trac nghiem tai chinh tien te co dap an

75 2,284 17
tran anh thi

tran anh thi

Tải lên: 25 tài liệu

  • Loading...
1/75 trang
Tải xuống 5,000₫

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 20:06

de thi trac nghiem co dap an Nhập môn tài chính tiền tệ      !"# $%&'()#*&+((,%-,!.#/# $%  01%#(,%!&2#0 %) 3 #(45$%* C#6*74*  8  9!"##6* ):%$;<($#,=>!?($>@4 #*(A%B#?# $($#,=,%!&2#0 &+(>CDE,! < 3#6*54* $%*7;<($&F&G  H(I##.* 3$%*54* C (:8!"#,J7;<($&F  KL(M%,BN(A%#6* A  (L(/(&!#,= 5(L(F#*%! (L(F#*4(OP 7(((L(;(  Q#6*@(#*(L(I;#&$0%#,R<#/#,!,%!&2#  $%0 #. %! 3(L(/(&!#,= B(L(F#*,%!&2#0 %! (L(F#*4(OP#,=  S#6&6DT/#>@,%&?#(A%#6* 3>@,%&?#U"#0 F,#V(A%>:WN $% 5>@,%&?#U"#0 F,#V(A% /( >@,%&?#U"#0 F,#V(A%5 D (:%0 )  XPJ>W%DY&.>@,%&?#(A% #(4 3.&9(#.Z<* 5(#.Z,9&N C(#.Z#*>:WN 7(:%)( [((M%* #(4F\/&+(@(#*D/#I##* 01 &'(,():(A% #(4]#%#&!" ! 3^KQ_^XQ B,/(5 -5&.%P 7-^[S&.%P  ^((M%* #(4&+(@(#*D/#I##,= &'( ,():(A% #(4]#%#&!" 3,/(5 B-5&.%P -^KQ_^QK  `  *a((M%*;#.F>#,!M,IFFa# 2>:FbMa(D0 (A%(:#WT9#D/#I##,=<M% 0#*(I 0 >CDE((Mc#6*d&FL((+#4((A%(( (AVWT9# 3#6* B #(4 $%* 74*  (L((A% #(4 3(G(FFa#"# 5(L(FFa#\&\ (L(FFa# D(L(FFFa#0 (L(#&a(  8  (L( ?0 !D$M,IFFa#(A%(:#WT9#&+( @(#*<M#%M,I"!1F0>e>CDE((Mc#6*,!6 fMa(Ddg%TB#(\(A%(((AV,!W A(L(FFa# 5(L(#&a( (:%0 )  H&a#+(A%FFa# I 39F\(A%(:#(A%W/#&+("!,%,!(;I 59F\(A%(:#W(RD"#-?#;I,/( )9F1 #>: #PJMa(#% D (:%)(  %K(AV(A%FFa# 3(AV($MP6>CDE((U@( #(4 5(AV($MP6@((4,= (AV($MP6(#.Z((U@( #(4 7(AJ($M6>CDEU>#e(4 E(:%0 ) h(:%0 D  Q&'(&#V(A%FFa# #(4  3FFa# #(4D#i,%D/#I##,=0 #*01 BFFa# #(4(jD#i,%D/#I##,= (:%0 )  SM,IFFa# #(4U 3M,IFFa#\&\ 5M,IFFa#"# M,IFFa#,!/(0 ! #/( D(:%0 ) X  M,IFFa#(jD#i,%,!;0@(>:WN"!,%Mc #6*():&a#0/#(AV($#JM%&.M,I>:WN 3M,IFFa#"# 5M,IFFa#,!/( CM,IFFa#\&\  [  M,I#.FE(FFa#((Mc#6* &T&+(I  ,!FFa#\&\,%! W 3M,IFFa#! #/( 5M,IF#Fa#\&  CM,IF%Fa#"# 7M,IFFa#,!/(  ^;(A&"!,!*a #(4 A>( /( 5 #(4D!%#*F ):!#V 74DE  8`;(>],!*a #(4  3>( /( B #(4D!%#*F ):!#V 74DE  8;,#%,!*a #(4  3>( /(0  #(4D!%#*F 5>( /(0  #(4D!%#*F ):!#V0 >( /( D):!#V0 4DE   88M%* !>%&%P F",k #(4 3M%*2(L(>:WN 5M%*#*>:WN C M%*FFa# 7(:%)(  8H(BDF&G 3 #(40 1 #(4 90I(G&6(=>@(&9,@(#.F- >( /( 5((M%* #(4F>#,!M,4>CDEMc#6*J # (4 #6* C  #(4 *!((M%*FFa#D/#I##,=  8KM%* !>%&P M%* #(4 3 /(&\#6WP,?B( 5(<#3&\0a(!(<P);#D!% B(>#>#0#J0%P0a  D(:%)(  %%8Q0%#,R(A% #(4,!6;#.=,? 3 #(4 (<(EFFa#>:FbMa(D 5 #(4 (<(EM:40 &#6#.0l< C(:%0 ) 7;<($&F&G  8S((L0 !IL(>]CI*a #(4)%!U 3 #(4(< 5 #(4  #(4(A%((D!%#*F D (:%0 ) m(:%)(D  8XMc#6* !>%&P;<F:#  #(4(< 3>( /( 5Mc4DE /( C McD!%#*F 7McD@,ZMa(#% 8>( /( ((N>( /()%!U 3,!(&a#>(0 . 5,!(&a#>(0 ! #(&a#>( .0 ! #>( /( 7.,!>( (0 ! #> ( 89#D !>%&P;<&G,!.n 3.%4)o)9(0 ! ,:,@(#.F 5.&+(#.1F,JPJo(1&= . (PV&2#MP6>]Z->]Z1FV0 (V >] Z! D 7,!6;#.=,?.&+((!# (<(EM%,B&V&#6#. 0l<6;#. H)#V !&G,!(#>( /(n 3@((N(A%(#>( ( >@FFa#! #>(  /( 5((;!:(#>( (&+(WpWq,!6;#.0#< ((;!:(#(A%>( /(%4(N! ,:,@(#.F 7(#>( /( >@Fa#+F#Z%8M,IFFa#0 >C DEMc>( /( KPJo( !;<d,!SPJo(2(L((#>(  /(n 3D@%,J((U&V!"(&=(##J 5#.;#*0 #*M: F:#()#*#Z%((;!:(#>( /(0/#;a#+#6* ($',!< 7F)#*,r#*0EF,#V;#.sWT9#(A%(((NFp!1FF &V)a,4((;!:(#(!4(+F QZ;!:(# !D/#&P(A%>( /( (#(!&\ F,#V;#.sWT9# %t#D@,Z /((#(PV+&\ )t#u,+0a(!70 &\0 !"\(>](A%6;#. (t#(>$(0 ):!0*,vp Dt#&\(!#J(L;!%B((<*0 ):!0*<#,? pt(:)t(t0 Dt S(;!: !D/#&P&+((!# ;<?WPJ(A% >( /(w#*%n %t.1F(0 ((;!:0#*,+;<! "# )t."FJ1F(0 -((&+F (< ,# (t->]Z #>:0 ;.D>(,/( DtN(:((F,J&6>%# xDtwI,!u#F%)(&6($4N9;!:? WPJ%P;<F:# (A%>( /( Xw#*(#J(LZ(&9#J(@((A%.($(DE y%tzVWPD@;.!"((o#:.d#:#V'. (!((D!%#*F0 (<(G )tzVWPD@(4>(.a#&:):!D!%.(! >( /( (tzV;4(4(WN;b !,%/(! #0 #:#V' .(!(<(G DtzV;4(4(1F;b !,%/(! #0 #:#V' .(!(<(G x)twI(4>(.&+((!# a#L( #:#VZ( &9#J (@((A%.&a#0/#6;#.0Y&:):!D!%.(%!N [:](A%E>(&a#0/#6;#.<M%>@( &9/# %txT#>N=,? )t2#.;#*Ma(#% (tz\0 (("#Ma(. Dt:%)( ^,!Z&'(&#VD/#&P&'(&#V !;<F:# &'(&#V(A% (#{ %((;!:(#(A%{%4((N! ,:,@(#.F )(#{o('0/#)9P /( (((;!:(#{&+(WpWq#*M:,J\0l< D((;!:(#{<o('0/#>@01&9(A%((F",k (4,=;( `z ;(a#(k,!(,IM:|{ %I >( )(NF D@! ((NF D@!(# DMP.!>( ,!I >(& (<0#*(;]#&\($|l%MP. &=&.! )9((;(A%M,#M:|>( %FJ(b>( )1F>( (<)!>( D(NF >( 8,!((;!:(#>%;!:(# !},B>~#:;#6f(   %(#&\F,#Vf )(#F,#Vw•€7 ((#(!M:|)9P /( D(#FG(+#• H•.a;(M%MP.&=L(&90#p(A%>(  /( %€7 )€ (h7 D‚73 K((L0 !4(N&#6#.(A%..&+((#%  %.,@( ).# ((:%)>%# D(:%)&G Q$():MP.&=&.9#D((N(4>((#>(  /( %(.&9WT9#0 <I2(L()9P(A% /( )>@F,#V(A%xx{• (;:4(OP(A%6;#. DN(:&6&G S((L0 !PJP,%)9#(#&+((#% !"# %8 )H (K DQ Xa !;<P:]&.>( /( %€7)IM&\M!M#e )L(1F;bU #PJ#J#J (j>ND!%+#(A%6;#. DL(&9,%,:#((;!:(#F4(A% /( [!"&9(#(A%>( /(%4(N ! (A P. %! ,:,@(#.F )! ,:##.F (;<! ,:,@(#.F D;<! ,:##.F ^w%#,R !;<F:#(A%>( /( %>( /( (<(EP&9U #(4&V&:):!(( (\(##J(A% /( )>( /( (<(E&#6#.0l<6;#.sWT9# (>( /( (<(E&#6#.1F#L% /(0  DdD:):!(<)dWT9# D>( /( (<(E&V&=/>:WN;#D!%W( 1F((N;#.+F4(A%6;#.Ma(D 8`(;!:(#(A%>( /(<o('0/#>@01&9 (A%F",k ! %0$% )T#>N ((j>a"F D(4,= 8z &'(&#V(A%>( /( %>( /( (<(EP&9 #(4&:):!(\(# #J(A% /( )>( /( (<(E&V&#6#.0l<6;#.sWT9# (((!"&9(#%>( /(<o('0/#0#*(@(#* (((L(0 #*0E(A% /(,!-?#;I D>( /( Mc#6*&'()#*(A% /( 88PJo(#.1F*a>( /( %PJo(2&=D #0 PJo(&:):!>@(<)d )PJo(,r, (o((o (PJo(#:&0 PJo(Fk+F0/#<*Ma(. DN(:Z&F,J 8H%!"#(##J /( %((L0 !l0@(!"&9 )((L0 !E(&4((##J0 4(NF>#((;!:(# (;<($| !&G D(:%0 ) 8KZ;!:E(?WPJ,!(&a#>( /( )%!U %.>]Z #>:F40 *F4 ).>]Z #>:F40 *F4F ,#F#.(4FA (.F40 *F4-0%P+(A%/(! # . ).1F (. $%D=(0E D:%0 ) HHVai trò quan trọng nhất của thuế tiêu thụ đặc biệt là: %>( /(
- Xem thêm -

Xem thêm: trac nghiem tai chinh tien te co dap an , trac nghiem tai chinh tien te co dap an

Bình luận về tài liệu trac-nghiem-tai-chinh-tien-te-co-dap-an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP