Cách dẫn trực tiếp và gián tiếp

12 805 7 Gửi tin nhắn cho Archimedes
Archimedes

Archimedes

Tải lên: 11,706 tài liệu

  • Loading...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 04:10

Kiểm tra bài cũ Kiểm tra bài cũ : : ? Nhận định nào nói đúng nhất những việc ? Nhận định nào nói đúng nhất những việc chúng ta cần phải làm khi muốn chọn lựa đúng chúng ta cần phải làm khi muốn chọn lựa đúng từ ngữ xưng hô trong hội thoại ? từ ngữ xưng hô trong hội thoại ? A. Xem xét tính chất của tình huống giao tiếp. A. Xem xét tính chất của tình huống giao tiếp. B. Xem xét mối quan hệ giữa người nói với B. Xem xét mối quan hệ giữa người nói với người nghe người nghe C. Cả A & B đều đúng C. Cả A & B đều đúng D. Cả A & B đề sai. D. Cả A & B đề sai. ? Dòng nào có chứa những từ ngữ ko ? Dòng nào có chứa những từ ngữ ko phải là từ ngữ xưng hô trong hội thoại phải là từ ngữ xưng hô trong hội thoại A. Ông, bà , bố, mẹ, chú, bác, cô, dì, dư A. Ông, bà , bố, mẹ, chú, bác, cô, dì, dư ợng, mợ. ợng, mợ. B. Chúng tôi, chúng ta, chúng em, chngs B. Chúng tôi, chúng ta, chúng em, chngs nó. nó. C. Anh, chị, bạn, cậu, con người, chúng C. Anh, chị, bạn, cậu, con người, chúng sinh. sinh. D. Thầy, con, em, cháu, tôi, ta, tín chủ, D. Thầy, con, em, cháu, tôi, ta, tín chủ, ngài, trẫm, khanh. ngài, trẫm, khanh. 1. Ví dụ : 1. Ví dụ : a. Cháu ở liền trong trạm hàng tháng .Bác lái xe bao a. Cháu ở liền trong trạm hàng tháng .Bác lái xe bao lần dừng, bóp còi toe toe, mặc, cháu gan lì nhất định lần dừng, bóp còi toe toe, mặc, cháu gan lì nhất định không xuống. không xuống. ấ ấ y thế là một hôm, bác lái phải thân y thế là một hôm, bác lái phải thân hành lên trạm cháu. Cháu nói : hành lên trạm cháu. Cháu nói : Đấy, bác cũng Đấy, bác cũng chẳng thèm người là gì ? chẳng thèm người là gì ? b. Họa sĩ nghĩ thầm : b. Họa sĩ nghĩ thầm : Khách tới bất ngờ, chắc cu Khách tới bất ngờ, chắc cu cậu chưa kịp quét tước dọn dẹp, chưa kịp gấp chăn cậu chưa kịp quét tước dọn dẹp, chưa kịp gấp chăn chẳng hạn chẳng hạn c. Nhìn thấy bác lái xe, cháu nói: c. Nhìn thấy bác lái xe, cháu nói: Đấy , Đấy , bác cũng chẳng thèm người là gì? bác cũng chẳng thèm người là gì? - vì - vì cháu ở liền trong trạm hàng tháng. Bác lái xe cháu ở liền trong trạm hàng tháng. Bác lái xe bao lần dừng, bóp còi toe toe, mặc, cháu gan bao lần dừng, bóp còi toe toe, mặc, cháu gan lì nhất định không chịu xuống. lì nhất định không chịu xuống. ấ ấ y thế là một y thế là một hôm, bác lái xe phải thân hành lên trạm hôm, bác lái xe phải thân hành lên trạm cháu. cháu. d. K d. K hách tới bất ngờ, chắc cu cậu chưa hách tới bất ngờ, chắc cu cậu chưa kịp quét tước dọn dẹp, chưa kịp gấp chăn kịp quét tước dọn dẹp, chưa kịp gấp chăn chẳng hạn chẳng hạn - Họa sĩ nghĩ thầm. - Họa sĩ nghĩ thầm. * Ghi nhớ : * Ghi nhớ : - - Dẫn trực tiếp , tức là nhắc lại nguyên Dẫn trực tiếp , tức là nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc văn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật; lời dẫn trực tiếp được đặt trong nhân vật; lời dẫn trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc kép dấu ngoặc kép Vd : Vd : a/ Lão tìm lời lẽ giảng giải cho con trai hiểu. a/ Lão tìm lời lẽ giảng giải cho con trai hiểu. Lão khuyên nó Lão khuyên nó hãy dằn lòng bỏ đám này, để hãy dằn lòng bỏ đám này, để dùi giắng lại ít lâu , xem có đám nào khá mà dùi giắng lại ít lâu , xem có đám nào khá mà nhẹ tiền hơn sẽ liệu; chẳng lấy đứa này thì nhẹ tiền hơn sẽ liệu; chẳng lấy đứa này thì lấy đứa khác; làng này đã chết hết con gái lấy đứa khác; làng này đã chết hết con gái đâu mà sợ. đâu mà sợ. b/ Nhưng chớ hiểu lầm rằng b/ Nhưng chớ hiểu lầm rằng Bác sống khắc khổ Bác sống khắc khổ theo lối nhà tu hành, thanh tao theo kiểu nhà theo lối nhà tu hành, thanh tao theo kiểu nhà hiền triết ẩn dật. hiền triết ẩn dật. * Ghi nhớ : * Ghi nhớ : - - Dẫn gián tiếp , tức là thuật lại lời nói hay ý Dẫn gián tiếp , tức là thuật lại lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật, có điều chỉnh nghĩ của người hoặc nhân vật, có điều chỉnh cho thích hợp ; lời dẫn gián tiếp không đặt cho thích hợp ; lời dẫn gián tiếp không đặt trong dấu ngoặc kép. trong dấu ngoặc kép. Cho vd sau : Cho vd sau : Hôm qua nó quả quyết với tôi rằng : Hôm qua nó quả quyết với tôi rằng : Ngày mai, tôi sẽ Ngày mai, tôi sẽ đến nhà anh chơi . đến nhà anh chơi . Hãy chuyển lời dẫn trực tiếp trên thành lời dẫn gián tiếp Hãy chuyển lời dẫn trực tiếp trên thành lời dẫn gián tiếp . . Hôm qua nó quả quyết với tôi rằng hôm nay Hôm qua nó quả quyết với tôi rằng hôm nay nó đến nhà tôi chơi. nó đến nhà tôi chơi. - Khi chuyển cần chú ý: - Khi chuyển cần chú ý: + Bỏ dấu hai chấm và dấu ngoặc đơn + Bỏ dấu hai chấm và dấu ngoặc đơn + Chuyển CN ở lời dẫn trực tiếp sang một ngôi + Chuyển CN ở lời dẫn trực tiếp sang một ngôi thích hợp ( đại từ ngôi 3 ) thích hợp ( đại từ ngôi 3 ) + Thay đổi các từ định vị thời gian cho thích hợp + Thay đổi các từ định vị thời gian cho thích hợp Luyện tập : Luyện tập : Bài 2 / sgk- 54,55 Bài 2 / sgk- 54,55 Yêu cầu : Yêu cầu : - Hình thức : viết đúng hình thức - Hình thức : viết đúng hình thức đoạn văn. đoạn văn. - Nội dung: có trích dẫn theo 2 cách ( - Nội dung: có trích dẫn theo 2 cách ( trực tiếp hoặc gián tiếp ) trực tiếp hoặc gián tiếp ) [...]... Dẫn trực tiếp , tức là nhắc lại nguyên Dẫn trực tiếp , tức là nhắc lại nguyên văn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc văn lời nói hay ý nghĩ của người hoặc nhân vật; lời dẫn trực tiếp được đặt trong nhân vật; lời dẫn trực tiếp được đặt trong dấu ngoặc képdấu ngoặc kép Hướng dẫn về nhàHướng dẫn về nhà - Làm nốt các bài tập còn lại.- Làm nốt các bài tập còn lại.- Nắm được cách dẫn trực. .. được đặt trong dấu ngoặc képdấu ngoặc kép Hướng dẫn về nhàHướng dẫn về nhà - Làm nốt các bài tập còn lại.- Làm nốt các bài tập còn lại.- Nắm được cách dẫn trực tiếp và gián tiếp - Nắm được cách dẫn trực tiếp và gián tiếp ( thuộc Ghi nhớ )( thuộc Ghi nhớ )- Nghiên cứu trước bài mới: tiết 20- Sự - Nghiên cứu trước bài mới: tiết 20- Sự phát triển của từ vựngphát triển của từ vựng . nhà anh chơi . Hãy chuyển lời dẫn trực tiếp trên thành lời dẫn gián tiếp Hãy chuyển lời dẫn trực tiếp trên thành lời dẫn gián tiếp . . Hôm qua nó quả quyết. văn. - Nội dung: có trích dẫn theo 2 cách ( - Nội dung: có trích dẫn theo 2 cách ( trực tiếp hoặc gián tiếp ) trực tiếp hoặc gián tiếp ) Luyện tập Luyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách dẫn trực tiếp và gián tiếp, Cách dẫn trực tiếp và gián tiếp, Cách dẫn trực tiếp và gián tiếp

Bình luận về tài liệu cach-dan-truc-tiep-va-gian-tiep

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP