Trac nghiem chuong polime (moi)

4 271 24 Gửi tin nhắn cho Fritjof Capra
Fritjof Capra

Fritjof Capra

Tải lên: 11,588 tài liệu

  • Loading...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/09/2013, 18:10

Trường THPT Tổ: Hóa. Chương 4: POLIME – VÀ VẬT LIỆU POLIME. A/. KIẾN THỨC CẦN NẮM VỮNG. 1/. POLIME. * Kn: Polime là hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị cơ sỡ (gọi là mắc xích) liên kết với nhau tạo nên *Tên polime = poli + tên monome tương ứng . vd : (-CH 2 – CH 2 - ) n polietilen. + Nếu tên monome gồm 2 cụm từ trở lên ta đđặt trong dấu ngoặc đơn. Vd: (- CH 2 – CHCl -) n poli(vinyl clorua) * Lí tính: các polime hấu hết chất rắn, không bay hơi, không có nhiệt độ nóng chảy xác đònh. - Chất nhiệt dẻo: polime khi nóng chảy cho chất lỏng nhớt, để nguội rắn lại. - Chất nhiệt rắn: polime không nóng chảy, khi đun bò phân hủy. * Hóa tính: có 3 pứ: Pứ cắt mạch polime; pứ giữ nguyên mạch polime; pứ tăng mạch polime. * Điều chế: có hai loại pứ tổng hợp polime. + Pứ trùng hợp. ( ĐK: monome phải có liên kết bội hoặc vòng kém bền có thể mở ra). + Pứ trùng ngưng ( ĐK: monome phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng pứ). II/. CHẤT DẺO. * Kn: Chất dẻo là những vật liệu có tính dẻo. - Thành phần chất dẻo gồm : polime( thành phần chính) + chất phụ thêm. - Một số chất dẻo tiêu biểu : PE ; PVC, PPE, poli( metacrylat). * Kn : Compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất hai thành phần phân tán vào nhau mà không tan vào nhau. + Thành phần của vật liệu compozit gồm chất nền polime + chất độn + chất phụ gia khác. III/. TƠ. * Kn : Tơ là những polime hình sợi dài và mảnh có độ bền nhất đònh. - Tơ thiên nhiên : bông, len, tơ tằm, . - Tơ hóa học : tơ tổng hợp và tơ bán tổng hợp. + Tơ tổng hợp :các tơ poliamit (nilon, capron) , tơ vinylic thế ( vinilon, nittron, .) + Tơ bán tổng hợp : tơ visco, tơ xenlulozơ axetat, . IV/. CAO SU. * Kn : Cao su là loại vật liệu polime có tính đàn hồi. - Cao su thiên nhiên : cao su thiên nhiên ø - Cao su tổng hợp : cao su buna, cao su buna – S, cao su buna – N. V/. KEO DÁN TỔNG HP. * Kn: Keo dán là vật liệu có khả năng kết dính hai mảnh vật liệu rắn giống nhau hoặc khác nhau mà không làm biến đổi bản chất của các vật liệu được kết dính. Các loại keo dán thông dụng : nhựa vá xăm, keo dán epoxit, keo dán ure – fomandehit. B/. BÀI TẬP VẬN DỤNG. 1/. Điền từ thích hợp vào các chỗ trống trong định nghĩa về polime : “Polime là những hợp chất có phân tử khối .(1) . do nhiều đơn vị nhỏ gọi là (2) liên kết với nhau tạo nên. A. (1)trung bình và (2) monome B. (1)rất lớn và (2) mắt xích C. (1)rất lớn và (2) monome D. (1)trung bình và (2) mắt xích. 2/. Cho cơng thức: [-NH-(CH 2 ) 6 -CO-] n .Giá trị n trong cơng thức này khơng thể gọi là gì? A. Hệ số polime hóa B. Độ polime hóa C. Hệ số trùng hợp D. Hệ số trùng ngưng. 3/. Chỉ ra đâu không phải là polime : A. Amilozơ B. Xenlulozơ C. Thủy tinh hữu cơ D. Lipit 4/. Chất nào sau đây khơng phải là polime thiên nhiên: A. sợi bơng B. cao su butadien-1,3 C. Protit D. tinh bột 5/. Chất nào sau là polime tổng hợp: I/ Nhựa bakelit; II/ polietilen; III/ tơ capron; IV/ PVC, V/ xenlulozơ A. I, II, III, V B. I, II, IV, V C. I, II, III, IV D. II, III, IV, V 6/. Chất nào sau đây là tơ hố học: I/ TƠ TẰM; II/ TƠ VISCO; III/ TƠ CAPRON; IV/ TƠ NILON Trường THPT Tổ: Hóa. A. I, II, III B. I, II, IV C. I, II, III, IV D. II, III, IV 7/. Trong bốn polime cho dưới đây, polime nào cùng loại polime với tơ Capron? A. Tơ tằm B. Tơ nilon- 6,6C. Xenlulozơ trinitrat D. Cao su thiên nhiên. 8/. Polime nào dưới đây có cùng cấu trúc mạch Polime với nhựa bakelit ( mạng khơng gian)? A. Amilozơ B. Glicogen C. Cao su lưu hóa D. Xenlulozơ. 9/. Cho các Polime: PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ, cao su lưu hố. Các Polime có cấu trúc mạch thửng là các chất ở dãy nào sau đây? A. PE, polibutađien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ, cao su lưu hố B. PE, PVC, polibutađien, poliisopren, xenlulozơ, cao su hố C. PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ D. PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ 10/. Nhận xét về tính chất vật lý chung của Polime nào dưới đây khơng đúng? A. Hầu hết là những chất rắn, khơng bay hơi. B. Đa số nóng chảy ở một khoảng nhiệt độ rộng, hoặc khơng nóng chảy mà bị phân hủy khi đun nóng. C. Đa số khơng tan trong các dung mơi thơng thường, một số tan trong dung mơi thích hợp tạo dung dịch nhớt. D. Hầu hết Polime đều đồng thời có tính dẻo, tính đàn hồi và có thể kéo thành sợi dai, bền. 11/. Trong các phản ứng giữa các cặp chất dưới dây, phản ứng nào làm giảm mạch Polime? A. poli (vinyl clorua) + Cl 2 → 0 t B. Cao su thiên nhiên + HCl → 0 t C. Poli(vinyl axetat) + H 2 O → 0 t D. Amilozơ + H 2 O → 0 t 12/. Trong phản ứng với các chất hoặc cặp chất dưới dây, phản ứng nào giữ ngun mạch polime A. nilon-6,6 + H 2 O → 0 t B. Cao su Buna + HCl → 0 t C. Polistiren → 0 t D. Rezol → 0 t 13/. Polime (- CH 2 - CH(CH 3 )-CH 2 -CH(CH 3 )=CH-CH 2 -) n được điều chế bằng phản ứng trùng hợp monome nào sau đây? A. CH 2 =CH-CH 3 B. CH 2 =CH(CH 3 )-CH-CH 2 C. CH 2 =CH-CH 3 và CH 2 =CH(CH 3 )- CH 2 -CH-CH 2 D. CH 2 =CH-CH 3 và CH 2 =CH(CH 3 )- CH-CH 2 14/. Phản ứng trùng hợp là phản ứng: A. cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ (monome) giống nhau thành nhiều phân tử lớn (polime) B. Cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ (nomome) giống nhau thành một phân tử lớn (polime) và giải phóng phân tử nhỏ (thường là nước). C. Cộng hợp liên tiếp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành một phân tử lớn (polime) và giải phóng phân tử nhỏ (thường là nước) D. Cộng hợp liên hợp nhiều phân tử nhỏ (nomome) giống nhau thành một phân tử lớn (polime). Hãy chọn đáp án đúng 15/. Đặc điểm cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là A. Có liên kết kép. B. Có sự liên hợp giữa các liên kết kép C. Có từ hai nhóm chức trở lên D. Có hai nhóm chức đầu mạch phản ứng với nhau. 16/. Sự kết hợp các phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng thời có loại ra các phân tử nhỏ (như nước, amoniac, hiđro clorua…) được gọi là gì? A. Sự peptit hố B. Sự tổng hợp C. Sự polime hố D. Sự trùng ngưng 17/. Q trình điều chế tơ nào dưới đây là q trình trùng hợp? A. Tơ nitron (tơ olon) từ acrilonitrin. B. Tơ capron từ axit ω- aminocaproic C. Tơ nilon - 6,6 từ hexametilenđiamin và axit ađipic. D. Tơ lapsan từ etilenglicol và axit terphtalic. 18/. Hợp chất nào dưới dây khơng thể tham gia phả ứng trùng hợp? A. Axit ω- aminocaproic B. Caprolactam C. Metyl metacrylat D. Butađien-1,3. 19/. Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là A. poli(metyl metacrylat) B. Poliacrilonitrin C. Polistiren D. polipeptit 20/. Điền từ thích hợ vào chỗ trống trong định nghĩa về vật liệu compozit. “Vật liệu compozit là vật liệu hỗn hợp gồm ít nhất (1) .thành phần vật liệu phân tán vào nhau mà (2) A. (1) hai; (2) khơng tan vào nhau B. (1) hai; (2) tan vào nhau C. (1) ba; (2) khơng tan vào nhau D. (1) ba; (2) tan vào nhau 21/. Thuỷ tinh hữu cơ được tổng hợp từ ngun liệu nào sau đây: A. Vinyl clorua B. Stiren C. Propilen D. Metyl metacrylat. 22/. Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào sai : A. Một số chất dẻo là polime nguyên chất. B. Đa số chất dẻo, ngoài thành phần cơ bản là polime còn có các thành phần khác. C. Một số vật liệu compozit chỉ là polime D. Vật liệu compozit chứa polime và các thành phần khác. Tröôøng THPT Toå: Hoùa. 23/. Khi phân tích cao su thiên nhiên ta được monome nào sau đây: A. Isopren B. Butadien-1,3 C. Butilen D. Propilen 24/. Loại cao su nào dưới đây là kết quả của phản ứng đồng trùng hợp? A. Cao su Buna B. Cao su Buna-S C. Cao su isopren D. Cao su clopren. 25/. Polime nào dưới dây thực tế không sử dụng làm chất dẻo? A. Polimetacrylat B. Poliacrilonitrin C.Poliphenol fomanđehit. D. Poli(vinyl clorua) 26/. Mô tả ứng dụng của polime nào dưới đây là không đúng? A. PE được dùng nhiều làm màng mỏng, vật liệu điện. B. PVC được dùng làm vật liệu điện, ống dẫn nước, vải che mưa C. Poli (metyl metacrylat) làm kính máy bay, ô tô, đồ dân dụng, răng giả. D. Nhựa novolac dùng để sản xuất đồ dùng, vỏ máy, dụng cụ điện . 27/. Theo nguồn gốc, loại tơ nào dưới đây cùng loại với len? A. Bông B. Capron C. Visco D. Xenlulozơ axetat. 28/. Tính chất nào dưới đây không phải là tính chất của cao su tự nhiên? A. Không tan trong xăng và benzen. B. Không dẫn điện và nhiệt. C. Không thấm khí và nước. D. Tính đàn hồi 29/. Khi điều chế cao su Buna, người ta còn thu được một số sản phẩm phụ là polime có nhánh nào sau đây? A. (-CH 2 - CH(CH 3 )-CH 2 -) n B. (-CH 2 - C(CH 3 )-CH) n C. (-CH 2 - CH- ) n D. (-CH 2 - CH(CH 3 )) n CH=CH 2 30/. Tìm câu sai? A. Phản ứng trùng ngưng khác với phản ứng trùng hợp. B. Trùng hợp 2- metylbutađien-1,3 đựơc cao su Buna C. Cao su isopren có thành phần giống cao su thiên nhiên. D. Nhựa phenolfomanđehit được điều chế bằng cách đun nóng phenol với fomanđehit lấy dư, xúc tác bằng bazơ. 31/. Chỉ ra điều sai: A. Bản chất cấu tọ hóa học của sợi bông là xenlulozơ. B. Bản chất cấu tạo hóa học của tơ nilon là poliamit. C. Quần áo nilon, len, tơ tằm không nên giặt với xà phòng có độ kiềm cao. D. Tơ nilon, tơ tằm, lên rất bền vững với nhiệt độ. 32/. Tơ nilon- 6,6 là chất nào sau đây? A. Hexacloxiclohexan B. Poliamit của axit ađipic và hexametileddiamin C. Poliamit của axit ε- aminocaproic D. Polieste của axit ađipic và etilien glucol 33/. Tơ nilon-6,6 là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng giữa cặp chất nào sau đây? A. HOOC- (CH 2 ) 4 -COOHvà H 2 N-(CH 2 ) 4 - NH 2 B. HOOC- (CH 2 ) 4 -COOHvà H 2 N-(CH 2 ) 6 - NH 2 C. HOOC- (CH 2 ) 6 -COOHvà H 2 N-(CH 2 ) 6 - NH 2 D. HOOC- (CH 2 ) 4 - NH 2 và H 2 N-(CH 2 ) 6 - COOH. 34/. Câu nào sau đây là không đúng? A. Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit (C 6 H 10 O 6 ) n nhưng xenlulozơ có thể kéo sợi, còn tinh bột thì không. B. Len, tơ tằm, tơ nilon kém bền với nhiệt, nhưng không bị thuỷ phân bởi môi trường axit hoặc kiềm. C. Phân biệt tơ nhân tạo và tơ tự nhiên bằng cách đốt, tơ tự nhiên cho mùi khét D. Đa số các polime đều không bay hơi do khối lượng phân tử lớn và lực liên kết phân tử lớn. 35/. Poli (vinyl clorua) (PVC) được điều chế theo sơ đồ. X → Y → Z → PVC. X là chất nào trong các chất sau? A. etan B. butan C.metan D. propan 36/. Chất nào sau đây có thể trùng hợp thành cao su? A. CH 2 = C(CH 3 )- CH = CH 2 B. CH 3 - CH = C = CH 2 C. CH 3 - CH = C = CH 2 D. CH 3 -CH 2 -C ≡ CH 37/. Cho các polime, polietilen, xenlulozơ, amilo, amilopectin, poli (vnyl clorua), tơ nilon-6,6; poli (vinyl axetat). Những phân tử có cấu tạo mạch phân nhánh thuộc dãy chất nào sau đây ? A. xenlulozơ, amilopectin, poli (vinyl clorua), poli (vinyl axetat) B. amilopectin, PVC, tơ nilon - 6,6; poli (vinyl axetat) C. amilopectin, poli (vinyl clorua), poli (vinyl axetat) D. amilopectin, xenlulozơ 38/. Polime thiên nhiên nào sau đây có thể là sản phẩm trùng ngưng: tinh bột (C 6 H 10 O 5 )n; cao su isopren (C 5 H 8 ) n ; tơ tằm (- NH-R-CO) n ? A. tinh bột (C 6 H 10 O 5 ) B. cao su isopren (C 5 H 8 ) n C. tinh bột (C 6 H 10 O 5 ); cao su isopren (C 5 H 8 ) n D. tinh bột (C 6 H 10 O 5 ); tơ tằm (-NH-R-CO-) n 39/. Những chất và vật liệu nào sau đây là chất dẻo: Polietilen; đất sét ướt; plistiren; nhôm; bakelit (nhựa đui đèn); cao su? A. Polietilen; đất sét ướt B. Polietilen; đất sét ướt; cao su? C. Polietilen; đất sét ướt; plistiren D. Polietilen; plistiren; bakelit (nhựa đui đèn) Trường THPT Tổ: Hóa. 40/. Trong các cặp chất sau, cặp chất nào tham gia phản ứng trùng ngưng? A. CH 2 = CH-Cl và CH 2 = CH-OCO - CH 3 B. CH 2 = CH - CH = CH 2 và C 6 H 5 -CH=CH 2 C. CH 2 = CH-CH=CH 2 và CH 2 = CH-CN D. H 2 N-CH 2 - NH 2 và HOOC-CH 2 -COOH 41/. Trong số các polime sau đây: tơ tằm, sợ bơng, len, tơ enan, tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat. Loịa tơ có nguồn gốc xenlulozơ là loại nào? A. tơ tằm, sợi bơng, nilon-6,6 B. sợi bơng, len, tơ axetat C. sợi bơng, len, nilon-6,6 D. tơ visco, nilon-6,6, tơ axetat 42/. Qua nghiên cứu thực nghiệm, cho thấy cao su thiên nhiên là polime của momome nào? A. Butađien -1,4 B. Butađien-1,3 C. Butađien-1,2 D. 2-Metybutađien-1,3 43/. Bản chất của sự lưu hố cao su là: A. Tạo cầu nối đinunfua giúp cao su có cấu tạo mạng khơng gian B. Tạo loại cao su nhẹ hơn C. Giảm giá thành cao su D. Làm cao su dễ ăn khn 44/. X → Y → cao su Buna. X là chất nào sau đây? A. CH≡C-CH 2 -CH=O B. CH 2 =CH-CH 2 -CH=O C. CH 2 =CH-CH=O D. CH 3 -CH 2 -OH 45/. Sản phẩm trùng hợp của butađien -1,3 với CN-CH=CH 2 có tên gọi thơng thường là gì? A. Cao su Buna B. Cao su Buna - S C. Cao su Buna- N D. Cao su 46/. Chỉ rõ monome của sản phẩm trùng hợp có tên gọi là polipropilen (PP) trong các chất sau: A. (-CH 2 -CH 2 -) n B. (-CH 2 -CH(CH 3 )-) n C. CH 2 = CH 2 D. CH 2 = CH-CH 3 47/. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su buna – S là : A. CH 2 =CH-CH=CH 2 , C 6 H 5 -CH=CH 2 B. CH 2 =C(CH 3 ) -CH=CH 2 , C 6 H 5 -CH=CH 2 C. CH 2 =CH-CH=CH 2 , lưu huỳnh D. CH 2 =CH-CH=CH 2 , CH 3 -CH=CH 2 48/. Tơ sợi axetat được sản xuất từ chất nào? A. Viscơ B. Sợi amiacat đồng C. Axeton D. Este của xenlulozơ và axitaxetic 49/. Giữa cao su isopren và cao su buna khác nhau ở chỗ : A. Cấu trúc lâp thể. B. Thành phần polime. C. Công thức cấu tạo của các mắc xích. D. Chỉ là tên gọi thương mại. 50/. Có các hợp chất hữu cơ : Glixin(1), etilenglicol(2), axit acrylic(3), phenol(4), etanal(5), axit terephtalic(HOOC- C 6 H 4 -COOH)(6), fomandehit(7), etanol(8).Những chất có thể tham gia phản ứng trùng hợp hoặc trùng ngưng để tạo thành polime là : A. 1,3, 6,7 B. 1,2,3,6,8 C. 1,2,3,4,5,6,7 D. 1,2,3,5,7 51/. Lấy 1,68.10 3 m 3 axetilen (đktc) tác dụng với HCl(t 0 , xt) để điều chế vinylclorua, sau đó trùng hợp thành P.V.C. Biết hiệu suất mối giai đoạn là 75%. Khối lượng P.V.C thu được là : A. 1338,523 kg B. 2636,718 kg C. 1566,482 kg D. 2010,324 kg 52/. Tiến hành trùng hợp 20,8 stiren. Hỗn hợp thu được sau phản ứng tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dòch Brom 0,2M. Hiệu suất của phản ứng trùng hợp là A. 25% B. 50% C. 60% D. 75% 53/. Phân tử poli(vinylclorua) có phân tử khối là 187,5.10 3 . Hệ số polime hóa bằng A. 2000 B. 3000 C. 1000 D. 4000 54/. Đốt cháy hoàn toàn 1 lít hidrocacbon X cần 6 lít oxi và tạo ra 4 lít CO 2 (các thể tích đo ở cùng điều kiện nhiệt độ áp suất).Đem trùng hợp tất cả các đồng phân mạch hở của X thì số loại polime thu được là : A. 2 loại polime. B. 3 loại polime. C. 4 loại polime. D. 5 loại polime. 55/. Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy lần lượt cho qua bình 1 đựng H 2 SO 4 đặc, bình 2 đựng Ca(OH) 2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng m gam, bình 2 thu được 100 gam kết tủa. Giá trò của m là: A. 9 gam B. 18 gam C. 36 gam D. 45 gam 56/. Muốn tổng hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) thì khối lượng của axit và ancol tương ứng cần dùng là bao nhiêu? Biết hiệu suất của quá trình este hóa và trùng hợp lần lượt là 60% và 80%. A. 215 kg và 80kg B. 171 kg và 82 kg C. 65kg và 40 kg D. 175 kg và 70 kg. 57/. Khi clo hóa P.V.C, tính trung bình cứ k mắc xích trong mạch P.V.C phản ứng với một phân tử clo. Sau khi clo hóa cho một polime chứa 63,96% clo về khối lượng. Giá trò của k là A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 58/. Khi clo hóa PVC ta thu được một loại tơ clorin chứa 66,18% clo. Hỏi trung bình 1 phân tử clo tác dụng với bao nhiêu mắt xích PVC. A. 1 B. 2. C.3 D. 4 . đồng phân mạch hở của X thì số loại polime thu được là : A. 2 loại polime. B. 3 loại polime. C. 4 loại polime. D. 5 loại polime. 55/. Đốt cháy hoàn toàn một. Chất nhiệt rắn: polime không nóng chảy, khi đun bò phân hủy. * Hóa tính: có 3 pứ: Pứ cắt mạch polime; pứ giữ nguyên mạch polime; pứ tăng mạch polime. * Điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Trac nghiem chuong polime (moi), Trac nghiem chuong polime (moi), Trac nghiem chuong polime (moi)

Bình luận về tài liệu trac-nghiem-chuong-polime-moi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Đăng nhập Nạp
tiền
Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP