45 DS CHUONG IV 10d kho tai lieu THCS THPT

13 36 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2019, 00:31

Họ tên: ………………………………………… Lớp: 10D BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT - ĐẠI SỐ 10 Trắc nghiệm I Câu Tìm mệnh đề A a < b ⇔ ac < bc B a −2 < m < m< m > −2 −6 < m < − A B C D II Tự luận Bài Giải phương trình, BPT sau: ( x + 1) ( x − x + ) > Bài Tìm m để x −2 >1 x − x − 15 ≤ x − ( m − 1) x − ( m + 1) x + ( m − ) > ∀x ∈ ¡ BÀI LÀM ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Họ tên: ………………………………………… Lớp: 10D BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT - ĐẠI SỐ 10 Trắc nghiệm I Câu Tìm mệnh đề sai A a < b ⇒ a < b2 B a < b ⇒ a < b3 C 0 Câu 15 Tìm để bất phương trình m < −2 m> −2 < m < A B II ) vô nghiệm nghiệm với m< m > −2 C ∀x ∈ ¡ D −6 < m < −2 Tự luận Bài Giải phương trình, BPT sau: ( x − 1) ( x + x − ) > x − 2x2 − > − x ∀x ∈ ¡ BÀI LÀM ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Họ tên: ………………………………………… Lớp: 10D BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT - ĐẠI SỐ 10 Trắc nghiệm I Câu Tìm mệnh đề a < b ⇔ ac < bc a m ∀x ∈ ¡ Câu Tìm để bất phương trình nghiệm với m < −2 m> −2 < m < m< m > −2 −6 < m < − A B C D Câu Tập nghiệm bất phương trình A  −1;2 x+1 3 f ( x) = 3x + C vô nghiệm ( m ∈ −1; +∞ m∈ ∅ f ( x) = x + D ( m + 1) x − m + ≥ để bất phương trình mỴ ¡ D { } B m ( −∞; −1 ∪ −3; +∞ ) x ∈ 1;9 x=9 f ( x) = 2x - A x − 10 x = x − Câu 14 Nhị thức sau dương với Câu 15 Điều kiện x x −2 >1 x − x − 15 ≤ x − ( m − 1) x − ( m + 1) x + ( m − ) ≤ ∀x ∈ ¡ Bài Tìm m để BÀI LÀM ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… Họ tên: ………………………………………… Lớp: 10D BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT - ĐẠI SỐ 10 Trắc nghiệm I Câu Tìm mệnh đề sai A a < b ⇒ a < b2 B a < b ⇒ a < b3 C 0 ∀x ∈ ¡ m Câu 15 Tìm để bất phương trình nghiệm với m < −2 m> −2 < m < m< m > −2 −6 < m < − A B C D II Tự luận Bài Giải phương trình, BPT sau: ( x − 1) ( x + x − ) > x − − x ∀x ∈ ¡ BÀI LÀM ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ĐỀ SỐ I Trắc nghiệm II Tự luận Bài Giải BPT sau 3− x ≤0 x +1 4x − 3x − >7− x−2 x+3 ( 3x + ) ( x − x + ) < x2 − + x < x − x − 15 ≤ x − −x + y − > Bài Biểu diễn hình học miền nghiệm BPT: ( m + ) x − ( m − 1) x − − 2m < ∀x ∈ ¡ Bài Tìm m để ĐỀ SỐ Bài Giải BPT sau 2− x ≤0 − x + x − 16 5 > − x 2x + ( x + 3) ( − x + x − ) ≥ 3x − ≤ −2 x + 28 2x2 − > − x −2 x + y − ≥ Bài Biểu diễn hình học miền nghiệm BPT: f ( x ) = ( m − 2) x2 + ( m − 2) x + ∀x ∈ ¡ Bài Tìm m để ln khơng dương ... ………………………………………… Lớp: 10D BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT - ĐẠI SỐ 10 Trắc nghiệm I Câu Tìm mệnh đề sai A a < b ⇒ a < b2 B a < b ⇒ a < b3 C 0
- Xem thêm -

Xem thêm: 45 DS CHUONG IV 10d kho tai lieu THCS THPT , 45 DS CHUONG IV 10d kho tai lieu THCS THPT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn