một số bt về pt, bpt mũ và lôgarit

3 187 7
Fritjof Capra

Fritjof Capra

Tải lên: 11,588 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/3 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 12:10

Trịnh Nhung 8/10/2009!!!!! MỘT SỐ BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT Bài 1. Giải phương trình xxxx 7272 loglog2log2log +=+ Bài 2. Giải bất phương trình 1 23 23.2 2 ≤ − − + xx xx Bài 3. Giải phương trình 2653 +=+ x xx Bài 4. Giải phương trình ( ) ( ) ( ) 1log1log1log 2 20 2 5 2 4 −−=−+−− xxxxxxx Bài 5. Giải phương trình ( ) 2 1 122 2 −=− −− x xxx Bài 6. Giải phương trình ( ) 2log2log 2 2 =++ + xx x x Bài 7. Giải bất phương trình ( ) ( ) 2 1 1 2 2 1 log 2 5 log 6 0x x x x+ + + + ≥ Bài 8. Giải phương trình ( ) ( ) 2 2 3 7 2 3 log 9 12 4 log 21 23 6 4 x x x x x x + + + + + + + = Bài 9. Giải phương trình ( ) ( ) 1 2 1 2 log 4 4 log 2 3 x x x + + = − − Bài 10. Giải phương trình ( ) ( ) ( ) 2 2 3 1 log 3 1 2 log 1 log 2 x x x + − + = + + Bài 11. Giải bất phương trình ( ) 2 2 2 2 log 3 1 2log 0x x x+ − − + ≤ Bài 12. Giải phương trình ( ) 1 3 log 9 4.3 2 3 1 x x x + − − = + Bài 13. Giải phương trình ( ) 3 log log 9 6 1 x x   − =   Bài 14. Giải phương trình 2 2 2 2 log 2 log 6 log 4 4 2.3 x x x− = Bài 15. Giải phương trình ( ) ( ) 3 2 2 27 9 3 1 1 log 5 6 log log 3 2 2 x x x x −   − + = + −  ÷   Bài 16. Giải hệ phương trình ( ) ( ) log 6 4 2 log 6 4 2 y x y x x y + =   + =   Bài 17. Giải phương trình 8 18 2 27 x x x + = + Bài 18. Giải phương trình ( ) ( ) 3 5 21 7 5 21 2 x x x+ − + + = Bài 19. Giải phương trình ( ) ( ) 2 2 2 2 2 log 3 2 log 7 12 3 log 3x x x x + + + + + = + Bài 20. Giải phương trình ( ) ( ) 2 2 1 1 2 log 0x x x x− + + − − = Trịnh Nhung 8/10/2009!!!!! Bài 21. Giải bất phương trình 2 2 8 1 log 2 1 x x x   + − ≤  ÷ +   Bài 22. Giải phương trình ( ) ( ) 2 2 log log 2 2 2 2 2 1 x x x x+ + − = + Bài 23. Giải phương trình 8.3 3.2 24 6 x x x x+ = + Bài 24. Giải phương trình 2 7 2 7 log 2log 2 log logx x x x+ = + Bài 25. Giải bất phương trình ( ) 2 1 1 3 3 1 1 log 1 log 2 3 1 x x x > + − + Bài 26. Giải phương trình 2 4 4 3 8.3 9.9 0 x x x x x+ + + − − > Bài 27. Giải phương trình 2 2 log log log .log ,( : , 0, 1) a a x x x x a tham so a a+ = > ≠ Bài 28. Giải phương trình ( ) ( ) 1 5 5 5 ( 1)log 3 log 3 3 log 11.3 9 x x x + − + + = − Bài 29. Giải phương trình 25 2(3 )5 2 7 0 x x x x− − + − = Bài 30. Giải hệ phương trình 8 8 log log 4 4 4 log log 1 y x x y x y  + =  − =  Bài 31. Giải phương trình ( ) 7 3 log log 2x x= + Bài 32. Giải phương trình 2 1 3 2 x x + = . Bài 33. Giải phương trình ( ) 2 9 3 2(log ) log .log 2 1 1x x x= + − Bài 34. Giải phương trình 25 2(3 )5 2 7 0 x x x x− − + − = Bài 35. Giải hệ phương trình 2 2 2 3 3 3 3 log 3 log log 2 2 log 12 log log 3 x x y y y x x y  + = +     + = +   Bài 36. Giải bphương trình 2.2 3.3 6 1 x x x + > − Bài 37. Giải phương trình 5 3 5 9 log log log 3.log 225x x+ = Bài 38. Giải phương trình ( ) 3 3 1 1 12 2 6.2 1 2 2 x x x x− − − + = Bài 39. Giải phương trình ( ) ( ) 2 3 4 2 lg 1 lg 1 25x x− + − = Bài 40. Giải bphương trình 2 2 log log 8 4 x x + ≤ Bài 41. Cho phương trình 2 2 3 3 log log 1 2 1 0x x m+ + − − = Trịnh Nhung 8/10/2009!!!!! a. Giải phương trình với m=2. b. Tìm m để pt có ít nhất một nghiệm thhuộc đoạn 3 1;3     Bài 42. Giải bphương trình 3 log (log (9 72)) 1 x x − ≤ Bài 43. Giải phương trình 2 2 2 2 2 3 x x x x− + − − = Bài 44. Giải hệ phương trình 1 4 4 2 2 1 log ( ) log 1 25 y x y x y  − − =    + =  . Trịnh Nhung 8/10/2009!!!!! MỘT SỐ BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT Bài 1. Giải phương trình xxxx 7272 loglog2log2log. Nhung 8/10/2009!!!!! a. Giải phương trình với m=2. b. Tìm m để pt có ít nhất một nghiệm thhuộc đoạn 3 1;3     Bài 42. Giải bphương trình 3 log (log (9
- Xem thêm -

Xem thêm: một số bt về pt, bpt mũ và lôgarit, một số bt về pt, bpt mũ và lôgarit, một số bt về pt, bpt mũ và lôgarit

Bình luận về tài liệu mot-so-bt-ve-pt-bpt-mu-va-logarit

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP