Nhận biết số lượng, chữ số 9

Luis Alvarez
Luis Alvarez(11354 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 493
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 8 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2013, 00:10

Mô tả: THÊM BỚT TRONG PHẠM VI 9 THÊM BỚT TRONG PHẠM VI 9 NHAÄN BIEÁT SOÁ LÖÔÏNG, NHAÄN BIEÁT SOÁ LÖÔÏNG, CHÖÕ SOÁ 9 CHÖÕ SOÁ 9 Chủ Điểm Chủ Điểm Phương Tiện Giao Thông Phương Tiện Giao Thông Mục đích yêu cầu Mục đích yêu cầu  Trẻ nhận biết số lượng 9, chữ số 9 Trẻ nhận biết số lượng 9, chữ số 9  Biết thêm bớt tạo nhóm trong phạm vi 9 Biết thêm bớt tạo nhóm trong phạm vi 9  Gọi được tên một số phương tiện giao thông Gọi được tên một số phương tiện giao thông phổ biến phổ biến  Ôn các chữ số đã học Ôn các chữ số đã học Bé hãy nối hàng bên trái với hàng bên phải Bé hãy nối hàng bên trái với hàng bên phải cho phù hợp cho phù hợp Bé hãy nối hàng bên trái với hàng bên phải Bé hãy nối hàng bên trái với hàng bên phải cho phù hợp cho phù hợp Bé hãy điền ký hiệu chỉ hướng chuyển động cuả các Bé hãy điền ký hiệu chỉ hướng chuyển động cuả các phương tiện và viết chữ số thích hợp vào chỗ trống phương tiện và viết chữ số thích hợp vào chỗ trống + = 2 3 4 5 6 7 81 9 4 5 Bé hãy điền ký hiệu chỉ hướng chuyển động của các Bé hãy điền ký hiệu chỉ hướng chuyển động của các phương tiện và viết chữ số thích hợp vào chỗ trống phương tiện và viết chữ số thích hợp vào chỗ trống - = 2 3 4 5 6 7 81 9 4 5 Hãy đọc các chữ số vàtìm cho cô nơi bò thiếu chiếc xe và đánh dấu (+) vào Hãy đọc các chữ số vàtìm cho cô nơi bò thiếu chiếc xe và đánh dấu (+) vào nh ng chi c xe không đ s l ng 9. Ghi chữ số vào cho đúngữ ế ủ ố ượ nh ng chi c xe không đ s l ng 9. Ghi chữ số vào cho đúngữ ế ủ ố ượ 3 5 5 6 + 7 8 9 5 + 1 9 . Trẻ nhận biết số lượng 9, chữ số 9 Trẻ nhận biết số lượng 9, chữ số 9  Biết thêm bớt tạo nhóm trong phạm vi 9 Biết thêm bớt tạo nhóm trong phạm vi 9 . tiện và viết chữ số thích hợp vào chỗ trống phương tiện và viết chữ số thích hợp vào chỗ trống - = 2 3 4 5 6 7 81 9 4 5 Hãy đọc các chữ số vàtìm cho cô

— Xem thêm —

Xem thêm: Nhận biết số lượng, chữ số 9, Nhận biết số lượng, chữ số 9, Nhận biết số lượng, chữ số 9

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Hoathuytien Tran
Hoathuytien Tran Vào lúc 08:40 pm 02/05/2014

thuong thoi

Trả lời

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu nhan-biet-so-luong-chu-so-9

Đăng ký

Generate time = 0.22512793540955 s. Memory usage = 18.57 MB