11 đs GT1 1 45 kho tai lieu THCS THPT

14 10 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2019, 00:15

Trường THPT Nguyễn Thị Diệu Họ tên: Lớp: 1) Tìm tập xác định hàm số: (4đ) KIỂM TRA TOÁN(2016-2017) a y = cot(x + ) Điểm Đề A b y = Thời gian: 45phút c y = 2) Xét tính chẵn, lẻ hàm số: (3đ) a y = f(x) = sin2x.cot3x b y = f(x) = c y = f(x) = + cosx.sin() 3) Tìm GTLN, GTNN hàm số: (3đ) a y = 2sin(x - ) + b y = – c y = ……………………………………………… Trường THPT Nguyễn Thị Diệu Họ tên: Lớp: 1) Tìm tập xác định hàm số: (4đ) a y = tan(x + ) KIỂM TRA TOÁN(2016-2017) b y = c y = 2) Xét tính chẵn, lẻ hàm số: (3đ) Thời gian: 45phút Điểm Đề B a y = f(x) = sin3x.tan2x b y = f(x) = c y = f(x) = + sinx.cos() 3) Tìm GTLN, GTNN hàm số: (3đ) a y = 2cos(x - ) + b y = - c y = ………………………………………………………… ……………………………………………………… ... c y = f(x) = + sinx.cos() 3) Tìm GTLN, GTNN hàm số: (3đ) a y = 2cos(x - ) + b y = - c y = ………………………………………………………… ……………………………………………………… ... 1) Tìm tập xác định hàm số: (4đ) a y = tan(x + ) KIỂM TRA TOÁN(201 6-2 017) b y = c y = 2) Xét tính chẵn, lẻ hàm số: (3đ) Thời gian: 45phút Điểm Đề B a y
- Xem thêm -

Xem thêm: 11 đs GT1 1 45 kho tai lieu THCS THPT , 11 đs GT1 1 45 kho tai lieu THCS THPT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn