TRC NGHIEM 10 04 kho tai lieu THCS THPT

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2019, 00:12

SỞ GD-ĐT BÀ RỊA VŨNG TÀU TRƯỜNG THCS - THPT VÕ THỊ SÁU - CÔN ĐẢO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – MƠN TỐN LỚP 10 Năm học: 2017 – 2018 - -Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đề ĐỀ DỰ PHỊNG Họ tên thí sinh:………………………….Lớp:…………………Số báo danh:………………… I PHẦN TRẮC NGHIỆM (15 câu – 30 phút) ĐỀ 04 Câu Nghiệm bất phương trình   x  2  x  1 �0là? A 2 �x �1 B x �2 C x �1 D x �2 x �1 Câu Nghiệm bất phương trình 5x  �6 là? A 2 �x �2 B x �2 2 C x � 2 D x � x �2 � x  3y  �0 Câu Trong điểm sau, điểm thuộc miền nghiệm hệ bất phương trình � 2x  y  1�0 � B  1;0 A  0;1 Câu Bất phương trình A  x C  1;3 D  1;1 x 1  tương đương với bất phương trình đây? x B  x C x  1 D x  1 x Câu Giá trị m đề bất phương trình (m 3)x2  (m 2)x  �0, có nghiệm x �R ? A m �22 B m �2 m �22 C 22  m  D 22 �m �2 Câu Tập nghiệm bất phương trình �1 � � � A � ;3 � Câu Cho sinx  A B  3; � 2x  3x   2x  là? � � 1� C ��; � � � 1� D ��; �� 3; � �  , �x � Giá trị sin2x là? 2 B C  D 1 Câu Hai đẳng thức sau đồng thời xảy ra? A sinx  1 ; cosx  2 B sinx  0,7; cosx  0,3 2� C sinx  ; cosx  D sinx  ; cosx  2 Câu Tam giác ABC có BC  3;� AC=2 2; AB   Góc A có số đo bao nhiêu? A 600 B 900 C 1200 D 500 �x   3t Câu 10 Cho đường thẳng  có phương trình tham số � Một vectơ phương �y   4t  có tọa độ là: A  3; 4  B  3;1 C  1;3 D  3;4  Câu 11 Tính khoảng cách từ điểm I  1;1 đến đường thẳng 3x  y   0? 12 12 B C D 5 25 25 Câu 12 Phương trình phương trình sau khơng phương trình đường tròn? A x  y  x  2y   B x  y  2x  6y  10  A C x  y  4x  2y  12  D x  y  2x  4y   Câu 13 Tâm bán kính đường tròn x  y  2x  6y   A I  1;3 ; R  16 Câu 14 Cho ( E ) : B I  1;3 ;R  C I  1; 3 ; R  16 D I  1; 3 ;R  x2 y2   Xác định độ dài trục bé Elip? 25 16 A B C D 16 Câu 15 Tìm tọa độ hình chiếu vng góc H điểm M  2;5  xuống đường thẳng d : x  2y   0? A H  2;0  B H  4;3 C H  2;2  D H  0;1 - ... vectơ phương �y   4t  có tọa độ là: A  3; 4  B  3;1 C  1;3 D  3;4  Câu 11 Tính kho ng cách từ điểm I  1;1 đến đường thẳng 3x  y   0? 12 12 B C D 5 25 25 Câu 12 Phương... H  2;0  B H  4;3 C H  2;2  D H  0;1 -
- Xem thêm -

Xem thêm: TRC NGHIEM 10 04 kho tai lieu THCS THPT , TRC NGHIEM 10 04 kho tai lieu THCS THPT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn