Bài tiểu luận về phát triển DL bền vững

36 389 2
nguyễn hiếu

nguyễn hiếu

Tải lên: 7 tài liệu

  • Loading...
1/36 trang
Tải xuống 2,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 21:15

Bài tiểu luận về phát triển DL bền vững §Ò tµi : Du lÞch bÒn v÷ng vµ thùc tr¹ng ph¸t triÓn du lÞch bÒn v÷ng ë ViÖt Nam hiÖn nay. Giao viªn híng dÉn: Ts. NguyÔ n §×nh Hoµ. Sinh viªn : TrÇn ThÞ Lª Ng©n. Líp : Du LÞch – 43 A. 1 Lời mở đầu Ngày nay, ở nớc ngoài trên thế giới, du lịch đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần quan trọng cho thu nhập kinh tế quốc dân, giải quyết nạn thất nghiệp đang có chiều hớng gia tăng. Và ở Việt Nam trong những năm qua, hoạt động du lịch đã có nhiều khởi sắc và đạt 20.500 tỉ đồng so với năm 1991 gấp gần 9,4 lần. Hoạt động du lịch đã tạo ra việc làm cho khoảng 22 vạn lao động trực tiếp và hàng vạn lao động gián tiếp. Nghị quyết đại hội IX của đảng đã xác định : Phát triển du lịch thực sự trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Tuy nhiên, với một nớc có tài nguyên thiên nhiên phong phú đa dạng nh nớc ta thì sự phát triển của ngành du lịch hiện nay là cha tơng xứng với tiềm năng và vị thế của nó. Thực tế này là do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó có nhiều vấn đề tồn tại và bất cập ở cả tầm vĩ mô và vi mô gây khó khăn cho phát triển du lịch cần đợc giải quyết. Sự phát triển của du lịch không đợc qui hoạch tốt và quản lý hợp lý đã và đang gây ra những hậu quả, những tác động nguy hại đến môi trờng tự nhiên, kinh tế và xã hội. Phát triển du lịch bền vững hơn lúc nào hết đợc đặt ra một cách cấp thiết nhằm giải quyết những bức xúc này và đảm bảo cho sự phát triển của ngành du lịch hôn nay và mai sau. Nhận thức đợc tầm quan trọng của vấn đề này, em đã chọn đề tài du lịch bền vững và thực trạng phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam hiện nay. 2 Chơng I : Cơ sở lí luận 1. Khái niệm về du lịch bền vững : 1.1 Khái niệm về du lịch bền vững : Để quản lí và phát triển du lịch bền vững một cách hiệu quả thì việc hiểu rõ bản chất của nó là gì là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, để tìm đợc một định nghĩa chính xác về du lịch bền vững là điều rất khó, bởi hiện nay vẫn còn nhiều quan điểm về vấn đề này. Khái niệm về du lịch bền vững mới xuất hiện trên cơ sở cải tiến và nâng cấp về du lịch mềm của những năm 90 và thực sự gây đợc sự chú ý rộng rãi trong những năm gần đây. Theo Hội đồng du lịch và lữ hành quốc tế (WTTC), 1996 thì Du lịch bền vững là việc đáp ứng các nhu cầu hiện tại của du khách và vùng du lịch mà vẫn đảm bảo những khả năng đáp ứng các nhu cầu cho các thế hệ du lịch tơng lai Theo định nghĩa của tổ chức du lịch thế giới (WTO) đa ra tại hội nghị về môi trờng và phát triển của Liên Hợp Quốc tại Rio de janeiro 1992 Du lịch bền vững là việc phát triển các hoạt động du lịch nhằm đáp ứng các nhu cầu hiện tại của du khách và ngời dân bản địa trong khi vẫn quan tâm đến việc bảo tồn và tôn tạo các nguồn tài nguyên cho phát triển nhằm thoả mãn các nhu cầu về kinh tế xã hội, thẩm mỹ của con ngời trong khi vẫn duy trì đợc sự toàn vẹn về văn hoá, đa dạng sinh học, sự phát triển của các hệ sinh thái và các hệ thống hỗ trợ cho cuôc sống con ngời. Mặc dù còn nhiều quan điểm cha thống nhất, song phần lớn ý kiến cho rằng du lịch bền vững là hoạt động khai thác môi trờng tự nhiên và văn hoá nhằm thoả mãn các nhu cầu đa dạng của du khách, hay nói cách khác là đáp ứng các nhu cầu kinh tế, xã hội và thẩm mỹ trong khi vẫn duy trì đợc trong hiện tại và không làm tổn hại tới khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tơng lai. Điều này đợc thể hiện ở việc sử dụng tài nguyên một cách hợp lí, đảm bảo sự bảo tồn đa dạng sinh học, không có những tác động xấu đến môi trờng cũng nh đảm bảo đem lại những lợi ích lâu dài cho xã hội. Đây là khái niệm không nằm ngoài khái niệm chung về sự phát triển bền vững kinh tế xã hội nói chung và của một ngành kinh tế nào đó nói riêng. 1.2 Mục tiêu của du lịch bền vững : Du lịch hiện đang đợc coi là một ngành kinh tế lớn và phát triển nhanh nhất trên phạm vi toàn thế giới, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, bảo tồn các giá trị văn hoá có tính toàn cầu cũng nh có tác động đến mọi khía cạnh về tài nguyên và môi trờng. Sự phát triển bền vững của ngành du lịch hay bất kỳ một 3 ngành nào khác đều nằm trong sự phát triển bền vững về kinh tế xã hội nói chung, cần đạt đợc ba mục tiêu cơ bản : Bền vững về kinh tế. Bền vững về tài nguyên và môi trờng. Bền vững về văn hoá - xã hội. Cũng trên cơ sở này ngành du lịch bền vững đặt ra những mục tiêu sau : + Phát triển, gia tăng sự đóng góp của du lịch vào kinh tế và môi trờng. + Cải thiện tính công bằng xã hội trong phát triển. + Cải thiện chất lợng cuộc sống của cộng đồng bản địa. + Đáp ứng cao độ nhu cầu của du khách. Nh vậy phát triển du lịch bền vững đã đợc xem nh là sự phát triển ổn định lâu dài của ngành du lịch, tạo ra nguồn thu đáng kể, góp phần tích cực vào sự tăng trởng kinh tế của xã hội, đem lại lợi ích cho cộng đồng, đặc biệt là ngời dân địa phơng. Nếu không quan tâm đến lợi ích của cộng đồng địa phơng thì sẽ không có lí do để họ bảo vệ những gì du khách muốn đợc hớng từ du lịch. Mức sống của ngời dân địa phơng đợc cải thiện nhờ du lịch thì họ sẽ có lí do để bảo vệ nguồn tài nguyên này bằng cách bảo vệ tài nguyên và môi trờng, bảo vệ các giá trị văn hoá truyền thống để khách du lịch tiếp tục tới. Chia sẻ lợi ích du lịch cũng là một phơng cách tích cực trong công cuộc xoá đói giảm nghèo, đem lại cơ hội nâng cao mức sống cho ngời dân địa phơng, góp phần tăng cờng kinh tế ở những vùng còn nhiều khó khăn. Duy trì chất lợng môi trờng là việc sử dụng các tài nguyên không vợt quá khă năng tự phục hồi của nó, sao cho đáp ứng đợc nhu cầu phát triển hiện tại song không làm suy yếu khả năng tái tạo rong tơng lai để đáp ứng đợc nhu cầu của thế hệ mai sau. Hiện nay, tài nguyên và môi trờng nói chung và tài nguyên môi trờng du lịch nói riêng ở nhiều nớc trên thế giới, trong đó có Việt Nam đang phải chịu những tác động tiêu cực của sự phát triển kinh tế xã hội và đang trong quá trình cạn kiệt, suy thoái. Đây là nguy cơ ảnh hởng đến tính bền vững trong phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là du lịch, bởi du lịch là một ngành có định hớng tài nguyên rõ dệt và có thể phục hồi, các giá trị văn hóa bị huỷ hoại, môi trờng bị suy thoái thì chắc chắn sẽ không còn du lịch. Sự bền vững về văn hoá, tính công bằng xã hội là việc khai thác đáp ứng các nhu cầu phát triển du lịch hiện nay không làm tổn hại, suy thoái các giá trị văn hoá truyền thống để lại cho các thế hệ tiếp sau. Theo số liệu điều tra của WTO, hiện nay trên 80% du khách đi du lịch nhằm mục đích để hởng thụ các giá trị văn hoá đích thực, sống động trong cuộc sống hnàg ngày của ngời dân. Điều này hấp dẫn hơn nhiều so với những gì tái tạo lại trong một viện bảo tàng, một cuộc trình diễn hay triển lãm. Vì thế nếu các giá trị văn hoá bị 4 huỷ hoại, bị biến đổi, chỉ còn tồn tại dới dạng mô phỏng thì sẽ không còn khả năng hấp dẫn du khách và ngành du lịch sẽ không thể phát triển. 2. Đặc trng của các điểm du lịch ở nớc ta : Điểm du lịch không tự sinh ra mà hình thành dần dần tại những vị trí có tiềm năng du lịch trong một không gian kinh tế văn hoá - sinh thái lâu đời. Có trớc và tồn tại song song với hoạt động sống bình thờng của lãnh thổ du lịch. Nghiên cứu đặc trng của điểm du lịch : 2.1 Tính xen ghép : Có thể nói tính xen ghép là đặc trng hàng đầu của điểm du lịch Việt Nam. Nh đã nói ở trên, hoạt động du lịch là những hoạt động có trớc và tồn tại song song với hoạt động du lịch là những hoạt động sống bình thờng của lãnh thổ du lịch. Đại đa số các điểm du lịch làng quê, du lịch văn hoá - lễ hội, du lịch phố cổ đông thời cũng là các điểm dân c. Nhiều điểm du lịch thiên nhiên cũng nằm ngay cạnh các khu dân c có những hoạt động kinh tế sôi động nh Cát Bà, Đồ Sơn, Ba Vì,Sapa Tính xen ghép này đã khiến cho không gian du lịch và không gian kinh tế-xã hội của cộng đồng dân c địa phơng không thể phân định rạch ròi, tác động qua lại giữa du lịch - môi trờng cũng khó cũng khó rõ ràng. Chúng ta hãy tởng tợng một bến tàu vừa dùng cho thuyền đánh cá vừa dùng cho tàu du lịch, hay việc tính lợng rác thải nào là do khách du lịch, lợng rác thải nào là do nhân dân địa phơng thải ra thật khó có thể tính đợc. Chính vì thế mà việc quản lí môi trờng, quản lí kinh tế-xã hội tại các điểm du lịch rất phức tạp, chồng chéo và kém hiệu quả. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng, nếu biết khai thác và sử dụng hợp lí thì chính tính xen ghép này có thể mang lại tác dụng tốt trong việc tổ chức cho động lực kinh tế trong xoá đói giảm nghèo. 2.2 Khả năng tải của điểm du lịch : Khả năng tải hay sức chứa của một điểm du lịch là khả năng quan trọng hàng đầu trong quản lí du lịch. Khái niệm về khả năng tải có xuất xứ từ nhữn năm đầu của thập kỷ 60 đợc coi là bớc đi đầu tiên trong quá trình quản lí hoạt động du lịch bởi hội đồng du lịch và môi trờng của Anh. Và nghị viện Châu Âu ( 1992) đã kêu gọi các nớc thành viên phải xây dựng khả năng tải của tất cả các trung tâm du lịch lớn khi xây dựng kế hoạch phát triển du lịch của nớc mình Về khả năng tải hiện nay còn nhiều cách hiểu, song tựu chung lại thì Khả năng tải là số lợng ngời cực đại mà điểm du lịch có thể chấp nhận, không gây suy thoái hệ sinh thái tự nhiên, không gây xung đột xã hội giữa cộng đồng địa phơng và du khách, và không gây suy thoái nền kinh tế truyền thống của cộng đồng bản địa. Nh vậy, nếu số khách đến điểm du lịch vợt ra giới hạn kảh năng tải thì gây tác động xấu đến môi trờng sinh thái và kinh tế-xã hội ở địa phơng có điểm du lịch. 5 Theo quan điểm này, khả năng đợc tính theo công thức : CPI = A AR Trong đó : AR là diện tích của khu vực. A là tiêu chuẩn không gian tối thiểu cho một ngời. Theo cách tính này, có ba giá trị khả năng tải nh sau : Khả năng tải sinh thái. Khả năng tải xã hội. Khả năng tải kinh tế. 2.2.1 Khả năng tải sinh thái : Thời gian đầu, giá trị này đợc xác định theo năng lực của hệ sản xuất kinh doanh cung ứng dịch vụ cho du lịch, hoặc năng lực của khu vực có thể tiếp nhận khách. Ví dụ : số giờng nghỉ, khả năng vận tải đờng xá, hạ tầng sơ sở, lợng nớc cấp, diện tích bãi biển Về sau, khả năng tải sinh thái đợc mở rộng hơn bằng cách lồng ghép các giá trị sinh thái và môi trờng. Theo cách đánh giá này, khả năng tải sinh thái đợc hiểu là áp lực sử dụng lãnh thổ du lịch cực đại mà không xảy ra suy thoái. Điều đó có nghĩa là bất cứ dấu hiệu suy thoái môi trờng nào cũng chứng tỏ sự vợt quá ngỡng của khả năng tải. Ví dụ : Các loài động thực vật hoang dại biến mất dới áp lực của du lịch, lu chuyển các công trình kiến trúc bị xuống cấp đến mức h hỏng. Khả năng tải sinh thái là số ngời có thể sử dụng khu du lịch mà không tạo ra một sự xuống cấp quá mức ( không chấp nhận đợc) của môi trờng tự nhiên và số l- ợng này dao động trong nội bộ của hệ tài nguyên xung quanh giá trị biến động tự nhiên. Hoạt động quản lí có thể can thiệp vào hệ tài nguyên để tăng, giảm hoặc bình ổn khả năng tải, nhng cảu hệ thống tự nhiên hoặc hệ thống đợc quản lí. 2.2.2 Khả năng tải xã hội : Có hai cách hiểu về khả năng tải xã hội . Cách hiểu thứ nhất khả năng tải xã hội là số lợng khách đợc cộng đồng địa ph- ơng chấp nhận (chịu đựng đợc). Số lợng này tuỳ thuộc vào giới hạn chấp nhận của cộng đồng chứ không phải là số lợng du khách mà lãnh thổ du lịch thu hút đợc. Cách hiểu thứ hai, là : Đối với du lịch thì du khách là thợng đế, do đó trong khả năng tải xã hội thì sự chấp nhận của du khách quan trọng hơn sự chấp nhận của cộng đồng bản địa. Số lợng du khách tỉ lệ thuận với niềm vui của khách trớc dịch vụ và thái độ ân cần của ngời địa phơng. Chính thái độ niềm nở của ngời địa phơng sẽ làm cho lợng du khách giảm đi. Qua hai cách hiểu trên đây về khả năng tải xã hội, thì hoàn toàn có thể tăng khả năng tải xã hội của điểm du lịch bằng chơng trình giáo dục du khách và cộng đồng. 6 2.2.3 Khả năng tải kinh tế : Đợc hiểu là khả năng chấp nhận các chức năng du lịch mà không gây phơng hại đến các hoạt động mà địa phơng mong đợi. Nghĩa là nếu hoạt động du lịch gây phơng hại đến các hoạt động kinh tế khác của địa phơng thì có nghĩa là đã vợt qua khả năng tải . Định nghĩa về khả năng tải kinh tế không thực sự chặt chẽ, vì rất có thể thiệt hại của các ngành hoạt động kinh tế khác sẽ đợc bù đắp bằng nguồn lợi của các du lịch, và điều đó đợc địa phơng chấp nhận. Trên thực tế hiện nay trừ khả năng tải sinh thái, còn lại cha có phơng pháp u việt nào có khă năng xác định giá trị chính xác của hai đại lợng khả năng tải xã hội và khả năng tải kinh tế. 2.3 Vòng đời của điểm du lịch : Mô hình vòng đời là công cụ thuận lợi để xem xét sự phát triển của một khu du lịch, dự báo tơng lai của nó đẻ có giải pháp phát triển mô hình du lịch thơng mại tiếp cận dần với mồ hình du lịch bền vững . Ban đầu vòng đời của điểm du lịch gồm ba giai đoạn, sau đó đợc chi tiết hoá thành sáu giai đoạn nh sau : 2.3.1 Giai đoạn phát triển : Vòng đời của khu du lịch mở đầu bằng giai đoạn phát hiện ra lãnh thổ du lịch bởi một số ít du khách có tính thích phiêu lu tìm tòi. Khách du lịch phát hiện và bị thu hút bởi vẻ đẹp tự nhiên của thiên nhiên hoặc đặc trng văn hoá của cộng đồng địa phơng. Tuy nhiên, số lợng du khách còn hạn chế do khu du lịch thiếu cơ sở hạ tầng, phơng tiện đi lại cũng nh cha có tổ chức tiếp thị. Thái độ của ngời dân địa phơng ở giai đoạn này còn tò mò, thân thiện với du khách. 2.3.2 Giai đoạn tham gia : Xuất hiện các sáng kiến địa phơng nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách và quảng cáo cho khu du lịch, kết qủa là tăng lợng du khách, xuất hiện các mùa du lịch và thị trờng du lịch, nảy sinh sức ép của du lịch lên lĩnh vực công cộng và cơ sở hạ tầng. Quan hệ chủ khách vẫn thân thiện nhng đã xuất hiện các dấu hiệu không hài lòng nhau. 2.3.3 Giai đoạn phát triển : ở giai đoạn này, bùng phát về lợng du khách. Khu du lịch đợc đầu t lớn với sức mạnh đầu t từ cơ quan địa phơng ban đầu, dần dần chuyển vào tay các tổ chức đầu t bên ngoài. Sự đầu t ồ ạt từ ngoài khiến cho khu du lịch mất dần dáng vẻ truyền thống, xuất hiện những dáng vẻ xa lạ ( kiến trúc, lối sống) nh là cội nguồn của sự suy thoái sau này. Do sự bùng nổ khách du lịch và kinh doanh khách sạn, nhà hàng. Khu du lịch bắt đầu suy giảm chất lợng do sử dụng quá mức tài nguyên và cơ sở hạ 7 tầng. Công tác qui hoạch và khảo sát quy mô vùng hoặc quy mô nhà nớc bắt đầu tham gia vào giải quyết vấn đề. Khu du lịch tham gia vào thị trờng marketing du lịch quốc tế và xuất hiện ngày nhiều khách quốc tế. Du khách quốc tế ngày càng phụ thuộc vào sự sắp xếp của công ty du lịch, ít khả năng chủ động. Du khách bị thơng mại hoá, quan hệ giữa khách và dân địa phơng không còn hoàn toàn thân thiện mà đã hiện những mâu thuẫn, xung đột giữa : du khách dân địa phơng, cơ sở kinh doanh du lịch địa phơng ngoài địa phơng, cơ sở kinh doanh du lịch - cơ sở không tham gia vào du lịch. 2.3.4 Giai đoạn hoàn chỉnh : Tốc độ tăng lợng khách du lịch chững lại, tuy nhiên lợng du khách vẫn tăng và vợt quá dân số địa phơng. Khu du lịch đợc khai thác đến tối đa khả năng, hình thành các trung tâm thơng mại độc lập và riêng biệt, không còn chút dáng dấp của môi tr- ờng địa lí thiên nhiên nào. Đây còn đợc gọi là giai đoạn ly hôn giữa trung tâm nghỉ dỡng du lịch và cảnh quan. 2.3.5 Giai đoạn quá bão hoà : Trong giai đoạn này, lợng du khách vợt quá khả năng tải của lãnh thổ du lịch tạo ra sự lộn xộn, xuống cấp của lãnh thổ du lịch. Du khách mới ngày càng ít, chủ yếu là nhóm du khách quen và đám thơng gia sử dụng các tiện nghi ở khu du lịch. Các nhà kinh doanh du lịch ráng sức duy trì số lợng khách, xung đột môi trờng căng thẳng khiến du khách không cảm thấy hài lòng, xuất hiện hàng loạt các vấn đề gay cấn về môi trờng, xã hội và kinh tế. 2.3.6 Giai đoạn suy tàn : Du khách chuyển đến các khu du lịch mới. Khu du lịch suy tàn chỉ thu hút đợc các du khách trong ngày và cuối tuần, xuất hiện việc chuyển nhợng bất động sản. Các cơ sở hạ tầng cho du lịch bị chuyển mục đích sử dụng khác nhau. Vào giai đoạn này, các nhà kinh doanh du lịch tìm mọi cách để thay mới dịch vụ du lịch. Các sòng bạc- casino xuất hiện nh là sự cố gắng trẻ hoá khu du lịch và thu hút thêm khách, mở thêm các loại hình mới thu hút khách vào các mùa vắng khách nh nghỉ đông, cải tiến quản lý kinh doanh . Các giải pháp này đều nhằm cứu vãn hoạt động du lịch của một khu du lịch suy tàn. Thông qua mô hình vòng đời, ta thấy đợc xu hớng phát triển chung của các điểm du lịch. điều này ảnh hởng trực tiếp đến môi trờng du lịch. Nếu sự phát triển du lịch không mang tính bền vững thì tất yếu các điểm du lịch sẽ đi theo vòng đời này. 3. Vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch bền vững: Nh chúng ta đã biết một trong những đặc điểm của sản phẩm du lịch là việc tạo ra và tiêu dùng chúng thờng gắn với tài nguyên du lịch, trùng lặp với nhau về mặt 8 không gian và thời gian. Các nhà kinh doanh du lịch thờng cố định tại một điểm, còn khách du lịch thờng phân tán và phải tới điểm du lịch mới tiêu dùng sản phẩm du lịch đợc. Sản phẩm ở đây bao gồm không chỉ không gian môi trờng nơi cộng đồng địa phơng sử dụng hoặc sở hữu mà còn là chính cộng đồng địa phơng với bản sắc văn hoá của họ. Đối với cộng động dân c địa phơng, du lịch là một cơ hội để tìm việc làm, tạo thu nhập; đồng thời họ cũng là những nhân tố hấp dẫn khách du lịch bởi lòng hiếu khách và phong tục tập quán, bản sắc văn hoá. Mặt khác, cộng đồng dân c nơi khách đến du lịch cũng chịu tác động nhiều chiều của hoạt động du lịch. Cộng đồng đợc hiểu là một nhóm dân c cùng sinh sống trên một lãnh thổ qua nhiều thế hệ và có những điểm chung về sinh hoạt, văn hoá truyền thống, sử dụng các nguồn tài nguyên, môi trờng. Cộng đồng là nền tảng của phát triển xã hội, chính sách của cộng đồng dựa trên việc khai thác các tài nguyên nơi mình sống cùng với việc phát triển các phong tục tập quán riêng mang bản sắc của mỗi công đồng. Việc khai thác đợc tiến hành theo nhiều phơng thức và chia sẻ lợi ích từ việc khai thác cho các thành viên của cộng đồng. Việc chia sẻ trách nhiệm bảo tồn đợc coi là một trong các triết lý sống của cộng đồng trong xã hội hiện đại, cộng đồng thờng phải gánh chịu các hệ quả, đặc biệt là các hệ quả về môi trờng do việc khai thác tài nguyên du lịch, phát triển du lịch, một bộ phận cấu thành của phát triển kinh tế xã hội và vai trò của nó ngày càng phát triển trong sự phát triển chung. Vì vậy tác động và ảnh hởng của nó ở các mức độ khác đến cuộc sống cộng đồng dân c cũng ngày một gia tăng. Hoạt động du lịch bền vững chỉ thực sự đợc thực thi nếu cộng đồng địa phơng từ vai trò là sản phẩm du lịch hoặc đứng ngoài du lịch đợc tham gia vào lĩnh vực du lịch dới dạng : Tham gia qui hoạch phát triển du lịch. Tham gia vào việc lập qui hoạch liên quan đến việc phát triển của điểm du lịch. Tham gia hoạt động và quản lý hoạt động du lịch ở những vị trí, ngành nghề thích hợp. Sự không tham gia hoặc tham gia không đầy đủ của cộng đồng địa phơng sẽ khiến chính họ trở thành sản phẩm bị bán cho hoạt động du lịch, hoặc họ sẽ khai thác tài nguyên du lịch theo kiểu của ho không có lợi cho du lịch. 4. Phơng pháp đánh giá tính bền vững của một điểm du lịch : Cần phải có những phơng pháp thích hợp để đánh gía tính bền vững của một điểm du lịch. Những phơng pháp này một mặt là thớc đo sự thành công của công tác điều hành du lịch, mặt khách là một hệ thống cảnh báo sớm giúp cho các nhà quản lí 9 sớm phát hiện thấy tình trạng lâm nguy của một điểm du lịch.ở đây chúng ta đề cập đến phơng pháp đánh giá dựa vào khả năng tải. Cốt lõi của phơng pháp là nhà nghiên cứu phải xác định đợc khả năng tải hay sức chứa của điểm du lịch, để xác định xem điểm du lịch đang xét có khả năng tiếp nhận bao nhiêu du khách thì vừa. Việc số du khách thờng xuyên vợt khả năng tải tất yếu sẽ dẫn tới khả năng suy thoái môi trờng nghiêm trọng của điểm du lịch. Đối với điểm du lịch, phơng pháp xác định khả năng tải gặp phải những trở ngại sau : - Ngành du lịch phụ thuộc vào nhiều thuộc tính của môi trờng mỹ học, cuộc sống hoang dã và khả năng hỗ trợ những cách sử dụng tích cực nh thể thao chẳng hạn. Mỗi thuộc tính đó có phản ứng riêng của nó tới nhiều cấp độ sử dụng khác nhau. - Hoạt động của con ngời tác động lên hệ thống có thể từ từ và có thể tác động lên những bộ phận khác nhau của hệ thống với các mức độ khác nhau. - Mọi môi trờng du lịch đều là môi trờng đa mục tiêu cho nên phải tính đến cả việc sử dụng vào các mục đích khác, đồng thời xác định chính xác mức độ sử dụng cho du lịch. ở chỗ này, nếu một dòng sông chảy chệch hớng cũgn không sao, thì ở chỗ khác việc đoạn hạ lu dòng sông đó cung cấp nớc hay phục vụ sản xuất lơng thực, có thể có ảnh hởng nghiêm trọng. - Cách sử dụng khác nhau sẽ dẫn đến các tác động khác nhau. Tác động của 100 ngời đi bộ thì khác với 100 đi xe đạp;10 nhà nhiếp ảnh thì có tác động khác với 10 tay thợ săn. - Các nền văn hoá khác nhau có mức độ nhạy cảm khác nhau với thay đổi. Vì những lí do trên việc xác định khả năng tải bao gồm cả ba giá trị : sinh thái, kinh tế, xã hội là một viêc nghiên cứu chuyên sâu và khó khăn. Phơng pháp khả năng tải thờng chỉ đợc áp dụng tơng đối dễ trong các trờng hợp điểm du lịch có những đặc tính sau đây : -Tính đồng nhất về đối tợng du lịch khá cao (chỉ có một số không loại hình du lịch ) - Kích thớc nhỏ. - Độ cô lập cao, tách khỏi các khu vực dân sinh khác. - Độ đồng nhất cao của du khách. Ngời ta thờng chọn những yếu tố môi trờng nhạy cảm nhất tạo ra khả năng tải thấp nhất - để xem xét khả năng tải của điểm du lịch, vì những yếu tố môi trờng nhạy cảm thờng bị khủng hoảng trớc hết. Ví dụ trong trờng hợp du lịch đảo, hai yếu tố nhạy cảm nhất là nớc sinh hoạt và diện tích mặt bằng có thể sử dụng cho du lịch (xây dựng cơ sở hạ tầng, không gian xanh). Có thể dựa vào hai yếu tố trên đây để 10 . lịch bền vững và thực trạng phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam hiện nay. 2 Chơng I : Cơ sở lí luận 1. Khái niệm về du lịch bền vững : 1.1 Khái niệm về. tiêu cơ bản : Bền vững về kinh tế. Bền vững về tài nguyên và môi trờng. Bền vững về văn hoá - xã hội. Cũng trên cơ sở này ngành du lịch bền vững đặt ra những
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tiểu luận về phát triển DL bền vững , Bài tiểu luận về phát triển DL bền vững

Bình luận về tài liệu bai-tieu-luan-ve-phat-trien-dl-ben-vung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP