Luận văn tốt nghiệp - Xây dựng website thương mại điện tử

77 13 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 16:08

Ngày nay, Internet với sự phát triển vƣợt bậc đã đem lại cho đời sống chúng ta rất nhiều tiện ích thiết thực. Đáp ứng những nhu cầu của cuộc sống hiện đại ngày nay việc mua bán qua mạng Internet ngày càng trở lên thông dụng và thiết thực hơn đối với những trang Web thƣơng mại điện tử . Những hình thức mua bán, trao đổi trực tiếp bằng tiền mặt, vừa tốn thời gian vừa khó khăn trong việc đi lại, mà những chủ doanh nghiệp, cửa hàng, v.v…, khó quản lí, không cập nhật đƣợc thông tin thƣờng xuyên . TRƢỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG KHOA THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG TRẦN VĂN THỊNH XÂY DỰNG WEBSITE THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành: Công Nghệ Thông Tin Mã số ngành: 7480201 Kiên Giang – Năm 2019 TRƢỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG KHOA THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG TRẦN VĂN THỊNH MSSV: 1501206099 XÂY DỰNG WEBSITE THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành: Công Nghệ Thông Tin Mã số ngành: 7480201 GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN Ths NGUYỄN MINH ĐỨC Kiên Giang – Năm 2019 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Kiên Giang, khoa Thông Tin & Truyền Thông cố gắng tạo môi trƣờng học tập làm việc tốt đẹp để em đủ kiến thức kỉ cho công việc sau Em chân thành cảm ơn thầy – Ths.Nguyễn Minh Đức, ngƣời hƣớng dẫn cho em suốt thời gian làm Khóa Luận Tốt Nghiệp Mặc dù thầy bận nhiều công việc nhƣng không ngần ngại dẫn em, định hƣớng cho em, để em hoàn thành tốt nhiệm vụ Một lần em chân thành cảm ơn thầy chúc thầy dồi sức khoẻ Tuy nhiên kiến thức chun mơn hạn chế thân thiếu nhiều kinh nghiệm thực tế nên nội dung báo cáo khơng tránh khỏi thiếu xót, em mong nhận góp ý, bảo thêm q thầy để báo cáo đƣợc hồn thiện Một lần xin gửi đến Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Kiên Giang thầy cô khoa Thông Tin & Truyền Thông lời cảm ơn chân thành tốt đẹp nhất! Châu Thành, ngày tháng năm 2019 Sinh viên thực Trần Văn Thịnh i LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan luận văn tơi thực hiện, thơng tin số liệu, hình ảnh, kết đƣợc trình bày luận văn trung thực đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Châu Thành, ngày tháng năm 2019 Sinh viên thực Trần Văn Thịnh ii NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI HƢỚNG DẪN Châu Thành, ngày tháng năm 2019 Ngƣời hƣớng dẩn iii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Họ tên ngƣời đánh giá: …………………………………………………… Trách nhiệm hội đồng: ………………………………………………… Họ tên sinh viên: ………………………………… MSSV: ……………… Tên đề tài: ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Ý KIẾN NHẬN XÉT Đánh giá chất lượng đề tài tốt nghiệp: ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Đánh giá trình độ, kiến thức sinh viên (trình bày trả lời câu hỏi trƣớc hội đồng) ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Điểm số (theo thang điểm 10; số lẻ 0,5): ……………………………………… Ý kiến đề nghị ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Châu Thành, ngày tháng năm 2019 Ngƣời đánh giá iv MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1.1.1 Lý chọn đề tài 1.1.2 Mục đích CHƢƠNG 2: TÌM HIỂU VỀ THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2.1 THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LÀ GÌ? 2.2 LỢI ÍCH CỦA THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ 2.3 ỨNG DỤNG CỦA THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHƢƠNG 3: TÌM HIỂU VỀ NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH VÀ CƠNG CỤ HỔ TRỢ 3.1 NGƠN NGỮ LẬP TRÌNH 3.1.1 Ngôn ngữ HTML 3.1.2 Ngôn ngữ CSS 3.1.3 Ngôn ngữ JQUERY 3.1.4 Ngôn ngữ PHP 3.2 CÔNG CỤ HỔ TRỢ 10 3.2.1 Công cụ Xampp 10 3.2.2 Công cụ Sublime Text 11 3.2.3 Công cụ google chrome 11 3.2.4 Adobe Photoshop 12 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 13 4.1 PHÂN TÍCH YÊU CẦU ĐỀ TÀI 13 4.1.1 Phân tích yêu cầu ngƣời dùng 13 v 4.1.2 Yêu cầu ngƣời quản trị 14 4.2 THIẾT KẾ HỆ THỐNG 17 4.2.1 Mô tả trang web 17 4.2.2 Sơ đồ phân cấp chức 18 4.2.3 Sơ đồ thực thể liên kết 20 4.2.4 Sơ đồ CDM 21 4.2.5 Xác định thực thể 22 CHƢƠNG 5: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 23 5.1 PHÂN TÍCH CƠ SỞ DỮ LIỆU 23 5.1.1 Mô tả chi tiết thực thể 23 5.2 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỬ LIỆU TRÊN PHPMYADMIN 27 5.2.1 Mô tả chi tiết thực thể Phpmyadmin 27 CHƢƠNG 6: THIẾT KẾ WEBSITE 32 6.1 GIAO DIỆN NGƢỜI DÙNG 32 6.1.1 Giao diện trang chủ 32 6.1.2 Giao diện trang liên hệ 34 6.1.3 Giao diện trang giới thiệu 34 6.1.4 Giao diện trang blog 35 6.1.5 Giao diện trang danh mục sản phẩm 36 6.1.6 Giao diện chi tiết sản phẩm 37 6.1.7 Giao diện giỏ hàng 38 6.1.8 Giao diện trang toán 39 6.1.9 Giao diện đặt hàng thành công nhận mail tự động từ hệ thống 40 6.2 GIAO DIỆN ADMIN 41 6.2.1 Giao diện trang đăng nhập 41 vi 6.2.2 Giao diện trang xem thành viên 41 6.2.3 Giao diện trang chỉnh sửa thông tin thành viên 42 6.2.4 Giao diện trang đổi mật thành viên 42 6.2.5 Giao diện trang xóa thành viên 43 6.2.6 Giao diện trang đăng ký thành viên 44 6.2.7 Giao diện trang quản lý viết 44 6.2.8 Giao diện trang blog tin tức 46 6.2.9 Giao diện quản lý danh mục sản phẩm 49 6.2.10 Giao diện quản lý danh sách khách hàng đặt hàng 55 6.2.11 Giao diện danh sách đơn hàng 58 6.2.12 Giao diện thống kê 60 CHƢƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN 63 7.1 KẾT LUẬN 63 7.2 HƢỚNG PHÁT TRIỂN 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 vii DANH MỤC HÌNH Hình 1: Sơ đồ phân cấp chức khách hàng 18 Hình 2: Sơ đồ phân cấp chức ngƣời quản trị 19 Hình 3: Sơ đồ thực thể liên kết 20 Hình 3: Sơ đồ CDM 20 Hình 5.1: Bảng tbl_user Phpmyadmin 27 Hình 5.2: Bảng tbl_cat_product Phpmyadmin 27 Hình 5.3: Bảng tbl_product Phpmyadmin 28 Hình 5.4: Bảng tbl_product_image_rel Phpmyadmin 28 Hình 5.5: Bảng tbl_customer Phpmyadmin 29 Hình 5.6: Bảng tbl_order Phpmyadmin 29 Hình 5.8: Bảng tbl_post Phpmyadmin 30 Hình 5.9: Bảng tbl_blog Phpmyadmin 31 Hình 6.1: Giao diện trang chủ 33 Hình 6.2: Giao diện trang liên hệ 34 Hình 6.3: Giao diện trang giới thiệu 34 Hình 6.4: Giao diện nội dung trang blog 35 Hình 6.5: Giao diện nội dung chi tiết blog 35 Hình 6.5: Giao diện danh mục điện thoại 36 Hình 6.6: Giao diện danh mục laptop 36 Hình 6.7: Thơng tin chi tiết hình ảnh sản phẩm 37 Hình 6.8: Mơ tả chi tiết sản phẩm 37 Hình 6.9: Giao diện bình luận sản phẩm liên quan 38 Hình 6.10: Giao diện trang giỏ hàng 39 Hình 6.11: Giao diện toán 39 Hình 6.12: Giao diện đặt hàng thành công nhận mail tự động từ hệ thống 40 viii Hình 6.28: Giao diện trang thêm danh mục sản phẩm 6.2.9.3 Giao diện trang sửa danh mục Hình 6.29: Giao diện sửa danh mục sản phẩm 6.2.9.1 Giao diện xóa danh mục sản phẩm Hình 6.30: Giao diện xóa danh mục sản phẩm 50 6.2.9.2 Giao diện quản lý sản phẩm Trong giao diện quản lý sản phẩm ngƣời quản lý dễ dàng thêm sản phẩm, thêm nhiều hình ảnh liên quan đến sản phẩm, sửa thơng tin sản phẩm xóa sản phẩm 6.2.9.3 Giao diện danh sách sản phẩm Hình 6.31: Giao diện danh sách sản phẩm 6.2.9.4 Giao diện thêm sản phẩm Khi ngƣời quản lý muốn thêm sản phẩm vào hệ thống nhấp vào thêm vào thêm thơng tin sản phẩm vào hệ thống Hệ thống có thị thông báo ngƣời quản lý nhập sai u cầu, để trống thơng tin đó, file hình ảnh khơng định dạng, mã sản phẩm có hệ thống 51 Hình 6.32: Giao diện trang thêm sản phẩm 52 6.2.9.5 Giao diện trang sửa thông tin sản phẩm Những thông tin sản phẩm bị sai nhập cập nhật thêm số thơng tin ngƣời quản lý dể dàng chỉnh sửa nhấp vào biểu tƣợng chỉnh sửa Hình 6.33: Giao diện trang sửa sản phẩm 53 6.2.9.6 Giao diện trang thêm hình ảnh liên quan với sản phẩm Một sản phẩm có hình ảnh để thị nhiều hình ảnh liên quan đến sản phẩm nhƣ hình ảnh mặt trƣớc hình ảnh mặt sau …vv Ngƣời quản lý nhấp vào biểu tƣợng hình ảnh Hình 6.34: Thêm hình ảnh liên quan 6.2.9.7 Giao diện xóa hình ảnh liên quan Ngƣời quản lý dể dàng xóa hình ảnh liên quan cần xóa Hình 6.35: Giao diện xóa hình ảnh liên quan 54 6.2.9.8 Giao diện xóa sản phẩm Khi sản phẩm hết hàng hoặt ngừng kinh doanh ngƣời quản dể dàng xóa nhâp vào biểu tƣợng xóa Hình 6.36: Giao diện xóa sản phẩm 6.2.10 Giao diện quản lý danh sách khách hàng đặt hàng Khi khách hàng đặt mặt hàng hệ thống mặt hàng sẻ đƣợc chuyển đến trang danh sách khách hàng đặt hàng 55 6.2.10.1 Giao diện danh sách khách hàng Hình 6.37: Giao diện danh sách khách hàng 6.2.10.2 Giao diện xác nhận thông tin khách hàng Khi ngƣời quản lý nhận đƣợc thông tin từ khách hàng đặt hàng ngƣời quản lý sẻ liên hệ lại với khách hàng qua số điện thoại mà khách hàng cung cấp để xác nhận thông tin với khách hàng thay đổi số thông tin khách hàng yêu cầu đổi nhƣ Họ tên , số điện thoại, địa chỉ, hình thức tốn số lƣợng 56 Hình 6.38 Giao diện xác nhận đơn hàng 57 6.2.10.3 Giao diện xác nhận đơn hàng Khi thông tin mà ngƣời quản lý xác nhận với khách hàng xác muốn thông tin đƣợc chuyển đến đơn hàng ngƣời quản lý nhấn vào chức xác nhận thơng tin sẻ đƣợc chuyển đến đơn hàng, trạng thái thơng tin sẻ đƣợc chuyển thành duyệt ngƣời quản lý duyệt sẻ đƣợc thị lên Hình 6.39 Giao diện xác nhận đơn hàng 6.2.10.4 Giao diện xóa thơng tin khách hàng Khi thông tin mà khách hàng đặt hàng không xác nhận khách hàng khơng mua ngƣời quản lý sẻ xóa thơng tin khách hàng Hình 6.39: Giao diện xóa thơng tin khách hàng 6.2.11 Giao diện danh sách đơn hàng Những thông tin đƣợc xác nhận trang thông tin khách hàng sẻ đƣợc chuyển đến danh sách đơn hàng Khi khách hàng nhận đƣợc sản phẩm ngƣời quản lý sẻ thực chức xác nhận thực chức in hóa đơn cho khách hàng Khi thực chức xác nhận trạng thái đơn hàng vừa xác nhận sẻ chuyển thành xác nhận, tên ngƣời quản lý xác nhận sẻ đƣợc 58 thị ngày xác nhận đƣợc thị Những thông tin vừa đƣợc xác nhận sẻ đƣợc đƣa vào danh sách thống kê để dể dàng quản lý 6.2.11.1 Giao diện danh sách đơn hàng Hình 6.40: Giao diện danh sách thông tin đơn hàng 6.2.11.2 Giao diện xác nhận đơn hàng Hình 6.41: Giao diện xác nhận đơn hàng 59 6.2.11.3 Giao diện in hóa đơn Hình 6.41: Giao diện in hóa đơn 6.2.11.4 Giao diện xóa danh sách đơn hàng Hình 6.42: Giao diện xóa danh sách đơn hàng 6.2.12 Giao diện thống kê Trong phần thống kê hệ thống, hệ thống sẻ thống kê sản phẩm bán theo ngày, tổng số sản phẩm bán theo ngày, tổng doanh thu theo ngày 60 6.2.12.1 Giao diện thống kê sản phẩm Hình 6.43: Giao diện danh sách thống kê sản phẩm theo ngày 6.2.12.2 Giao diện tổng sản phẩm bán theo ngày Hình 6.44: Giao diện tổng sản phẩm bán theo ngày 61 6.2.12.3 Giao diện tổng doanh thu theo ngày Hình 6.45: Giao diện tổng doanh thu theo ngày 62 CHƢƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN 7.1 KẾT LUẬN Website thƣơng mại điện tử với mặt hàng điện thoại laptop hoàn thành website thƣơng mại điện tử phổ thông Bao gồm chức nhƣ thị tất sản phẩm lên trang chủ, phân loại sản phâm theo danh mục, tìm kiếm sản phẩm theo danh mục tên sản phẩm, xem thông tin chi tiết sản phẩm, bình luận sản phẩm xem đƣợc sản phẩm giá, thềm nhiều sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng thành công khách hàng nhận đƣợc mail tự động từ hệ thống, xem tin tức menu website …vv Về yêu cầu phi chức năng, website có tốc độ hiển thị tốt giao diện dễ nhìn 7.2 HƢỚNG PHÁT TRIỂN Trong thời gian tới em tìm hiểu phát triển thêm số chức để website hồn thiện nhƣ:  Thanh tốn thẻ tín dụng  Tạo tài khoảng khách hàng  Phân quyền nhiều cho ngƣời quản trị  Áp dụng kỹ thuật Ajax vào giỏ hàng  Áp dụng mơ hình MVC vào điều hƣớng hệ thống 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Nguyễn Trƣờng Sinh, Năm 2005 Sử dụng PHP & MySQL thiết kế web động Nhà xuất thống kê [2] Quang Bình – Phƣơng Hà, Năm 2001 Thiết kế xuất Web với HTML Nhà xuất thống kê [3] Phạm Hữu Khang,Năm 2003 Xây dựng ứng dụng Web PHP MySQL Nhà xuất Mũi Cà Mau [4] http://luanvan.net.vn/luan-van/do-an-xay-dung-website-ban-sach-46338/ [5] http://doc.edu.vn/tai-lieu/luan-van-xay-dung-website-gioi-thieu-va-ban-maytinh-xach-tay-qua-mang-53959/ [6] https://tailieu.vn/doc/bao-cao-do-an-xay-dung-website-ban-may-tinh-va-cacthiet-bi-mang-1649849.html [7] http://vnskills.com/do-an-thiet-ke-web-ban-hang-may-tinh.html [8] http://hotroontap.com/de-cuong-thuong-mai-dien-tu/2/ [9] https://tailieu.vn/doc/khoa-luan-tot-nghiep-thuong-mai-dien-tu-va-thuc-tranggiai-phap-o-viet-nam-40541.html 64
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp - Xây dựng website thương mại điện tử, Luận văn tốt nghiệp - Xây dựng website thương mại điện tử

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn