Bai giang DSLG chuong 9 chuoi kich thuoc

13 11 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2019, 11:12

Chương CHUỖI KÍCH THƯỚC Khái niệm định nghĩa Giải chuỗi kích thước I KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA ĐN: Chuỗi KT tập hợp kt tạo thành vòng khép kín kt chi tiết lắp ghép với tạo 35 30 a) II b) I 25 30 CHUỖI KÍCH THƯỚC LẮP GHÉP c2 c1 Ø8 j b b4 b1 a1 a4 ja jc PHÂN LOẠI CHUỖI KT • • • • • Chuỗi kích thước chi tiết; Chuỗi kích thước lắp ghép; Chuỗi kích thước thẳng; Chuỗi kích thước phẳng; Chuỗi kích thước khơng gian 3 CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHUỖI KT • Chuỗi KT nhiều KT hợp thành; • Mỗi KT chuỗi gọi khâu; • Độ hở S, độ dôi N lắp ghép coi khâu riêng biệt; • Kích thước danh nghĩa khâu khơng CÁC KHÂU THÀNH PHẦN a) Khâu thành phần: KT khâu thành phần q trình gia cơng định, KT khâu không phụ thuộc vào b) Khâu khép kín: KT khâu khép kín hồn tồn xác định KT khâu thành phần Trong chuỗi KT có khâu khép kín KHÂU KHÉP KÍN • TD: Nếu g/c A2&A3 A1 khâu khép kín A1 A2 A3 CÁC KHÂU THÀNH PHẦN • Khâu thành phần tăng khâu mà KT tăng làm tăng KT khâu khép kín & ngược lại; • Khâu thành phần giảm khâu mà KT tăng làm giảm KT khâu khép kín & ngược lại • TD chuỗi KT sau, A5 khâu tăng, A1, A 2, A khâu giảm SƠ ĐỒ CHUỖI KT THẲNG • Cho chuỗi KT sau: A5 A1 A2 A3 A4 II GIẢI CHUỖI KÍCH THƯỚC • Ký hiệu: K: khâu khép kín D: khâu tăng, d: khâu giảm Kích thước danh nghĩa khâu khép kín: K = D – (d1 + d2 + d3) Trong trường hợp chuỗi có nhiều khâu tăng nhiều khâu giảm, phương trình là: K =  Di -  di KT giới hạn khâu khép kín • Kmax =  Di max -  di • Kmin =  Di -  di max • Dung sai khâu khép kín: • IT K = Kmax - Kmin =  IT Di +  IT di = IT Ai SAI LỆCH GIỚI HẠN CỦA KHÂU KHÉP KÍN • ES K = K max – K =  ES Di -  ei di • EI K = K – K =  EI Di -  es di III Bài tập • Cho CTM có KT sau: 8+0,1 50+0,15/-0,05 60 +0,30/+0,10
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang DSLG chuong 9 chuoi kich thuoc , Bai giang DSLG chuong 9 chuoi kich thuoc , CHUỖI KÍCH THƯỚC LẮP GHÉP, CÁC THÀNH PHẦN CỦA CHUỖI KT, CÁC KHÂU THÀNH PHẦN, II. GIẢI CHUỖI KÍCH THƯỚC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn