Đề khảo sát chất lượng toán 12 lần 1 năm 2019 2020 trường lê xoay vĩnh phúc

7 16 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/11/2019, 12:49

TRƯỜNG THPT LÊ XOAY NĂM HỌC: 2019 - 2020 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN MƠN: TỐN 12 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề) Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm Mã đề thi 132 Họ tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình bên Giá trị cực tiểu hàm số cho A C 1 B D 2 Câu 2: Phương trình đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A x  2 C y  2  3x x2 B x  3 D y  3 Câu 3: Thể tích khối chóp tứ giác cạnh đáy a , chiều cao 3a a3 a3 a3 A B C 12 Câu 4: Với số thực a, b bất kỳ, mệnh đề ? D a a 5a 5a 5a 5a ab a b b A b  B b  C b  D b  5a b 5 5 Câu 5: Khối đa diện 12 mặt có số đỉnh số cạnh A 12 20 B 20 30 C 12 30 D 30 20 2x 1 Câu 6: Cho hàm số y  có đồ thị  C  Số tiếp tuyến đồ thị  C  qua điểm M  1;1 x 1 A B C D Câu 7: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thiên sau: x -1  y' + y   +  -2  Tập tất giá trị tham số m để phương trình f ( x)  m có ba nghiệm phân biệt A m  (; 2) B m  [  2; 4] C m  (4; ) D m  (2; 4) Câu 8: Đồ thị hình vẽ bên hàm số A y  x  x  B y  x  x  x3 C y    x  D y  x3  x  Câu 9: Cho biểu thức P  x x  x   Hãy viết lại P dạng biểu thức lũy thừa x? 10 A P  x 11 B P  x Trang 1/7 - Mã đề thi 132 10 D P  x11 C P  x Câu 10: Đồ thị hàm số y   x  x  có điểm cực tiểu? A B C D xm 13 Câu 11: Cho hàm số y  Tìm tất giá trị m để y  max y  ? 2,3  2,3 x 1 A m  B m  C m  D m  Câu 12: Khối lăng trụ ngũ giác có tất cạnh ? A 15 B 10 C 20 D 25 Câu 13: Đồ thị hàm số sau khơng có tiệm cận đứng? 2x 1 3x 5x  2x A y  B y  C y  D y  x 4 x2 2x  x  2x  Câu 14: Số giao điểm đồ thị hàm số y  x3  3x  đường thẳng y  A B C D Câu 15: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hàm số y  f   x  hình bên Khẳng định sau sai? A Hàm số f  x  đồng biến 1;   B Hàm số f  x  đồng biến  2;1 C Hàm số f  x  nghịch biến  1;1 D Hàm số f  x  nghịch biến  ; 2  Câu 16: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình: x   y' y    Số nghiệm phương trình f  x    A B C D Câu 17: Cho hàm số y  f ( x) xác định  có bảng xét dấu f   x  sau: x f  x -2  + 0  ||   + Khẳng định sau đúng? A Hàm số y  f ( x) nghịch biến  2,    0,  B Hàm số y  f ( x) nghịch biến  2,0  ;  0,  C Hàm số y  f ( x) nghịch biến  2,  D Hàm số y  f ( x) nghịch biến (2, 2) \ 0 Trang 2/7 - Mã đề thi 132 Câu 18: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên : x 2  y y   1    4  Tổng số đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  f  x  A B C D Câu 19: Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đơi vng góc OB  OC  a , OA  a Khi góc hai mặt phẳng  ABC   OBC  A 45 B 60 C 30 D 90 Câu 20: Hàm số y  x3  x  2019 nghịch biến khoảng A  0;  B  1;1 C  2;0  D  3; 1 Câu 21: Hình bát diện có tất mặt phẳng đối xứng ? A B C D Câu 22: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f '  x   x  x  1  x  3 , x   Số điểm cực trị hàm số A B Câu 23: Bảng biến thiên sau hàm số nào? x C D    y' y    A y  x 1 x2 B y  x 1 2x 1 C y  2x 1 x2 D y  x3 2 x Câu 24: Giá trị nhỏ hàm số y  x3  x  11x  đoạn  0; 2 A 11 B C 2 D Câu 25: Cho hình bát diện cạnh a Gọi S tổng diện tích tất mặt hình bát diện Tính S ? A S  3a2 B S  3a2 C S  8a2 D S  3a2 Câu 26: Cho hàm số y  ax  b có đồ thị hình vẽ bên xc Trang 3/7 - Mã đề thi 132 y x -1 -1 3 Giá trị biểu thức a  2b  c A  B C D  Câu 27: Cho đồ thị hàm số y  x , y  x  , y  x  0;   hệ trục tọa độ hình vẽ bên Mệnh đề sau đúng? A       B       C        D       2  Câu 28: Hệ số x khai triển biểu thức  x   x  A 160 B 20 C 12 D 150 Câu 29: Tập xác định hàm số y   x  1 A D  (; ) B D  1;   n  2n  Câu 30: Tính lim ? 4n  A B Câu 31: Hình đa diện bên có mặt? A 11 B 12 C D  (1; ) D D  (0; ) C  D C D 10 Câu 32: Cho cấp số cộng  un  có n số hạng biết u1  1, d  2, Sn  483 Tìm n? A 20 B 21 C 23 D 22 Câu 33: Cho hàm số f  x  liên tục đoạn  1;3 có đồ thị hình vẽ bên Gọi M m GTLN GTNN hàm số cho  1;3 Giá trị P = m.M bằng? A B 6 C D 4 Câu 34: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác cạnh a , cạnh bên SA vng góc với đáy, đường thẳng SC tạo với đáy góc 60 Thể tích khối chóp S ABC Trang 4/7 - Mã đề thi 132 a3 3a a3 a3 B C D Câu 35: Có số tự nhiên chẵn có chữ số đơi khác lấy từ chữ số 1,2,3,4,5,6? A 60 B 720 C 180 D 120 Câu 36: Từ tập hợp số tự nhiên có chữ số mà chữ số khác 0, lấy ngẫu nhiên số Tính xác suất để lấy số có mặt chữ số khác 1400 1400 1400 140 A B C D     59049 19683 6561 2187 A 2 Câu 37: Cho x, y số thực thỏa mãn  x  3   y  1  Tìm giá trị nhỏ biểu thức y  xy  x  y  P x  y 1 114 11 Câu 38: Cho hình hộp chữ nhật ABCD A ' B ' C ' D ' có AB  a, AD  AA '  2a Khoảng cách hai đường thẳng AC DC ' 3a a a a A B C D 3 Câu 39: Đường dây điện 110 KV kéo từ trạm phát ( điểm A ) C đất liền đảo ( điểm C ) Biết khoảng cách ngắn từ C đến B 60 km, khoảng cách từ A đến B 100 km, km dây điện nước chi phí 100 triệu đồng, chi 60km phí km dây điện bờ 60 triệu đồng Hỏi điểm G cách A km để mắc dây điện từ A đến G từ G đến C chi phí thấp nhất? A B (Đoạn AB bờ, đoạn GC nước ) G A 60 (km) B 45 (km) C 50 (km) D 55 (km) A B C D Câu 40: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thang vng A B, SA vng góc với mặt phẳng  ABCD  , có AB  BC  a, AD  2a, SA  a Góc mặt phẳng  SAD  mặt phẳng  SCD  A 60o B 45o C 30o D 90o Câu 41: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật biết SA  SB  SC  SD  AB  a Giá trị lớn thể tích khối chóp S ABCD a3 2a 3 a3   A B  C 3 a a3  D Câu 42: Có giá trị nguyên m thuộc khoảng  10;10  để hàm số y  cos x  nghịch cos x  m   biến khoảng  0;  ?  2 A 10 B C D 11 Câu 43: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hàm số y  f   x  hình bên Hỏi hàm số g ( x )  f  x  1 có điểm cực tiểu? Trang 5/7 - Mã đề thi 132 A B C D Câu 44: Cho hàm số y  1  m  x  mx  2m  Tìm tất giá trị m để hàm số có điểm cực trị A m  B m  m  C m  D m  m  Câu 45: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình vẽ Tổng số tiệm cận ngang tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  là: f  x 1  x  y'   + 1 y 3 A B C Câu 46: Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y  D m x  x  mx  có điểm cực trị thỏa mãn xCD  xCT ? A m  B  m  C 2  m  D 2  m  Câu 47: Biết số x  y;5x  y;8x  y theo thứ tự lập thành cấp số cộng số 1; x  y; x  y theo thứ tự lập thành cấp số nhân Khi P  x  y có giá trị A 4 B C D 3   SCA   900 Câu 48: Cho hình chóp tam giác S ABC có đáy ABC tam giác cạnh 2a SBA Biết góc đường thẳng SA mặt đáy 450 Tính khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng ( SAC ) 2a 15 a 15 2a 15 2a 51 B C D 5 Câu 49: Cho hàm số f  x   x  x  có đồ thị đường cong hình bên Hỏi phương trình A x 4  x  3   x  x  3   có nghiệm thực phân biệt ? y 3 - -2 -1 O x Trang 6/7 - Mã đề thi 132 A B C 10 D Câu 50: Cho khối chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD hình thoi SABC tứ diện cạnh a Thể tích V khối chóp S.ABCD a3 a3 a3 B V  C V  HẾT A V  D V  a3 12 Trang 7/7 - Mã đề thi 132 ... số khác 14 00 14 00 14 00 14 0 A B C D     59049 19 683 65 61 218 7 A 2 Câu 37: Cho x, y số thực thỏa mãn  x  3   y  1  Tìm giá trị nhỏ biểu thức y  xy  x  y  P x  y 1 114 11 Câu... x  A 16 0 B 20 C 12 D 15 0 Câu 29: Tập xác định hàm số y   x  1 A D  (; ) B D   1;   n  2n  Câu 30: Tính lim ? 4n  A B Câu 31: Hình đa diện bên có mặt? A 11 B 12 C D  (1; )...3 10 D P  x 11 C P  x Câu 10 : Đồ thị hàm số y   x  x  có điểm cực tiểu? A B C D xm 13 Câu 11 : Cho hàm số y  Tìm tất giá trị m để y  max y  ? 2,3  2,3 x 1 A m  B m
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề khảo sát chất lượng toán 12 lần 1 năm 2019 2020 trường lê xoay vĩnh phúc , Đề khảo sát chất lượng toán 12 lần 1 năm 2019 2020 trường lê xoay vĩnh phúc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn