SINH HOC 9_DI TRUYEN LIEN KET

Ernst Chladni
Ernst Chladni(11482 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 61
0
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 31 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 19:10

Mô tả: www.themegallery.com Company Logo LOGO LOGO 1.Ở những loài mà giới đực là dị giao tử thì những trường hợp nào trong các trường hợp sau đây đảm bảo tỉ lệ đực: cái xấp xỉ 1:1? Câu 1 www.themegallery.com Company Logo Số giao tử đực bằng số giao tử cái 1. 2. Hai loại giao tử mang NST X và NST Y có số lượng tương đương 3. Xác suất thụ tinh của 2 loại giao tử đực với giao tử cái tương đương 4. Số cá thể đực và số cá thể cái trong loài vốn đã bằng nhau www.themegallery.com Company Logo a) 1,4 b) 2,3 c) 3,4 d) 1,2 X www.themegallery.com Company Logo 2.Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường ? NST giới tính NST thường *Tồn tại thành từng cặp lớn hơn 1 ở tế bào xôma *Chỉ có các cặp NST tương đồng *Qui định tính trạng thường của cơ thể *Chỉ có 1 cặp trong tế bào lưỡng bội *Có các cặp NST tương đồng (XX) hoặc không tương đồng (XY) *Chủ yếu qui định tính trạng giới tính www.themegallery.com Company Logo www.themegallery.com Company Logo Thế nào là lai phân tích? Lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn Nế u k ết q uả đồ n g t ín h th ì cá th ể m a ng tín h tr ạ ng t rộ i có k iể u ge n đồ n g h ợ p tr ội Nế u k ết q uả ph ép l ai p hâ n tín h t hì c á t h ể m an g ki ểu g en dị h ợp www.themegallery.com Company Logo Moocgan 2n = 8 www.themegallery.com Company Logo Ruồi giấm có chu trình sống ngắn : Toàn bộ quá trình từ trứng nở ra dòi,rồi nhộng và ruồi trưởng thành ở 25 0 C chỉ có 10 ngày .Từ 1 cặp ruồi trung bình đẻ ra 100 ruồi con . tổ hợp qua thụ tinh Học sinh thảo luận nhóm,phát biểu www.themegallery.com Company Logo Hiện tượng di truyền liên kết là gì? Di truyền liên kết là một. thích như thế nào? Thân xám cánh dài,thân đen cách cụt luôn di truyền đồng thời với nhau ,có sự di truyền liên kết gen. Các gen qui định tính trạng cùng nằm

— Xem thêm —

Xem thêm: SINH HOC 9_DI TRUYEN LIEN KET, SINH HOC 9_DI TRUYEN LIEN KET, SINH HOC 9_DI TRUYEN LIEN KET

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu sinh-hoc-9-di-truyen-lien-ket

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.14010095596313 s. Memory usage = 18.53 MB