Bài: Nhà Trần và việc đắp đê - Lớp 4

12 731 3
Đặng Thị Hoàng Yến

Đặng Thị Hoàng Yến

Tải lên: 11,504 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/12 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 02:10

LÞch sö Bµi 13 : Nhµ TrÇn vµ viÖc ®¾p ®ª (trang 39) - Trång lóa n­íc. L­îc ®å B¾c Bé vµ B¾c Trung Bé - S«ng ngßi ch»ng chÞt. - Trång lóa n­íc. + Cung cÊp n­íc. + Th­êng xuyªn x¶y ra lôt léi. LÞch sö Bµi 13 : Nhµ TrÇn vµ viÖc ®¾p ®ª (trang 39) - Đắp đê đã trở thành truyền thống của ông cha ta. Thông tin 1 : Các nhà khảo cổ học đ phát hiện được dấu tích của một đoạn đê cổ có trước thời Bắc ã thuộc ở Cổ Loa. Như vậy, vào cuối thời Hùng Vương, cư dân vùng đồng bằng sông Hồng đ biết đắp ã đê, nhưng có thể đấy mới chỉ là những đoạn đê ngắn để chống ngập lụt cho một vài nơi nào đó. (Trích : Tiến trình lịch sử Việt Nam Nguyễn Quang Ngọc Trang 23) Thông tin 2 : Triều đình nhà Lý đ thi hành nhiều chính sách trọng nông, khuyến nông. Nhà nước ã cũng cho đắp đê Cơ Xá ở đoạn sông Nhị Hà chảy qua thành Thăng Long (năm 1108), khơi vét sông Tô Lịch. Sản xuất nông nghiệp được ổn định và phát triển, nhiều năm mùa màng bội thu. (Trích : Tiến trình lịch sử Việt Nam Nguyễn Quang Ngọc Trang 74) - Sông ngòi chằng chịt. - Trồng lúa nước. + Cung cấp nước. + Thường xuyên xảy ra lụt lội. Lịch sử Bài 13 : Nhà Trần và việc đắp đê (trang 39) Lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Nhà Trần đã có biện pháp gì trong việc đắp đê ? Lịch sử Bài 13 : Nhà Trần và việc đắp đê (trang 39) + Nhà Trần là triều đại đắp đê . - Sông ngòi chằng chịt. + Thường xuyên xảy ra lụt lội. - Đắp đê đã trở thành truyền thống của ông cha ta. - Trồng lúa nước. + Cung cấp nước. - Biện pháp : + Lập Hà đê sứ. + Năm 1248 mở rộng việc đắp đê. + Mọi người tham gia việc bảo vệ đê. + Các vua Trần cũng có khi tự mình trông nom việc đắp đê. Cảnh đắp đê dưới thời Trần (tranh vẽ) Lịch sử Bài 13 : Nhà Trần và việc đắp đê (trang 39) Thông tin 3 : Nhà nước thới Trần đ thi hành chính sách khuyến nông, khuyến khích nôngã nghiệp. Cùng với chính sách ngự binh ư nông kết hợp kinh tế với quốc phòng, triều đình đ lập ra ty khuyến ã nông, đặt chức quan Hà đê sứ. Năm 1248, cho đắp đê dọc theo sông Nhị Hà từ đầu nguồn đến bờ biển, đoạn chảy qua kinh thành Thăng Long gọi là đê Đỉnh Nhĩ. Hàng năm, mọi người đều có nghĩa vụ lao động tu sửa đê, học sinh Quốc Tử Giám cũng không được miễn trừ. Các vua Trần cũng thư ờng xuyên đi thăm việc đắp đê, sửa đê. (Trích : Tiến trình lịch sử Việt Nam Nguyễn Quang Ngọc Trang 80) Thông tin 4 : Vua Trần Thái Tông đ xuống chiếu lệnh cho muôn dân và quan lại phải tham gia đắp ã đê. Chính vua cũng tham gia đắp đê, có viên quan can gián vua không nên làm việc của tiện dân nhưng vua đ đáp: Việc nhỏ mà có ích thì bệ hạ cũng không nên tránh. Vua cùng đắp đê với dân ã khiến cho các quan cũng phải tham gia bởi vậy có nhà sử học đ viết nhà Trần là triều đại đắp đê. ã Lịch sử Bài 13 : Nhà Trần và việc đắp đê (trang 39) Nhà Trần rất coi trọng việc đắp đê phòng chống lũ lụt. Nhờ vậy nền kinh tế nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ấm no. + Nhà Trần là triều đại đắp đê . - Sông ngòi chằng chịt. + Thường xuyên xảy ra lụt lội. - Đắp đê đã trở thành truyền thống của ông cha ta. - Trồng lúa nước. + Cung cấp nước. - Biện pháp : + Lập Hà đê sứ. + Năm 1248 mở rộng việc đắp đê. + Mọi người tham gia việc bảo vệ đê. + Các vua Trần cũng có khi tự mình trông nom việc đắp đê. - Hệ thống đê đã được hình thành. - Kinh tế nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ấm no. Lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Lịch sử Bài 13 : Nhà Trần và việc đắp đê (trang 39) Nhà Trần rất coi trọng việc đắp đê phòng chống lũ lụt. Nhờ vậy nền kinh tế nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ấm no. + Nhà Trần là triều đại đắp đê . - Sông ngòi chằng chịt. + Thường xuyên xảy ra lụt lội. - Đắp đê đã trở thành truyền thống của ông cha ta. - Trồng lúa nước. + Cung cấp nước. - Biện pháp : + Lập Hà đê sứ. + Năm 1248 mở rộng việc đắp đê. + Mọi người tham gia việc bảo vệ đê. + Các vua Trần cũng có khi tự mình trông nom việc đắp đê. - Hệ thống đê đã được hình thành. - Kinh tế nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ấm no. Bài tập trắc nghiệm Đánh dấu x vào ô trước ý em cho là đúng nhất : a) Nhân dân ta đắp đê để làm gì ? Làm đường giao thông. b) Nhờ có hệ thống đê điều, nền kinh tế nông nghiệp nước ta như thế nào ? Đời sống của nhân dân ra sao ? Nền kinh tế nông nghiệp phát triển, đời sống nhân dân ấm no. Đời sống của nhân dân đói, khổ. Phòng chống lũ lụt. Nền kinh tế nông nghiệp chậm phát triển. Chống hạn. Lịch sử Bài 13 : Nhà Trần và việc đắp đê (trang 39) x x LÞch sö Bµi 13 : Nhµ TrÇn vµ viÖc ®¾p ®ª (trang 39) . : Nhà Trần và việc đắp đê (trang 39) Lược đồ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ Nhà Trần đã có biện pháp gì trong việc đắp đê ? Lịch sử Bài 13 : Nhà Trần và việc đắp. bởi vậy có nhà sử học đ viết nhà Trần là triều đại đắp đê. ã Lịch sử Bài 13 : Nhà Trần và việc đắp đê (trang 39) Nhà Trần rất coi trọng việc đắp đê phòng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài: Nhà Trần và việc đắp đê - Lớp 4, Bài: Nhà Trần và việc đắp đê - Lớp 4, Bài: Nhà Trần và việc đắp đê - Lớp 4

Bình luận về tài liệu bai-nha-tran-va-viec-dap-de-lop-4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP