có hoặctự mình xây dựng kết hợp vớimiêu tả, biểu cảm biết điềuchỉnh dung lợng của bàI văn. Nhận ra các đặcđiểm của văn bản tựsự qua các văn bảnđọc - hiểu trong ch-ơng trình lớp. .. trình lịch sử văn họcVN với thành tựu văn học chữNôm - chữ Quốc ngữ. Soạn giảngĐọc trớc nộidung 15b. Yêu cầu vềsử dụng2 28 Hiểu đợc các nhu cầu về sửdụng Tiếng ViệtNắm đợc những yêucầu chung về ngữ âm,Chuẩn bịbảng so sánhLàm theoyêu cầu của7 trên để đọc - hiểu TP và làm bài nghịluận về tác giả văn họcIII. líluận văn học2 33 Bớc đầu tìm hiểu đợc các đặc điểmcủa văn bản văn học, mối... - hiểu trong ch-ơng trình lớp 10.Biết tóm tắt các văn bản tự sự (truyệndân gian, truyệntrung đại)theo nhânvật chínhBiết sử dụng chấtliệu trong những văn bản văn học để làmbài văn tự sự.Lựa chọnVD dẽ hiểu,soạn giảngtheo PPCTn tập nhữngkiến thức đÃhọc, đọc các văn bản tựsự.Viết cácđoạn văn ngắnMiệngBài viếtsô 1,2,3Kiểmtra HKI Văn bảnthuyết12 20,2123,24 Hoàn thiện kiến thức... điểmcơ bản của văn học Việt Nam Hiểu đợc những nét chính về đặctrng và giá trị văn học dân gian ViệtNam Hiểu đợc những nét chính về quátrình phát triển, đặc điểm và thànhtựu cơ bản của văn học trung đạiViệt Nam Biết vận dụng những hiểu biết trênđể đọc - hiểu TP văn học dân gian, văn học trung đại để làm bài nghịluận văn họcNêu đợc các đặcđiểm và giá trị củacác giai đoạn văn học lấy đợc...Năm học 2008 - 2009 Kế hoạch giảng dạy môn ngữ văn 10A Nhận định tình hình1. Học sinh:a. đánh giá tình hình: Đa số các em có thức học tập, đ ợc gia đình, nhà trờng tạo điều kiện quan tâm. Cơ bản các em đà nắm đợc phơng pháphọc tập bộ môn ở bậc THCS, tuy nhiên vẫn còn bỡ ngỡ khi tiếp cận với chơng trình và SGK mới, phơng pháp... bằngnhiều .kênh. khác nhau: âmthanh, chữ viết, hình ảnh. Biết vận dụng kiến thức vềgiao tiếp bằng ngôn ngữ trong đọc - hiểu và tạo lập văn bảnHiểu đặc điểm củagiao tiếp bằng ngôn ngữ các chức năng củangôn ngữ trong giaotiếp, các nhân tố thamgia giao tiếpThiết kế bàigiảng phù hợpđa các VD cụthểôn tập,luyện khảnăng giaotiếpMiệng4. Một sốkiến thứckháca. Lịch sửtiếng Việt1 24 Hiểu... hợp kết quả học tập.KHO ST ầu NMLp Tng s HSXP LOIGii Khỏ Trung bỡnh Yu Kém10A1410 2 = 5% 20 = 51,2% 12 = 31% 5 = 12,8% 10A4 430 2 = 4,7% 18 = 41,8% 20 = 26,5% 3 = 7% 10A5 390 2 = 4,9% 20 = 49% 16 = 39% 3 = 7,1% 10A6 340 1 = 2.9% 13 = 38,2% 15 = 44,1% 5 = 14,8% 2. Giáo viên2 Tiếng Việt Biết vận dụng những hiểubiết trên vào việc nói, viết vàđọc - hiểu các văn bảnchữ viết, từ ngữ, ngữ pháp,... kiếnthức đà học ở THCS về từvựng, ngữ pháp, hoạt độnggiao tiếp, các biện pháp tu từCủng cố kiến thức vàkỹ năng thông quathực hành luyện tậpCho thêmcác VD ngoàiSGKôn tập làmcác bài tậpSGKMiệng15B. Làm văn Chủ đềSốtiếtTiếttheoPPCTYêu cầu Mục tiêu cần đạt Rèn kỹ năngChuẩn bịKiểm traThầy Trò Văn bảntự sự113,56,78,1113,17 Hoàn thiện kiến thức về văn bản tự sự, hiểu ý nghĩavà... đề nhân vật trữtình, hình ảnh ngôn ngữ Miệng6. Truyệnthơ dângian1 10 Nhận biết đặc sắc về nội dung vànghệ thuật của truyện thơ dân gianTiễn dặm ngời yêu qua một đoạntrích tiêu biểuNhận diện nộidung, ngôn ngữ, hình ảnh của truyệnthơLựachọn nộidung dạyphù hợpĐọc vàsoạn bài1512 Tiểu thuyết chơng hồi (bản dịch)II. Lịchsử văn học1. Quátrình học văn học61,211,12 Hiểu đợc những . ……………***……………. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN 10 Giáo viên: Đỗ Thị Lệ Thuỳ Lớp giảng dạy: 10A1,4,5,6 1 Năm học 2008 - 2009 Kế hoạch giảng dạy môn ngữ văn 10 A. 20 tiÕt KẾ HOẠCH Gi¶ng DẠY MÔN NGỮ VĂN 10 5 A.Tiếng Việt: Chủ đề Số tiết Tuần Yêu cầu Mục tiêu cần đạt Rèn kỹ năng Chuẩn bị Kiểm tra Thầy Trò 1. Văn bản
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch chuyên môn Ngữ văn lớp 10,11,12, Kế hoạch chuyên môn Ngữ văn lớp 10,11,12, Kế hoạch chuyên môn Ngữ văn lớp 10,11,12

Bình luận về tài liệu ke-hoach-chuyen-mon-ngu-van-lop-10-11-12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP