Nhận biết số lượng, chữ số 9

8 514 0 Gửi tin nhắn cho Luis Alvarez
Luis Alvarez

Luis Alvarez

Tải lên: 11,354 tài liệu

  • Loading...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 00:10

THÊM BỚT TRONG PHẠM VI 9 THÊM BỚT TRONG PHẠM VI 9 NHAÄN BIEÁT SOÁ LÖÔÏNG, NHAÄN BIEÁT SOÁ LÖÔÏNG, CHÖÕ SOÁ 9 CHÖÕ SOÁ 9 Chủ Điểm Chủ Điểm Phương Tiện Giao Thông Phương Tiện Giao Thông Mục đích yêu cầu Mục đích yêu cầu  Trẻ nhận biết số lượng 9, chữ số 9 Trẻ nhận biết số lượng 9, chữ số 9  Biết thêm bớt tạo nhóm trong phạm vi 9 Biết thêm bớt tạo nhóm trong phạm vi 9  Gọi được tên một số phương tiện giao thông Gọi được tên một số phương tiện giao thông phổ biến phổ biến  Ôn các chữ số đã học Ôn các chữ số đã học Bé hãy nối hàng bên trái với hàng bên phải Bé hãy nối hàng bên trái với hàng bên phải cho phù hợp cho phù hợp Bé hãy nối hàng bên trái với hàng bên phải Bé hãy nối hàng bên trái với hàng bên phải cho phù hợp cho phù hợp Bé hãy điền ký hiệu chỉ hướng chuyển động cuả các Bé hãy điền ký hiệu chỉ hướng chuyển động cuả các phương tiện và viết chữ số thích hợp vào chỗ trống phương tiện và viết chữ số thích hợp vào chỗ trống + = 2 3 4 5 6 7 81 9 4 5 Bé hãy điền ký hiệu chỉ hướng chuyển động của các Bé hãy điền ký hiệu chỉ hướng chuyển động của các phương tiện và viết chữ số thích hợp vào chỗ trống phương tiện và viết chữ số thích hợp vào chỗ trống - = 2 3 4 5 6 7 81 9 4 5 Hãy đọc các chữ số vàtìm cho cô nơi bò thiếu chiếc xe và đánh dấu (+) vào Hãy đọc các chữ số vàtìm cho cô nơi bò thiếu chiếc xe và đánh dấu (+) vào nh ng chi c xe không đ s l ng 9. Ghi chữ số vào cho đúngữ ế ủ ố ượ nh ng chi c xe không đ s l ng 9. Ghi chữ số vào cho đúngữ ế ủ ố ượ 3 5 5 6 + 7 8 9 5 + 1 9 . Trẻ nhận biết số lượng 9, chữ số 9 Trẻ nhận biết số lượng 9, chữ số 9  Biết thêm bớt tạo nhóm trong phạm vi 9 Biết thêm bớt tạo nhóm trong phạm vi 9 . tiện và viết chữ số thích hợp vào chỗ trống phương tiện và viết chữ số thích hợp vào chỗ trống - = 2 3 4 5 6 7 81 9 4 5 Hãy đọc các chữ số vàtìm cho cô
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhận biết số lượng, chữ số 9, Nhận biết số lượng, chữ số 9, Nhận biết số lượng, chữ số 9

Bình luận về tài liệu nhan-biet-so-luong-chu-so-9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP