Đề khảo sát lần 1 vật lý 12 năm 2019 – 2020 trường đoàn thượng – hải dương

5 16 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2019, 20:43

SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG Mã đề thi 140 ĐỀ KHẢO SÁT LẦN NĂM HỌC 2019 – 2020 MÔN THI: VẬT LÝ 12 Thời gian làm bài: 90 phút (Khơng tính thời gian giao đề) Số câu trắc nghiệm 50 – Số trang 04 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu Cho vật dao động điều hòa Quãng đường mà vật nửa chu kỳ dao động A A B 4A C 2A D -4A Câu Trong hệ SI đơn vị hệ số tự cảm A Fara (F) B Henri (H) C Tesla (T) D Vêbe (Wb) Câu Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = A cos(ωt + φ) (A >0, ω> 0) Pha dao động thời điểm t A ωt + φ B ω C cos(ωt + φ) D φ Câu Trong dao động điều hồ, vận tốc biến đổi A vng pha với gia tốc B Sớm pha 900 so với gia tốc C ngược pha với gia tốc D pha với gia tốc Câu Một vật dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân O Gọi A, ω φ biên độ, tần số góc pha ban đầu dao động Biểu thức li độ vật theo thời gian t A x = tcos(φA + ω) B x = ωcos(tφ + A) C x = Acos(ωt + φ) D x = φcos(Aω + t) Câu Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 3cos2πt (cm) (t tính giây) Tần số góc dao động vật A 2π rad/s B s C Hz D 3cm Câu Cho vật dao động điều hòa Gia tốc có giá trị vật qua vị trí A biên dương B biên âm C biên D cân Câu Một vật dao động điều hoà, thời gian phút vật thực 30 dao động Chu kì dao động vật là: A 2s B 1s C 0,5s D 30s Câu Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ cm Chiều dài quỹ đạo vật A 10 cm B cm C 18 cm D 16 cm Câu 10 Một vật dao động điều hòa trục Ox vận tốc vật đổi chiều A biên dương B Tại hai biên C vị trí cân D Tại biên âm Câu 11 Phương trình dao động vật dao động điều hòa x = -9cos5πt (cm) Giá trị lớn li độ là? A -9cm B 4,5 cm C cm D 18 cm Câu 12 Đồ thị biểu diễn thay đổi gia tốc theo thời gian dao động điều hòa có hình dạng A đường tròn B đường elíp C đường hình sin D đoạn thẳng Câu 13 Một chất điểm có khối lượng m dao động điều hòa Khi chất điểm có vận tốc v động mv vm A vm2 B mv2 C D 2 Câu 14 Một thấu kính phân kì có tiêu cự f = -10cm Độ tụ thấu kính : A -10dp B 10dp C -0,1dp D 0,1dp Câu 15 Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí cân vị trí biên chuyển động A chậm dần B nhanh dần C nhanh dần D chậm dần Câu 16 Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 7cos(5πt + π/3) cm Pha ban đầu vật A π/3 rad B 5πt + π/3 rad C cm D 5π rad Câu 17 Một vật dao động điều hòa với tần số f = Hz Chu kì dao động vật A 1s B s C 0,25s D 0,5s Câu 18 Cho vật dao động điều hòa Gia tốc đạt giá trị cực tiểu vật qua vị trí A biên âm B cân C biên dương D biên Câu 19 Trong mạch kín dòng điện cảm ứng xuất A mạch có nguồn điện B mạch điện đặt từ trường C mạch điện đặt từ trường không D từ thông qua mạch điện biến thiên theo thời gian Câu 20 Độ lớn lực Lorenxơ tính theo công thức A f  q vB cos(v , B ) B f  q vB sin(v , B ) C f  q I B D f  qvB tan(v , B) Trang 1/4 - Mã đề thi 140 Câu 21 Một vật dao động điều hoà với biên độ A=9cm, tần số góc    (rad / s) Vận tốc cực đại vật A -9π (cm/s) B 4,5π (cm/s) C 9π (cm/s) D 5π (cm/s) Câu 22 Một vật dao động điều hoà trục Ox quanh vị trí cân O Vectơ gia tốc vật A có độ lớn tỉ lệ thuận với độ lớn vận tốc vật B hướng xa vị trí cân C ln hướng vị trí cân D có độ lớn tỉ lệ nghịch với độ lớn li độ vật Câu 23 Một chất điểm khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc  biên độ A Lực hồi phục cực đại Fhpmax tác dụng lên chất điểm xác định biểu thức A Fhpmax  mA B Fhpmax  m A C Fhpmax  mA D Fhpmax  m A   Câu 24 Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình vận tốc theo thời gian v  5cos  t   (v tính 6  cm/s, t tính s) Pha ban đầu vận tốc   A π B t  C D 6 Câu 25 Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 10cos5πt cm Biên độ dao động vật A - 10 cm B 10 cm C 40 cm D -20 cm Câu 26 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox theo phương trình x = 6cos2t ( x tính cm, t tính s) Tại thời điểm t = 8s, vận tốc chất điểm có giá trị A -12 cm/s B 12 cm/s C 6cm/s D cm/s Câu 27 Một vật dao động điều hòa trục Ox Vận tốc vật A ln có giá trị khơng đổi B hàm bậc hai thời gian C ln có giá trị dương D biến thiên điều hòa theo thời gian Phát biểu sau đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ điểm Câu 28 A ngược hướng với lực từ B nằm theo hướng lực từ C nằm theo hướng tiếp tuyến đường sức từ D ngược hướng với đường sức từ Câu 29 Từ trường từ trường mà đường sức từ A đường cong cách B đường thẳng song song cách C đường thẳng cách D đường thẳng song song Câu 30 Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 6cos(6πt + π/2) cm Gốc thời gian chọn A lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm B lúc vật qua vị trí biên dương C lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương D lúc vật qua vị trí biên âm Câu 31 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox có phương trình x = Acos(5πt + π/2) (cm) Véc tơ vận tốc véc tơ gia tốc có chiều dương trục Ox khoảng thời gian (kể từ thời điểm ban đầu t = 0) sau đây? A 0,3 s < t < 0,4 s B 0,2 s < t < 0,3 s C 0,0s < t < 0,l s D 0,1 s < t
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề khảo sát lần 1 vật lý 12 năm 2019 – 2020 trường đoàn thượng – hải dương , Đề khảo sát lần 1 vật lý 12 năm 2019 – 2020 trường đoàn thượng – hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn